In Memoriam Willem Hupkens van der Elst

In Memoriam Willem Hupkens van der Elst

Het doet ons verdriet u te moeten berichten dat één van de oprichters van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is overleden. Willem was voorzitter van 23 september 1995 tot 5 maart 2003.

Willem is overleden op zaterdag 21 november 2020. Hij is 86 jaar geworden.

In zijn functie als voorzitter van de SGLA heeft hij er mede voor geijverd om de relatie tussen burgers en politiek te verbeteren. Hij is degene geweest, die de samenwerking zocht,  vanuit het vertegenwoordigen van bewonersbelangen, met de gemeenteraad en het college. Hij ging de discussie graag en veelvuldig aan over een betere inspraak, door hem in het begin steevast medezeggenschap genoemd, wat in ieder geval inhield dat er meer en beter geluisterd moest worden naar de burger.

Hij gaf leiding aan de SGLA als het ging om  verbeteringen  aanbrengen in gemeentelijke plannen, desnoods tot aan de bestuursrechter, maar hij aarzelde ook niet om te zoeken naar oplossingen. Hij ging daarvoor niet alleen het gesprek aan met het gemeentebestuur maar initieerde dat zelfs.

Hij organiseerde conferenties met de gemeenteraad en probeerde bruggen te bouwen. Hij ging ook moeilijke gesprekken met bewonersgroepen, die het onderling niet altijd eens waren, niet uit de weg, want het streven naar er samen uit te komen, sprak voor hem vanzelf.

De SGLA heeft onder zijn voorzitterschap stellig bijgedragen aan de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in Amersfoort. Onder zijn voorzitterschap is de SGLA niet alleen maar een protestgroep of een bezwarenmachine geworden, maar juist een partner in het overleg met de Gemeente. In de tijd van het ontstaan van de SGLA ging het vooral om actiegroepen die geen enkel vertrouwen hadden in de gemeente. Willem Hupkens van der Elst probeerde duidelijk te maken, dat je het met elkaar oneens kon zijn, maar dat dit nog niet wilde zeggen dat de gemeente niet deugde.

Hij pleitte, meestal samen met Roelie Norp, in commissies en onderlinge contacten met raadsleden of politieke partijen ervoor om in een eerder stadium te komen met plannen, omdat er dan de meeste kans was, dat er nog iets te veranderen viel.

Hij propageerde bij groeperingen vooral om met de gemeente, dat wil zeggen het college en de raad, in gesprek te komen of te blijven. Hij legde voor bewoners of bewonersgroepen hiervoor contacten, besprak zaken met bewoners voor, maar ook met raadsleden als dat nodig was. Hij geloofde er heilig in dat je er met elkaar altijd uit moest kunnen komen.

Door zijn contacten met verschillende bewonersgroepen, kreeg Willem ook menig contact binnen het stadhuis. In het begin was de gemeente bijna 'blij' een aanspreekpunt te hebben om groepen te kunnen bereiken. De SGLA is daardoor een van de belangrijkste inspraakpartners voor de gemeenteraad geworden.

Het SGLA-bestuur verwierf onder zijn leiding het respect van partijen omdat eigen belang niet de drijfveer was. Willem probeerde onderscheid te maken tussen het  algemeen belang en het specifieke belang, van de diverse aangesloten groeperingen. Vanuit deze afweging droeg hij er zorg voor om de groeperingen niet voor de voeten te lopen. Zorgvuldigheid en herkenbaarheid in beleid en procedures stonden bij hem centraal.

Het resultaat is uiteraard niet alleen de verdienste van Willem Hupkens van der Elst, maar hij is wel degene die daaraan prominent leiding heeft gegeven op een redelijke en aangename manier.

In het najaar van dit jaar kon Willem nog meemaken dat de SGLA 25 jaar bestond. In het artikel daarover stond te lezen:

“In november 1993 heeft Willem Hupkens van der Elst, samen met anderen actief in verschillende bewonersorganisaties in zijn wijk,  het helemaal gehad met al die risicovolle ambities van Amersfoort.

“Jongens, wat er gebeurt in Amersfoort gaat ons allemaal aan, zegt o.a. Hupkens, het zijn zaken waar de hele stad mee te maken krijgt. Niet alleen een wijk of een dorpskern. We moeten als bewonersorganisaties samenwerken. Elkaar helpen. Elkaar informeren over wat we horen aan plannen. Kennis bundelen, ervaringen bundelen. Bovendien kunnen we door de gemeente dan ook niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld.

Op 2 december 1993 presenteert zich in de Eenhoorn, bij een vergadering over het streekplan, voor het eerst de Samenwerkende Groeperingen Behoud Leefklimaat, SGBL. Willem Hupkens biedt een door Gerbert Rebel geschreven manifest aan: “Amersfoort vertilt zich weer”. Een duidelijke boodschap. De pijlen worden gericht op het provinciale streekplan dat Amersfoort niet klakkeloos zou  moeten overnemen. “Het kán en móét anders, de Amersfoorter is het beu om allerlei door hem niet gewenste projecten te moeten bekostigen. De Amersfoorter wil niet dat het woon- en leefklimaat nog verder verslechtert.” Het manifest eindigt positief: Amersfoort, een betere toekomst waardig ….!”

Dat was het begin van de samenwerkende bewonersorganisaties in Amersfoort. Op 23 september 1995 werd de SGLA opgericht en Willem werd daarvan voorzitter. Bij zijn afscheid in 2003 werd hij benoemd als erelid van de SGLA. 

(Bron: https://www.destadsbron.nl/nl/SGLA_25_jaar)

We zullen Willem missen.

Namens het bestuur van de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Peter de Langen (voorzitter)

Webinars in het kader van het 25-jarige bestaan van de SGLA

 

 

Op zaterdag 23 september 1995 werd de Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) opgericht. Een samenwerkingsverband van verschillende bewonersgroeperingen die meer invloed wilden op het gemeentelijke beleid. Gehoord worden en daadwerkelijke participatie. Een mooie beschrijving van die tijd vindt u hier: https://www.destadsbron.nl/nl/SGLA_25_jaar

Het bestuur wil het 25-jarig bestaan natuurlijk vieren! Door de coronacrisis gaat dat anders dan we verwacht hadden, maar het wordt er niet minder boeiend om! Wij gaan een aantal Webinars organiseren met klinkende namen! Deze Webinars hebben een centraal thema: Wonen en leven in een leefbare stad.

