Zienswijze c.q. Reactie op concept 20 april 2017 Regionale Ruimtelijke Visie (RRV)

SGLA

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aan:

Bureau Regio Amersfoort

Stadhuisplein 5

3811 LM Amersfoort

via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

cc:

Gemeenteraad Amersfoort

College van Burgemeester en Wethouders Amersfoort

Pers

Amersfoort, 17 juni 2017

Betreft: Zienswijze c.q. Reactie op concept 20 april 2017 Regionale Ruimtelijke Visie (RRV)

Geacht Bestuur,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is een koepel van belangengroeperingen in de gemeente Amersfoort die onder meer als doelstelling heeft: “ … de bevordering en bescherming van de

kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, het geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.”

De SGLA is betrokken bij veel grote en integrale projecten in de gemeente Amersfoort en participeert hierin al dan niet op verzoek van de gemeente.

De concept Regionale Ruimtelijke Visie (hierna te noemen RRV) is van groot belang omdat van gemeenteraden wordt gevraagd “deze te hanteren als kader voor eigen (ruimtelijk) beleid.” Met de hantering van de RRV als kader voor eigen ruimtelijk beleid wordt nu de beleidskeuze voor toekomstig gekozen gemeenteraden zeer beperkt. Wij zien dan ook voldoende reden om de RRV zeer kritisch te becommentariëren. Wij zullen op diverse onderdelen commentaar geven en aanpassingvoorstellen doen. Wij verzoeken u onze reactie zo nodig te zien als een officiële zienswijze. Wij beperken ons commentaar tot de gemeente Amersfoort.

 1. Regionale Samenwerking

  Het is een visie van 9 samenwerkende gemeenten in de Regio Amersfoort: Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest, en Woudenberg. Deze regio heeft nu gezamenlijk 385.000 inwoners, waarvan in Amersfoort 153.000. Wij vinden het een goede zaak dat deze gemeenten willen samenwerken. Uitgaan van elkaars kracht spreekt ons aan. Tegelijkertijd plaatsen wij wel kanttekeningen bij deze samenwerking en de opgestelde visie. Wij gaan hier nader op in.

 2. Democratische legitimering

  In de eerste plaats maken wij de kanttekening dat een regionale samenwerking niet gebaseerd is op een democratische legitimering. Een regionaal bureau is niet democratisch gekozen. Het is dus logisch dat aan Gemeenteraden wordt gevraagd in te stemmen met de Regionale Ruimtelijke Visie. Helaas moeten wij constateren dat in ieder geval de inwoners van Amersfoort weinig tot geen reële kans hebben gekregen om over deze RRV te discussiëren en mee te denken. Een algemene informatie of inspraakavond is toch wel het minste dat de gemeente had kunnen organiseren. Slechts een Ronde van één uur op 6 juni jl. met zeer beperkte spreektijd was ons gegeven. O.i. mag het niet mogelijk zijn, dat over een termijn visie tot maar liefst 2040 in één uur besluitvorming kan plaats vinden. Wij zijn van mening dat deze RRV niet meer kan zijn dan een eerste aanzet tot een regionale ruimtelijke visie in de Regio Amersfoort.

  Voor zover wij hebben kunnen nagaan is er geen enkele politieke partij in Amersfoort (en waarschijnlijk ook niet elders in de regio) die in het verkiezingsprogramma iets had of heeft staan over zo’n vergaande ruimtelijke visie.

  Hoe kon of kan de kiezer weten wat er zou dan wel zal gaan gebeuren? Wij vinden dat besluitvorming over een RRV onderdeel moet zijn van een nieuwe gemeenteraad en dat politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s duidelijkheid moeten geven over hun visie op regionale ruimtelijke ontwikkelingen. Dan valt er (hopelijk) ook wat te kiezen.

  Nu lijkt het er op dat Amersfoort in een 2e groeistad fase wordt geduwd, zonder dat bewoners daar enige invloed op konden en kunnen uitoefenen.

