Betreft: SGLA “letter of recommendation”

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

¿¿

                                                                                                                                            Internet: ¨http://www.sgla.nl

Correspondentie adres

voor dit onderwerp:

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Formateur Molkenboer

Onderhandelende partijen

c.c. : Overige raadsleden

c.c. : Pers

Betreft: SGLA “letter of recommendation”

Amersfoort, 30 april 2018

Geachte heer Molkenboer,

Traditie getrouw schrijft de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) aan het begin van de nieuwe raadsperiode een aanbevelingsbrief aan de nieuwe Raad, meestal via de formateur. Wij willen ook nu van de gelegenheid gebruik maken om dit te doen en ons te richten op voor ons belangrijke onderwerpen.

Participatie en Samenwerken in de stad

De vorige raadsperiode begon hoopvol. Het Nieuwe Samenwerken (zie: http://www.hetnieuwesamenwerken.net/) werd omarmd en de kernwaarden respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid en persoonlijk contact, zoals benoemd door de toenmalige nationale ombudsman, werden door de burgemeester bij de installatie van de nieuwe raad aan de raadsleden meegegeven.

Helaas bleek in de afgelopen periode dat de samenwerking weer snel van tafel was toen het wat moeilijker ging. Na de ondertoezichtstelling van de Provincie verdween alle lust tot samenwerking met als gevolg een manifest van 75 vooraanstaande Amersfoorters (zie http://www.sgla.nl/actueel/360-oproep-aan-het-gemeentebestuur ). Het werd weer business als usual, het dualisme verdween en betrokken burgers werden weggezet als “the usual suspects” (hetgeen in letterlijke vertaling betekent: gebruikelijke verdachten).

Wij roepen het nieuw te vormen College én de nieuwe Raad op om nu de verandering in te zetten en vanaf het begin in processen de echte samenwerking te zoeken.

Aanbevelingen:

 1. Vanaf het begin met alle stakeholders, vooruitlopend op de omgevingswet, processen samen op te zetten.

 2. Geen verborgen agenda’s meer, geen al uitgewerkte plannen voorleggen én geen vooraf gemaakte afspraken met ontwikkelaars die het proces frustreren.

 3. Transparantie bij de overheid zonder het achterhouden van belangrijke informatie.

 4. Vragen van burgers en raadsleden oprecht en volledig beantwoorden.

 5. Waarderen dat er betrokken burgers zijn en de term “usual suspects” niet meer gebruiken.

 6. Ambtenaren zijn er voor de stad. Zorg ervoor dat zij het contact met de stad ook daadwerkelijk zoeken. Wij verwijzen naar het eindrapport van Het Nieuwe Samenwerken, daar kunnen nog wel wat zaken van meegenomen worden! (zie: http://www.hetnieuwesamenwerken.net/wp-content/uploads/visie-HNS-voor-overdrachtdossier-05-03-2014-def-3.pdf )

Westelijke Ontsluiting

De SGLA is geen voorstander van deze weg daar deze geen toegevoegde waarde heeft. Het dossier hierover is gebaseerd op (inmiddels toegegeven) onjuiste berekeningen. De vernieling van de natuur, 3500 bomen en 6 ha natuur, is niet te beschrijven en dat voor enkele seconden tijdswinst. Wij vrezen dat de kosten van deze weg bij Bos Birkhoven/Bokkeduinen de pan uit zullen rijzen.

Aanbevelingen:

 1. Laat een wetenschappelijk onderzoek doen naar de juistheid van de berekeningen én het gebruikte verkeersmodel. Wij bevelen prof. dr. B. van der Wee van de TU Delft aan. Hij heeft zich al eniger mate in het dossier verdiept.

 2. Wacht het resultaat af van de Maatschappelijke kosten-batenanalyse Westelijke Ontsluiting Amersfoort die door de Wageningen University & Research wordt gedaan naar aanleiding van de door bewoners voorgestelde 10+ variant en de variant 7B (2015) van de gemeente Amersfoort.

 3. Wacht de beoordeling af van de Provincie en mogelijk ook van de bestuursrechter(s) over de nog lopende processen.

 4. Erken dat er geen probleem is op deze route en mochten er aanpassingen gewenst zijn, kijk dan naar goedkopere, de natuur sparende en betere oplossingen.

