Second Opinion Westtangent

PERSBERICHT

Amersfoort, 12 mei 2015

Second Opinion Westtangent

Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) hebben een second opinion laten uitvoeren door Joep Lax, verkeerskundige van het bureau XTNT, met betrekking tot de verkeersanalyse voor de Westelijke Ontsluiting. Ook hebben wij een andere verkeerskundige gevraagd een beoordeling te geven op de input voor het verkeersmodel 2014 dat gebruikt wordt door de gemeente. Hierbij is wel opgemerkt dat beiden niet het bewonersmodel hebben kunnen beoordelen, omdat de gemeente Amersfoort weigert dit te laten uitrekenen in het nieuwe verkeersmodel 2014. De gebruikte gegevens komen uit de door de gemeente wél verstrekte gegevens.

De conclusies zijn uit de second opinion van Joep Lax zijn als volgt:

 • Door het afstemmen van verkeerslichten op de spoorwegovergang is de file op de DF-laan in noordelijke richting afgenomen en is de doorstroming nu al verbeterd.
 • Met het toenemende gebruik van geavanceerde navigatiesystemen ontvangt een bestuurder in een werkdagspits vier tot vijf in reistijd vergelijkbare routes en hoeft hij niet via de Westelijke Ontsluiting.
 • In de huidige situatie is de reistijd, inclusief oponthoud bij verkeerslichten en bestaande doorstroming volgens routeplanners 4 minuten. In de voorkeursvariant is op het 2600 meter lange traject de reistijd 220 seconden (circa 3,5 minuten). De rijtijdwinst in 2025 met variant 7 zal dus maximaal een halve minuut bedragen. Door aanleg van de voorkeursvariant zal de verdeling over het wegennet niet anders worden dan nu, de groei is afhankelijk van de verkeersgroei in zijn algemeen.
 • Pas bij een sluitingstijd van 20 minuten per uur gaat de spoorweg een knelpunt worden en zouden aanpassingen noodzakelijk zijn. Op basis van gegevens van Prorail is de verwachte sluitingstijd 12 tot 16 minuten in 2025.

Het antwoord op de vraag of de Westelijke Ontsluiting nodig en wenselijk is, luidt ontkennend. Er is hooguit een kleine capaciteitstoename nodig. De groei van het verkeer zal afvlakken, van uitwijken van verkeer door doorstromingsproblemen is nu maar beperkt sprake. Meer capaciteit aanbieden zal leiden tot aantrekken van verkeer en tot een toename van de overlast voor natuur en leefomgeving.

De vraag of het ook anders kan, wordt ook beantwoord: Ingrijpen zal in de eerste plaats nodig zijn op de Stichtse Rotonde, waar met name de aansluiting van de DF-laan op de rotonde meer capaciteit moet krijgen. Het plaatsen van verkeerslichten is al een eerste verbetering. Een tweede mogelijke verbetering, vooral vanuit oogpunt van veiligheid en dus niet vanwege de doorstroming, is een ongelijkvloerse kruising bij de spoorwegovergang.

Verkeerskundige Lucas Wildervanck MSc. heeft zijn licht laten schijnen over de input van de Tabel invoer sociaaleconomische gegevens n.a.v. de verkregen gegevens van het WOB-verzoek. Hij weerlegt een aantal van de verwachte groeifactoren die als input voor de tabel gebruikt zijn.

 • Het inwoneraantal in Amersfoort zou tot 2024 veel harder groeien dan landelijk door het CBS verwacht. De bevolking groeit wel iets, maar dan met name de groep 65+ers; een groep die over het algemeen juist niet tijdens de spits rijdt.
 • De groei van het aantal arbeidsplaatsen wordt gesteld op 18% in 10 jaar. Met de huidige landelijke groei van minder dan 1% per jaar is dit groeitempo niet te verwachten. Het is echt pertinent onjuist om van een permanente groei tot 2024 uit te gaan.
 • Ontwikkeling van kantoren en bedrijventerreinen. Momenteel staat 8 mio m2 aan kantoorruimte staat leeg en de vastgoedwereld gaat er niet vanuit dat die ruimte ooit nog gevuld gaat worden.
 • Ontwikkeling van winkelgebieden. Het internetwinkelen zal doorgroeien waardoor slechts krimp in het winkelaanbod te verwachten is.
 • Toename van flexibele werktijden (minder spitsverkeer) is wel te verwachten, maar niet als input meegenomen.

Samenvattend is zijn conclusie dat er voorlopig geen enkele noodzaak is om de Westtangent nu aan te leggen en dat het heel verstandig zou zijn om de aanleg vooralsnog op te schorten.

Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de SGLA onderschrijvende conclusie van beide verkeerskundigen dat de Westelijke Ontsluiting niet nodig is en vraagt de gemeente derhalve opnieuw om een herbezinning op de gemeentelijke voorkeursvariant en om de bewonersvariant alsnog te laten doorrekenen.