 • Op 4 november 2020 om 20.30 uur: Bekende stedebouwkundige projecten zijn onder meer: Java-eiland, de Resident in Den Haag (co-architect met Krier, Dirrixs, Drijver, Daan) , Mariënburg in Nijmegen, Sluseholmen in Kopenhagen, Inverdan in Zaandam, Centrum Amsterdam-Noord, Oostpoort in Amsterdam, stadscentrum Spijkenisse, Haverleij bij Den Bosch en recent Holland Park in Diemen.
 • Bekende gebouwen, die onder verantwoordelijkheid van Sjoerd Soeters werden gerealiseerd, zijn onder meer: Circus Zandvoort, de Amsterdam ArenA (co-architect), het Helicon-gebouw in Den Haag, de Piramides in Amsterdam, kasteel Leliënhuyze, Haverleij in Den Bosch, het Stadhuis van Zaanstad, het Provinciehuis van Leeuwarden, de eigen kantoorgebouwen in Amsterdam en een aantal particuliere huizen in Wassenaar, Haarlem-Zuid en Bergen.
 • Is verdichting gelijk aan hoogbouw? Wat is beter voor de leefbaarheid? Een presentatie die wordt verzorgd door Sjoerd Soeters, architect en partner van PPHP, zie https://pphp.nl/ Het motto van zijn bureau: “Een betere wereld voor een beter leven” Hij is van mening dat zonder goede stedenbouwkundige uitgangspunten zelfs de meest uitnemende architectuur betekenisloos wordt. In dit interview is een duidelijk beeld zichtbaar van zijn zicht op ruimtelijke ordening: https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/281/interview-soeters.html
 • Op 5 november 2020 om 20.30 uur:
 • Moeten bewoners meer worden betrokken bij het stedenbouwkundig proces van hun stad?

Urbanist en oprichter van Humankindcity Lior Steinberg gelooft dat we onze kwaliteit van leven kunnen verbeteren als we meer zeggenschap hebben over hoe onze stad eruitziet. Lees meer op https://www.ted.com/tedx Wij zijn blij dat hij voor ons ook een Webinar wil verzorgen. Hij spreekt in het Engels, maar dit Webinar zal in het Nederlands worden ondersteund door bestuursleden van de SGLA.

Artikelen van Lior Steinberg:

Forget About Cars: Rotterdam Puts Pedestrians First https://www.linkedin.com/pulse/forget-cars-rotterdam-puts-pedestrians-first-lior-steinberg/?articleId=6580058940015427584#comments-6580058940015427584&trk=public_profile_article_view

Delivering Happiness: Seven Cities Will Unbox the Potential of Cargo Bikes in Groningen https://www.linkedin.com/pulse/delivering-happiness-seven-cities-unbox-potential-cargo-steinberg/?articleId=6539795961361780736#comments-6539795961361780736&trk=public_profile_article_view

The City as a Playground: https://www.linkedin.com/pulse/city-playground-lior-steinberg/?articleId=6516666386733895680#comments-6516666386733895680&trk=public_profile_article_view

Zienswijze Zangvogelweg 140

Gemeenteraad Amersfoort

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreft: Zienswijze Zangvogelweg 140

Amersfoort, 14 juli 2020

Geachte Gemeenteraad,

De SGLA heeft grote moeite met dit plan. Wij zijn van mening dat er een beter plan ontwikkeld kan worden als wordt geluisterd naar de bewoners in de omgeving. Zij hebben een alternatief waarbij het aantal woningen gehandhaafd wordt, maar het volgens henzelf, voor bewoners wel aantrekkelijker wordt.
Dit plan is al lang bekend bij u als Gemeenteraad, u heeft hierover zelfs een petitie ontvangen, maar u heeft tot nu toe niet laten blijken hiernaar te willen luisteren. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Als de woningbouwopgave het belangrijkste argument is om hier te bouwen, waarom dan niet luisteren naar bewoners? Een win-win situatie. Het aantal woningen kan gerealiseerd worden én bewoners zijn akkoord. Wat wilt u nog meer?

Wij stellen dan ook vragen bij de belangenafweging tot nu toe. Gelukkig kan het nog worden hersteld. Wij verzoeken de Gemeenteraad het bestemmingsplan niet op deze wijze vast te stellen en alsnog het plan van bewoners in het bestemmingsplan vast te leggen.

Opmerkelijk vinden wij dat het aantal verdiepingen van het lage gebouw op voorstel van de gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is teruggebracht van tien naar zeven bouwlagen, met als argument dat het gebouw qua maat en schaal niet in overeenstemming is met de achterliggende woonbuurt. De commissie schrijft dit in haar advies van 19 november 2018. Het is voor ons onverklaarbaar waarom dat dan niet zou gelden voor de toren van 60 meter hoog.

Nadere toelichting op onze bezwaren

In het ontwerp lezen wij het volgende:

Door te intensiveren en door hogere bebouwing mogelijk te maken, kan […] woon- en werkruimte worden geboden met bijbehorende voorzieningen en groen.

In voorliggend plan wordt ons vooral duidelijk hoe wordt bijgedragen aan het creëren van woon- en werkruimte, het creëren van nieuwe voorzieningen blijft ons inziens onderbelicht. Het veranderen van de bestemming ‘maatschappelijk’ ten gunste van ‘wonen’, alsmede opheffing van een bushalte, kunnen zelfs worden uitgelegd als het inperken van ruimte voor voorzieningen.

Hierdoor kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat platweg medewerking wordt verleend aan de wensen van de projectontwikkelaar, de belangen van inwoners van Amersfoort onvoldoende worden geborgd in het plan en de leefbaarheid van het gebied wordt aangetast. Een dergelijke optimalisatie richting een enkel belang, te weten dat van de projectontwikkelaar, geeft geen blijk van begrip voor de multidimensionaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen en van de rol van de gemeente in het beschermen van algemene en bijzondere belangen. De ontwikkelaar van het stedebouwkundig plan, IMOS in opdracht van Profund/Schoonderbeek, geeft dit ook toe: “Omdat de herontwikkeling van de Zangvogelweg 140 een particulier initiatief is, zijn de ruimtelijke randvoorwaarden het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaar en gemeente.” Het is duidelijk dat de belangen van huidige omwonenden daaraan onderschikt waren. (zie https://imoss.nl/amersfoort-ruimtelijke-onderbouwing-herontwikkeling-roc-zangvogelweg-vastgesteld/ )


Wij vragen u om bij vaststelling van het plan nader toe te lichten welke belangen van omwonenden worden verwezenlijkt met het bestemmingsplan en hoe tot een selectie van deze omwonendenbelangen is gekomen. Daarnaast vragen wij u om duidelijk te maken welke voorzieningen de hoogbouw in dit plan mogelijk maakt.

Uit de toelichting bij het plan blijkt voor ons onvoldoende welke ruimtelijke problemen bestaan ter plaatse en hoe het voorliggende plan bijdraagt aan een oplossing daarvan. Daarnaast hebben wij in het plan en de toelichting niet kunnen vinden welke wensen omwonenden hebben geuit, hoe daar mee om is gegaan en hoe deze wensen zijn geïnventariseerd.