 • Voorstel 1 tot aanpassing RRV: Besluitvorming over de RRV vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij er eerst nog een goede maatschappelijke discussie wordt gehouden.

 1. Onderbouwing van de RRV

  De RRV gaat uit van voortgaande groei in een aantrekkelijk gelegen regio in het midden van het land. De RRV baseert zich hierbij op een rapport uit 2013 van EIB (Economisch Instituut voor de Bouw). Dit instituut is niet onafhankelijk, zo dat het er op lijkt dat “de slager zijn eigen vlees keurt”. Een RRV dient gebaseerd te zijn op onafhankelijk onderzoek. De Regionale Bevolkings- en Huishoudensprognose / Gemeentelijke Prognose Huishoudens 2017-2040 (CBS/PBL september 2016 geeft bijvoorbeeld een veel genuanceerder beeld en brengt de vele toekomstige onzekerheden in beeld. De RRV gaat uit van: “In hogere groeiscenario’s van verschillende onderzoeken zal de bevolking tot 2050 met ruim 2 miljoen mensen groeien. In lagere groeiscenario’s zal de bevolking na 2030 krimpen. De verschillen worden echter steeds groter in Nederland. Ongeacht het hoge of lage scenario zijn er regio’s waar krimp onvermijdelijk zal zijn en regio’s die altijd zullen groeien, zoals in de regio Amersfoort” (blz. 17) Een dergelijke veronderstelling wordt niet onderbouwd en is slechts een aanname of misschien zelfs alleen maar een wensbeeld.

  Wij krijgen de indruk dat vooral groei wordt gepromoot om draagvlak voor voorzieningen te creëren. Dit wordt ook in diverse bewoordingen gezegd:

  “De regionale demografische groei versterkt het draagvlak voor voorzieningen, vergroot de druk op de woningmarkt en vergroot het dilemma van de verdeling van schaarse en betaalbare ruimte in de regio”. (Blz 17)

  “De daling van de gemiddelde grootte van huishoudens kan lokaal leiden tot een sluipende bevolkingskrimp, als er geen woningen worden toegevoegd. Dan neemt het lokale draagvlak van voorzieningen af.” (Blz. 23)

  Wij vragen ons af of draagvlak voor voorzieningen het uitgangspunt voor groei moet zijn! Een ander punt is dat in de RRV, behalve energiereductie, nauwelijks iets te lezen valt over gevolgen van de klimaatverandering.

  Wij vinden de onderbouwing in de RRV ronduit zwak.

 • Voorstel 2 tot aanpassing RRV: Een onafhankelijke organisatie, bijvoorbeeld CBS en/of Planbureau voor de Leefbaarheid, stelt een prognose van de woonbehoefte specifiek voor de regio Amersfoort op. Hierbij wordt ook rekening gehouden met gevolgen voor krimpgebieden elders in het land. In de scenario’s worden ook de gevolgen van klimaatverandering weergegeven. Er worden diverse scenario’s in beeld gebracht, waarbij ook de consequenties duidelijk worden weergegeven.

 1. Ruimtelijke taakstellingen Amersfoort

  Wij zien in de RRV een onevenredige druk op de gemeente Amersfoort ontstaan, terwijl deze gemeente al tientallen jaren de druk op de regio heeft moeten opvangen. Wij zien in de RRV een verkapte nieuwe groeistadfase voor de gemeente Amersfoort. Om inzicht te geven in wat de gemeente Amersfoort al heeft gedaan, hebben wij het volgende overzicht opgesteld, waaruit blijkt dat Amersfoort al vanaf 1981 veel van de groei voor de hele regio heeft opgevangen. Uit het overzicht blijkt ook dat Amersfoort veel meer heeft gebouwd dan alle taakstellingen eisten. Er zijn bijna 8300 woningen meer gebouwd dan opgelegd!