Liedewij Haver Droeze

Buurtcomité Beroemde Vrouwen

Peter de Langen,

Voorzitter SGLA

VRAGEN OVER VRAGEN GEMEENTERAAD

Aan de leden van de gemeenteraad

van Amersfoort.

Amersfoort 3 mei 2015.

Beste leden van de gemeenteraad,

Wij, een aantal betrokken inwoners van Amersfoort hebben op 14 april jl een manifest ingediend om uiting te geven aan onze boosheid en onze zorgen over het gevoerde financiële beleid van Amersfoort. Afgelopen dinsdag is er een concept herstelbegroting gepresenteerd. U heeft de tijd om hier tot 8 mei vragen over te stellen.

Als vervolg op ons manifest hebben wij een aantal vragen over het proces geformuleerd.

De insteek is tweeërlei. Mogelijkerwijs zien wij van ‘buitenaf’ andere zaken dan u en onze insteek is om samen met u zoveel mogelijk te doen om nieuwe financiële debacles in de toekomst te voorkomen. Ook blijft onze ambitie om de samenwerking tussen de gemeente en de inwoners van de stad te verbeteren.

En dan gaat het om samen wérken, op basis van wederzijds respect, aan een gezonde toekomst van onze stad. Dit vereist openheid en eerlijkheid, het onder ogen zien van gemaakte fouten of afwegingen, met de intentie om hiervan te leren.

Een passage uit het voorwoord van het coalitieakkoord van het huidige college:

"Dit coalitieakkoord bevat afspraken op hoofdlijnen. De financiële kaders reiken veelal tot en met 2016. Dan heeft de coalitie een herijking van afspraken voorzien, waarbij de raad en de stad worden betrokken. Die herijking valt samen met het resultaat van een kerntakendiscussie die in 2015 wordt gevoerd. Ook is in 2016 meer zekerheid te verwachten over de financiële ontwikkelingen in 2017 en 2018. Vooralsnog zijn voor die jaren flinke rijksbezuinigingen te voorzien."

Vervolgens worden in dit coalitieakkoord een aantal zaken op hoofdlijnen benoemd.

Het lijkt erop dat uitspraken uit het coalitieakkoord door de ingreep van de provincie in een pennenstreek niet meer gelden. Tegelijkertijd worden er vijf nieuwe uitgangspunten voor de begroting geformuleerd.

Hieronder doen wij u een suggestie voor een aantal procesvragen die door de gemeenteraad aan het college voorgelegd kunnen worden.

1 Waar komen de vijf uitgangspunten voor de begroting vandaan?

2 Wanneer zijn die door het college vastgesteld?

3 Als dat al voor de inventarisatie-ronde was, waarom zijn die dan niet met de stad gecommuniceerd?

4 Het college stelt dat alle 2500 reacties meegenomen zijn, en o.a. gewogen zijn met die uitgangspunten. Hoe is dat gebeurd?

5 Kan de gemeenteraad inzage krijgen in de wijze waarop de reacties zijn beoordeeld, gewogen en meegenomen, op het niveau van de individuele reacties?

6 Hoe gaat u borgen dat bezuinigingen waar de gemeenteraad eventueel mee instemt ook daadwerkelijk gerealiseerd worden en hoe gaat u hierover rapporteren aan de gemeenteraad en de stad?

7 Wat bedoelt het college met de zinsnede in het raadsvoorstel (regn 4968315) "Ondanks de soms kritische, teleurgesteld of bezorgde motivering van de inbreng, hebben wij daaruit veel zaken in onze afweging kunnen betrekken". Zou 'dankzij" niet beter op zijn plaats zijn dan 'ondanks' in deze zin. Het college zocht tot juist de kritische inbreng van de stad. En dat de stad teleurgesteld en bezorgd was over de bezuinigingen kan toch nauwelijks als een verrassing zijn gekomen.

8 Het college schrijft in het raadsvoorstel (in het stuk over het pamflet) "Naast boosheid en zorg die deze inventarisatie creëerde, heeft deze aanpak ook geleid tot grote (her)bevestiging van de noodzaak om vanuit de gemeentelijke begroting te investeren in bepaalde taken." Op welke taken doelt het college hier?

9 Het college schrijft " Sterker partnerschap in de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, wordt vanuit de stad oprecht ervaren - zo lezen en horen we terug. Niet de oproep om als overheid terug te treden overheerst, maar de uitnodiging om vanuit gezamenlijkheid aan de slag te gaan, vertrouwen uit te spreken in elkaar en te blijven investeren in de toekomst van onze stad." Waar baseert het college deze blijk van partnerschap en vertrouwen op? En hoe rijmt dit met de observatie van de 75 ondertekenaars van het Manifest, waarvan een groot aantal meer dan gemiddeld betrokken burgers zijn.

