De Gemeente laat ons geen keus, we gaan opnieuw naar de Nationale Ombudsman.

Bewonersorganisaties vragen o.b.v. het participatiebeleid de Ombudsman opnieuw om een uitspraak over het proces rond de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. Zij vragen de Nationale Ombudsman om een beoordeling te geven over:

 1. 1.Het verloop van het besluitvormingsproces.
 2. 2.De geboden inspraak op basis van de beleidsregels rond participatie, de randvoorwaarden van 1 maart 20111 én de randvoorwaarden van het coalitieakkoord van 12 februari 2013.
 3. 3.De mate waarop de uitkomsten van de inspraak invloed hebben gehad op de besluitvorming en in hoeverre er sprake is van vooringenomenheid.
 4. 4.De geboden transparantie.
 5. 5.De mate waarin sprake is van een zorgvuldig proces.

In april van dit jaar verzocht een aantal bewonersorganisaties de Nationale Ombudsman om een uitspraak over de participatie rond de Westelijke Ontsluiting. Omdat het proces nog gaande was, heeft de Nationale Ombudsman de Gemeente in eerste instantie de gelegenheid geboden om zelf te reageren op de klacht. Daarbij gaf de Ombudsman de volgende opdracht mee aan de gemeente “De Nationale Ombudsman vraagt u hierbij de klacht te behandelen en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan haar participatiebeleid, hetgeen door verzoekers als onzorgvuldig wordt ervaren, en specifiek wat betreft het nakomen van het raadsbesluit van 1 maart 2011. “

Naar aanleiding hiervan is op 19 augustus jl. door de Gemeente Amersfoort een hoorzitting gehouden en is onze klacht beantwoord op 1 september 2015. Op zichzelf hebben wij waardering voor de wijze waarop wij zijn gehoord en het zeer uitgebreide antwoord van de gemeente. Helaas hebben het overleg en de beantwoording van de klacht voor ons geen bevredigend resultaat opgeleverd. Niet alleen geeft de gemeente in haar reactie geen enkele blijk van zelfreflectie of inzicht in de achtergronden, laat staan dat zij ingaat op de kern van de klacht. Daar komt bij dat in de beantwoording inhoud en proces sterk door elkaar lopen, waardoor een sluier is opgetrokken en onze feitelijke klacht niet is beoordeeld. Ten slotte is het antwoord van de gemeente weliswaar zeer uitgebreid maar niet volledig. Ook wordt op een aantal punten een onjuiste weergave geschetst van het proces c.q. de uitkomsten daarvan. In onze brief naar de ombudsman lichten wij dat toe.

De gemeente laat ons dan ook geen andere keus dan opnieuw een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.

Nationale Ombudsman zet Gemeente Amersfoort aan het werk

PERSBERICHT

Nationale Ombudsman zet Gemeente Amersfoort aan het werk

De nationale ombudsman wil dat de gemeente Amersfoort de klacht van 5 bewonersorganisaties over het gevoerde participatiebeleid inzake de Westelijke Ontsluiting gaat behandelen.

Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, Bewoners BW-laan Noord, Milieudefensie Amersfoort, Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen hebben bij de Nationale Ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de Gemeente Amersfoort met het participatieproces is omgegaan.

De Nationale Ombudsman heeft de Gemeente in eerste instantie de gelegenheid zelf te reageren op de klacht:

“De Nationale Ombudsman vraagt u hierbij de klacht te behandelen en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de wijze waarop de gemeente uitvoering geeft aan haar participatiebeleid, hetgeen door verzoekers als onzorgvuldig wordt ervaren, en specifiek wat betreft het nakomen van het raadsbesluit van 1 maart 2011. “

De bewonersorganisaties ervaren het als een steun in de rug nu de Nationale Ombudsman specifiek verwijst naar het nakomen van het raadsbesluit van 1 maart 2011. Toen werd een uitgebreide Nota van Randvoorwaarden door de Gemeenteraad vastgesteld. De bewonersorganisaties zijn van mening dat op veel punten de Gemeente hiermee onzorgvuldig is omgegaan. In onze klacht zijn wij daarop uitvoerig ingegaan.