  Dat er dan nog steeds een grote behoefte zou bestaan, verdient in ieder geval een betere onderbouwing.

  Amersfoort heeft door de bovenmatige taakstelling een forse groei doorgemaakt, hetgeen ten koste is gegaan van groene uitloopgebieden en binnenstedelijke groen. Wij zien nu al druk op de leefbaarheid ontstaan en vrezen dat deze druk alleen maar groter wordt.

 • Voorstel 3 tot aanpassing RRV: Als er nog bebouwing moet plaatsvinden, dan moet er een veel evenwichtiger verdeling in aantallen tussen de verschillende gemeenten in de regio worden voorgesteld. De gemeente Amersfoort kan niet als “invullocatie” gebruikt blijven worden.

 • Voorstel 4 tot aanpassing RRV: Indien, op basis van onafhankelijk onderzoek, woningbehoefte wordt geconstateerd, dan moet ook een evenwichtiger verdeling van de diverse soorten woningen (sociale woningbehoefte etc.) voorgesteld worden.

 • Voorstel 5 tot aanpassing RRV: Gebieden waar niet gebouwd wordt, worden concreet benoemd. Voor Amersfoort wordt niet gebouwd in:

                  de uitleggebieden:

 • Hoogland West

 • Stoutenburg Noord

 • Vathorst Noord

 • Vathorst West

  en ook niet binnenstedelijk in:

 • Park Randenbroek

 • Park Schothorst

 • Elisabethlocatie

 • Klein Zwitserland

 • Birkhoven Bokkeduinen

 • Valleikanaalzone

 • Limvioveld

 • Groengordel Soesterkwartier

 • Het Waterwingebied

 • Groengordel Schuilenburg

 • Nimmerdor

 • Groenstrook tussen Hooglanderveen en Vathorst

 • Kop van Schothorst

 • Sportvelden en kleinschalige groenstroken bestemd voor sport en spel tussen woongebieden

  Wij zien wel mogelijkheden voor eventuele bebouwing door transitie van leegstaande (kantoor)gebouwen en van totale bedrijfslocaties zoals op De Hoef, de Wagenwerkplaats en de Kop van Isselt (waarbij de positie van de War niet in gevaar mag komen!). Ook biedt het Provinciale Inpassingplan Kantoren, o.a. m.b.t. de locatie van het Trapezium, nog diverse mogelijkheden. Wanneer eventueel het gemeentehuis naar een andere locatie verhuist, zien wij dat gebied ook als een geschikte woningbouwlocatie.

 1. Uitgangspunten RRV

  Wij constateren dat veel uitgangspunten die in de RRV worden genoemd niet nader onderbouwd zijn. Wij zien veel aannames, die vervolgens als waar c.q. vaststaand worden aangenomen. Een aantal voorbeelden, met cursief ons commentaar:

 • Vooral Utrecht en Amsterdam hebben een grote aantrekkingskracht. De eerstvolgende stap in de woon carrière is vaak een woning in de nabijheid van deze steden met een goedeverhouding tussen prijs en kwaliteit. Voor deze groep biedt de regio Amersfoort een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Waarop is deze aanname gebaseerd ?

 • Werk gaat steeds meer wonen volgen en dat gebeurt steeds meer in stedelijk gebied. Het economisch en maatschappelijk zwaartepunt komt hierdoor steeds meer in stedelijk gebied te liggen. Waarop is deze aanname gebaseerd?

 • Groeiende vraag naar dorpse en landelijke woonmilieus in de directe nabijheid van de Randstad. Lijkt in tegenspraak met eerdere conclusies over stedelijke milieus

 • Toenemende mobiliteit. De visie gaat hiervan uit, maar dit is maar zeer de vraag. Er wordt geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen op gebied van vervoer, afnemende energie verbruiksmogelijkheden etc. In feite gaat men uit van een verouderde visie op mobiliteit.