En vragen die wij hebben ten aanzien van de rol van de gemeenteraad:

a. Heeft u ingestemd met de vijf uitgangspunten? En is dit het kader wat u het college heeft meegegeven?

b. Er zijn 61 pagina’s met vragen richting het college gesteld. Een aantal daarvan is nog niet beantwoord. Het valt ons op dat veel antwoorden over procedures gaan en de inhoudelijke beantwoording wordt uitgesteld. Heeft u als gemeenteraad nu voldoende informatie (zowel inhoudelijk als procesmatig) om uw verantwoordelijkheid als controlerend orgaan van dit college te kunnen nemen?

c. Gaat u nu wel of niet invulling geven aan de raadsenquête? De uitspraken in de afgelopen gemeenteraad waren hierover voor ons niet helder.

Deze vragen reiken wij u aan vanuit een constructief-kritische houding en als waardering en toevoeging op al het werk dat u in deze reeds heeft verzet. Tegelijkertijd is het voor ons ook een manier om onze betrokkenheid te laten zien en onze mede-verantwoordelijkheid als inwoner van deze stad te nemen.

Met vriendelijke groet,

De ondertekenaars van het manifest

Klacht naar Nationale Ombudsman over procedure Westtangent

PERSBERICHTAmersfoort, 30 april 2015

Klacht naar Nationale Ombudsman over procedure Westtangent

Het participatieproces voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting (Westtangent) in Amersfoort is weliswaar intensief geweest, maar weinig zorgvuldig. Dit stelt een zestal bewonerscomités en organisaties die bij de discussie over de Westtangent zijn betrokken. Over deze onzorgvuldigheid en de gevolgen daarvan hebben zij een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman.

De klacht bij de Nationale Ombudsman is ingediend door het Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Bewoners BW-laan Noord, Milieudefensie Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) en de Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen (VBBBB). Vooringenomenheid bij het gemeentebestuur, tijdsdruk, gebrek aan informatie en het tussentijds wijzigen van de ‘spelregels’ door de gemeente zijn enkele van de punten die in de klacht bij de Nationale Ombudsman aan de orde worden gesteld.

Aan de Nationale Ombudsman wordt gevraagd een oordeel te vellen en een uitspraak te doen over de mate van zorgvuldigheid die het gemeentebestuur tijdens het participatieproces heeft gehanteerd. De indieners van de klacht hopen dat de Nationale Ombudsman aanbevelingen doet hoe het proces rondom de besluitvorming over de aanleg van de Westelijke Ontsluiting kan worden verbeterd. Mogelijk ziet de Ombudsman ook nog mogelijkheden tot bemiddeling in dit vast gelopen proces.

Peter de Langen,

Voorzitter SGLA

KLACHT NAAR OMBUDSMAN

21 april 2015

NATIONALE OMBUDSMAN

Postbus 93122

2509 AC DEN HAAG

 

BETREFT: klacht participatie Westelijke Ontsluiting Gemeente Amersfoort

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij willen wij een klacht indienen over het participatieproces dat is doorlopen voor het project Westelijke Ontsluiting in de gemeente Amersfoort. Wij zijn: Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Bewoners BW-laan Noord, Milieudefensie Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen.

Eerdere klachten

Gedurende het proces hebben wij herhaaldelijk geklaagd over de tijdsdruk en de zorgvuldigheid waarmee het proces en de wijze waarop invulling werd gegeven aan de participatie. Daarbij hebben wij klachten geuit aan het adres van de projectleider, de wethouder en ook aan de raadsleden. Bijgaand ontvangt u afschriften van de brieven die door (een aantal van) ons zijn verzonden. De door ons ingediende klachten zijn echter niet als zodanig erkend door de gemeente noch is hier op adequate wijze gehoor aan gegeven c.q. zijn de klachten in behandeling genomen en/of is de gevraagde transparantie geboden. Sommige brieven, zoals de brief aan de Gemeenteraad van 27 november 2014, wachten nog altijd op beantwoording.

Volledigheidshalve wijzen wij in dit kader nog op de Klachtenverordening 2012 van de gemeente waarin ‘een klacht’ als volgt is gedefinieerd:

“              elke mondelinge of schriftelijke (waaronder digitale) uiting van ongenoegen over het doen of laten van gemeentelijke bestuursorganen en onder verantwoordelijkheid van deze bestuursorganen werkzame personen.         “

Als gevolg denderen het proces en de besluitvorming over het project nog altijd door. Wij zien daardoor geen enkele andere uitweg meer dan onze klacht bij u neer te leggen. Daarbij vragen wij u een uitspraak te doen over:

1)            het verloop van het besluitvormingsproces,

2)            de geboden inspraak en hoe de uitkomsten van die inspraak invloed hebben gehad op de besluitvorming, en ten slotte

3)            de geboden transparantie.

