Inspreeknotitie SGLA met betrekking tot Raadsvoorstel Uitwerking strategie sociale woningbouw

Inspreeknotitie SGLA met betrekking tot Raadsvoorstel Uitwerking strategie sociale woningbouw

Door Peter de Langen, 9 mei 2017

Geachte Raadsleden,

Wij hebben het Raadsvoorstel gelezen en willen een aantal kanttekeningen plaatsen. Op basis hiervan doen wij u ook een aantal suggesties voor aanpassingen. Wij beseffen dat u ons als lastig en kritisch kunt ervaren. Wij willen echter dit geluid wel laten horen, zodat u dit in uw afwegingen mee kunt nemen.

 1. Kanttekeningen bij de analyse

  In het Raadsvoorstel wordt de woningmarkt geanalyseerd in bijlage I. U gaat daarbij uit van allerlei scenario’s en groeiverwachtingen. Het woord verwachtingen staat daarbij centraal. U constateert vervolgens aanzienlijke tekorten. Wat wij missen is een werkelijke analyse waarom de woningen niet terecht komen bij de daarvoor in aanmerking komendedoelgroepen. Wij begrijpen ook niet hoe dit is ontstaan gezien de vele uitbreidingswijken die Amersfoort gebouwd heeft. Wij denken dat daarvoor een aantal oorzaken zijn aan te wijzen:

 • Er is veel gesloopt en er zijn veel goedkope woningen verkocht. Daardoor is een deel van het sociale woningaanbod verdwenen voor de doelgroep met de laagste inkomens. Wij vragen ons af of er een zelfde aantal nieuwbouw voor teruggekomen is in dezelfde prijsklasse.

 • Door de sloop in het kader van Amersfoort Vernieuwt zijn veel oude bewoners met urgentie verhuisd. Dat betekende extra druk op de beschikbare woningen.

 • Bij het leegkomen van huurwoningen worden deze bijna altijd in huur verhoogd naar maximaal mogelijke huurprijzen. Hierdoor zijn deze woningen niet meer beschikbaar voor de laagste inkomens.

 • Door nieuwe toewijzingsregels voor woningcorporaties kunnen mensen met huurtoeslag alleen nog reageren op sociale huurwoningen onder circa 600 euro afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Hierdoor wordt de kans voor hen op een betaalbare woning aanzienlijk kleiner, in sommige regio’s zelf onmogelijk. Het treft vooral mensen die op zoek zijn naar een zorgwoning, een grotere eengezinswoning of een seniorenwoning. Deze woningen worden vaak boven de ca 600 euro grens verhuurd, en zijn daarmee onbereikbaar voor mensen met een inkomen onder 36.165,-.

  Kortom er zijn veel meer oorzaken aan te wijzen dan alleen demografische ontwikkelingen. Wij denken ook dat het Toewijzingsbeleid grondig moet worden geëvalueerd en en waar nodig aangepast. Een voorbeeld is de wachtlijst. Volgens bijlage I staan eind 2015 15.812 woningzoekenden ingeschreven, waarvan 31% op het beschikbaar komende woningaanbod reageert. Dat betekent dat er dus 4.900 direct woningzoekenden zijn. Onduidelijk is of deze woningzoekenden al over een woning beschikken of nieuw op de woningmarkt zijn. De wachtlijst wordt echter vaak wel gebruikt om in de discussie de behoefte aan te tonen. De wachtlijst wordt bestaat ook uit huurders die al een woning hebben, maar zekerheid voor de toekomst willen inbouwen. Op zichzelf geen probleem, maar het roept wel een onjuist beeld op en interessant zou zijn om het percentage dat voor een "toekomstige zekerheid" ingeschreven staat in beeld te krijgen.

  Aanbevelingen:

  De prestatie afspraken met de woningcorporaties moeten verscherpt worden:

 1. Geen huurverhogingen meer bij mutaties van woningen, zodat meer woningen beschikbaar blijven voor de laagste inkomensgroepen

 2. Bij nieuwbouw voor deze doelgroepen terugbouwen. (een algemeen percentage sociale woningbouw is niet voldoende)

 3. Het Toewijzingsbeleid moet worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

 4. De wachtlijstproblematiek, met name inschrijving op basis van werkelijke actieve behoefte, aanpassen. [zie tevens opmerking onder kanttekeningen bij de analyse]

 1. Kanttekeningen bij beperkingen van de norm 35% Sociale Woningbouw

  Wij kunnen ons wel vinden in het vaststellen van een percentage sociale woningbouw. Het raadsvoorstel staat echter bol van de uitzonderingen, zodat ontwikkelaars zich nergens aan gebonden hoeven te voelen.Kortom zoveel beperkingen op de 35% dat de ontwikkelaars in onze stad dit Raadsvoorstel met stijgende verbazing gelezen zullen hebben. Zij weten nu dat zij weinig hoeven te vrezen.