Het bestemmingsplan Zangvogelweg 140 heeft een verbrede reikwijdte. Uit de toelichting blijkt onvoldoende welke verbrede reikwijdte nodig, of nuttig, was voor realisatie van de met het plan mogelijk gemaakte ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat gekozen is voor planvorming onder werking van de Chw vanwege de procedurele verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Dit gaat ons inziens wel ten koste van de rechtsbescherming van belanghebbenden.
Wij vragen u om bij vaststelling van het plan nader toe te lichten waarom gekozen is voor verbrede reikwijdte, naast een uitleg dat het ook mogelijk is om hiervoor niet te kiezen. Voor zover de motivatie voor deze keuze niet opweegt tegen de vermindering van rechtsbescherming verzoeken wij u om die rechtsbescherming via een andere weg te herstellen, bijvoorbeeld middels een extra bovenwettelijke inspraakavond, waaraan de gemeenteraad zich op voorhand verbindt aan de uitkomst.

In het ontwerpplan hebben wij niet kunnen vinden op welk type huishoudens de in het onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) beschreven woningbehoefte betrekking heeft. De SGLA ervaart een verschuiving richting kleine huishoudens, zoals alleenstaanden en eenoudergezinnen.

Amersfoort, zoals heel Nederland vergrijst, daardoor zijn het demografisch gesproken, bijna alleen de leeftijdsgroepen boven de 65 die groeien. Het is onduidelijk hoe dit bouwprogramma bijdraagt aan het realiseren van woonwensen van oudere inwoners. Hierdoor blijven grotere huizen noodgedwongen bezet en is er weinig sprake van doorstroming.

Een mismatch tussen vraag en aanbod in woningtype kan marktverstorend werken. Daarnaast kunnen huishoudens door gebrek aan passende woonruimte gedwongen worden een grotere woning aan de woningvoorraad te onttrekken dan strikt noodzakelijk is, met negatieve gevolgen voor grotere huishoudens. Tenslotte kan een mismatch tussen vraag en aanbod in woningtype leiden tot leegstand, met zeer nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied.

Wij vragen u bij de vaststelling van het plan per type huishoudens nader toe te lichten welke vraag wordt voorzien en in welke mate het voorliggende plan hier een antwoord op tracht te geven.

In het ontwerp lezen wij dat aan de verwachte parkeerdruk wordt tegemoetgekomen door 2/3e in een ondergrondse parkeergarage en 1/3e op het maaiveld te realiseren. Wij geven u in overweging om dit uit te breiden naar 100% parkeren in een ondergrondse parkeergarage, inclusief bezoekersparkeren, omdat parkeren op maaiveld een zeer laagwaardige vorm van ruimtegebruik is. Geparkeerde auto’s staan voor meer dan 90% stil, terwijl zij niets toevoegen aan waarde voor het plangebied.

De ruimte die bespaard wordt met ondergronds parkeren kan worden ingezet om de leefbaarheid van het gebied te vergroten, bijvoorbeeld met groen of extra voorzieningen. Deze zaken laten zich vooralsnog lastiger ondergronds realiseren dan parkeergelegenheid.

Wij vragen u het plan afwijkend van het ontwerp vast te stellen, waarbij geen parkeerruimte wordt geboden op het maaiveld, waardoor de projectontwikkelaar genoodzaakt wordt om voldoende parkeerruimte ondergronds te realiseren.

Wij lezen in het ontwerpbestemmingsplan niets over effecten van het voorliggende ontwerp op het bredere verkeersnetwerk. De verkeerseffecten van een school en die van een woontoren vindt de SGLA op voorhand niet vergelijkbaar. De SGLA is van mening dat voor de Ringweg Kruiskamp en de Hogeweg, mede gezien de lopende ontwikkeling van het Hogekwartier, een significante toename in verkeersdruk te verwachten is. Onduidelijk blijft in hoeverre deze verkeersdruktoename de leefbaarheid van grotere delen van (de binnenstad van) Amersfoort zal beïnvloeden.

Wij vragen u bij vaststelling van het bestemmingsplan te beschrijven welke ontwikkelingen op het bovenliggende verkeersnet worden voorzien, door de ontwikkeling van Zangvogelweg 140 zoals deze nu is beschreven, en welke effecten op de doorstroming en leefbaarheid worden voorzien als gevolg van deze ontwikkeling

Tenslotte vonden wij in het plan geen bijlage met overzicht van de ontvangen vooroverlegreacties en gemeentelijke reactie.

Wij verzoeken u deze bijlage toe te voegen en het ontwerpbestemmingsplan opnieuw voor 6 weken ter inzage te leggen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Peter de Langen, voorzitter                                                              Daan van Valkenburg, bestuurslid

Reactie in het kader van het Vooroverleg op het conceptontwerp bestemmingsplan ‘Operaplein’

Afdeling Stad en Ontwikkeling, t.a.v. Willemien Juijn

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort

t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Betreft: Reactie in het kader van het Vooroverleg op het conceptontwerp bestemmingsplan ‘Operaplein’

Amersfoort, 10 juli 2020

Geachte mevrouw W.L. Juijn-Dorst,

De SGLA wil op dit concept-bestemmingsplan reageren. Allereerst constateren wij dat in het bestemmingsplan enkele zaken nog niet zijn uitgewerkt, hetgeen resulteert in opmerkingen als:

“Eventueel aanvullen met tekst van Houkje” blz. 18 Toelichting 2.11.3

“Aanvullen met capaciteit van de betrokken ontsluitingswegen” blz. 24 Toelichting 3.5.1

“Aanvullen” blz. 25 Toelichting 3.5.2

“Check: nodig? Of is voldoende wat er bij externe veiligheid is gezegd?” blz. 29 Toelichting 4.4.2

“Hierover vindt afstemming plaats tussen De Alliantie en de gemeente. PM” blz. 35 Toelichting 4.8.4

Wij adviseren dit alsnog uit te werken en in het vervolg dit soort zaken ook in het kader van het vooroverleg al uitgewerkt te hebben.

 • Opmerkingen in het kader van de Toelichting

Wij staan positief tegenover de herontwikkeling van het Operaplein. Het is een behoorlijk verouderd en verrommeld gebied. Er is voor gekozen om alleen de supermarktfunctie te handhaven en alle andere detailhandel te schrappen. In dat verband vragen wij ons af waarom dan toch nog een uitgebreide staat van bedrijfsactiviteiten is toegevoegd, die weliswaar is bedoeld in het kader van de regeling beroep aan huis, maar gezien de opgesomde activiteiten niet helemaal realistisch is. Ons advies is om deze lijst nog eens goed te bezien en verder in te perken.

Overigens spreken wij onze waardering uit voor het feit dat meerdere varianten zijn uitgewerkt en met een Meedenkgroep zijn besproken en daar waar nodig aangepast.