Renovatie Stadhuis

De SGLA heeft zich tot nu toe buiten deze discussie gehouden, maar nu steeds duidelijker wordt dat de kosten zich niet langer verhouden tot de al dan niet noodzakelijke aanpassingen, willen wij hier toch een opmerking over maken. Het bedrag dat in de renovatie wordt gestoken, kan volgens ons ook anders worden gebruikt.

Aanbevelingen:

 1. Onderzoek de mogelijkheid van nieuwbouw van het stadhuis of verplaatsing naar een leegstaand kantoor.

 2. Onderzoek, samen met de stad, of er op de huidige locatie van het stadhuis woningbouw mogelijk is.

Ruimtelijke Regionale Visie (RRV)

De SGLA heeft haar mening over deze visie aan de vorige Raad al kenbaar gemaakt, zie http://www.sgla.nl/actueel/395-zienswijze-c-q-reactie-op-concept-20-april-2017-regionale-ruimtelijke-visie-rrv en

http://www.sgla.nl/actueel/396-betreft-brandbrief-regionale-ruimtelijke-visie ). Wij waren geschokt over het feit dat zo’n belangrijk document is vastgesteld zonder de stad daarbij te betrekken. Met name de opmerking van de wethouder dat “een regionale visie vaak te abstract wordt bevonden door inwoners en dat de gemeenteraden weten wat er leeft onder hun inwoners en daarom hun inwoners op de juiste manier vertegenwoordigen” is ons in het verkeerde keelgat geschoten als een regenteske uitspraak.

Aanbevelingen:

 1. Een betere onderbouwing van de RRV is noodzakelijk voordat verdere besluitvorming over locaties en aantallen kan plaatsvinden. Hiervoor moet meer onderzoek worden gedaan.

 2. Betrek de bewoners van de wijk bij het zoeken naar eventuele locaties voor woningbouw. Ga ervan uit dat bewoners het welzijn van hun wijk op het oog hebben en dus verder willen kijken dan hun eigen achtertuin. Wanneer zij vertrouwen ervaren zullen zij eerder begrip kunnen opbrengen voor de evtuele noodzaak van een bouwopgave.

 3. Onderzoek een evenwichtige verdeling tussen de verschillende regiogemeenten. Amersfoort kan niet alle behoefte aan woningen blijven opvangen.

 4. Bewaak het groen in de stad en benoem waar niet gebouwd mag worden.

 5. Onderzoek wat de effecten zijn voor Amersfoort als Amsterdam, Utrecht en andere steden fors gaan bouwen. In het verleden is gebleken dat de trek naar Amersfoort weg valt als andere steden meer gaan bouwen.

 6. Wees voorzichtig met verdichting en hoogbouw in de stad. Hanteer de leefbaarheid als belangrijk uitgangspunt.

 7. Sta geen bebouwing toe in de buitengebieden.

 8. Kies voor het uitgangspunt kwaliteit boven kwantiteit.

Wonen

De SGLA heeft middels een werkgroep onderzoek laten doen naar het systeem van woningtoewijzing omdat wij ons daarover zorgen maken. Het volledige onderzoeksrapport voegen wij toe als bijlage. Uit het onderzoek komen wel een aantal conclusies naar boven.

Conclusies:

 1. Is het systeem van woningtoewijzing mede oorzaak van de druk op de woningmarkt? Is er sprake van toename door de regionale verdeling of juist niet? De voorlopige conclusie, d.w.z. gebaseerd op de huidige beschikbare informatie luidt:

“De regionalisering heeft de situatie in Amersfoort nu nog niet wezenlijk veranderd. Het toewijzingssysteem op zichzelf is echter wel een deel van het probleem. Het systeem wordt momenteel niet op alle belangrijke factoren gemonitord en niet publiekelijk geëvalueerd. Dit terwijl het wél als politiek instrument regelmatig wordt ingezet.”

 1. Er zijn diverse kanttekeningen bij het toewijzingssysteem te plaatsen. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn en voor de werkgroep nog openstaande vragen:

 • Wat bijvoorbeeld nog steeds een rol speelt is de ‘vervuiling’ van de wachtlijst die door de eerdere opschoon-actie in 2015 – compleet met overgangsregeling – niet is opgelost. Het aantal actief woningzoekenden is immers veel lager (ca. 30%) dan het aantal ‘passief’ ingeschrevenen.