  Aanbeveling:

 1. Stel in nieuwe bestemmingsplannen altijd 35% sociale woningen verplicht, en definieer dat percentage naar doelgroepen. Als een ontwikkelaar daar niet mee akkoord gaat, dan geen bestemmingsplan vaststellen.

 2. Prestatie afspraken maken met woningcorporaties dat zij samenwerken met ontwikkelaars in plannen en de te bouwen sociale woningen af te nemen.

 1. Kanttekeningen bij risico op Staatsteun

  In het Raadsvoorstel worden voorstellen gedaan om financiële bijdragen te leveren aan ontwikkelaars bij het realiseren van bouwplannen. Wij vragen ons af of het juridisch mogelijk is dat een financiële bijdrage  toegestaan is. Het lijkt op het geven van staatssteun, waarbij ook niet duidelijk is wanneer wel en wanneer geen bijdrage wordt geleverd. En het is een ongezonde prikkel.

  Aanbeveling:

 1. Laat het plan, wanneer overwogen wordt om een financiële bijdrage te verlenen juridisch toetsten.

 1. Kanttekeningen bij de locaties

  Wij zijn bezorgd over de opmerking dat eventueel een aanvullende lijst met locaties noodzakelijk is, en over het feit dat het “onderzoeken van de mogelijkheden /wenselijkheid aanpassen van de rode contour” weer wordt genoemd. Wij hebben begrepen dat de Raadsfracties bij de vorige behandeling in meerderheid hebben aangegeven dit onwenselijk te vinden. Wij zijn van mening dat deze opmerkingen niet in het raadsvoorstel moeten blijven staan.

  Wij zullen elke locatie op basis van onze doelstellingen beoordelen. Over dit onderwerp worden ons vaker vragen gesteld, dus voor alle duidelijkheid:

  De vereniging SGLA heeft ten doel:

 1. De bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort en de regio.

 2. Het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de lucht, geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen; de kwaliteit van een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.

 1. Kanttekeningen bij prestigeprojecten

  Wij willen een kanttekening maken bij allerlei projecten die de laatste tijd worden gepresenteerd. Deze lijken weinig van doen te hebben met het oplossen van huisvesting voor de al jaren op achterstand gezette doelgroepen c.q. laagste inkomens. Er worden helaas steeds meer prestige projecten gelanceerd. De Boeddhalocatie aan de Stadsring is daarvan een sprekend voorbeeld. Wij willen u wijzen op een interview op onderstaande site, waarin duidelijk wordt hoe de ontwikkelaars feitelijk denken. http://amersfoortstad.hu.nl/2017/04/10/the-spot-wijzigt-plannen/

  =>Wel een wijziging van de plannen maar de ontwikkelaar wil voorkomen dat het sociale huurwoningen worden.

  (P.S. soms lukt het openen van deze link niet, kijk dan op deze site onder Zakelijk)

Inspreeknotitie over Vathorst West. SGLA d.d. 2 mei 2017

Inspreeknotitie over Vathorst West. SGLA d.d. 2 mei 2017

Geachte Raadsleden,

Wij willen u een aantal argumenten tegen bebouwing van Vathorst West voorleggen. Op basis van deze argumenten constateren wij dat deze locatie in feite ongeschikt is en daarom niet moet worden aangewezen als woonlocatie. In het Raadsvoorstel staan veel punten waaruit ook de ongeschiktheid van deze locatie blijkt. Wij verzoeken u daarom af te zien van nader onderzoek en de aan het onderzoek verbonden kosten, ad €250.000,-, te besteden aan nuttigere zaken in onze gemeente.

Onze argumenten tegen bebouwing

 1. Ligging achter de stort van Smink

Wie wil er wonen achter een stortplaats? En welke gemeente gaat een woningbouwlocatie ontwikkelen achter een stortplaats? Smink zal gezien de mogelijkheden binnen vigerend bestemmingsplan nog jaren door kunnen gaan met de ontwikkeling en/of uitbreiding van het bedrijf.