 • Het snelwegennetwerk en het regionale wegennet moeten robuust genoeg zijn om de mogelijke groei van de mobiliteit binnen de regio op te kunnen vangen. Hier wordt helemaal niets mee gezegd. Het is zelfs geen aanname en als kruispunt Hoevelaken is aangepast en de A1 verbreedt is daar ook aan voldaan.

 • Vooral de verbindingen met Amsterdam, Utrecht en Flevoland komen onder druk te staan. Hier gaan steeds meer mensen wonen en werken. Wij onderschrijven deze conclusie, maar als mensen daar gaan werken én wonen, wat is dan het probleem precies?

 • Er is een groeiende ruimtebehoefte om de internationale goederenstromen via de A1 op te vangen, zowel op de rijksweg als op de aangrenzende logistieke centra. Opnieuw niet onderbouwd, maar een aanname.

 • Voorstel 6 tot aanpassing RRV: De visie herschrijven op basis van deugdelijke rapporten i.p.v. aannames.

 1. Risico’s

  De regio Amersfoort wordt in de RRV genoemd als het middelpunt van Nederland waar iedereen wil wonen en werken. Hetgeen overigens in tegenspraak is met de conclusie dat iedereen in Amsterdam, Utrecht en Flevoland wil wonen en werken. De praktijk is al vele malen anders geweest. Zolang bv. Utrecht en Amsterdam niet of minder bouwen, wil men nog wel eens uitwijken naar Amersfoort. Zodra de woningbouwproductie in die steden weer op gang komt, wordt het beeld direct anders. Dit hebben wij gezien met Leidsche Rijn en IJburg in concurrentie met Vathorst. Dit zal ongetwijfeld weer gebeuren, nu zowel Amsterdam als Utrecht forse uitbreidingsplannen hebben. Dit wordt in de RRV ook wel genoemd, maar ook weggewuifd. Dit lijkt ons niet verstandig.

 • Voorstel 7 tot aanpassing RRV: Eerst uitgaan van de groei van de 4 grote steden (zoals ook in De Regionale Bevolkings- en Huishoudensprognose / Gemeentelijke Prognose Huishoudens 2017-2040 (CBS/PBL september 2016) wordt voorgesteld, en dan pas kijken of Regio Amersfoort nog wel zo aantrekkelijk is.

 • Voorstel 8 tot aanpassing RRV: Breng concreet in beeld wat Amsterdam, Utrecht en Flevoland denken te bouwen en zet deze bouwprognoses af tegen de mogelijkheden in de regio Amersfoort.

 • Voorstel 9 tot aanpassing RRV: Breng financiële risico’s concreet in beeld.

 1. Verdichting van bestaand stedelijk gebied.

  In de RRV wordt gesteld: “Er zit meer ruimte in de stad dan vaak wordt gedacht. En verdichting hoeft niet te betekenen dat al het groen moet verdwijnen of dat er overal hoogbouw moet komen. Verdichting gaat over het beter benutten van de kwaliteiten die er al zijn. Er zijn bijvoorbeeld talloze grote restruimten rondom straten en wegen in de bebouwde kom die nu een grote barrière zijn tussen woonbuurten die door verdichting juist een schakel tussen buurten kunnen worden. Vooral de woonwijken die gebouwd zijn tussen 1950 en 1980 zijn vaak erg kansrijk. Deze wijken liggen meestal dicht tegen de voorzieningencentra aan waardoor het aantrekkelijke wijken zijn om het gemengde leefmilieu te realiseren waar grote behoefte aan is. Bovendien kan in deze wijken samen met de woningcorporaties een slimme combinatie gemaakt worden met de verduurzaming van de woningvoorraad. Daarbij moet wel een goed evenwicht gevonden worden tussen verdichting en het behoud van de groene kwaliteit die deze wijken meestal kenmerkt”.

  Een buitengewoon vreemde conclusie. Hoe kunnen restruimten nu OOIT een barrière vormen? Bebouwing kan dat echter wel en hoogbouw al helemaal!.