 • Opmerkingen bij Parkeernormen

Wij constateren dat er vrij traditioneel gekeken is naar het oplossen van de parkeerbehoefte. Wij verzoeken u aan te geven of er ook is gekeken naar alternatieve oplossingen. De SGLA heeft de Gemeenteraad een Parkeernotitie aangeboden waarin wij een aantal suggesties doen om op een andere manier naar parkeren te kijken. Wij verzoeken u aan te geven of deze ideeën zijn betrokken bij het opstellen van dit bestemmingsplan, dan wel alsnog betrokken kunnen worden.

Wij geven hierbij een aantal denk richtingen:

 1. Vergunningen: is op deze locatie overwogen om deze in te voeren? Daarbij kan ook specifiek nog gekeken worden naar:
  1. < Aantal
  2. > Prijs
  3. Afbakening gebied
  4. Venstertijden
 2. Aanbod parkeerplaatsen terugdringen bij herinrichting / verlagen parkeernorm
  1. Creëren van meer plek voor fiets en voetganger bij herinrichting
  2. Creëren van meer plek voor recreatie, straatmeubilair en groen bij herinrichting
  3. Ruimte voor woonerven waar auto’s stapvoets rijden
 3. Terugdringen snelheid (30 als norm) en afsluiten wegen voor doorgaand verkeer
 4. Stimuleren deelauto’s (en e-bike) en toegankelijk OV voor eenieder
 5. Beleid gericht op het voorkomen van vervoersarmoede en het stimuleren van bewegen (gezondheid)
 6. Ruimte van openbare garages beter benutten en prijs van garages substantieel lager maken dan van de plek op straat
 7. Bij nieuwbouw kiezen voor ondergronds parkeren

Wij zijn benieuwd naar uw reactie, waarvan wij hopen dat u niet alles afdoet met het argument dat het financieel niet haalbaar is. Ook daar zijn oplossingen voor te bedenken.

 • Opmerkingen in het kader van de Hoogbouwrapportage

De SGLA heeft een eigen hoogbouwvisie ontwikkeld en op basis daarvan bekijken wij nieuwe plannen.

Voor de SGLA gaat het daarbij om de meerwaarde van de geplande hoogbouw voor het woongebied en omgeving, waarbij de kwaliteit op de grond bepalend is. Het gaat bewust niet om prestige-argumenten als “passend in de skyline” of “we willen een landmark creëren.” Deze kunnen en mogen niet leidend zijn. Het gaat er te allen tijde om of hoogbouw bijdraagt aan het functioneren van de stad op maaiveld. De openbare ruimte dient niet het stiefkindje te zijn, waarbij de business case bepaalt wat nog mogelijk is om het “aanvaardbaar” te maken. Het ontwerpen van een goed functionerende en kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, samen met de buurt, dient juist centraal staan in een project.

Om te komen tot een plan met meerwaarde zijn volgens de SGLA een aantal uitgangspunten bij de keuze van een locatie en hoe te komen tot een goed ontwerp cruciaal:

 1. Bezie hoogbouwbeleid niet geïsoleerd, maar in combinatie met andere beleidsterreinen, zoals mobiliteit, parkeren, groen, klimaatadaptatie en participatie. Gebruik hoogbouwprojecten juist om te laten zien dat, in gezamenlijke ontwikkeling met bewoners, een leefbare stad mogelijk is met een substantieel lagere autobehoefte en parkeernorm (zie punt 5 hieronder), met meer groen en meer waterberging.
 2. Beschouw een plan ook – en wellicht juist – op effecten buiten het plangebied. Een plangebied is een arbitraire grens, waar effecten voor nieuwe bewoners, huidige omwonenden en de stad zich niet aan houden.
 3. Betrek de huidige omwonenden vooraf: niet “om zorgen weg te nemen,” maar omdat zij met hun specifieke kennis van de locatie beter in staat zijn aan te geven hoe meerwaarde te realiseren is.
 4. Situeer hoogbouw bij voorkeur in de nabijheid van plekken met functies die relatief schaars zijn maar een verkeersbundelende of -aantrekkende werking hebben. Stations en andere OV-knooppunten liggen voor de hand, maar ook voor bijvoorbeeld winkelcentra of evenementenlocaties kan dit gelden. Het vermindert zowel directe voertuigbewegingen, als indirecte, doordat concentratie een betere OV-ontsluiting mogelijk maakt.
 5. We gaan niet de lucht in om de auto te faciliteren. De auto is de grootste ruimtevreter in een stad en Amersfoort scoort al bovengemiddeld in het toedienen van ruimte aan de auto. Het is absurd om met hoogbouw meer dichtheid te willen creëren in je stad en vervolgens de met pijn en moeite geschapen ruimte weer weg te geven aan de auto. Daarom het volgende:
  1. Situeer hoogbouw op plaatsen waar deze bijdraagt aan het verbeteren van de benutting en mogelijk zelfs de frequentie van bestaand OV en eenvoudig aansluit op (snel)fietsroutes.
  2. Situeer hoogbouw op plaatsen waar deze tenminste het draagvlak voor nabijgelegen (= op wandel/ fietsafstand) voorzieningen vergroot[1] en ervoor zorgt dat het project goed aan deze voorzieningen geknoopt wordt.
  3. Vul parkeernormen zo sober mogelijk in[2] en stimuleer maatregelen om deze nog verder terug te dringen. Kies voor doelgroepen met een lage autobehoefte, zoals in de Cartesius driehoek in Utrecht, die geheel autoloos is opgezet.
  4. Los het overblijvende parkeren volledig ondergronds op. Hiermee win je de meeste ruimte.
  5. Situeer hoogbouw op plaatsen waar, door middel van bovenstaande maatregelen, de bestaande auto-infrastructuur de resterende toename aankan zonder extra ingrepen.
 6. Combineer functies, want hoogbouw is meer dan alleen maar woningbouw. Waarom geen school op de onderste verdiepingen met daarboven woningen en daar weer boven een hotel? En kijk ook naar mogelijkheden om hoog- en niet-hoogbouw in één gebied te combineren. Bezie mogelijkheden om bijvoorbeeld de begane grond van een gebouw in te richten als openbare ruimte.
 7. Kies te allen tijde voor de meest kwalitatief hoogwaardige oplossing, want er zijn heel veel manieren om een plan te verprutsen en maar weinig om het goed te doen. Het kiezen voor hoogwaardigheid betreft ook de architectuur: goede architectuur kan een plan op een ongeschikte locatie niet redden, maar het kan wel bij een geschikte locatie een goed plan tot een uitstekend project maken. Een project dat ook aangenaam is voor de omgeving om tegenaan te kijken.
 8. De kwaliteit dient leidend te zijn en niet de financiële opbrengst. Het gaat om structuur- en beeldbepalende ingrepen waarvan de effecten nog vele decennia zullen doorwerken. Daarnaast is het een investering in zowel lokale leefbaarheid als stedelijke leefbaarheid wanneer het behoud van groen rondom de stad op deze manier wordt geborgd. Zorg voor financiële kaders die recht doen aan dit langdurig en gebied overstijgend stedelijk belang.Beoordeling plan op basis van onze hoogbouwvisie:Wij kunnen instemmen, gezien de wijksamenstelling, met de verdeling 19 woningen sociale huur en 37 woningen in de midden-dure huur. Ad. 3. Wij begrijpen dat vanuit de buurt is meegedacht in de vorm van een Meedenkgroep. Na een aantal sessies is een Voorkeursvariant ontstaan. We hebben opgemerkt dat een aantal zaken nog uitgewerkt moeten worden. Wij adviseren in die fase ook de Meedenkgroep te blijven betrekken.Ad. 4. Geen opmerkingen.Ad. 5. Wij hebben moeite met het feit dat weer is gekozen voor parkeren op maaiveld en dat niet is gekozen op voor het ondergronds oplossen van het parkeren. Juist op deze locatie, waar in de buurt al problemen met parkeren op maaiveld worden ervaren, had ervoor gekozen kunnen worden om nu eindelijk eens het parkeren op te lossen onder de gebouwen. Dat had ook de mogelijkheid gegeven om de hoogbouw nog iets te verlagen of meer openbare ruimte te creëren. Ons advies is om alsnog te bezien of parkeren ondergronds kan worden opgelost.Ad 6. Wij hebben begrepen dat op de supermarkt twee woonlagen komen en dat het wijkgebouw van de Alliantie naast de supermarkt in dat lage deel wordt opgenomen. De plint van het 11 bouwlagen hoge gebouw wordt blijkbaar niet voor een levendige functie gebruikt. Wij denken dat hier kansen onbenut zijn gebleven.Ad. 7. Wij hopen dat de uitwerking hoogwaardig zal blijken te zijn.Ad. 8. Op dit moment geen opmerkingen
 9. Ad. 2. Het plan bestaat uit 56 woningen in hoogbouw van 11 woonlagen. Een wijkkantoor van de Alliantie in de onderste laag naast een supermarkt van 1300 m2 bruto, waarboven ook een aantal woningen in twee woonlagen. En in totaal 105 parkeerplaatsen, allemaal op maaiveld. Wanneer wij kijken naar de omgeving levert dit toch weer een versteende invulling op een beperkte oppervlakte op. Dat had voorkomen kunnen worden als het parkeren ondergronds was opgelost, zie punt 5. Ons advies is om alsnog te bezien of parkeren ondergronds kan worden opgelost, waarbij de openbare ruimte beter kan worden benut.
 10. Ad 1. In het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met andere beleidsuitgangspunten en zijn meerdere varianten uitgewerkt met een Meedenkgroep. Uit dit overleg is een Voorkeursvariant gekomen. Wij hebben hier verder geen opmerkingen over.
 • Opmerkingen in het kader van de verbrede reikwijdte Omgevingswet