Smink speelde en speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Vathorst-West. Smink is een innovatief bedrijf dat afval verwerkt en opslaat. Om te voldoen aan alle eisen die aan het verwerken van afval worden gesteld, zijn door het bedrijf grote investeringen gedaan, waarbij uiteraard de bedrijfscontinuïteit een belangrijke rol speelt. Voor Smink geldt dat het bedrijf zich niet aan de rand van de stad heeft gevestigd maar dat de stad naar het bedrijf is gegroeid. Bij de ontwikkeling van Vathorst-West moet worden uitgegaan van het feit dat de firma Smink haar activiteiten nog lange tijd voortzet. Er bestaan geenafspraken tussen het Amersfoortse gemeentebestuur en de firma Smink over de eindigheid van de activiteiten op en rond de vuilstortplaats. Evenals in het verleden (bijvoorbeeld met de baggerberging) is gebeurd, moet niet worden uitgesloten dat de provincie, als bevoegd gezag in deze, de taken die Smink binnen het provinciale milieubeleid vervult in de toekomst verder uitbreidt.

In december 1998 is de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst met de firma Smink aangegaan. Smink werd de mogelijkheid geboden om binnen de milieucirkel van 250 meter rond de afvalberg een bedrijvengebied te ontwikkelen. Binnen het buffergebied van 250 meter in Vathorst-West is ruim de helft (ca. 15 ha) in eigendom van de firma Smink. Het buffergebied heeft geen woonbestemming. Intussen hebben zich aan de oostzijde van de afvalberg de eerste – grootschalige – bedrijven gevestigd, waarbij het eigen ontwikkelingsbedrijf van Smink de initiërende rol speelt. Het bedrijvengebied sluit aan op het geplande woongebied in Vathorst-West.

 1. Ligging buiten de rode contour

  In de Ruimtelijke Structuurvisie Provincie Utrecht zijn de bebouwingscontouren van de gemeenten precies vastgelegd en op kaarten aangegeven. Daarmee moet worden voorkomen dat het hele land met een te dichte bebouwing te maken krijgt. Om het gebied waar verstedelijking mag plaatsvinden is een ‘rode contour’ getrokken. Die rode contour markeert de grens tussen stedelijk en landelijk gebied. Voor het landelijke gebied mag een gemeente geen bestemmingsplan vaststellen dat verstedelijking toestaat. Dit hoeft echter niet zonder meer te betekenen dat verstedelijking op die plek helemaal onmogelijk is. Onder bepaalde omstandigheden kan een provincie ten behoeve van een bouwplan afwijken van de rode contour. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat voor een betere afstemming van woonmilieus meer ruimte nodig is. Provincies zullen daar echter gezien het doel van de rode contour terughoudend in zijn. De delen buiten de rode contour zijn aangeduid als landelijk gebied.

Vathorst West en Noord liggen buiten de rode contour

 1. Gevolgen voor de ecologische hoofdstructuur van Utrecht én Gelderland, de polderlandschappen, nationaal landschap, polder Arkemheen.

  Wij vrezen voor het behoud van de openheid en overige kernkwaliteiten van het gebied tussen de polder Arkemheen en Polder de Haar ten zuiden van Bunschoten. Bovendien moet de stedenbouwkundige uitwerking voorzien in voldoende waterberging.

 2. Ontsluitingsweg Vathorst West

  Er wordt onderzoek gedaan naar een extra aansluiting op de A1 in het kader van VERDER. Wij willen u wijzen op de bezwaren die hiertegen worden ingebracht door direct omwonenden. Zij hebben ons gemeld niet gehoord te zijn.

 3. Grondwaterpeil en bodemgesteldheid

De provincie Utrecht heeft een aanzienlijk areaal veenbodem. Afhankelijk van het aandeel veen of klei in de bodem daalt het maaiveld met een bepaalde snelheid. Ook wateronttrekking, grondwaterpeil, verbranding van veen1 en druk van buitenaf beïnvloeden de snelheid van bodemdaling. Door de daling en de ongelijke maaiveldhoogte die hierdoor ontstaat, ontstaan er knelpunten zoals versnippering van het watersysteem, slechte waterkwaliteit, wateroverlast en verzilting door zoute kwel uit de ondergrond. De provincie werkt aan het beperken van bodemdaling en een robuuster watersysteem via een gebiedsgerichte aanpak in grotere eenheden (polders, meerdere peilvlakken) en met een mix aan maatregelen. De provincie vraagt gemeenten om voor veengebieden die kwetsbaar zijn voor oxidatie in hun bestemmingsplannen een verbod op het uitvoeren van bodembewerking op te nemen. Het scheuren voor graslandverbetering is wel toegestaan. In Vathorst Noord en West bevindt zich een gebied dat gevoelig is voor bodemdaling en tevens een klein gebied dat kwetsbaar is voor oxidatie bij bodembewerking.