  Wij zijn het met de bovenstaande passage pertinent mee oneens. Het zijn juist de kwaliteiten van de stad! De Amersfoortse wijken hebben allemaal een eigen karakter en identiteit. Dit zou versterkt in plaats van doorbroken moeten worden. Het motto moet zijn: ‘ga uit van wat er al is’. De bestaande wijkindeling is sterk en daarom zou er meer geluisterd moeten worden naar de ideeën en initiatieven van de desbetreffende wijkbewoners.

  In plaats van grootschalige initiatieven opteren wij voor de meer kleinschalige. De Amersfoort Vernieuwt projecten kennen zulke initiatieven, en ons advies zou zijn om op die voet verder te gaan. Hoogbouw (Amersfoortse maat conform Structuurvisie is maximaal 8 hoog) is op enkele plekken een optie, maar de maat en schaal van de bestaande wijken in Amersfoort moet leidend zijn. Dit betekent dat voor veel binnenstedelijke locaties ook aan compacte laagbouw gedacht moet worden, met veel ruimte voor groen en speelgelegenheden.

  Wij zijn voorstander van een menging van functies: wonen, voorzieningen en kleinschalige werkgelegenheid (ZZP, werken aan huis) in de wijk. Zo kunnen ook de niet-hinderlijke bedrijfjes (categorie 1 en 2) die nu op bedrijventerreinen gehuisvest zijn in de wijken een uitstekende plek krijgen.

  De SGLA is van mening dat er uitgegaan moet worden van de vraag: hoe moeten de stad en de wijken er uitzien, en vooral wat willen de bewoners? Wij moeten ons afvragen of wij tot in lengte van jaren het aantal statistisch voorgeschreven woningen blijven bouwen, of kiezen voor behoud en verbetering van kwaliteit? De SGLA kiest voor de laatste optie.

 • Voorstel 10 tot aanpassing RRV: In de RRV wordt uitgegaan van kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Er wordt gekozen voor het eigen karakter en identiteit van de Amersfoortse wijken, waarbij bewoners meebeslissen over eventuele invulling van toekomstige bouwlocaties in hun wijk.

 1. Optoppen, aandikken en splitsen

  De RRV stelt: “Er is veel ruimte te winnen door woningen op te toppen of achter uit te breiden. Dit is een kleinschalige vorm van verdichting die vooral door individuele bewoners en ondernemers gerealiseerd moet worden. In dezelfde categorie valt het splitsen van grote woningen in kleinere appartementen. Door splitsen wordt de waarde van het object verhoogd en ontstaat er een aanbod dat vooral aantrekkelijk is voor starters en senioren die geen behoefte (meer) hebben aan een grote woning met een tuin.”

  De SGLA memoreert dat in de jaren negentig in Amersfoort een stevige discussie heeft plaatsgevonden over de mogelijkheid van de onder dit item genoemde projecten. Het ging destijds over het zogenaamde Okselproject. Bewoners hebben toen hun zorgen geuit met betrekking tot de gevolgen voor de leefbaarheid en deze zorgen zijn door de Gemeenteraad van Amersfoort ter harte genomen. Met het afblazen van het Okselproject werd tevens duidelijk aangegeven dat dergelijke projecten niet wenselijk zijn. Wij zijn verbaasd en verontrust over het feit dat deze discussie nieuw leven wordt ingeblazen. Wij wijzen dergelijke projecten principieel af omdat hiermede een te grote druk op de leefbaarheid ontstaat.

 • Voorstel 11 tot aanpassing RRV: Passages over optoppen, aandikken en splitsen schrappen.

 1. Bebouwing in het buitengebied.

Een buitengewoon zorgelijk opmerking vinden wij: “Een deel van de toe te voegen plancapaciteit zal daarom buiten het huidige bebouwde gebied gerealiseerd moeten worden, zowel in het regionale hart als in de dorpen.”

