Nationale Ombudsman doet aanvullend onderzoek n.a.v. klacht Participatie Westelijke Ontsluiting

PERSBERICHT d.d. 26 april 2016

Nationale Ombudsman doet aanvullend onderzoek n.a.v. klacht Participatie Westelijke Ontsluiting

 

De Nationale Ombudsman heeft een Voorlopig Verslag van Bevindingen gemaakt op basis van de klacht over het participatieproces met betrekking tot de Westelijke Ontsluiting dat door een aantal bewonersorganisaties is ingediend. Op basis van deze bevindingen doet de Nationale Ombudsman nader onderzoek en heeft hij de Gemeente Amersfoort een aantal onderzoeksvragen voorgelegd.

Allereerst heeft de Nationale Ombudsman de klacht als volgt geformuleerd:

Verzoekers klagen er over dat de gemeente Amersfoort bij de besluitvorming over de Westelijke ontsluiting:

  • haar eigen beleidsregels rond      participatie niet heeft nageleefd;
  • deze regels gedurende het      besluitvormingsproces heeft gewijzigd en
  • hen na februari 2013 niet meer      om advies heeft gevraagd, terwijl dat op basis van de door de gemeenteraad      vastgestelde regels wel had gemoeten

De vragen die de Nationale Ombudsman vervolgens in het kader van zijn onderzoek aan het College van B&W heeft voorgelegd zijn:

  1. Kunt      u nader motiveren waarom u tot de conclusie bent gekomen dat de rol van de      Participatiegroep niet is gewijzigd en daarbij ingaan op hetgeen      verzoekers daarover opmerken?
  2. Kunt      u, met inachtneming van de opmerkingen van verzoekers, motiveren waarom u      van mening bent dat de gemeente Amersfoort haar eigen regels rond      participatie wel juist heeft nageleefd?
  3. Kunt      u aangeven waarom u van mening bent dat met het besluit van de      gemeenteraad van 9 juli 2013, waarin is vastgelegd dat de nadere uitwerking      met de direct belanghebbenden plaatsvindt, is voldaan aan het      participatieniveau 'adviseren', zoals vastgelegd in de nota 'Participatie      en inspraak in Amersfoort, uitgangspunten, spelregels en      afwegingsinstrumentarium' van maart 2009?

De Gemeente heeft 4 weken de tijd om hierop te reageren. De bewonersgroepen hebben daarna nog de gelegenheid om te reageren.

In de eerste plaats zijn wij blij met het onderzoek. Daarnaast verwachten wij  dat in het kader van een zorgvuldige behandeling nu het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting niet eerder aan de Gemeenteraad kan worden aangeboden, dan het onderzoek van de Nationale Ombudsman is afgerond. Immers zonder de uitkomsten van dit onderzoek kan de Gemeenteraad niet beoordelen of er sprake is van een zorgvuldig proces. Mocht het College toch overwegen het bestemmingsplan eerder vast te willen stellen, dan zal o.i. dit zwaar wegen bij een eventuele procedure bij de Raad van State.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De klacht is ingediend door:

Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt, de Bewoners BW-laan-Noord, Milieudefensie Amersfoort,

Stichting Woonklimaat Berg, Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort en de

Vereniging Behoud Bosgebied Birkhoven Bokkeduinen.

=================================================================================

Met vriendelijke groet

Peter de Langen

Voorzitter Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)