Mogelijk loopt er ook vervuild grondwater naar het noorden onder Vathorst West en Zevenhuizen door.

1 Bij een lage grondwaterstand, die nodig is voor ploegen en maaien, komt er veen droog te liggen. Dit geldt ook bij vrijmaken voor bebouwing. Hierdoor komt er zuurstof in de bodem en breken de oude plantenresten af tot CO2. Een hectare ontwaterd veen stoot per jaar evenveel kooldioxide uit als een auto die drie rondjes om de aarde rijdt.

 1. Economische uitvoerbaarheid. (besluit 26 januari 2010)

  In 2010 hebben de toenmalige gemeenteraadsfracties in een Ronde besloten de plannen voor Vathorst West in de ijskast te zetten vooral vanwege de economische onuitvoerbaarheid. De nabijheid van de vuilstortplaats en de noodzakelijke hoge woningdichtheid zullen het vinden van kopers voor de midden- en dure woningen bemoeilijken. Dit is niet veranderd t.o.v. 2010. Wij wijzen u ook op een aantal punten die in 2010 uit de zogenaamde Kooksessies zijn benoemd en die de economische uitvoerbaarheid moeilijker maken, zie http://www.ruimtexmilieu.nl/uploads/documents/kookboekvathorst%20aan%20tafel.pdf

  Vathorst West grenst aan de westkant van Vathorst en is 100 hectare groot. Het gebied bestaat voornamelijk uit weilanden. Directe buurman is het afvalverwerkingsbedrijf Smink. Korte toelichting:

  • Belangrijke ingrediënten zijn duurzame oplossingen en ontwikkelingen. Voor de grondexploitatie is geen rekening gehouden met minder opbrengsten als gevolg van duurder uitvallende bouw exploitaties. De verwachtingen zijn dat duurzame ontwikkelingen in de bouw uiteindelijk rendabel te realiseren moeten zijn en in ieder geval niet ten laste hoeven te komen van de grondexploitatie. Duurzame ontwikkelingen die extra ruimtebeslag vergen zullen echter wel een financiële druk leggen op de grondexploitatie. Die “ruimtereserveringen” zorgen voor faseringskosten en dienen hierbij meegenomen te worden. Dit is nog niet gebeurd.

  • Het creëren van een recreatief daklandschap2 zal behoorlijke extra bouwkosten meebrengen waarvan het de vraag is of deze rendabel te maken zijn.

  • De aankoop en inrichting van de “Sminkberg” is niet opgenomen in de grondexploitatie.

  • In de berekeningen is rekening gehouden met één ontsluitingsweg richting de A1. Een extra ontsluiting zorgt mogelijk voor extra kosten.

  • Voor alle varianten geldt dat in het ruimtegebruik rekening is gehouden met 5 ha voor voorzieningen en 10 ha voor de hoofdinfrastructuur.

  Alle scenario’s zijn in een voorlopige grondexploitatie doorgerekend, zodat een indruk is ontstaan van de haalbaarheid. En dat is niet positief. De voorlopige berekeningen van de gepresenteerde scenario’s hebben nog een negatief saldo met een bandbreedte van € -10 tot -20 miljoen. In de berekeningen is naast de kosten voor verwerving en bouw- en woonrijp maken, rekening gehouden met één ontsluitingsweg en de noodzaak tot het verleggen van een gasleiding en afkoop van de baggerproblematiek. In dit stadium van de scenario’s zijn echter nog niet alle ingrediënten meegenomen in de ramingen. In het vervolgtraject zullen bij de ontwikkeling van de ontwikkelingsmodellen de mogelijkheden voor optimalisatie onderzocht worden en de exploitaties sluitend gemaakt worden. Voor het beheer van Vathorst West wordt uitgegaan van het beheer voor Vathorst. In deze fase van planvorming zijn de mogelijke beheerskosten nog niet opgenomen.

  2 Zeer intensief bebouwd gebied met meervoudig ruimtegebruik: ontsluiting en parkeren onder, wonen, voorzieningen, werken boven, onderling gestapeld. Semi-privé of openbare buitenruimte als daklandschap.

 2. Niet meer bouwen in het buitengebied.

  Er is de laatste tijd door veel partijen gesproken over bouwen in binnenstedelijk gebied. Partijen schuwen zelfs de hoogbouw niet. Die partijen geven als argument: liever de hoogte in dan bouwen in het groen. Nu lijkt het er op dat er meer bestemmingen nagestreefd worden zijnde: én binnenstedelijk verdichten én de hoogte in én bouwen in Vathorst West. Dit komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede.