Het opnemen van niet-ruimtelijke aspecten in dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte zien wij, mede gezien de komende Omgevingswet, als een goede ontwikkeling. Wij nodigen uw gemeente echter uit om niet-ruimtelijke en ruimtelijke aspecten meer in samenhang te bezien, vanuit een integrale gebiedsvisie. Het alleen naast elkaar beschrijven van de verschillende omgevingsaspecten maakt volgens de SGLA onvoldoende gebruik van het beschikbare instrumentarium.

 • Opmerkingen in het kader van de MER

In het conceptplan lezen wij het volgende

Het plan brengt geen (significant) negatieve effecten met zich mee waardoor er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.

 

De SGLA is van mening dat de vormvrije mer toets primair tot doel heeft om te bepalen of de negatieve effecten van een project voldoende bekend zijn, of dat hiervoor een milieueffectrapportagebeoordeling voor gewenst is. Hierdoor zou de conclusie volgens ons niet moeten zijn dat er geen nadelige effecten zijn, maar dat de negatieve effecten reeds voldoende duidelijk zijn.

Wij vragen u om in het ontwerpbestemmingsplan uw conclusie te wijzigen.

Uit het conceptplan blijkt onvoldoende waarom gekozen is voor het vaststellen van hogere geluidswaarden en niet voor het treffen van (aanvullende) geluidsbeperkende of geluidswerende voorzieningen. Wij wijzen er hierbij op dat de keuze van de gemeente om relatief kleine bestemmingsplannen vast te stellen, in plaats van plannen ter grootte van een stadsdeel, de financiële haalbaarheid mogelijk vertekend weergeeft.

Wij vragen u om bij het ontwerpbestemmingsplan toe te lichten welke geluidsvoorzieningen financieel haalbaar zijn, terwijl hierbij wordt uitgegaan van een plangebied ter grootte van geheel Schuilenburg.

 • Opmerkingen in het kader van PAS en PFAS

Hoewel wij begrijpen dat toetsing aan stikstofdepositieregels van de Wet natuurbescherming plaatsvindt in de omgevingsvergunning-bouw fase, geven wij u ter overweging om bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een (globale) AERIUS-berekening te voegen, zodat aannemelijk wordt gemaakt dat realisatie van de beoogde ontwikkeling op voorhand niet onmogelijk is, met het oog op bescherming van kwetsbare leefgebieden.

 • Opmerkingen in het kader van de Verbeelding

Zeker met betrekking tot plannen aangaande hoogbouw geven wij de gemeente ter overweging om verbeelding van de beoogde ontwikkeling beschikbaar te maken middels een interactief 3D model, waarbij inwoners vanuit iedere gewenste plek in Amersfoort de toekomstige ontwikkeling kunnen zien als ware deze reeds gerealiseerd, gezien vanaf het maaiveld (Google streetview). Wellicht is dit ook uit te werken in het kader van de Omgevingsvisie.

 • Overige opmerkingen

Het vigerende bestemmingsplan wordt aangepast zodat meer woningbouw mogelijk wordt, ten koste van (ruimte voor) detailhandel, onder andere omdat de supermarkt geen perspectief heeft op (broodnodige) uitbreiding. Met realisatie van de woningbouw in bestemmingsplan ‘Hogewegzone’, dat zeer nabij het plangebied ligt, voorziet de SGLA een toename aan vraag naar detailhandel. Wanneer deze op loopafstand beschikbaar blijft, beperkt dit de noodzaak tot boodschappen doen met de auto. De beschikbaarheid van detailhandel op loopafstand vindt de SGLA een belangrijke factor in het ondersteunen van de leefbaarheid, mede gezien de sociale component die in het concept-plan beschreven staat.