 • Het feit bijvoorbeeld dat een aantal van de actief woningzoekenden zelf een sociale huurwoning achterlaat wordt niet meegenomen in de beleidsvorming: men blijft uitgaan van het nominaal aantal woningzoekenden.

 • Welke rol spelen de niet door openbare regelgeving bepaalde huurkortingen die hetzij van tevoren hetzij bij verhuur gegeven worden. Betreft dit de zgn. huurklassenheffing en wat zijn de effecten hiervan?

 • Idem het grote aantal weigeringen en no-shows bij toewijzing (in 2016 meer dan 30%!). Slechts ongeveer 6% van het totale aantal woningzoekenden kon in 2016 daadwerkelijk een woning krijgen…

 • De omvang en duur van de tijdelijke leegstand.

 • Waarom wil de Alliantie terug naar een systeem vergelijkbaar met de oude huur-inkomenstabel waarbij ook de grootte van het huishouden een rol speelt?

 • De stand van zaken van de huidige ‘ijzeren voorraad’.

 • De mogelijkheden van directe bemiddeling.

 • De voor- en nadelen van loting.

 • De invloed van de vrije sector in deze regio.

 • Het tussen de corporaties nogal verschillende beleid bij mutatie.

 • De situatie van de middeninkomens en de reële stand van zaken v.w.b. de zgn. scheefwoners. (NB: het rapport van Deloitte genaamd The State of the State hebben wij nog niet beoordeeld. Daarin is sprake van slechts een minimaal percentage huishoudens waarbij de huur zou ‘kloppen’ met het inkomen.)

 • Wat is de invloed op het mogelijke tekort aan sociale huurwoningen van de zgn. gemengde complexen waar (opnieuw) overgegaan wordt op verhuur i.p.v. verkoop?

 • Wat is de stand van zaken m.b.t. sociale koop en is het mogelijk deze woningen te betrekken bij de door het toewijzingssysteem te verdelen woningen?

 • Hoe groot zal het werkelijke aantal urgenten zijn over een paar jaar, wanneer Amersfoort Vernieuwt zal zijn afgerond en er meer zicht is op de omvang van de instroom van statushouders?

Aanbevelingen:

 1. Wij pleiten in het licht van al het bovenstaande voor een (openbare - en dus niet alleen op bestuurlijk niveau plaatsvindende) vervolgdiscussie c.q. evaluatie m.b.t. het regionale toewijzingssysteem, waarin alle verborgen gebreken maar ook de merites aan bod komen. Hetzelfde geldt voor de koopsector (RRV etc.). Welke huishoudens van binnen en buiten de regio vestigen zich hier en waarom en moeten we dat willen. Hoeveel woningbouw is daar nu echt voor nodig.

Vathorst Noord

De SGLA is tegenstander van woningbouw in Vathorst Noord en voorstander van het door de vorige Raad aangenomen plan voor het groen en recreatief behouden van Vathorst Noord. Wij maken ons daarom zorgen over het plan om nu toch het groen aan te tasten door het plaatsen van zonnepanelen in Vathorst Noord. Wij beseffen dat maatregelen noodzakelijk zijn voor het duurzaam worden van Amersfoort maar pleiten wel voor een zorgvuldige besluitvorming in samenspraak met de betrokken bewoners.

Aanbevelingen:

 1. Nu snel een bestemmingsplan opstellen op basis van de vastgestelde uitgangspunten voor Vathorst Noord voor een groene en recreatieve invulling.

 2. Met betrekking tot eventuele plaatsing van zonnepanelen in Vathorst Noord (en elders) in overleg met betrokken bewoners en stakeholders naar oplossingen zoeken.

Vathorst West

Wij hebben steeds onze bezwaren tegen woningbouw op deze locatie aangegeven. Het is een buitengebied ver van de stad Amersfoort, achter een vuilstortplaats en het ligt buiten de rode contour. Kortheidshalve verwijzen wij naar onze inspraakreactie in 2017 (zie: http://www.sgla.nl/actueel/392-inspreeknotitie-over-vathorst-west-sgla-d-d-2-mei-2017 ). Wij verwachten dat deze locatie ook gezien de te verwachten kosten niet gerealiseerd kan worden. Ook wijzen wij op de mogelijke strijdigheid met Europese wetgeving als bijvoorbeeld OBV hierbij wordt betrokken.