  De locatie van Vathorst West is ook wel erg ver van Amersfoort af. Het wordt bijna een los aanhangsel en zal nauwelijks een binding kunnen krijgen met Amersfoort.

 3. Eerst transformatie kantoren en De Hoef.

  O.i. zou eerst gekeken moeten worden of door een transformatie van kantoorgebouwen in het algemeen én woningbouw op de Hoef er voldoende woningen kunnen worden toegevoegd.

 4. Bouwen voor stad en regio, niet voor het hele land

  Wij zijn van mening dat niet voor heel Nederland gebouwd moet worden in Amersfoort. Argumenten als “Amersfoort is aantrekkelijk centraal gelegen” vinden wij niet relevant. Immers hoe meer inwoners van buiten de regio zich hier vestigen, hoe minder snel Amersfoortse en Regionale inwoners gehuisvest kunnen worden of kunnen starten op de woningmarkt. Een ongebreidelde groei zien wij niet zitten. Wij blijven pleiten voor de maat en schaal van Amersfoort. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de kracht van de wijken en dorpen in Amersfoort.

  De wijken en dorpen in Amersfoort hebben allemaal een eigen karakter en identiteit. Dit eigen karakter zou versterkt en bewaard moeten blijven i.p.v. doorbroken moeten worden. Het motto moet zijn: ‘ga uit van wat er al is’. De bestaande wijkindeling is sterk en dit schaalniveau kan heel goed aansluiten bij de ideeën en initiatieven van de eigen wijkbewoners. Kies liever voor meer kleinschalige initiatieven dan enkele heel grootschalige. De maat en schaal van Amersfoort moet leidend zijn. Dit betekent dat voor eventuele binnenstedelijke locaties vooral aan compacte laagbouw gedacht moet worden, met veel ruimte voor groen en speelgelegenheid. Ga voor behoud en versterking van groen!! Groene longen in de stad zijn belangrijk en wij pleiten daarom voor behoud en versterking daarvan.

 

VISIE op het STADSHART

Bijdrage SGLA

Betreft: Visie op het Stadshart

Ronde: d.d. 4 april 2017

Geachte Raadsleden,

Op 22-11-2016 stuurden wij u een notitie met onze aantekeningen over de toen voorliggende Visie Stadshart. Wij zagen positieve en zorgelijke ontwikkelingen. Wij spraken ook van oude wijn in nieuwe zakken.

Het nu voorliggende document ziet er in vorm beter uit, bijna “iconisch” , maar wij constateren dat aan de inhoud niet zoveel veranderd is. Onze opmerkingen van de vorige keer blijven dus ook staan. Voor de goede orde zenden wij u ons document van 2016 nog een keer mee.

Wij willen op basis van de inhoud nog een aantal opmerkingen toevoegen. Sommige passages in de Visie maken ons bezorgd:

Blz. 13  onder 3.3. SWOT-analyse, bovenin het kader staat: "Historische binnenstad in combinatie met mooie  nieuwe architectuur".

en

Blz. 14  onderaan: "Waar de identiteit van de historische binnenstad wordt bepaald door de eeuwenoude bebouwingsstructuur en de veelheid van monumenten, is het karakteristieke industriële erfgoed juist een belangrijke smaakmaker voor nieuwe ontwikkelingen". In het uitvoeringsschema wordt dit bij punt 3 als “iconisch” omschreven

 • Wij zijn bezorgd dat dit soort nieuwe ontwikkelingen het karakteristieke erfgoed zullen overschaduwen, wanneer ze niet heel zorgvuldig worden ingepast.

Een ander punt

Blz. 17 - 18  "Wij willen meer groene plekken als afwisseling met de dynamiek van de stad. Daarvoor maken we plekken voor rust, zien en gezien worden, waar bezoekers kunnen zitten zonder de verplichting tot het nemen  van een consumptie. Even verderop staat: "We willen water en groen van het Zocherpantsoen benutten om hier een geheel nieuwe aantrekkelijke, levendige publieke ruimte te laten ontstaan met een typisch Amersfoorts karakter".

 • Terwijl het plantsoen op dit moment nu precies zo'n rustige groene plek is, van, ook nog eens, grote historische groene allure. Overbodig én zonde om daar iets aan te veranderen.

