PERSBERICHT SGLA & Bewonersvereniging Vathorst 24 februari 2005

PERSBERICHT SGLA & Bewonersvereniging Vathorst 24 februari 2005

SGLA en BVV samen naar Raad van State tegen baggerdepot

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en Bewoners Vereniging Vathorst (BVV) stappen samen naar de Raad van State om bezwaar aan te tekenen tegen de Milieuvergunning voor het geplande baggerdepot in Zevenhuizen naast Vathorst. Beide partijen twijfelen aan het nut en de noodzaak van het baggerdepot. Bovendien is er zorg over de overlast van het transport van bagger naar het depot zo dicht langs Vathorst.

Maatschappelijk draagvlak
BVV en SGLA vinden dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor een baggerdepot naast de woonwijk Vathorst. Dit wordt ook zowel door Provincie als Gemeente erkend. Beide overheden geven immers aan op zoek te zijn naar alternatieven.
Daarnaast is de locatie door middel van een aanwijzingsbesluit van de Provincie Utrecht verkregen. De gronden voor dit aanwijzingsbesluit waren al niet van toepassing, maar zijn nu helemaal achterhaald.

Bestemmingsplan
Zowel SGLA als BVV  hebben, evenals OBV en Gemeente Amersfoort,  ook  beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan dat noodzakelijk is om het baggerdepot aan te mogen leggen. Over dit beroep is nog geen uitspraak gedaan door de Raad van State.

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging

Onthulling plaquette Daan van Hulst,18 november 2004

PERSBERICHT 18 november 2004

Onderwerp: Onthulling plaquette Daan van Hulst


Op 27 november 2004 om 16.00 uur wordt de plaquette ter herinnering aan Daan van Hulst in de keermuur bij de Brouwerstunnel onthuld.


Daan van Hulst was een markante persoonlijkheid die zich met heel veel energie en vasthoudendheid heeft ingezet voor de woonomgeving in het Centraal Stadsgebied, de Kop van het Soesterkwartier in het bijzonder. Het bereiken van resultaat is een complex maatschappelijk proces, waar vele instellingen, organisaties een rol in spelen. Daan van Hulst was onmiskenbaar een drijvende kracht in dat proces. Om aan te geven, dat je
niet buiten elkaar kunt, ook niet bij het voeren van acties zijn die mensen uitgenodigd, die in dat proces een rol hebben gespeeld, zelfs als zij daarin soms elkaars opponenten waren.

De onthulling wordt vooraf gegaan door een paar korte toespraken van de
burgemeester, mevr. A. van Vliet-Kuiper, mevr. M. Barendregt,
vice-voorzitter van de gemeenteraad en Willem Hamels voorzitter van de
Belangenvereniging Soesterkwartier.


Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)
Peter de Langen, voorzitter
Roelie Norp, vice-voorzitter

en

Belangenvereniging Soesterkwartier
Willem Hamels, voorzitter
Rogier van Alphen, secretaris

resumé:
datum: zaterdag 27 november
tijd: 16.00 uur
plaats: Puntenburgerlaan ter hoogte van Brouwerstunnel

 

MAAK RECHT WAT KROM IS,

onthulling plaquette Daan van Hulst - 27 nov. '04

Raad van State baggerberging, 17 oktober 2004

PERSBERICHT 17 oktober 2004

Op vrijdag 22 oktober 2004 om 12.30 uur zal de Raad van State het verzoek behandelen van o.a. de SGLA om te komen tot een voorlopige voorziening m.b.t. het Bestemmingsplan Baggerspeciedepot Zevenhuizen. Uiteraard zal de SGLA hier ook aanwezig zijn om het woord te voeren en het verzoek nog eens nader toe te lichten.

Wij hopen dat de voorlopige voorziening (dus de schorsende werking van het bestemmingsplan zal worden gehonoreerd, zodat er nog geen gebruik gemaakt kan gaan worden van het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan.

We zullen u graag op de hoogte houden van de uitspraak van de Raad van State.

Klik hier voor meer informatie over de baggerberging

SGLA verbaasd over bericht over Westtangent,30 juni 2004

PERSBERICHT  30 juni 2004

SGLA verbaasd over bericht over Westtangent

De Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is verbaasd over een artikel in de Amersfoortse Courant van 29 juni 2004. In een artikel over de Westtangent wordt gemeld dat de SGLA zich niet meer zou verzetten tegen deze rondweg. Dit is onjuist. De SGLA heeft zich niet uitgesproken over enig nut of noodzaak van deze rondweg. In het platform Birkhoven-Bokkeduinen, wordt gesproken over een integraal bestemmingplan voor het hele gebied Birkhoven-Bokkeduinen. Daarbij is onze insteek om te voorkomen dat, mocht die weg er ooit komen, deze weg door het meest kwetsbare deel van dit gebied zou gaan. Daarbij komt dat nut en noodzaak van een dergelijke rondweg niet is aangetoond .