Voorbeelden daarvan zijn het volstrekt negeren van het meerderheidsadvies van de Participatiegroep en de wijze van participatie na de val van het College in 2012

De gemeente moet nu binnen 6 weken de klacht behandelen met een mogelijke verlenging van 4 weken. Als dit niet binnen de termijn gebeurt óf als de bewonersorganisaties het niet eens zijn met het oordeel óf de wijze waarop de afhandeling verloopt, staat de weg naar de Nationale Ombudsman weer open.

Wij wachten de behandeling van de klacht door de Gemeente nu verder af.

SGLA buigt zich over Vathorst-Noord

Persbericht

De algemene ledenvergadering van de SGLA heeft Peter de Langen herkozen als voorzitter van de vereniging. De vergadering vond plaats op maandag 15 juni jl. Behalve de herverkiezing van de voorzitter zijn ook twee notities besproken: de Toekomstvisie van de SGLA en het Speerpuntenprogramma. Beide notities zijn door de leden vastgesteld.

De Algemene Ledenvergadering heeft aandacht besteed aan het agenderen van actiepunten door het bestuur, standpunten die het bestuur namens de vereniging inneemt, de representativiteit van de woordvoerders namens de vereniging en de relatie tussen de werkzaamheden van de aangesloten leden en het algemene beleid van de SGLA. Daarbij is onder ogen gezien dat afzonderlijke leden ten opzichte van actuele zaken standpunten kunnen innemen die geheel of gedeeltelijk contrair zijn. De vergadering stelde vast dat leden, vanuit hun individuele standpunten, hun eigen nuances kunnen bepalen. Groeperingen die de leefbaarheid in onze stad vanuit uiteenlopende uitgangspunten nastreven, zijn lid van de SGLA om door bundeling van krachten hun eigen activiteiten te versterken. Ook al zijn er momenten dat de belangen van leden tegengesteld zijn, de samenwerking binnen de SGLA dient een hoger doel voor de langere termijn.

De Algemene Ledenvergadering heeft ook een werkgroep samengesteld die zich buigt over de actuele ontwikkelingen rondom Vathorst-Noord. Tijdens een intensieve discussie zijn bouwstenen aangedragen voor een mogelijke standpuntbepaling van de SGLA ten aanzien van de toekomst van Vathorst-Noord.

Notitie Toekomst SGLA

Notitie Toekomst SGLA

De ledenvergadering van de SGLA heeft gesproken over de wijze waarop haar vereniging de toekomst tegemoet gaat. Geconstateerd werd dat de participatie in Amersfoort zich in de loop der jaren heeft verbeterd. Daarnaast is geconstateerd dat de zelfredzaamheid onder de leden van de SGLA is toegenomen. Hierdoor wordt minder dan in het verleden een beroep gedaan op het SGLA-bestuur of op de overige leden. De participatie in Amersfoort heeft zich ook ontwikkeld door initiatieven zoals Bewoners033, Het Nieuwe Samenwerken, G1000 en dergelijke. Bij het tot stand komen van deze initiatieven heeft het SGLA-bestuur in veel gevallen op verschillende wijze een bijdrage geleverd. Door nieuwe initiatieven is de samenwerking binnen de stad verbreed en vinden bewonersgroepen elkaar steeds sneller.

Daarnaast ontstaan in de stad steeds nieuwe ontwikkelingsprojecten waarbij bewoners, ten behoeve van informatie en begeleiding, een beroep doen op de SGLA. In veel gevallen gebeurt dit zonder dat hiervoor specifieke groeperingen ontstaan die lid zouden kunnen worden van de SGLA. De SGLA, en met name het bestuur van de vereniging, treedt hierdoor steeds vaker op als een vliegende keep. Bestuursleden spreken in, nemen deel in participatieprojecten en ondersteunen bewonersgroepen die bij nieuwe projecten zijn betrokken. Deze accentverschuivingen binnen de stedelijke participatie hebben tot gevolg dat ledenvergaderingen van de SGLA minder worden bezocht. Het netwerk waarop de SGLA steunt is daardoor toe aan een herijking.