De steeds terugkerende roep om een verbinding van de binnenstad naar het Eemplein is volgens ons echt een bij voorbaat verloren strijd. Nu wordt in dat kader voorgesteld om terrassen op de Havik en het Spui te plaatsen. In het verleden moest de prachtige bloemenmarkt weg op het Havik, omdat de hulpdiensten er niet door konden. Kunnen die dat met de geplande terrassen wel? Wij vragen ons ook af of het karakter van Havik en Spui juist niet moet worden gerespecteerd zoals het nu is.

 • Kunstmatige routes willen realiseren naar stadsdelen die geen relatie met elkaar hebben, lijkt ons een overbodige investering. Houdt de historische binnenstad de parel die het nu is en maak van de Eemhaven een aantrekkelijk gebied zonder zgn. iconische architectuur (volgens ons vooral een ander woord voor hoogbouw!) en sluit aan op het bestaande industrieel erfgoed.

In onze bijdrage vanavond willen wij nog ingaan op de samenwerking in de stad om de Visie Stadshart uit te werken.

Aantekeningen bestemd voor de Amersfoortse politieke partijen over de Visie Stadshart

Aantekeningen bestemd voor de Amersfoortse politieke partijen over de Visie Stadshart

Door SGLA

d.d. 22-11-2016

Wij constateren dat er een aantal goede ontwikkelingen in de visie worden genoemd, maar dat er ook sprake is van enerzijds oude wijn in nieuwe zakken en anderzijds diverse zorgelijke ontwikkelingen.

Positieve Ontwikkelingen

 • Wat een goed idee is, is een verbinding tot stand brengen tussen het Flintgebied en de binnenstad. Daar is wel het een en ander te beleven en het is goed als de Flint garage wordt gebruikt.

 • Ook de aanpak van de Kamp is een idee dat al jaren op de plank ligt en verdient nu met spoed te worden aangepakt.

 • Het plan om de achterkanten van het Jorisplein aan de Stadsring aan te pakken is een prima idee. Wel de kanttekening dat het betrekken van de Stadsring bij het winkelend publiek in het verleden al veelvuldig is geprobeerd en steeds op niets is uitgelopen.

 • Ook het terug brengen van oude gevels in winkelpanden is een goed idee, zo dat al betaalbaar is.

 • Het behoeft geen betoog dat t.a.v. de Nieuwe Poort een nader onderzoek van urgent en eminent belang is.

Zorgelijke Ontwikkelingen

Aantrekkelijkheid

Onze binnenstad is aantrekkelijk qua aanzicht, omdat het een historische binnenstad is. Torens er omheen bouwen zal haar niet aantrekkelijker maken, want ze zullen her en der zichtbaar zijn en de historische sfeer bederven. In de Eemhaven bijvoorbeeld wordt de historie teniet gedaan c.q. geweld aangedaan aangezien de Koppelpoort een wel heel klein miniatuurtje wordt t.o.v. de plannen m.b.t. Blok 3 en Kamer 3 en daardoor vrijwel onzichtbaar wordt. Dit geldt ook voor het overgebleven industriële erfgoed langs de Eem. Contrast tussen oude en nieuwe stad kan niet erger als de Koppelpoort zo langzamerhand in Madurodam thuis hoort! Met betrekking tot de combinatie van sferen is van enige harmonie absoluut geen sprake en wordt de zogenaamde bijzondere architectuur [voorzichtig uitgedrukt] als "not done" ervaren!

Het is ook niet waarschijnlijk dat bezoekers voor dat contrast met die hoogbouw komen; die vind je tenslotte overal. Onder het kopje "Acties met betrekking tot identiteit" schijnt men te denken van wel en dat de "identiteit van het gebied met moderne architectuur wordt versterkt". De identiteit was en is vooral een oude haven.

Voor de duidelijkheid, wij wijzen de verschillende woonlocaties niet af, maar vrezen voor de leefbaarheid wanneer er in hoge dichtheden én ook nog eens de hoogte in wordt gebouwd. Het is duidelijk, zowel vanuit het verleden als vanuit het heden, dat bewoners van Amersfoort geen Manhattan aan de Eem willen. De politici die dit zijn vergeten, raden wij aan nog eens naar verkiezingsuitslagen in de jaren negentig te kijken.

               

                Winkelaanbod

Wat buiten het aanzicht van de stad van wezenlijk belang is voor bezoekers, is de kwaliteit en de diversiteit van het winkelaanbod. Beide zijn aan de magere kant in Amersfoort. Dit komt omdat de huren van de winkelpanden al jaren worden opgetrokken, waardoor er voornamelijk ketens overbleven die je in alle andere steden ook kunt vinden.