Wij geven u dan ook ter overweging om het schrappen van (gevarieerde) detailhandel bestemmingen uit te stellen tot geruime tijd na het in gebruik nemen van de nieuwbouw in het plangebied van bestemmingsplan ‘Hogewegzone’.

In het conceptplan hebben wij niet kunnen vinden op welk type huishoudens de in het onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) beschreven woningbehoefte betrekking heeft. De SGLA neemt een verschuiving waar richting kleine huishoudens, zoals alleenstaanden en eenoudergezinnen. Een mismatch tussen vraag en aanbod in woningtype kan marktverstorend werken. Daarnaast kunnen huishoudens door gebrek aan passende woningruimte gedwongen worden een grotere woning aan de woningvoorraad te onttrekken dan strikt noodzakelijk is, met een langere wachttijd voor grotere huishoudens tot gevolg. Tenslotte kan een mismatch tussen vraag en aanbod in woningtype leiden tot leegstand, met zeer nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied.

Wij vragen u bij het ontwerpplan per type huishouden nader toe te lichten welke vraag wordt voorzien en in welke mate het voorliggende plan hier een antwoord op tracht te geven.

Tevens wijzen wij u er aanvullend op dat in dit conceptbestemmingsplan geen aandacht uit gaat naar de energietransitie. Zeker voor de bestemming wonen is het waardevol reeds na te denken over hoe in de toekomst voorzien gaat worden in de warmte- en koude vraag, als beschikbaarheid van aardgas geen gegeven meer is.

Wij vragen u in het ontwerpplan toe te lichten hoe in de toekomstige warmte- en koude vraag van de bebouwing in het plangebied voorzien wordt en de gebruiksmogelijkheden die het plan biedt uit te breiden (bijvoorbeeld in relatie tot buisleidingen).

Tenslotte vragen wij u in hoeverre behoud van een detailhandelfunctie aan de rand van de bebouwde kom, nabij een snelweg die uitbreiding van de bebouwde kom naar het westen bemoeilijkt, op de langere termijn (planologisch) wenselijk is. Een meer door (toekomstige) bewoning omgeven locatie voor detailhandel lijkt ons efficiënter, mede gezien de voordelen van voorzieningen op loopafstand.

Met vriendelijke groet,

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Peter de Langen, voorzitter                                                              Daan Valkenburg, bestuurslid

 

[1] Dit gaat dus verder dan alleen zorgen voor een “levendige plint”

[2] Het uitgangspunt is dat je een stad wil die vooral wandelbaar en fietsbaar waar minder gebruik wordt gemaakt van de auto. Dergelijke steden zijn leefbaarder en gezonder. Er zijn wel aanwijzingen dat creëren van minder parkeermogelijkheid een effectieve manier is om automobiliteit terug te dringen en andere mobiliteit te vergroten. Zie bijvoorbeeld:

https://www.parkeer24.nl/nieuws/210219/parkeerbeleid-als-stuurmiddel-voor-woon-werkverkeer

Beroepschrift tegen vaststelling van Bestemmingsplan "Kop van Isselt"

Vereniging Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

t.a.v. Peter de Langen

Drapiersgilde 119

3813 GV Amersfoort
06-20965400

RAAD VAN STATE           

T.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA DEN HAAG

Amersfoort, 8 juni 2020

Betreft: Beroepschrift tegen vaststelling van bestemmingsplan ‘Kop van Isselt’.

Edelachtbare heer/vrouwe,

Op 29 april 2020 heeft de gemeenteraad van Amersfoort in de Staatscourant besluit 1274803 gepubliceerd inzake het Chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat (Hierna: bestemmingsplan) (bijlage 1). Met deze brief tekenen de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (Hierna: SGLA), Coöperatief Plan B (hierna: Plan B), de bewoners van Jericho en de ondertekenende bewoners van het Warner-Jenkinsoncomplex beroep aan tegen vaststelling van dit bestemmingsplan.

Ontvankelijkheid

Op basis van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) kan een belanghebbende beroep aantekenen tegen een besluit. Ingevolge artikel 8:1 van de Awb in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb alsmede met artikel 6:13 van de Awb, kan geen beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan door een belanghebbende die over het ontwerpplan niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht.

Op 9 januari 2020 is het “Ontwerp chw bestemmingsplan Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat’ ter inzage gelegd.

Op respectievelijk 15 februari 2020, [datum bewoners Jericho] en 18 februari 2020 hebben de SGLA (bijlage 2), de bewoners van Jericho (Bijlage 9) en Plan B en de bewoners van het Warner-Jenkinson­complex (bijlage 3) tijdig zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.

De SGLA zet zich conform Statuten (bijlage 4) in voor de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat en is daarom belanghebbend in de zin van artikel 1:3 Awb bij het bestemmingsplan.

Plan B en de in haar zienswijze genoemde mede-ondertekenende bewoners maken sinds 2002 gebruik van de locatie Warner Jenkinson, gelegen aan de Geldersestraat 6 in het plangebied. Plan B is daarom belanghebbend naar artikel 1:3 Awb bij het bestemmingsplan.

De bewoners van Jericho zijn op basis van hun nabijheid bij het plangebied en het zichtcriterium belanghebbend naar artikel 1:3 bij het bestemmingsplan.

Op basis van artikel 7:1, eerste lid onder g juncto artikel 2 van bijlage 1 van de Awb juncto artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Hierna: Wro) is uw Afdeling in eerste en enige aanleg bevoegd op ons beroepschrift te beslissen.

Relativiteit

Een deel van de met het bestemmingsplan geschonden normen dienen ter waarborging van bescherming van toekomstige bewoners. De vereniging SGLA is een koepel van belangen­groeperingen in de stad Amersfoort die onder meer als doelstelling heeft: “ … de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, het geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.” Statuten zijn bijgesloten als Bijlage 4. De SGLA staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eemland onder nr. 40507906.

De SGLA is betrokken bij veel grote projecten in de gemeente Amersfoort en participeert hierin al dan niet op verzoek van de gemeente. De Vereniging heeft een website waarop de activiteiten worden verantwoord, zie www.sgla.nl. Zij houdt zich derhalve niet alleen bezig met het voeren van procedures, maar ook actief met het geven van input op gemeentelijk te ontwikkelen beleid.

Hiermee voldoet de SGLA aan de relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb.

Gronden van beroep

Wij stellen beroep in tegen de beslissing op bezwaar en motiveren dat aan de hand van de volgende gronden:

Ricisocontouren

Ter borging van een goede ruimtelijke ordening dient de gemeenteraad op grond van artikel 5, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen bij vaststelling van de bestemming van gronden voor woningen een grenswaarde van 10-6 per jaar in acht te nemen.