De discussie binnen de ledenvergadering leverde een aantal suggesties op. Op basis hiervan heeft het bestuur het hier volgende toekomstplan ontwikkeld.

 1. De SGLA blijft zich, conform haar statuten, bezig houden met het bevorderen en beschermen van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en zijn regio. Haar belangrijkste intentie is het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in stad en regio.
 2. De SGLA ondersteunt haar leden en andere bewoners(groepen) bij participatietrajecten.
 3. De SGLA opereert naar de geest van het Nieuwe Samenwerken en streeft naar goede samenwerking met andere groepen in stad en regio.
 4. De SGLA is overlegpartner volgens artikel 3.1.1.Bro om daardoor aan het begin van een RO-proces invloed te kunnen uitoefenen. Participatie in velerlei vormen is daarbij een belangrijk instrument
 5. Het SGLA-bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover het openbaar bestuur ter wille van het verwezenlijken van de doelstellingen van de SGLA.
 6. De SGLA zet zich in voor het verspreiden van kennis onder haar leden.
 7. Het SGLA-bestuur communiceert met zijn leden, partners en belangstellenden door het periodiek uitgeven van een informatiebulletin met actuele informatie over ontwikkelingen in stad en regio. Het bulletin bevat niet alleen informatie maar ook analyse en duiding van ontwikkelingen. De SGLA ontwikkelt een blog op haar website over actuele ontwikkelingen. Bij het verspreiden van informatie wordt nauw samengewerkt met de samenstellers van Bewonersweb en Bewoners033, zonder daarbij de eigen identiteit van de SGLA te verwaarlozen.
 8. Twee keer per jaar wordt door het SGLA-bestuur een algemene ledenvergadering (alv) uitgeschreven. De eerste hiervan is vooral van huishoudelijke aard, tijdens de tweede alv wordt vooral aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen waarvoor zo nodig gastsprekers worden uitgenodigd.
 9. Het SGLA-bestuur organiseert opiniërend onderzoek onder zijn leden om daarmee de meningsvorming binnen de SGLA te stimuleren.
 10. De SGLA blijft alert op nieuwe ontwikkelingen binnen de stad en de regio, onder meer door het verrichten van onderzoek.

Het SGLA-bestuur houdt de temperatuur van de stad in de gaten en zal naar behoefte medicatie en naar vermogen verzorgen. Al deze punten kunnen slechts worden ontwikkeld door de gezamenlijke inzet van het bestuur en de leden. In het verleden steunde het werk van de vereniging op de inbreng en activiteiten van onderwerp-gerichte werkgroepen. Het bestuur is van mening dat dit ook voor de toekomst een effectieve werkwijze is.

Tot slot: de SGLA is ooit opgericht om samen te werken aan een leefbare stad. De grondgedachte daarbij was: Samen Sta Je Sterker! Dit uitgangspunt heeft niets aan geldigheid verloren. De ontwikkeling van de participatie in de stad heeft er toe geleid dat de SGLA zich steeds meer manifesteert als een actief bewonersnetwerk. Maar ook in deze vernieuwde situatie blijft voor de SGLA de ondersteuning bij participatietrajecten een belangrijk uitgangspunt.

Second Opinion Westtangent

PERSBERICHT

Amersfoort, 12 mei 2015

Second Opinion Westtangent

Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) hebben een second opinion laten uitvoeren door Joep Lax, verkeerskundige van het bureau XTNT, met betrekking tot de verkeersanalyse voor de Westelijke Ontsluiting. Ook hebben wij een andere verkeerskundige gevraagd een beoordeling te geven op de input voor het verkeersmodel 2014 dat gebruikt wordt door de gemeente. Hierbij is wel opgemerkt dat beiden niet het bewonersmodel hebben kunnen beoordelen, omdat de gemeente Amersfoort weigert dit te laten uitrekenen in het nieuwe verkeersmodel 2014. De gebruikte gegevens komen uit de door de gemeente wél verstrekte gegevens.