De aparte winkels zijn voor een groot deel verdwenen, of handhaven zich alleen nog in de periferie ( Kamp, St. Janskerkhof ), waar ze het dan vaak ook niet volhouden. Het aanpakken van het gebied van de Kamp kan helpen. En als er eindelijk een duidelijke entree gemaakt wordt in de Langestraat naar het Mooiersplein, komt het daar misschien ook nog goed. Laat onverlet dat er niets valt tedoen aan die hoge huren. Upgegrade pleinen veranderen daar ook niets aan.

               

                Upgrade pleinen

Wij hebben onze vraagtekens bij de noodzaak van een upgrade van de pleinen in Amersfoort, met uitzondering van het Eemplein. Dit plein kan o.i. wel een upgrade gebruiken maar wordt juist niet genoemd. In dit kader ook een kritische noot omdat een levendige verblijf- en ontmoetingsruimte, gericht op een "totaalbeleving" ook averechts kan werken. Maatwerk is hier belangrijk.

Oude wijn in nieuwe zakken

 1. De suggestie om een (optische) verbinding tussen het winkelhart van de binnenstad en het Eemplein te creëren is weer eens van stal gehaald. Voor winkelend publiek van buiten de stad is daar echt niets te vinden en gezellig is het er ook al niet. Een spiegelglad tochtgat; nog net goed genoeg voor de pauze houdende Hogescholers.

 1. Stationsgebied: Langs de route van Station naar de binnenstad loopt in de toekomst de bezoeker langs aantrekkelijke levendige plinten, die al een tipje van de sluier optillen en laten zien wat Amersfoort te bieden heeft. Ook hier het déjà vu gevoel. Het hele centrumplan (CSG) was hierop geënt en er is niets van terecht gekomen. De pogingen die gedaan zijn om bedrijvigheid in enkele plinten aan te brengen zijn op niets uitgelopen. Wellicht moeten we andere routes kiezen om bezoekers van het station naar de binnenstad te (laten) lopen. Bijvoorbeeld door de Vlasakkerweg of Snouckaertlaan.

 2. Herverdeling parkeergarages. Een discussie die ook al jaren speelt en die in de visie niet wordt beantwoord. Het blik van de straat is een mooie gedachte, maar dan moet er voor bewoners van de binnenstad ook wel een passende oplossing worden gevonden!

 3. Het Stadhuisplein kan een belangrijke schakel tussen het Eemplein, Binnenstad en Station worden. In relatie tot de nieuwe invulling voor het Stadshuis kan het plein een meer publieke functie krijgen en toegevoegd worden aan de parelketting van pleinen. Ook hier zien wij dat de wens de vader van de gedachte is. Het stadhuisplein is het meest in zichzelf gekeerde plein van Amersfoort. misschien dat daardoor het contact tussen politiek en bewoners zo moeizaam verloopt? Hopelijk bevordert een meer open plein een beter contact met de inwoners, maar je zou haast een deel van het stadhuis moeten afbreken om dit te bereiken.

Vragen en opmerkingen die wellicht tot nadenken stemmen:

 • Er wordt nadruk gelegd op het doen van experimenten. Wegen experimenten op tegen de kosten daarvan i.p.v. meer doordachte plannen te realiseren?

 • Meerdere verbeeldingen in de Visie tonen een werkelijkheid(uit andere steden) die helaas weinig met de Amersfoortse realiteit te maken heeft, ook niet na de facelift. De foto’s van de huizen langs de Eem wel. Zij tonen precies de historisch panden die nog over zijn. De geplande bouw aan de overkant gaat echter een heel wat minder pittoresk plaatje geven.

 • Er wordt veel nadruk gelegd op het wonen in hoge dichtheden. Is er echter wel over nagedacht welke consequenties dit heeft voor parkeren, infrastructuur e.d.?

 • Periodiek vernieuwen van festivals en evenementen en een kwaliteitsimpuls: als experiment onderzoeken we de mogelijkheden om op de Stadsring, tijdens een autovrij weekeind een (nieuw) festival/evenement te organiseren (augustus 2017). Waarom worden bestaande festivals en evenementen niet meer gesteund i.p.v. steeds meer experimenten? Het afsluiten van de Stadsring en een autovrij weekend noemen wij opmerkelijk!

 • Wij vragen ons ook af of een Toonzaal in het gebied van het Trapezium wel een goed idee is. Kan hiervoor Kade niet worden gebruikt of de leegstaande Elleboogkerk?

