OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR

OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR

Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld.

Onze mooie stad, waarin zoveel gebeurt waar we trots op zijn, dreigt in rap tempo te worden

afgebroken. Voorzieningen die de leefbaarheid en de sociale samenhang overeind houden

staan letterlijk in de (digitale) etalage van de uitverkoop, met als label het woord participatie.

Zonder visie heeft het College een grabbelton neergezet waar de inwoners zich omheen

mogen verdringen, met het risico elkaar daar te vertrappen. Maatschappelijke organisaties

en burgerinitiatieven voelen zich in de hoek gedrukt en vechten voor hun lijfsbehoud. De

chaos en paniek op het stadhuis lijkt inmiddels compleet.

De ‘winst‘ van het onzinnige proces dat is bedacht om de bezuinigingsdiscussie ‘met de

stad’ vorm te geven kent zo alleen maar verliezers. Het werkelijke resultaat van de afgelopen

zes weken is immers dat tot voor kort enthousiaste inwoners zich boos en verdrietig afkeren

en de handdoek in de ring gooien. Veel mensen hebben het machteloze gevoel dat de

gemeente een ‘verdeel & heers’-tactiek heeft toegepast en voelen zich ronduit bedonderd

door deze schijndemocratie. Burgers voelen zich ook overvallen: hebben we niet een

overheid die zorgvuldig en in overleg de koers hoort uit te zetten waarlangs belangrijke

beslissingen die de hele gemeente aangaan transparant en in samenspraak met de

inwoners worden genomen?

Maar nee, er is 60 miljoen aan voorstellen over de schutting gegooid, zonder enige richting

en kaders. met als gevolg zo’n 2500 reacties waarvan niemand weet hoe die onderling

gewogen zullen gaan worden.

Ondertussen lijkt de vraag kunstig weggemoffeld hoe het allemaal zo ver is gekomen. Het

gevoel bestaat dat “de gemeente de ellende heeft veroorzaakt en dat wij, burgers, nu de

rotzooi mogen opruimen”. Want wie hebben er zitten slapen op het stadhuis dat we ineens

zoveel miljoenen in het rood staan? Wie is er verantwoordelijk geweest voor het heen en

weer schuiven van tekorten en het creatieve boekhouden om de werkelijkheid te verhullen?

De Provincie vindt dat Amersfoort er financieel gezien een rommeltje van heeft gemaakt. En

de reactie op het stadhuis lijkt vooral te zijn dat ze het in het provinciehuis niet begrepen

hebben. Waarom zijn eerdere waarschuwingen vanuit de Provincie niet ter harte genomen?

Nu lijkt er maar één credo te klinken: we moeten zo snel mogelijk van het toezicht af. Alsof

de werkelijk problemen, en de oorzaken daarvan, dan zijn opgelost!

Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken.

Maar misschien is het nog niet te laat. Daarom dit manifest.

Wij roepen het gemeentebestuur op om een forse pas op de plaats te maken.

Wij willen dat de gemeenteraad afstapt van het voornemen om al op 2 juni te

besluiten over de gewijzigde meerjarenbegroting.

o

Wij denken dat het preventief toezicht moet worden gezien als een kans in plaats

van als een bedreiging. Een langere periode van toezicht levert immers ‘gratis’

advies op over hoe het beter kan.

o

Wij geloven dat de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk toeneemt als meer

de tijd wordt genomen voor een kwalitatieve beoordeling van de alternatieven,

vanuit vooropgestelde kaders en mét de stad.

Wij willen dat het College van B&W met de stad in gesprek gaat over een opnieuw

in te richten proces waarlangs de bezuinigingsopdracht via de weg van een

serieuze kerntakendiscussie vorm krijgt.

o

Wij willen dat wordt gezocht naar een werkwijze waarbij de inwoners niet tegen

elkaar worden opgezet, maar juist uitgenodigd worden samen te werken.

o

Wij willen dat het College daarbij geen opdrachtgever, maar vooralsnog

opdrachtnemers wordt van de stad.

Wij willen dat er een onafhankelijke enquête wordt gehouden naar de gang van

zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente.

o

Wij geloven dat het noodzakelijk is om al snel lering te trekken van het verleden,

om nieuwe miskleunen voor de toekomst te voorkomen.

o

Wij willen dat deze enquête onder leiding van inwoners van de stad wordt

gehouden.

Tenslotte

Veel actieve en betrokken burgers van Amersfoort, al dan niet georganiseerd in

burgerinitiatieven, zetten zich al lange tijd in voor bestuurlijke vernieuwing: een manier van

werken waarbij stad en stadhuis samen vraagstukken oppakken en proberen te

beantwoorden. Die ambitie, dat elan, heeft door de gebeurtenissen een meer dan forse

knauw gekregen.

It takes two to tango, maar het geloof dat de liefde van twee kanten komt

nu het er echt toe doet is bij veel mensen verdwenen. We hebben zelfs signalen ontvangen

dat verschillende actieve burgers zich op dit moment ernstig beraden op hun deelname aan

lopende initiatieven in het kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie.

De bal ligt bij u. En ons dringende verzoek is: pak die bal op.

Onderstaande inwoners van de stad onderschrijven van harte dit pamflet:

Jan Aalbers

Esther Achttienribbe

Erik Bax

Ab van Beek

Guido van Beek

Nynke van Beem

Michiel Berculo

Willem Berghuis

Lia Bouma

Jan Breg

Joke van Burgsteden

Gerard Chel

Annemiek de Crom

Nelleke Dumoulin

Nicole Esteje

Oege Faber

Jan Feikema

Christel Hartkamp

Peter Hartkamp

Carla Hartog

Mariëlle den Hartog

Maartje ter Horst van

Delden

Dick Haver Droeze

Liedewij Haver Droeze

Edgar van Groningen

Margriet Guiver-

Freeman

Nienke van der Heide

José Heideveld

Margriet van der

Heijden

Hans van Helden

Margreet van

Hensbergen

Wim Hermsen

Nienke van Herwijnen

Geurt Hilhorst

Hanneke van den

Hoek-Hesseling

Riekje Hoffman

Gea Hogenbirk

Mieke Honingh

Annemarth Idenburg

Hans van Keken

Wilma van Klooster

Krijn Koetsveld

Jan-Herman Koller

Peter de Langen

Paul Liklikuwata

Cees van der Linden

Vincent Linderhof

Angela Manders

Cornelis de Maijer

Ben Nitrauw

Roelie Norp

Moniek Nusselein

Ria Pasman

Kees Quaadgras

Ans Raven

Ria Roelofs

Anne-Marie Ruiter

Marcel Sanders

Mira Schirer-Majoor

Joke Sickmann

Raphael Smit

Paul Struijk

Theo Stubbé

Peter van Swieten

Jos Thomas

Dick van de Velde

Wilma Verburg

Rob Vermazen

Marie-Antoinette de

Veth

Wil Voorn

Harry Vos

Daan Vosskühler

Eefke Wesdorp

Lucas Wildervank

Norbert van Zwetselaar