Aanbevelingen:

 1. Stoppen met verder onderzoek, wij beschouwen dit gezien bovenstaande als weggegooid geld.

 2. Indien het plan toch wordt doorgezet, een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevolgen in relatie met Europese wetgeving.

 3. In overleg te gaan met directe omwonenden en stakeholders over invulling van dit gebied.

Wij kunnen nog wel even doorgaan want er zijn nog meeronderwerpen waarover wij een mening hebben en ons zorgen maken. Deze hoofdpunten wilden wij u alvast meegeven en wij hopen op een College dat rekening zal houden met de door ons genoemde aanbevelingen.

Wij wensen u als formateur veel sterkte met het vormen van een College.

Met vriendelijke groeten

Namens

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

Peter de Langen, voorzitter

  

Bijlage:

TOEWIJZING VAN WONINGEN EN ANDERE PERIKELEN M.B.T. (SOCIALE) WONINGBOUW

Eindnotitie Werkgroep (sociale) Woningbouw. t.b.v. de SGLA, april 2018

 


¨ De SGLA is een vereniging en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eemland onder nr. 40507906.

¨De SGLA is aangemerkt als instelling bedoeld in art 24, lid 4 van de Successiewet 1956 onder nummer 25146. Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de IB. Rekeningnummer NL81 RABO 0123 1173 99.

t.n.v. SGLA, Hooglanderveen.

TOEWIJZING VAN WONINGEN EN ANDERE PERIKELEN M.B.T. (SOCIALE) WONINGBOUW

TOEWIJZING VAN WONINGEN EN ANDERE PERIKELEN M.B.T. (SOCIALE) WONINGBOUW

Eindnotitie Werkgroep (sociale) Woningbouw.t.b.v. de SGLA, april 2018

Inleiding en vraagstelling

Eind 2016 heeft de SGLA vragen geformuleerd betreffende sociale woningbouw en is er een werkgroepje gevormd met het doel informatie te verzamelen over de (sociale) woningbouw in Amersfoort. De aanleiding tot de oprichting was het voornemen daartoe dat besproken werd tijdens de jaarvergadering 2016 van de SGLA. “De Gemeente wil 2000 nieuwe sociale woningen toevoegen aan de woningvoorraad in Amersfoort, enerzijds door transformatie van kantoren en anderzijds door het bouwen van nieuwe woningen in bestaand stedelijk gebied.” N.a.v. dit voornemen is er door het bestuur van de SGLA eind december een lijstje met een drietal opdrachten opgesteld. (Zie besluit bestuur SGLA dd. 5-12-2016).

 1. Geef een visie op doorstroming: De SGLA heeft hierover aan de gemeenteraad voorgelegd: “Graag vernemen wij hoe de gemeente invloed wil uitoefenen op doorstroming van zgn. scheefwoners. Met de huidige huurprijzen van sociale woningbouw is het trouwens de vraag of er nog wel sprake is van scheefwonen. Met betrekking tot dit punt is inmiddels al vast komen te staan dat steeds meer huurders hun huur niet meer kunnen betalen. Dit mede i.v.m. het feit dat voor de sociale woningbouw in 2003, 2014, 2015 en 2016 de huren in 3 categorieën, t.w. inkomens tot ca. 34.500; vervolgens tot ca. 44.000 en tot slot boven de 44.000 resp. met 2,5 en 5 of 6% verhoogd zijn.

 2. Geef een visie op de invloed van urgente gevallen op de doorstroming: De SGLA heeft hierover aan de gemeenteraad voorgelegd: “De druk op de woningbouw is mede tot stand gekomen door de toewijzing aan urgente gevallen. In hoeverre is deze druk ontstaan door het slopen van goedkope sociale woningen, waardoor de zittende huurders voorrang hebben gekregen? Wat is de invloed van de verkoop van sociale huurwoningen geweest op de totale voorraad?”

 3. Geef een visie op het systeem van woningtoewijzing: De SGLA heeft hierover aan de gemeenteraad voorgelegd: “Is het systeem van woningtoewijzing mede oorzaak van de druk op de woningmarkt? Is er sprake van toename door de regionale verdeling of juist niet? Waarom is dit niet in de analyse opgenomen?”

In overleg met het bestuur van de SGLA is de werkgroep eerst aan de slag gegaan met de onderstaande opdracht.

Geef een visie op het systeem van woningtoewijzing.