De conclusies zijn uit de second opinion van Joep Lax zijn als volgt:

 • Door het afstemmen van verkeerslichten op de spoorwegovergang is de file op de DF-laan in noordelijke richting afgenomen en is de doorstroming nu al verbeterd.
 • Met het toenemende gebruik van geavanceerde navigatiesystemen ontvangt een bestuurder in een werkdagspits vier tot vijf in reistijd vergelijkbare routes en hoeft hij niet via de Westelijke Ontsluiting.
 • In de huidige situatie is de reistijd, inclusief oponthoud bij verkeerslichten en bestaande doorstroming volgens routeplanners 4 minuten. In de voorkeursvariant is op het 2600 meter lange traject de reistijd 220 seconden (circa 3,5 minuten). De rijtijdwinst in 2025 met variant 7 zal dus maximaal een halve minuut bedragen. Door aanleg van de voorkeursvariant zal de verdeling over het wegennet niet anders worden dan nu, de groei is afhankelijk van de verkeersgroei in zijn algemeen.
 • Pas bij een sluitingstijd van 20 minuten per uur gaat de spoorweg een knelpunt worden en zouden aanpassingen noodzakelijk zijn. Op basis van gegevens van Prorail is de verwachte sluitingstijd 12 tot 16 minuten in 2025.

Het antwoord op de vraag of de Westelijke Ontsluiting nodig en wenselijk is, luidt ontkennend. Er is hooguit een kleine capaciteitstoename nodig. De groei van het verkeer zal afvlakken, van uitwijken van verkeer door doorstromingsproblemen is nu maar beperkt sprake. Meer capaciteit aanbieden zal leiden tot aantrekken van verkeer en tot een toename van de overlast voor natuur en leefomgeving.

De vraag of het ook anders kan, wordt ook beantwoord: Ingrijpen zal in de eerste plaats nodig zijn op de Stichtse Rotonde, waar met name de aansluiting van de DF-laan op de rotonde meer capaciteit moet krijgen. Het plaatsen van verkeerslichten is al een eerste verbetering. Een tweede mogelijke verbetering, vooral vanuit oogpunt van veiligheid en dus niet vanwege de doorstroming, is een ongelijkvloerse kruising bij de spoorwegovergang.

Verkeerskundige Lucas Wildervanck MSc. heeft zijn licht laten schijnen over de input van de Tabel invoer sociaaleconomische gegevens n.a.v. de verkregen gegevens van het WOB-verzoek. Hij weerlegt een aantal van de verwachte groeifactoren die als input voor de tabel gebruikt zijn.

 • Het inwoneraantal in Amersfoort zou tot 2024 veel harder groeien dan landelijk door het CBS verwacht. De bevolking groeit wel iets, maar dan met name de groep 65+ers; een groep die over het algemeen juist niet tijdens de spits rijdt.
 • De groei van het aantal arbeidsplaatsen wordt gesteld op 18% in 10 jaar. Met de huidige landelijke groei van minder dan 1% per jaar is dit groeitempo niet te verwachten. Het is echt pertinent onjuist om van een permanente groei tot 2024 uit te gaan.
 • Ontwikkeling van kantoren en bedrijventerreinen. Momenteel staat 8 mio m2 aan kantoorruimte staat leeg en de vastgoedwereld gaat er niet vanuit dat die ruimte ooit nog gevuld gaat worden.
 • Ontwikkeling van winkelgebieden. Het internetwinkelen zal doorgroeien waardoor slechts krimp in het winkelaanbod te verwachten is.
 • Toename van flexibele werktijden (minder spitsverkeer) is wel te verwachten, maar niet als input meegenomen.

Samenvattend is zijn conclusie dat er voorlopig geen enkele noodzaak is om de Westtangent nu aan te leggen en dat het heel verstandig zou zijn om de aanleg vooralsnog op te schorten.

Buurtcomité Beroemde Vrouwen en de SGLA onderschrijvende conclusie van beide verkeerskundigen dat de Westelijke Ontsluiting niet nodig is en vraagt de gemeente derhalve opnieuw om een herbezinning op de gemeentelijke voorkeursvariant en om de bewonersvariant alsnog te laten doorrekenen.

Liedewij Haver Droeze

Buurtcomité Beroemde Vrouwen

Peter de Langen,

Voorzitter SGLA