Ook willen wij u vragen om, indien u daar mogelijkheden toe ziet, om in dit proces te bemiddelen.


 

Aanleiding

De discussie over de Westelijke Ontsluiting (voorheen Westtangent) is niet nieuw; deze wordt al gevoerd sinds begin jaren ’60 van de vorige eeuw. Echter, na de verkiezingen in 2010 is de discussie opnieuw opgelaaid waarbij de gemeente, onder sterke invloed van de VVD als één van de coalitiepartijen, zeer voortvarend te werk gegaan om tot uitvoering van de westelijke ontsluiting te komen. Onderdeel van de planvorming is, men zou haast zeggen vanzelfsprekend, een lang en intensief participatieproces waaraan veel partijen hebben deelgenomen. Dit participatieproces kent in onze ogen zoveel mankementen, omissies en onregelmatigheden dat wij van mening zijn dat niet kan worden gesteld dat sprake is van zorgvuldige besluitvorming.

 

De regels van participatie

Op de site van de gemeente Amersfoort worden zeven regels genoemd waaraan een participatieproces moet voldoen, zie http://www.amersfoort.nl/4/participatie/Projecten,-participatie-en-inspraak-Participatie-en-inspraak-Participatie-Meedenken-en-meepraten-over-uw-eigen-stad-of-buurt.html. Het gaat om de volgende regels:

 1. We maken voordat we beginnen heldere afspraken over het te volgen participatietraject. Deze afspraken leggen we vast in een startnotitie.
 2. We bepalen vooraf óf participatie wenselijk is en hoeveel speelruimte er mogelijk is. We organiseren geen participatieproces als er nauwelijks iets te beslissen valt.
 3. Participatie betekent voor ons ook: een open en attente houding, serieus luisteren naar wat u te zeggen heeft en zoeken naar mogelijkheden.
 4. We praten en schrijven in begrijpelijke taal.
 5. We zorgen dat u kunt beschikken over alle relevante informatie en bieden deze op verschillende manieren aan.
 6. Wanneer er tussentijds wijzigingen optreden, dan laten wij u dat weten. 
 7. We nodigen u tijdig (tenminste 2 weken van tevoren) uit voor bewonersavonden en organiseren deze bij voorkeur bij u in de wijk.

In dit traject is gekozen voor de participatievorm “adviseren”. Op de website staat hierover: “de gemeente maakt nog geen uitgewerkt plan, maar bedenkt wel aan welke eisen of voorwaarden een project moet voldoen. Binnen deze regels/eisen is er de ruimte om oplossingen te bedenken of alternatieven aan te dragen, uitwerkingen mede vorm te geven. Dit gebeurt vaak in een participatiegroep die een aantal keer onder begeleiding aan een onderwerp werkt. Met uw inbreng werken we projecten en voorstellen verder uit en komen daarna weer bij u terug om het resultaat te bespreken.”

Aan de hand van bovengenoemde regels onderbouwen wij onze klacht:

 1. 1.Heldere afspraken over participatietraject, vastgelegd in startnotitie

Tijdens het proces zijn de spelregels meerdere keren gewijzigd. Zo zijn twee verschillende nota’s van randvoorwaarden vastgesteld door de gemeenteraad. Het concept Ontwerp bestemmingsplan is niet meer getoetst aan deze randvoorwaarden. De verantwoordelijke wethouder noemt in een interview dat hij uitgaat van de intentie in plaats van de (vastgestelde) randvoorwaarden; wat op papier staat heeft daarmee geen waarde.

In november/december 2012 viel het College over de Westelijke Ontsluiting en kwam een nieuw College een variant overeen, die niet alleen nooit eerder in beeld was geweest, maar bovendien werd als onderdeel van het Coalitieakkoord samen met die variant een nieuwe Nota van Randvoorwaarden vastgesteld. Gedurende het proces werden daarmee de eerder door de gemeenteraad vastgestelde spelregels plots gewijzigd.

De thans voorliggende (voorkeurs)variant is het resultaat van collegeonderhandelingen. Deze variant is nimmer aan de orde geweest tijdens het trechteringsproces dat heeft plaatsgevonden. Ook is deze niet op dezelfde manier uitgewerkt en afgewogen als de overige varianten.

De participatiegroep is na de collegeonderhandelingen in 2013 opgeheven. Hierna zou participatie plaatsvinden op het niveau van ‘adviseren’. Van de bijeenkomsten die sindsdien hebben plaatsgevonden zijn geen echte verslagen meer gemaakt. Voor zover er al een ‘samenvatting’ is gemaakt is deze eenzijdig door de gemeente opgesteld en gepubliceerd.