De SGLA heeft aan de gemeenteraad voorgelegd: “Is het systeem van woningtoewijzing mede oorzaak van de druk op de woningmarkt? Is er sprake van toename door de regionale verdeling of juist niet. Waarom is dit niet in de analyse meegenomen?”

Hierop zijn vanuit de gemeente geen bevredigende antwoorden gekomen. Het toewijzingssysteem is aan de orde geweest maar wordt verder alleen op bestuurlijk niveau besproken en mogelijk niet verder gemeentelijk geëvalueerd. Wellicht zou de SGLA hierin samen kunnen optrekken met de corporaties, bij wie deze wens tot nadere evaluatie wel leeft.

Werkwijze

Na een oriëntatieperiode heeft de werkgroep contact gelegd met vertegenwoordigers van zowel de gemeente als de Alliantie. Bovendien heeft zij diverse websites en beleidsstukken geraadpleegd. Verder putten de werkgroep leden uit persoonlijke ervaringen en de gesprekkenmet mensen om hen heen, met de gemeente en uit het toewijzingssysteem en uit ervaring met participatie binnen de sociale huursector.

Ad: Is het systeem van woningtoewijzing mede oorzaak van de druk op de woningmarkt? Is er sprake van toename door de regionale verdeling of juist niet?

Voorlopige conclusie

De voorlopige conclusie, d.w.z. gebaseerd op de huidige beschikbare informatie luidt:

“De regionalisering heeft de situatie in Amersfoort nu nog niet wezenlijk veranderd. Het toewijzingssysteem op zichzelf is echter wel een deel van het probleem. Het systeem wordt momenteel niet op alle belangrijke factoren gemonitord en niet publiekelijk geëvalueerd. Dit terwijl het wél als politiek instrument regelmatig wordt ingezet.”

Gegeven de betrekkelijk lage aantallen sociale huurwoningen die er (zelfs in de AV-gebieden) tot nu toe gebouwd zijn én het naar verhouding lage aantal actief woningzoekenden –- zien wij echter het feitelijke effect van het toewijzingssysteem op de druk op de woningmarkt als beperkt. Of men de hogere aantallen sociale huurwoningen die de gemeente nu voornemens is te gaan bouwen echt zal realiseren is bovendien nog geheel onzeker. De grote aantallen koopwoningen die men mogelijk moet bouwen om de sociale woningbouw mede te kunnen financieren en tevens de toenemende trend om actief huizenkopers van buiten de regio aan te trekken zien wij dan ook mede of zelfs meer als de oorzaak van de zogenoemde ‘druk’ op de woningmarkt.

Deze vicieuze cirkel van aanbod en vraag zou doorbroken moeten worden maar dit zal een geheel nieuwe denkwijze vergen in een land waarin de economie ook voor een groot deel draait op de bouwsector. Wat niet wegneemt dat het toewijzingssysteem zo zijn eigen problemen en onduidelijkheden kent!

Diverse kanttekeningen bij het toewijzingssysteem, enkele factoren die van invloed kunnen zijn en vragen:

 • Wat bijvoorbeeld nog steeds een rol speelt is de ‘vervuiling’ van de wachtlijst die door de eerdere opschoon-actie in 2015 – compleet met overgangsregeling – niet is opgelost. Het aantal actief woningzoekenden is immers veel lager (ca. 30%) dan het aantal ‘passief’ ingeschrevenen.

 • Het feit bijvoorbeeld dat een aantal van de actief woningzoekenden zelf een sociale huurwoning achterlaat wordt niet meegenomen in de beleidsvorming: men blijft uitgaan van het nominaal aantal woningzoekenden.

 • Welke rol spelende niet door openbare regelgeving bepaalde huurkortingen die hetzij van tevoren hetzij bij verhuur gegeven worden. Betreft dit de zgn. huurklassenheffing en wat zijn de effecten hiervan?

 • Idem het grote aantal weigeringen en no-shows bij toewijzing (in 2016 meer dan 30%!). Slechts ongeveer 6% van het totale aantal woningzoekenden kon in 2016 daadwerkelijk een woning krijgen…

 • De omvang en duur van de tijdelijke leegstand.

 • Waarom wil de Alliantie terug naar een systeem vergelijkbaar met de oude huur-inkomenstabel waarbij ook de grootte van het huishouden een rol speelt?

 • De stand van zaken van de huidige ‘ijzeren voorraad’.

 • De mogelijkheden van directe bemiddeling.