Deze zinsnede lijkt op een pleidooi voor bebouwing van gebieden als Hoogland West, Vathorst Noord en West en Stoutenburg Noord. Dit vinden wij onverteerbaar. Het zijn gebieden buiten de rode contour, deels zelfs onderdeel van Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland, welke contour niet voor niets is getrokken. Door dit “slinks” op te merken zou op een later tijdstip, als de RRV als ruimtelijk kader gehanteerd wordt, geconcludeerd kunnen worden dat er met bebouwing buiten de rode contour al in gestemd zou zijn. Met dit soort salamitactieken hebben wij helaas maar al te veel ervaring. Reden waarom wij deze uitspraak zeer wantrouwen.

 • Voorstel 12 tot aanpassing RRV: Deze passage(s) schrappen.

 1. Bereikbaarheid is het sturend principe voor ruimtelijke ontwikkelingen

  Dit uitgangspunt wordt in de RRV vertaald door: “Vooral rondom stations waar vaak nog ruimte is voor verdichting of ontwikkeling. Een aantal andere stationslocaties in het regionale hart kunnen nog veel beter benut worden. Denk aan Amersfoort Centraal, Schothorst, Vathorst, Nijkerk, Hoevelaken en de stations in Soest. Maar ook in de dorpen Baarn en Barneveld liggen kansen om de ruimtelijke ontwikkeling in de nabijheid van stations te situeren”

Wij zijn het hier gedeeltelijk mee eens en oneens. In het verleden werd dit uitgangspunt ook al gehanteerd. Dit uitgangspunt heeft de bouw van grote kantoorkolossen tot gevolg gehad die nu leeg staan. Het zonder meer benoemen van stationslocaties voor verdichting vinden wij onzorgvuldig. Wij pleiten voor voorzichtigheid.

 1. Versterking regionale recreatieve structuur.

In de RRV wordt gesteld: “Naarmate er meer mensen komen te wonen in de Noordvleugel (inclusief de regio Amersfoort), zal echter ook de recreatieve druk op de regionale landschappen en attracties aanzienlijk toenemen”.

Een duidelijk voorbeeld van het feit dat groei op andere terreinen problemen creëert. Daarnaast kan dit betekenen dat er extra druk komt te staan op de natuurgebieden. Wij willen duidelijke uitspraken over hoe en waar de recreatieve structuur wordt versterkt en waar dat gevolgen heeft voor de natuurgebieden.

 • Voorstel 13 voor aanpassing RRV: Maak een duidelijk onderscheid tussen recreatieve- en natuurgebieden.

 1. Denkers en Doeners

  De RRV maakt een zeer opvallend onderscheid: “De economie van de regio Amersfoort is divers en veerkrachtig. Dit komt onder andere omdat zowel de economie van de denkers als de doeners sterk is ontwikkeld. Regionale groei kan dit versterken, maar ook bijdragen aan meer synergie tussen beide werelden”.

  Tegelijkertijd geeft de RRV echter ook een invulling: “Op dit moment betekent dit dat voor de denkers gedacht moet worden aan ruimer opgezette villamilieus tegen de bosranden en juist compacte woningbouw voor kleine huishoudens in de nabijheid van centra, zowel voor starters als ‘empty nesters’. Terwijl voor de doeners enerzijds een behoefte bestaat aan menging van wonen en werken en anderzijds aan een ruim aanbod van goedkopere woningen. Het is van vitaal belang voor de regio dat ingezet wordt op blijvende betaalbaarheid van woningen (zowel voor private koop en huur, als sociale woningbouw).”

  Onze oprechte vrees is dat het onderscheid en de invulling in gaan houden dat de gemeente Amersfoort vooral de sociale woningbouw voor haar rekening moet nemen met uiteraard de nodige financiële consequenties. Daarenboven kunnen de overige 8 gemeentes meer bouwen voor koop en [middel]dure huur.

  Indien dit werkelijkheid gaat worden zou een segregatie kunnen ontstaan met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid.