In de praktijk zijn burgers vooral geïnformeerd en was van ‘adviseren’ niet of nauwelijks sprake. Burgers zijn tegen elkaar uitgespeeld door voor verschillende deeluitwerkingen die relevant zijn voor een hele wijk, slechts delen van de wijk uit te nodigen en verschillende avonden te organiseren waarbij soms slechts een deel van 1 straat was uitgenodigd. Dit ondanks herhaalde verzoeken vanuit de belangenvereniging waarin werd aangegeven dat er behoefte was aan gezamenlijke informatieavonden waarbij mensen zelf de keuze hadden om wel of niet te gaan.

 1. 2.Vooraf bepalen of participatie wenselijk is en speelruimte bepalen

Er is inderdaad vooraf bepaald dat participatie wenselijk is. Speelruimte was ook duidelijk: eerst adviseren over de randvoorwaarden, daarna adviseren binnen de randvoorwaarden. Echter bij de huidige voorkeursvariant zat de participatiegroep niet aan tafel en was er dus helemaal geen speelruimte. De thans voorliggende (voorkeurs)variant is namelijk het resultaat van collegeonderhandelingen. Deze variant is nooit aan de orde geweest tijdens het trechteringsproces dat heeft plaatsgevonden. Ook is deze niet op dezelfde manier uitgewerkt en afgewogen als de overige varianten. Kortom geen participatie bij deze variant.

 1. 3.Open en attente houding, serieus luisteren en zoeken naar mogelijkheden

Allereerst hebben we in het hele traject een “vooringenomenheid” ervaren ten aanzien van de plannen, meest duidelijk verwoord in het coalitieakkoord 2010-2014. Hierin treft u zonder nadere onderbouwing of onderzoek de stelling dat “het voor iedereen duidelijk is dat er sprake is van een probleem waarvoor binnen de bestuursperiode onomkeerbare besluitvorming (bij voorkeur aanbesteding) dient plaats te vinden.” Ook uit de brieven van de gedeputeerde Van Lunteren d.d. 6 december 2012 en 18 oktober 2013 blijkt vooringenomenheid. Een objectief onderzoek naar het nut en de noodzaak was daardoor op voorhand al niet mogelijk.

Bovendien zijn in de praktijk burgers vooral geïnformeerd en was van ‘adviseren’ niet of nauwelijks sprake. Burgers zijn tegen elkaar uitgespeeld door voor verschillende deeluitwerkingen die relevant zijn voor een hele wijk, slechts delen van de wijk uit te nodigen en verschillende avonden te organiseren waarbij soms slechts een deel van 1 straat was uitgenodigd.

Met het betrekking tot de participatie zelf kan worden gesteld dat er veel bijeenkomsten zijn geweest en de participatiegroep heeft verschillende adviezen uitgebracht. Voor ons gevoel is er niets gedaan met de adviezen van de Participatiegroep. Wij verwijzen hierbij naar de betreffende paragraaf uit het concept Ontwerp bestemmingsplan, waar zelfs nauwelijks melding wordt gemaakt van het proces, laat staan de adviezen die door de participatiegroep zijn gedaan. Zie http://www.amersfoort.nl/4/amersfoortwestbereikbaar/Vooroverlegpartners-bestemmingsplan/Bestemmingsplan.html.

In de laatste bijeenkomst van de participatiegroep is een meerderheidsadvies uitgebracht. Na de participatie en het meerderheidsadvies is er toch een raadsvoorstel uitgewerkt dat tegen het meerderheidsadvies inging. Nadat deze variant in het College van B&W was besproken, kwam als een duveltje uit een doosje, heel plotseling een (tunnel)variant in beeld die nooit eerder, ook niet in de participatiegroep, was besproken.


Sterker nog alle tunnelvarianten waren afgevallen omdat dat technisch niet uitvoerbaar zou zijn in verband met de hoogteverschillen in het gebied en het feit dat het spoor op het laagste punt ligt.

Het meerderheidsadvies waarin een goedkoper alternatief werd voorgesteld waarbij knelpunten werden opgelost, maar geen grote ruimtelijke ingrepen worden gedaan, is nooit serieus nader onderzocht of doorgerekend door de gemeente. Zelfs niet na een recente motie van de gemeenteraad waarin de wethouder wordt gevraagd aan te geven of er een goedkoper alternatief is.

Ten slotte moet worden vastgesteld dat het nu uitgewerkte plan opnieuw op wezenlijke onderdelen afwijkt van het plan dat aan de raad als voorkeursvariant is voorgelegd en op grond waarvan de raad heeft besloten tot een nadere uitwerking. Daarnaast wijkt het plan op een groot aantal punten af van de door de raad vaststelde randvoorwaarden.