De SGLA betreurt dat in het bewuste artikel door de Amersfoortse Courant een andere indruk wordt gewekt. Dit berust ook niet op enig citaat onzerzijds. In een reactie rond de kaderstelling VVP heeft De SGLA het volgende aangegeven (16 maart 2004):

“Als het gaat om de nut en noodzaak discussie van de Westtangent wil de SGLA nog wel meegeven dat een tracé keuze reservering vooraf dient te gaan aan het opheffen van de gelijkvloerse kruising aan de BW-laan. Anders loop je het risico dat er juist een heel ongewenste beslissing wordt geforceerd. Anders gezegd een mogelijk viaduct moet niet maatgevend zijn voor de mogelijke variant van een Westtangent”

Dat wil niet zeggen dat voor ons de nut en noodzaak voor een Westtangent al vast staat, maar dat we geen ongewenste en onzorgvuldige keuzes willen maken.

We hopen dat de berichtgeving hiermee wordt gecorrigeerd.

Klik hier voor meer informatie over het VVP

Petitie Daan van Hulst aanbieden aan College en Gemeenteraad, 29 juni 2004

PERSBERICHT 29 juni 2004

Petitie Daan van Hulst aanbieden aan College en Gemeenteraad

Op 9 oktober 2004 is het een jaar geleden dat Daan van Hulst is overleden.

Daan was een markante persoonlijkheid, die vanuit de gedachte “Maak recht wat krom is” zich jarenlang, belangeloos heeft ingezet voor het woon- en leefklimaat in de kop van het Soesterkwartier en het Centraal stadsgebied.

Wij vinden dat op of rond 9 oktober 2004 het moment is dat het stadsbestuur de herinnering aan deze stadgenoot levend kan houden, door het aanbrengen van plaquette of naambord in of bij de Brouwerstunnel.

De vele groeperingen en bewoners, waaronder organisaties verenigd in de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort, verzoeken daarom aan College van Burgemeester en Wethouders én aan de Gemeenteraad om

of   - in of bij de Brouwerstunnel een eenvoudige plaquette aan te brengen (geen

gedenksteen) met de tekst: “Maak recht, wat krom is”, Daan van Hulst

of   - de tunnel naar Daan van Hulst te vernoemen, door het plaatsen van een bescheiden

naambordje

of  - beide

Dit verzoek is in een petitie verwoord. Deze petitie is voorzien van vele handtekeningen en wordt dinsdagvond 29 juni (voor de gemeenteraadsvergadering) 18.45 uur aangeboden aan de Burgemeester, als voorzitter van het College, en aan de vice-voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw M. Barendregt.

We hopen uiteraard dat ons verzoek wordt ingewilligd.

De petitie is o.a. ondertekend door:

 • Stichting Amersfoort Centraal
 • Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)
 • Fietsersbond
 • Belangenvereniging Hooglanderveen
 • Vereniging Vrienden van het Randenbroekerbos
 • Stichting Heiligerbergerbeekdal
 • Vereniging tot bescherming en behoud Stadsdeelpark Amersfoort Noord
 • Vrienden van het Waterwingebied
 • Stichting Behoud Nimmerdor
 • Stichting Behoud Woonklimaat Stationsplein
 • Stichting Industrieel Erfgoed in de stad (Siësta)
 • Werkgroep Wagenwerkplaats
 • WBT Soesterkwartier
 • Vereniging tot Behoud bosgebied Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB)
 • Ruim 300 Bewoners Soesterkwartier en overige individuele ondertekenaars

 

Negative0-15-15A(1)web

Willem Hamels (Belangenvereniging Soesterkwartier) biedt de petitie met handtekeningen aan aan de burgemeester mevr. van Vliet en de vice-voorzitter van de gemeenteraad, mevr. Barendregt

Negative0-18-18A(1)web

Ook Roelie Norp en Peter de Langen (vertegenwoordigers van de SGLA) hebben zich ingezet voor deze petitie

Negative0-19-19A(1)web

Mevr. Barendregt prijst het goede burgerinitiatief

 

Negative0-26-26A(1)web

Willem Hamels staat de pers te woord