In de planbeschrijving bij het bestemmingsplan is vanwege een nabij het plangebied gelegen inrichting een onjuiste risicocontour opgenomen. Het bestemmingsplan stelt: ‘de bijbehorende plaatsgebonden risicocontour bedraagt voor dit bedrijf 30 meter’. Uit de tekening bij het bestemmingsplan blijkt echter dat een contour van 20 meter is gehanteerd.

In haar zienswijzennota heeft de gemeente de risicocontour aangepast, echter nog steeds niet conform de regelgeving. De nieuwe contour meet weliswaar 30 meter maar is niet genomen vanaf de gevel van de Bevi-inrichting doch van een ruim achter de gevel gelegen punt. Zie onderstaande situatietekening.

Door binnen de risicocontour van 30 meter woningen te bestemmen heeft de gemeenteraad gehandeld in strijd met artikel 5 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, waarmee tevens strijdig is gehandeld met een goede ruimtelijke ordening.

Zorgvuldigheid

PFAS

Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening juncto artikel 3:2 van de Awb dient de gemeenteraad de nodige kennis te (laten) vergaren alvorens te besluiten tot vaststelling van een bestemmingsplan. Aanwezigheid van PFAS/PFOA in de bodem is vanwege de gevaren voor de gezondheid niet te combineren met aanwijzing van gronden voor de bestemming 'wonen'.

De conclusie van het bodemonderzoek bij het bestemmingsplan is dat de locatie als onverdacht is aan te merken, terwijl geen inzicht wordt gegeven in de concentraties PFAS/PFOA ter plaatse.

De gemeente stelt hierover in haar zienswijzennota: “Wat betreft PFAS heeft Amersfoort bodemonderzoek laten uitvoeren naar de achtergrondwaarde voor PFAS binnen hun beheergebied op basis van de hiervoor geldende richtlijnen uit het Tijdelijk Handelingskader (THK) van 8 juli 2019. Op basis van de voorlopige resultaten van dit uitgevoerde bodemonderzoek is, tot een formele vaststelling van de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart onder andere besloten dat voor grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart binnen de gemeente Amersfoort geen aanvullende analyse voor PFAS meer benodigd is.”

Op deze manier wordt echter onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht uit de milieuwetgeving. Deze vormt een vangnet voor situaties waarin sprake is van onzorgvuldig handelen zonder dat een specifiek wettelijk voorschrift wordt overtreden. De zorgplicht geldt ook bij parameters waarvoor geen normen zijn opgenomen of in situaties die zijn vrijgesteld van de verplichte kwaliteitsbepaling.

De gemeente Amersfoort geeft met het THK invulling aan de zorgplicht m.b.t. PFAS. In haar bouwverordening heeft de gemeente echter de mogelijkheid bodemonderzoek achterwege te laten wanneer de locatie niet als verdacht wordt beschouwd. Op grond van eenzelfde redenering als die welke in de zienswijzennota wordt gehanteerd zou dus kunnen worden afgezien van verder onderzoek bij het verstrekken van een omgevingsvergunning, waardoor ernstige vervuiling op het terrein ononderzocht zou blijven.

Er is, zoals aangegeven in het bezwaarschrift, goede reden om aan te nemen dat er ernstige vervuiling is op grond van het historisch gebruik. De locatie huisvestte chemische industrie waar ruim 100 jaar onder (veel) meer kleurstoffen werden geproduceerd. Er zijn niet alleen kleurstoffen voor voeding geproduceerd maar gedurende lange tijd ook technische kleurstoffen voor de olie-industrie. In verschillende publieke bronnen is te lezen “PFAS komt echter ook voor in kleurstoffen/inkt, was/wax en polijstmiddelen, lijm, smeermiddelen, fastfoodverpakkingen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, hydraulische vloeistoffen en bestrijdingsmiddelen.” De locatie is dus geen gemiddelde plek, maar een plek met verhoogd risico voor de aanwezigheid van PFAS.

Wij constateren dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van PFAS op deze locatie. De gemeenteraad had bij de vaststelling van dit bestemmingsplan, betreffende een gebied met specifieke kansen op de aanwezigheid van PFAS, niet mogen vertrouwen op een algemeen bodemonderzoek voor de gehele gemeente.

Hiermee is tevens de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan onvoldoende duidelijk, omdat het aspect sanering wegens PFAS/PFOA buiten beschouwing is gelaten bij deze overwegingen. Volledig vertrouwen op naleving van de gesloten exploitatieovereenkomst leidt onder deze omstandigheden tot risico’s die de gemeenteraad niet onbeargumenteerd had mogen accepteren. Kosten verbonden aan sanering van met PFAS/PFOA verontreinigde grond kunnen van dien aard zijn, dat dit invulling van het bestemmingsplan kan belemmeren. Een niet uitvoerbaar bestemmingsplan kan leiden tot stagnatie van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied met verloedering tot gevolg, inclusief uitstraling naar omliggend gebied. Uit het bestemmingsplan blijkt niet dat deze belangen zijn meegewogen. Hiermee is onvoldoende zorgvuldigheid betracht en gehandeld in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Wij zijn ook van mening dat de Gemeenteraad, de zienswijzen kennende én op de hoogte zijnde van deze specifieke locatie had moeten constateren dat een goed onderzoek ontbreekt. De gemeenteraad had daarom niet in redelijkheid tot vaststelling van dit bestemmingsplan mogen komen.

Ontwerpwedstrijd

In 2016 heeft de gemeente een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de herontwikkeling van het Warner Jenkinsonterrein. Een van de criteria bij deze selectiewedstrijd was een maximale bouwhoogte van 15 meter (bijlage 5). In het bestemmingsplan wordt een bouwhoogte van 28,5 meter mogelijk gemaakt.

De gemeenteraad heeft onvoldoende beargumenteerd waarom zij is afgeweken van de eerdere aanwijzing die zij zichzelf heeft gegeven bij het uitschrijven van de ontwerpwedstrijd (bijlage 5). In de uitgangspunten van de ontwerpwedstrijd heeft Plan B meegedongen. Zij moet thans vaststellen dat een plan dat een veel ruimere 'jas' heeft dan de uitgangspunten van de ontwerpwedstrijd wordt vastgesteld. Zou de Raad dat van aanvang af mogelijk hebben gemaakt, dan zouden de ingediende ontwerpen van andere bieders, waaronder Plan B, er anders hebben uitgezien.

Hiermee is het bestemmingsplan vastgesteld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name met het beginsel van verbod van vooringenomenheid en fair play.

Plangebied te klein vastgesteld

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan vergezeld te worden van een toelichting waarin de inzichten over de uitvoerbaarheid zijn neergelegd. Op basis van artikel 6.12 van de Wro dient sprake te zijn van een sluitend kostenverhaal, ofwel middels een exploitatieplan, ofwel via een exploitatieovereenkomst.