Op grond van bovenstaande kan niet worden gesteld dat sprake is geweest van een open en attente houding. Ook lijkt er niet serieus geluisterd naar hetgeen door de participatiegroep en andere belangstellenden naar voren is gebracht. Hoewel er wel nog is gerekend op een door zakelijke initiatiefnemers ingediend tunnelplan, kan niet worden gesteld dat er na de Coalitie – afspraken in 2013-2014 waarbij besloten is tot een voorkeursvariant serieus is gezocht naar alternatieve mogelijkheden.

 

4. Praten en schrijven in duidelijke taal

De verslagen zijn inderdaad in duidelijke taal opgesteld, daarover geen opmerkingen. Wel ontbreekt voor ons nog steeds inzicht in de nut en noodzaak van de westelijke rondweg. In het hele proces zijn de vragen over nut en noodzaak niet aan de orde geweest. Van bijeenkomsten die na de collegeonderhandelingen in 2013 hebben plaatsgevonden, zijn geen verslagen gemaakt. Soms wel een samenvatting die eenzijdig door gemeente is opgesteld en gepubliceerd.

Bewoners worden met gelikte presentatie waarin de bestaande situatie in winterbeeld (en dus kaal en onaantrekkelijk) en de nieuwe situatie met grote bomen in zomerbeeld (zeer groen en aantrekkelijk) worden voorgespiegeld op het verkeerde been gezet. Ook wijken de getoonde presentaties af van de ontwerptekeningen; dit is misleidend.

Ook wat betreft de inhoud van de plannen moet worden vastgesteld dat het verkeersmodel slechts beperkt wordt toegepast, zodat alleen gekeken wordt naar het tracé terwijl bekend is en bevestigd door de betrokken adviseur, dat de ‘oplossing’ niet meer voldoet als ook de toe leidende en afvoerende wegen in de modellering worden betrokken. De vraag over het nut en de noodzaak wordt in het hele proces niet beantwoord. Zo wordt feitelijke informatie weliswaar helder en duidelijk, maar onvolledig en onjuist gepresenteerd.

 1. 5.Alle relevante informatie wordt op verschillende manieren aangeboden

Noodzakelijke informatie over financiële haalbaarheid en actuele verkeersgegevens werd alleen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur beschikbaar gesteld, waarbij de gedeelde informatie bovendien niet volledig was. Gedane toezeggingen omtrent geluidbelasting of stellingen inzake economische uitvoerbaarheid zijn daardoor niet of nauwelijks controleerbaar.

Het proces stond onder grote tijdsdruk waardoor de zorgvuldigheid van het proces zwaar onder druk heeft gestaan. Voor zover stukken zijn gedeeld, kwamen deze regelmatig te laat of was de informatie onvolledig. Soms werden zelfs op het laatste moment alleen de conclusies aangepast zonder inhoudelijke aanpassingen in het onderliggende rapport, zoals bij de uitkomsten van de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.

Ook zijn regelmatig bewonersgroeperingen niet of niet tijdig geïnformeerd.

6. Tussentijdse wijzigingen laten we weten

Onder punt 1 hebben wij reeds naar voren gebracht dat de spelregels tijdens het proces meerdere keren zijn gewijzigd. Verder stond het proces zelf onder grote tijdsdruk. De zorgvuldigheid heeft hierdoor zwaar onder druk gestaan. Voor zover stukken zijn gedeeld, kwamen deze regelmatig te laat of was de informatie onvolledig. Het ging soms zelfs zo ver dat alleen conclusies op het laatste moment werden aangepast, zonder dat het rapport inhoudelijk werd aangepast. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de uitkomsten van de MKBA.

Ook is het voorgekomen dat de wethouder tijdens een van de algemene bijeenkomsten waarin de alternatieve varianten werden toegelicht, onaangekondigd een viaduct toevoegde aan de varianten; een optie die op geen enkele manier eerder aan de orde was geweest, niet in de raad en ook niet bij de participatiegroep.

Ten slotte moet worden vastgesteld dat de uitgewerkte variant waarop het concept Ontwerp bestemmingsplan is gebaseerd, afwijkt van de variant waarvan de raad heeft opgedragen deze verder uit te werken. De wijzigingen zijn niet ondergeschikt en zijn ook sterk kostenverhogend. Desondanks zijn de verschillen en de financiële consequenties van die verschillen tijdens presentaties niet toegelicht; zelfs in het concept Ontwerp bestemmingsplan zijn deze niet inzichtelijk gemaakt.

7. We nodigen u tijdig uit voor bewonersbijeenkomsten

Wij zijn doorgaans op tijd uitgenodigd voor bewonersbijeenkomsten. Jammer is wel dat er geen gehoor is gegeven aan onze verzoeken voor een gezamenlijke informatieavond waarbij bewoners de plannen voor het hele traject konden overzien. Nu is er steeds per deeltracé uitgenodigd, zie ook punt 3.