 • De voor- en nadelen van loting.

 • De invloed van de vrije sector in deze regio.

 • Het tussen de corporaties nogal verschillende beleid bij mutatie.

 • De situatie van de middeninkomens en de reële stand van zaken v.w.b. de zgn. scheefwoners. (NB: het rapport van Deloitte genaamd The State of the State hebben wij nog niet beoordeeld. Daarin is sprake van slechts een minimaal percentage huishoudens waarbij de huur zou ‘kloppen’ met het inkomen.)

 • Wat is de invloed op het mogelijke tekort aan sociale huurwoningen van de zgn. gemengde complexen waar (opnieuw) overgegaan wordt op verhuur i.p.v. verkoop?

 • Wat is de stand van zaken m.b.t. sociale koop en is het mogelijk deze woningen te betrekken bij de door het toewijzingssysteem te verdelen woningen?

 • Hoe groot zal het werkelijke aantal urgenten zijn over een paar jaar, wanneer Amersfoort Vernieuwt zal zijn afgerond en er meer zicht is op de omvang van de instroom van statushouders?

Aanbeveling: openbare discussie toewijzingssysteem en woningaantallen

 • Wij pleiten in het licht van al het bovenstaande voor een (openbare - en dus niet alleen op bestuurlijk niveau plaatsvindende) vervolgdiscussie c.q. evaluatie m.b.t. het regionale toewijzingssysteem, waarin alle verborgen gebreken maar ook de merites aan bod komen. Hetzelfde geldt voor de koopsector (RRV etc.). Welke huishoudens van binnen en buiten de regio vestigen zich hier en waarom en moeten we dat willen. Hoeveel woningbouw is daar nu echt voor nodig.

 • NB: te beschouwen als herhaald en ingevoegd zijn hier de beide inspraaknotities van de SGLA van 9 mei 2017 (uitwerking sociale woningbouw) en 6 juni 2017 (RRV). Daarin staat onder andere een berekening van de woningaantallen die tot nu toe gebouwd c.q. gepland zijn. De conclusie is dat Amersfoort al veel meer gebouwd heeft dan de taakstelling was in het kader van groeistad.

Het blijft echter moeilijk cijfermatig eenduidige conclusies te trekken, bovendien zijn er altijd weer nieuwe getallen te produceren aan de hand van bijvoorbeeld demografische golfbewegingen. Eenieder heeft zo zijn eigen waarheid.

Mogelijke oplossingsrichting(en) die de SGLA zou kunnen bepleiten t.a.v. het toewijzingssysteem

 • Een terugkeer naar een duidelijke huur/inkomenstabel waarin de huishoudengrootte eveneens een rol speelt is wellicht een idee, mits er sprake kan blijven van enige keuzevrijheid voor woningzoekenden (!).

 • Verder stellen wij voor álle urgenten via directe bemiddeling aan een woning te helpen waarbij ook de spreiding beter gestuurd zou kunnen worden. Transitie van kantoren lijkt vooral voor jongeren en senioren geschikt.

 • Ten behoeve van de doorstroming in het algemeen adviseren wij naast de werkwijze met de zgn. wooncoaches ook flankerend beleid – lees: een verhuiskostenregeling – te ontwikkelen, omdat de wooncoaches op dit moment nu eenmaal weinig concreets te bieden hebben. Dwang is wat ons betreft echter uit den boze. Het (opnieuw) labelen van (een variatie aan!) woningen voor diverse typen ‘doorstromers’ zou een variatie aan woonmilieus kunnen doen ontstaan. Echter: een optelsom van postzegels is niet hetzelfde als het belang van een wijk.

 • Er moet voorts volledige informatie per woning gegeven worden op de site van Woningnet en de corporaties zouden de verschillen in hun werkwijze bij mutatie moeten verkleinen. Ook zijn er verbeteringen denkbaar in het proces wanneer men eenmaal op een woning gereageerd heeft. Dit alles om het grote aantal weigeringen en no-shows naar beneden te brengen. Bredere samenwerking in de regio tot slot zou hieraan ook een bijdrage kunnen leveren, vooral waar het de toewijzing aan urgenten betreft.

 • i.p.v. “tot een minimum beperken” , zoals nu in de Prestatieafspraken staat vermeld onder Kernboodschap, zou het wenselijk zijn dat verkoop en liberalisatie volledig gestopt worden.

