Betreft: BRANDBRIEF Regionale Ruimtelijke Visie

Betreft: BRANDBRIEF Regionale Ruimtelijke Visie

Amersfoort, 6 december 2017

Geachte Raadsleden,

Wij zijn verbijsterd over de gang van zaken met betrekking tot de voorgenomen besluitvorming over de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV).

Op 27 juni jl. nam u het besluit “De noodzakelijkheid en haalbaarheid van de in de visie genoemde concrete zaken vereisen nader overleg in de raad en om aan voldoende democratische legitimiteit te komen ook meer betrokkenheid van onze inwoners. Dit geldt waarschijnlijk tevens voor andere gemeenten. De Raad vraagt daarom om de genoemde datum van 1 december 2017 te vervangen door 1 juli 2018 om in de gelegenheid te zijn deze visie voor inspraak voor te leggen aan onze inwoners.”

Een heldere en concrete afspraak: Besluitvorming over een belangrijk thema als "Verdere groei van Amersfoort" tillen we over de verkiezingen heen én we gaan hierover het gesprek aan met de inwoners van de stad.

Nu wordt de besluitvorming plotseling totaal gewijzigd!

Het College wijzigt onderstaande items in het concept Raadsvoorstel

1. Vaststelling van de RRV wordt niet uitgesteld tot juli 2018, zodat de RRV niet voor inspraak aan de inwoners wordt voorgelegd.

2. In het proces is Participatie van inwoners uitgesloten.

3. Achterliggende gedachte is volgens het raadsvoorstel, dat een regionale visie vaak te abstract wordt bevonden door inwoners en dat de gemeenteraden weten wat er leeft onder hun inwoners en daarom hun inwoners op de juiste manier vertegenwoordigen.

Zoals gezegd, wij zijn hierover verbijsterd. Met het negeren van de eerder door de Raad vastgestelde besluitvorming wordt niet alleen de Raad maar worden ook de inwoners niet serieus genomen, hetgeen impliceert dat inwoners te dom en niet in staat zijn input te leveren m.b.t. tot het thema “Verdere groei van Amersfoort”.

Wij zien dit als het bruuskeren van de inwoners én de Raad.

Wij vinden dit een staaltje van ouderwetse regentenpolitiek! Maar wij zijn ook boos en zeer teleurgesteld. Het gaat om belangrijke thema’s in de RRV, die de politieke partijen niet in hun verkiezingsprogramma’s van deze periode hadden staan. Inwoners hebben met het uitbrengen van hun stem dus geen rekening kunnen houden met hetgeen de politieke partijen hierover nu plotsklaps besluiten. Het gaat om thema’s als verdichting, uitbreiding, hoogbouw, optopping, leefbaarheid, behoud van groen etc. Het is impliciete besluitvorming waar u en vanaf maart 2018 de nieuwe Raad steeds mee zullen worden geconfronteerd. De redenatie dat het slechts om indicatieve getallen gaat, is natuurlijk een drogreden. De getallen staan er en blijven er ook staan, zodat u daar steeds op aangesproken zult worden. Het gaat om mogelijke toevoeging van duizenden woningen in Amersfoort, waarbij het vroegere thema Manhattan aan de Eem in het niet valt.

De RRV heeft grote gevolgen en het kan niet zo zijn, dat een zo’n belangrijk thema er voor de verkiezingen doorheen gejast wordt!

Behoorlijk bestuur betekent dat inwoners vooraf de gelegenheid moeten hebben gehad hun input te leveren.

Geachte Raadsleden, hopelijk beseft u dat u een grote verantwoordelijkheid neemt, als u toch over gaat tot een inmiddels gewijzigde besluitvorming inzake de RRV. De regentenpolitiek wordt dan weer in ere hersteld en worden de inwoners, niet voor de eerste keer, weer gebruuskeerd. Wij spreken u daar persoonlijk, in uw rol als volksvertegenwoordiger, op aan.

Wij doen een dringend beroep op u om uw oorspronkelijke besluit te handhaven: Het besluit over de verkiezingen heen te tillen én inwoners serieus te nemen en hen te betrekken bij het thema “Wel of geen verdere groei van Amersfoort”.

Wij verwachten dat u onze brandbrief naar waarde weet te schatten en hopen dat u uiteindelijk tot het oorspronkelijk aangenomen voorstel zult besluiten.

Met vriendelijke groeten

Namens

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

Peter de Langen

voorzitter