 • Voorstel 14 tot aanpassing RRV: Het onderscheid tussen denkers en doeners en de conclusies die daaruit zijn getrokken schrappen.

 1. Het uitvoeringsprogramma

  Een bekend gezegde luidt: het venijn zit in de staart. Ook in de RRV wordt daarop geen uitzondering gemaakt. In het uitvoeringsprogramma wordt o.a. gesteld:

“Uitbreidingswoningbouwlocatie(s) aanwijzen voor enkele duizenden woningen in het regionaal hart (vooralsnog voor oplevering na 2030) Verkenning en strategiebepaling Regio Amersfoort, Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest 10 jaar voor ontstaan van tekort volgens monitor.”

Wij hebben al aangegeven dat de prognoses in de RRV niet of slecht onderbouwd zijn. Nu uitbreidingslocaties aanwijzen is voorbarig en ongewenst. Eerst dient een onafhankelijk onderzoek de echte behoefte aan te tonen en eventuele uitbreidingslocaties dienen aan de inwoners voorgelegd te worden. Nu zonder democratische legitimiteit uitbreidingswoningbouwlocaties opnemen voedt en vergroot wederom de kloof tussen politiek en burgers.

 • Voorstel 15 tot aanpassing RRV: Deze passage uit het uitvoeringsprogramma schrappen.

 1. Kaartmateriaal

  Wij vinden het kaartmateriaal in de RRV moeilijk leesbaar en de Visiekaart (blz. 58, 59) onbegrijpelijk. De plaatsnamen van de regio ontbreken, de gebruikte kleuren maken niet helder waar welke keuzen gemaakt worden. Het is volstrekt onduidelijk waar bijvoorbeeld het groenstedelijk woonmilieu wordt voorzien. De legenda bij de Visiekaart is niet compleet. Kortom deze kaart kan niet gebruikt worden als “ruimtelijk kader voor het eigen beleid”. Wij vinden het opnemen van kaartmateriaal ook ongewenst, zeker onduidelijke kaarten, omdat dit een eigen leven krijgt en toekomstige raadsleden hiermee geconfronteerd kunnen worden.

 • Voorstel 16 voor aanpassing RRV: Geen kaartmateriaal opnemen óf een volledig heldere, éénduidig ingevulde kaart per gemeente met complete legenda.

 1. Uitgangspunten SGLA

  De SGLA vindt dat de RRV te veel geschreven is vanuit de behoefte tot groei en claims op de ruimte, waarbij met name de gemeente Amersfoort een te groot aandeel in de woningbouw zou moeten opvangen. Wij hebben daarom een aantal belangrijke uitgangspunten geformuleerd:

 • Leefbaarheid staat boven groei

 • Groen behoud staat boven groei. Amersfoort zal uitleggebieden als Hoogland West, Stoutenburg Noord, Vathorst Noord en Vathorst West niet bebouwen.

 • Binnenstedelijk groen heeft een belangrijke functie in het behoud dan wel het versterken van klimaatbestendigheid. Binnenstedelijk zal Amersfoort niet in groene gebieden bouwen.

 • Leefbaarheid staat boven verdichting. Amersfoort zal daarom nog beperkt binnenstedelijk bouwen

 • Bewoners praten mee over bouwlocaties. De Amersfoortse wijken hebben hun eigen dynamiek. Wijkbewoners moeten daarom mee kunnen beslissen over bouwlocaties.

 • Kwaliteit staat boven kwantiteit. Amersfoort kiest daarom voor behoud van de maat en schaal van Amersfoort.

 • Bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer staat centraal

 • Investeren in duurzaamheid doe je niet door bouwen, maar door transitie

 • Voorstel 17 tot aanpassing RRV: Neem deze uitgangspunten over in de RRV.

Wij zijn graag bereid onze reactie/zienswijze nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten

Namens de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort

Peter de Langen, voorzitter                                   Mariëtte den Hartog, secretaris