  NB: Zijn de gelden uit de verkoop van huurwoningen in de laatste 15 jaar daadwerkelijk ten goede gekomen aan de bouw en/of verbetering van bestaande dan wel aan de bouw van nieuwe huurwoningen?

 • Het is wenselijk prestatieafspraken te maken tot de eerste (592,-) en tweede aftoppingsgrens i.p.v. van alleen de 710,68 te benoemen, zodat de eerste twee categorieën beter worden bediend.

 • Er zouden meer grondgebonden woningen ontwikkeld moeten worden, die ook groter zijn dan de minimale omvang die op het moment gebruikelijk is. Deze zouden beter aansluiten bij de vraag en andere doelgroepen kunnen bedienen.

 • De suggestie uit Raadsinformatiebrief 5617452 om te onderzoeken in hoeverre actief grondbeleid ( verwerving, wet voorkeursrecht gemeente ) hiervoor ingezet kan worden lijkt ons, gezien ervaringen uit het verleden, geen goed idee.

Kanttekening: landelijke regelgeving

De regio Eemland bevindt zich niet in een niemandsland en het is niet zo gemakkelijk helder te krijgen welke ontwikkelingen nu precies door landelijke maatregelen ontstaan en welke meer lokaal c.q. regionaal bepaald worden. Daarvoor is de regionale werkwijze ook nog te vers en de evaluatie nog te onvolledig.

Denk in dit verband aan de recente regels rondom de huurtoeslag en het ‘passend toewijzen’; de inkomensafhankelijke extra huurverhogingen van de afgelopen jaren; denk ook aan de verhuurdersheffing die op zichzelf al de steeds hogere huren bepaalt en het effect van de, in de afgelopen 15 jaar, landelijke en regionale vrij massale verkoop van al dan niet gerenoveerde huurwoningen op de doorstroming, ook van de middeninkomens; de taak van gemeenten i.v.m. de toegenomen aantallen statushouders; demografische ontwikkelingen enz.

Individuele inbreidingslocaties, voor zover bekend

Zoals gezegd: een optelsom van postzegelplannen staat o.i. niet gelijk aan het werken aan het wijkbelang. Het is net als vroeger bij de WiBSG-lijst (een lijst met mogelijke locaties voor Woningbouw in het Bestaand Stedelijk Gebied): men informeert de huidige bewoners in plaats van samen ideeën te scheppen en uit te gaan van de behoefte van de wijk. En passant worden tevens diverse ecologische zones opgeofferd wat het gebrek aan continuïteit in het beleid onderstreept zoals een deel van de Valleikanaalzone, de kop van Schothorst en Schothorsterlaan 88 (precedentwerking!), de Schans, Vathorst West etc. De onderbouwing van de benodigde aantallen woningen (sociale huur; over sociale koop lezen we weinig) is discutabel en de borging van een voldoende percentage sociale woningbouw per locatie lijkt nog net zo boterzacht als altijd. Dit alles zal leiden tot verzet en de lijst woningzoekenden eerder langer dan korter maken verwachten wij . Mede omdat projectontwikkelaars vooral een verdienmodel hanteren en er veel uitzonderingen mogelijk zijn om het percentage van 35% te ontlopen.

Hierbij is het ook van belang om de stand van zaken te achterhalen m.b.t. de plannen van de NV-Utrecht, de nieuwe Ruimtelijke Regionale Visie, de terugkeer van Vathorst-West als bouwlocatie enz. Voorts ligt er het spanningsveld tussen de rode contour en inbreiden in de bestaande stad.

Leefbaarheid (mag niet ontbreken)

Tot slot: Wat betreft het thema Leefbaarheid & Duurzaamheid zouden wij graag de nieuwe ‘wijkteams’ bestaande uit bewoners en begeleid door 033indebuurt versterkt zien mede vanuit de diverse bewonerscommissies van de corporaties zodat deze, evt. samen met andere bewonersinitiatieven, een volwaardige partner in de wijken kunnen worden.

Het streven naar een goed functionerende wijk zien wij als een gezamenlijk belang en een mogelijkheid voor de SGLA en bijvoorbeeld de corporaties om elkaar meer te gaan ‘vinden’. De raad voor het landelijk gebied heeft ooit groennormen opgesteld. Misschien zijn deze nog bruikbaar?

In het kader van de leefbaarheid zal vasthouden aan de 35% sociale woningbouw wel afhankelijk moeten zijn van de samenstelling van de wijk.