Doordat de gemeente ervoor het kiest het gebied ‘Kop van Isselt’ in delen bestemmen, blijven aanzienlijke bovenplanse kosten buiten beschouwing bij de berekening van de totale kosten van de grondexploitatie van het gebied, welke groter is dan het plangebied. De Kop van Isselt is een bedrijventerrein. De transformatie naar gemengd gebruik, inclusief wonen, betekent een andere impact op bestaande infrastructuur, recreatie en voorzieningen.

Door het plangebied te klein vast te stellen blijft kostenverhaal van de grondexploitatie van het gehele gebied onzeker en heeft de gemeenteraad gehandeld in strijd met artikel 6.12 van de Wro.

Onrechtmatige vaststelling

Het besluit werd genomen op 21 april 2020 in een digitale vergadering. Deze uitzending diende conform de Spoedwet digitale besluitvorming via een livestream te volgen te zijn. Deze uitzending is echter haperend uitgezonden en is door burgers niet te volgen geweest. Dit is in strijd met artikel 2.3 van de Spoedwet digitale besluitvorming juncto artikel 23, eerste lid, van de Gemeentewet.

De gemeenteraad is hiervan tijdens deze vergadering door diverse burgers op de hoogte gesteld en ook raadsleden hebben er tijdens de vergadering melding van gemaakt. Desondanks is de vergadering doorgezet. De stemmingen over onderwerpen konden niet worden gevolgd en de uitkomsten van die stemmingen dus ook niet. Zie ook https://www.ad.nl/amersfoort/amersfoortse-vuurdoop-met-digitaal-vergaderen-verzandt-in-gestotter-door-technische-problemen~affda4b2c/. Bijgevoegd zijn ook diverse twitterberichten over de slecht te volgen livestream. (bijlage 6)

Wij zijn van mening dat dit in strijd is met de Spoedwet digitale besluitvorming. De Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft een eerste tussenrapportage uitgebracht. Daarin wordt ook melding gemaakt van schorsingen bij technische gebreken, zie hoofdstuk 6. De werkwijze van de gemeente Amersfoort om toch door te gaan met de vergadering is dus zeer uitzonderlijk geweest.

De spoedwet geeft een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het houden van een digitale raadsvergadering. In de Memorie van Toelichting, blz. 4 wordt gesteld dat het van belang is : “videoconferencing een raadsvergadering te faciliteren die door publiek via een livestream te volgen is. Dit laatste is van belang om de openbaarheid van de vergadering te waarborgen”.

In de Memorie van Toelichting, blz. 5 wordt hierop voortgeborduurd: “Een verbinding via videoconferencing is verplicht voor digitaal beraadslagen en besluiten. Alleen een audio­verbinding is onvoldoende, omdat hiermee cruciale elementen van een beraadslaging wegvallen, zoals lichaamstaal en elkaar in de ogen kunnen kijken en het lastiger is vast te stellen dat alleen leden aan de vergadering deelnemen. Bovendien maakt een videoverbinding het veel overzichtelijker om zicht te hebben op eventueel wegvallende verbindingen bij een storing, zodat de gevolgen voor de quora ook gecontroleerd kunnen worden voordat overgegaan wordt tot besluitvorming.” De artikelsgewijze toelichting maakt het belang van een openbare livestream nog eens duidelijk: “Daarom maakt het wetsvoorstel het niet mogelijk om zonder live-uitzending te beraadslagen.”

Een digitale raadsvergadering moet dus live te zien te zijn, openbaar te volgen en de stemmingen duidelijk zichtbaar. Een achteraf video-verslag op de website plaatsten (wat altijd al gebeurde) is dus niet voldoende.

Dit is niet dan wel onvoldoende gebeurd èn toegegeven in de brief van de burgemeester d.d. 23 april 2020: “Die haperingen waren het gevolg van een capaciteitsprobleem bij het raadsinformatiesysteem Notubiz (via dit systeem wordt zoals gebruikelijk de uitzending van de raadsvergadering live uitgezonden op internet)” (Bijlage 7)

Overigens werd in andere gemeenten waar dit soort problemen zich voordeden de vergadering de vergadering tijdelijk geschorst totdat het probleem was verholpen. Enkele voorbeelden:

Ook de minister van Binnenlandse Zaken is van mening dat in dergelijke omstandigheden geschorst moet worden (bijlage 8).

De gemeenteraad was op de hoogte van de haperende uitzending, heeft daar tijdens de vergadering ook vragen over gesteld, maar is desondanks tóch doorgegaan. Wij zijn van mening dat daarmee het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen, en dat de gemeenteraad in redelijkheid niet tot besluitvorming had mogen overgaan.

Wij constateren dat het besluit niet rechtsgeldig genomen is en derhalve dient te worden vernietigd.

Conclusie

Appellanten verzoeken u het bestreden bestemmingsplan te vernietigen. Voor zover u van mening zou zijn dat bij gebreke aan een rechtsgeldige Raadsvergadering geen planvaststelling heeft plaatsgevonden zou het beroep van appellanten niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Tenslotte verzoeken wij u om de gemeenteraad te veroordelen tot het betalen van een tegemoetkoming in de kosten van professionele rechtsbijstand, conform het Besluit proceskosten bestuursrecht, vanwege ondersteuning verleend bij zowel het opstellen van het bezwaarschrift als bij het opstellen van het beroepsschrift.

Hoogachtend,


Namens de SGLA

Peter de Langen

Daan Valkenburg


Namens Plan B

Diana Wildschut

Harmen Zijp


De bewoners van Jericho

fam van Oostrum, Eemzijde 2

fam. Koudri, Eemzijde 3

fam. Horseling, Eemzijde 7

Joris Kok, Eemzijde 9

Melina Mavroudis, Eemzijde 10

 1. ten Bokkel Huinink, Eemzijde 12

Mark Pietersen, Eemzijde 13

Polman, Eemzijde 14

Thomassen, Eemzijde 15

R.N. de Heer, Eemzijde 16

van Wijk, Eemzijde 17

 1. Jordaan, Eemzijde 18

 1. Velaman, Eemzijde 19

van Velzen, Eemzijde 20

M.G.J. de Graaf, Eemzijde 21

De bewoners van het complex

Diana Wildschut

Henk-Jan Vinke

Harmen Zijp


Bijlagen

BIjlage 1 – Publicatie vaststellingsbesluit

Bijlage 2 – Zienswijze SGLA

Bijlage 3 – Zienswijze Plan B

Bijlage 4 – Statuten SGLA

Bijlage 5 – Selectiedocument ontwerpwedstrijd

Bijlage 6 – Twitterberichten slechte digitale raadsvergadering

Bijlage 7 – Brief Burgemeester Bolsius d.d. 23 april 2020

Bijlage 8 – Beantwoording Kamervragen lid Özütok over digitaal beraadslagen (ingezonden op 23 april 2020)

Bijlage 9 – Zienswijze bewoners Jericho