 • Gratis Wifi? Zijn de kosten hiervan bekend en zijn/worden die in de begroting opgenomen? De kosten hiervoor kunnen aardig uit de hand lopen.

 • Identiteit van Amersfoort helderder maken? Welke identiteit heeft Amersfoort nu? Oud burgemeester Albertine Van Vliet noemde Amersfoort een Werelddorp. Wij vinden dat eigenlijk geen gekke omschrijving. Op verschillende fronten heeft de stad genoeg in huis om aantrekkelijk te zijn voor de hele wereld, maar tegelijkertijd zijn de lijnen in de stad kort genoeg om elkaar snel te kunnen vinden. Wat ons betreft een prima identiteit om uit te stralen i.p.v. “het opstoten in de vaart der volkeren”.

 • Onze gezamenlijke ambities kunnen we alleen samen waarmaken. Hiervoor zoeken we naar een samenwerkingsvorm waarin alle partijen zoveel mogelijk tot hun recht kunnen komen! Dit lijkt ons een loffelijk streven en hebben wij in het verleden nogal eens ontbeerd.

 • Dan wordt er onder "Beleven en ontmoeten" gesuggereerd dat hier nog wel wat aan verbeterd kan worden. Wij vinden dat dat wel meevalt.

 • Financiën. Er wordt nu al gesteld dat de in de begroting vrijgegeven € 750.000 te weinig is. Wij vrezen dat de stad Amersfoort weer met een veel te grootschalig project geconfronteerd gaat worden. We hebben als stad en bewoners daar slechte ervaringen mee. Kijk eerst wat haalbaar en echt wenselijk is, voordat je de stad weer in allerlei avonturen stort!

Inspreektekst SGLA bij BP Westelijke Ontsluiting

Door:    Peter de Langen

d.d.:      20 september 2016

Geachte Raadsleden,

Heeft inspreken vanavond nog zin? Een vraag die ons door diverse bewoners en bewonersorganisaties is gesteld. Er wordt dan bij gezegd dat de coalitiepartijen toch al hun standpunt hebben bepaald en daar niet van af te brengen zijn. “De coalitieafspraken zijn blijkbaar belangrijker dan de inhoudelijke inbreng van insprekers” krijgen wij te horen. Eerlijk gezegd, wij weten niet wat wij hierop moeten zeggen. U wel?

De SGLA wil toch nog een paar zaken onder de aandacht brengen.

 1. In onze zienswijze hebben wij al aangegeven dat de cijfers, die dienen als input voor het verkeersmodel, niet correct zijn. Sommige cijfers zijn gebaseerd op plannen die niet bestaan en niet zijn onderbouwd door een bestemmingsplan. (bv. Vathorst West en Kop van Isselt). Diverse uitspraken van de Raad van State hebben bevestigd, dat dergelijke informatie geborgd moet zijn in verband met rechtszekerheid. Wij zijn van mening, dat door deze o.i. onjuiste cijfers, de feitelijke basis en dus de nut en noodzaak van het bestemmingsplan vervalt. De gevolgen kunt u raden.

 2. Wij kregen kortgeleden bericht van Rijkswaterstaat, dat er nieuwe verkeerscijfers (prognoses) zijn, die leiden tot aanpassing van het ontwerp. Hierover is vanavond ook een bijeenkomst. De aangepaste prognose heeft ook impact op het verkeersmodel voor de Westelijke Ontsluiting.

 3. Wij hebben in onze zienswijze ook verwezen naar de gevolgen van deThematische Structuurvisie Kantoren van de Provincie Utrecht. Voor Amersfoort geldt een forse afname van kantoren met alle gevolgen van dien op de cijfers voor het verkeersmodel.

 4. Ook op andere punten is de borging nog niet geregeld, denk daarbij aan de zgn. compensatie in Soest. Er is alleen een toezegging van B&W Soest, maar er is nog niet voldaan aan alle andere voorwaarden. Er is dus geen zekerheid dat deze zgn. compensatie ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd (pg. 16 Zienswijzenota).

Wij zijn van mening dat aangetoond kan worden, dat de feitelijke nut en noodzaak voor de Westelijke Ontsluiting niet aanwezig is of kan worden onderbouwd.

Tot slot. Het hebben van een tunnelvisie heeft College en Raad de laatste tijd weinig goeds gebracht, denk aan de Provinciale Ondertoezichtstelling en het Datalek. Het is daarom nu tijd de rechte weg te kiezen en de juiste route te nemen: De bewonersvariant!

Dank voor de aandacht.