Werkgroep (sociale) Woningbouw SGLA

Bewonersgroepen na nieuw onderzoek: westelijke rondweg onnodig

Na verhuizing ziekenhuis De Lichtenberg bijna halvering autoverkeer in ochtendspits 

Bewonersgroepen na nieuw onderzoek: westelijke rondweg onnodig 

Amersfoort - Zes bewonersgroepen vragen de Amersfoortse politiek om een onafhankelijke herberekening van de westelijke rondweg tussen de Stichtse Rotonde en de Amsterdamseweg in Amersfoort. De nieuwste bevindingen van de bewonersgroepen laten zien dat de aanleg van een nieuwe rondweg onnodig is. “Er is geen probleem met de doorstroming op de huidige rondweg. Nu niet en zelfs niet als Amersfoort doorgroeit tot 180.000 inwoners in 2040 en bedrijventerrein Isselt doorgroeit naar 10.510 arbeidsplaatsen”, zegt Elbert Veerman namens de bewonersgroepen.

Dat er veel minder auto's op de bestaande rondweg rijden, komt volgens de bewoners door de verhuizing van ziekenhuis De Lichtenberg eind 2013 van de Utrechtseweg naar de Maatweg in Amersfoort-Noord. “Daarmee is enorm veel wegcapaciteit vrij gekomen”, zegt Veerman. “De medewerkers en de bezoekers van De Lichtenberg - en vooral ook de poliklinieken - zorgden voor bijna de helft van de 900 auto’s in het drukste spitsuur 's ochtends op de Daam Fockemalaan en Barchman Wuytierslaan. Na de verhuizing van De Lichtenberg is dat aantal met ruim 400 auto's afgenomen.”

De dagelijkse werkelijkheid op de rondweg valt niet te rijmen met de verkeersmodellen van de gemeente, stellen de bewonersgroepen. Bij de files in Amersfoort, die elke dag worden weergegeven door TomTom, ontbreekt de westelijke rondweg steevast, zelfs nu de Wilhelminalaan is afgesloten.

Verkeerskundig bureau XTNT constateert invoerfouten in het Verkeersmodel 2011 voor de Westelijke Ontsluiting. Zolang niet duidelijk is hoe deze fouten hebben doorgewerkt in de  verkeersprognoses, is evenmin duidelijk hoever die prognoses van de werkelijkheid afzitten, is de conclusie van XTNT.

Fundamentele vragen heeft ook prof. dr. G. P. van Wee, hoogleraar mobiliteit en transport aan de Technische Universiteit Delft. Na een eerste scan ziet hij geen onderbouwing van het nut en de noodzaak voor een nieuwe rondweg.

Pas op de plaats

De zes bewonersgroepen vragen de politiek nu om een pas op de plaats te maken met de westelijke rondweg. Gezien de nieuwste inzichten verzoeken zij om een herberekening van nut en noodzaak van de rondweg én een herberekening van de financiële gevolgen voor Amersfoort. Het budget van 67,1 miljoen euro voor de aanleg van de nieuwe westelijke rondweg is immers al weer vier jaar oud, terwijl de bouwkosten de afgelopen jaren niet alleen fors zijn gestegen, maar nog steeds snel verder stijgen. De afgelopen dagen zijn de belangrijkste bevindingen gepresenteerd aan gemeenteraadsfracties (zie bijlage PowerPoint presentatie)

De bewonersgroepen zijn:

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort,

Vereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen,

Stichting Woonklimaat Berg,

Buurtcomité Beroemde Vrouwenbuurt,

Belangenvereniging BW-laan even nummers en

de bewoners van de Prins Constantijnlaan.

VALETIJNS DEBAT 14 FEBRUARI 2018

Aanstaande woensdag presenteren AmersfoortKiest en SGLA het Valentijnsdebat

Wat is er van beloftes van vier jaar geleden waargemaakt en kunnen wij loze beloftes voor na 21 maart ontmaskeren?  Hard tegen hart; Hard op de inhoud, maar met Hart voor de stad.  Onder leiding van Peter de Langen, Nienke Gorter en Jelle Koolstra.

Een van de onderwerpen  https://vimeo.com/255047791

14 februari in het KAdECafé aan het Eemplein 75

Aanvang 20.00 uur.

Gratis toegang en een consumptie.