Conclusie: intensief maar onzorgvuldig

Per saldo stellen wij ons op het standpunt dat weliswaar een erg intensief proces is doorlopen, maar dat dit proces niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Op ons komt het participatieproces over als een noodzakelijk kwaad voor de gemeente om besluitvorming waar maatschappelijk grote weerstand tegen is op oneigenlijke wijze te legitimeren. Wij vragen u daarom een uitspraak te doen over de zorgvuldigheid van het participatieproces. Ook kunnen wij ons voorstellen dat u aanbevelingen doet om het proces te verbeteren.

Ondanks het feit dat dit een lang overzicht is, is dit niet uitputtend, maar beperkt zich tot een overzicht van de meest in het oog springende feiten; volledig is deze niet. Het hele verhaal is te complex om in enkele pagina’s te kunnen vatten. Uiteraard zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting. Voor verslagen van de bijeenkomsten en overige projectinformatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website: http://www.amersfoort.nl/amersfoortwestbereikbaar.html

Hoogachtend, namens


Bijlagen:

 1. Coalitieakkoord 2010 – 2014
 2. Nota van Randvoorwaarden Westelijke Ontsluiting d.d.
 3. Coalitieakkoord 2013-2014
 4. Nota van Randvoorwaarden Westelijke Ontsluiting d.d.
 1. Inspreektekst 2 februari 2010 Belangenvereniging Daam Fockemalaan, incl. Beroemde Vrouwenbuurt
 2. Brief 3 oktober 2011 Noodkreet participatietraject namens bewonersgroeperingen / deelnemers Participatiegroep
 3. Brieven SGLA 10 oktober 2012
 4. Advies Participatiegroep 29 augustus 2012
 5. Overzicht conclusies trechtering Gemeente Amersfoort 14 januari 2013
 6. Inspreektekst 21 maart 2013 Belangenvereniging Daam Fockemalaan, incl. Beroemde Vrouwenbuurt
 7. Advies Participatiegroep 26 mei 2013
 8. Inspraaktekst 18 juni 2013 Belangenvereniging Daam Fockemalaan, incl. Beroemde Vrouwenbuurt
 9. WOB-verzoek namens een deel van de leden Participatiegroep 21 november 2013
 10. Inspreektekst 26 november 2013 Belangenvereniging Daam Fockemalaan, incl. Beroemde Vrouwenbuurt
 11. Brief SGLA 27 november 2014
 12. Inspreektekst 10 maart 2015 Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt
 13. Brief 12 januari 2015, Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt
 14. Brieven Gedeputeerde Van Lunteren d.d. 6 december 2012 en 18 oktober 2013
 15. Inspraakreactie SGLA en Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt op het concept Ontwerp bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting

OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR

OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR

Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld.

Onze mooie stad, waarin zoveel gebeurt waar we trots op zijn, dreigt in rap tempo te worden

afgebroken. Voorzieningen die de leefbaarheid en de sociale samenhang overeind houden

staan letterlijk in de (digitale) etalage van de uitverkoop, met als label het woord participatie.

Zonder visie heeft het College een grabbelton neergezet waar de inwoners zich omheen

mogen verdringen, met het risico elkaar daar te vertrappen. Maatschappelijke organisaties

en burgerinitiatieven voelen zich in de hoek gedrukt en vechten voor hun lijfsbehoud. De

chaos en paniek op het stadhuis lijkt inmiddels compleet.

De ‘winst‘ van het onzinnige proces dat is bedacht om de bezuinigingsdiscussie ‘met de

stad’ vorm te geven kent zo alleen maar verliezers. Het werkelijke resultaat van de afgelopen

zes weken is immers dat tot voor kort enthousiaste inwoners zich boos en verdrietig afkeren

en de handdoek in de ring gooien. Veel mensen hebben het machteloze gevoel dat de

gemeente een ‘verdeel & heers’-tactiek heeft toegepast en voelen zich ronduit bedonderd

door deze schijndemocratie. Burgers voelen zich ook overvallen: hebben we niet een

overheid die zorgvuldig en in overleg de koers hoort uit te zetten waarlangs belangrijke

beslissingen die de hele gemeente aangaan transparant en in samenspraak met de

inwoners worden genomen?

Maar nee, er is 60 miljoen aan voorstellen over de schutting gegooid, zonder enige richting

en kaders. met als gevolg zo’n 2500 reacties waarvan niemand weet hoe die onderling

gewogen zullen gaan worden.

Ondertussen lijkt de vraag kunstig weggemoffeld hoe het allemaal zo ver is gekomen. Het

gevoel bestaat dat “de gemeente de ellende heeft veroorzaakt en dat wij, burgers, nu de

rotzooi mogen opruimen”. Want wie hebben er zitten slapen op het stadhuis dat we ineens

zoveel miljoenen in het rood staan? Wie is er verantwoordelijk geweest voor het heen en

weer schuiven van tekorten en het creatieve boekhouden om de werkelijkheid te verhullen?

De Provincie vindt dat Amersfoort er financieel gezien een rommeltje van heeft gemaakt. En

de reactie op het stadhuis lijkt vooral te zijn dat ze het in het provinciehuis niet begrepen

hebben. Waarom zijn eerdere waarschuwingen vanuit de Provincie niet ter harte genomen?

Nu lijkt er maar één credo te klinken: we moeten zo snel mogelijk van het toezicht af. Alsof

de werkelijk problemen, en de oorzaken daarvan, dan zijn opgelost!

Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken.

Maar misschien is het nog niet te laat. Daarom dit manifest.

Wij roepen het gemeentebestuur op om een forse pas op de plaats te maken.

Wij willen dat de gemeenteraad afstapt van het voornemen om al op 2 juni te

besluiten over de gewijzigde meerjarenbegroting.

o

Wij denken dat het preventief toezicht moet worden gezien als een kans in plaats

van als een bedreiging. Een langere periode van toezicht levert immers ‘gratis’

advies op over hoe het beter kan.

o

Wij geloven dat de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk toeneemt als meer

de tijd wordt genomen voor een kwalitatieve beoordeling van de alternatieven,

vanuit vooropgestelde kaders en mét de stad.

Wij willen dat het College van B&W met de stad in gesprek gaat over een opnieuw

in te richten proces waarlangs de bezuinigingsopdracht via de weg van een

serieuze kerntakendiscussie vorm krijgt.

o

Wij willen dat wordt gezocht naar een werkwijze waarbij de inwoners niet tegen

elkaar worden opgezet, maar juist uitgenodigd worden samen te werken.

o

Wij willen dat het College daarbij geen opdrachtgever, maar vooralsnog

opdrachtnemers wordt van de stad.

Wij willen dat er een onafhankelijke enquête wordt gehouden naar de gang van

zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente.

o

Wij geloven dat het noodzakelijk is om al snel lering te trekken van het verleden,

om nieuwe miskleunen voor de toekomst te voorkomen.

o

Wij willen dat deze enquête onder leiding van inwoners van de stad wordt

gehouden.

Tenslotte

Veel actieve en betrokken burgers van Amersfoort, al dan niet georganiseerd in

burgerinitiatieven, zetten zich al lange tijd in voor bestuurlijke vernieuwing: een manier van

werken waarbij stad en stadhuis samen vraagstukken oppakken en proberen te

beantwoorden. Die ambitie, dat elan, heeft door de gebeurtenissen een meer dan forse

knauw gekregen.

It takes two to tango, maar het geloof dat de liefde van twee kanten komt

nu het er echt toe doet is bij veel mensen verdwenen. We hebben zelfs signalen ontvangen

dat verschillende actieve burgers zich op dit moment ernstig beraden op hun deelname aan

lopende initiatieven in het kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie.

De bal ligt bij u. En ons dringende verzoek is: pak die bal op.

Onderstaande inwoners van de stad onderschrijven van harte dit pamflet:

Jan Aalbers

Esther Achttienribbe

Erik Bax

Ab van Beek

Guido van Beek

Nynke van Beem

Michiel Berculo

Willem Berghuis

Lia Bouma

Jan Breg

Joke van Burgsteden

Gerard Chel

Annemiek de Crom

Nelleke Dumoulin

Nicole Esteje

Oege Faber

Jan Feikema

Christel Hartkamp

Peter Hartkamp

Carla Hartog

Mariëlle den Hartog

Maartje ter Horst van

Delden

Dick Haver Droeze

Liedewij Haver Droeze

Edgar van Groningen

Margriet Guiver-

Freeman

Nienke van der Heide

José Heideveld

Margriet van der

Heijden

Hans van Helden

Margreet van

Hensbergen

Wim Hermsen

Nienke van Herwijnen

Geurt Hilhorst

Hanneke van den

Hoek-Hesseling

Riekje Hoffman

Gea Hogenbirk

Mieke Honingh

Annemarth Idenburg

Hans van Keken

Wilma van Klooster

Krijn Koetsveld

Jan-Herman Koller

Peter de Langen

Paul Liklikuwata

Cees van der Linden

Vincent Linderhof

Angela Manders

Cornelis de Maijer

Ben Nitrauw

Roelie Norp

Moniek Nusselein

Ria Pasman

Kees Quaadgras

Ans Raven

Ria Roelofs

Anne-Marie Ruiter

Marcel Sanders

Mira Schirer-Majoor

Joke Sickmann

Raphael Smit

Paul Struijk

Theo Stubbé

Peter van Swieten

Jos Thomas

Dick van de Velde

Wilma Verburg

Rob Vermazen

Marie-Antoinette de

Veth

Wil Voorn

Harry Vos

Daan Vosskühler

Eefke Wesdorp

Lucas Wildervank

Norbert van Zwetselaar