Vathorst

Fietsroute Vathorst-Amersfoort Centrum door Boerderijenkamer, inhoudelijk

Vervolg

De reactie betreft:

1) - proces

2) - ontbreken uitvoering aangenomen moties

3) - uitvoering Nota 'Rol van de raad bij ruimtelijke processen'

4) - losse opmerkingen

ad 1 - proces

Mogen meepraten over een oplossing waar veel weerstand tegen is, is geen gemakkelijke taak. De projectleider was hierover heel realistisch: het ging hier niet om draagvlak, maar om te voorkomen, dat mochten de plannen na doorlopen procedures doorgang vinden, bewoners niet ook nog eens opgezadeld zouden worden met een route die beter had kunnen worden ingepast Deze opstelling zal zeker een bijdrage hebben geleverd, aan het feit dat bewoners hebben willen meedenken. Ook 'de gemeente' verdient hier nadrukkelijk een compliment. Het is een heel open proces geweest. Hier kan van een echt participatieproces gesproken worden. Het begon door eerst de deelnemers zelf knelpunten te laten inventariseren. Dit samen met de resultaten van de verkeers-audit maakte direct duidelijk waar de echte knelpunten en waar de discussiepunten lagen. De inzet van 'de gemeente' door te bekijken wat hierbij (nog) mogelijk was (bijv. afsteken haakse bocht door betrekken terrein brandweerkazerne bij oplossing) mag niet onbenoemd blijven. De uiteindelijke vormgeving van het fietspad is een route geworden met veel compromissen. De SGLA kan zich hier, los van de uitvoering van de moties, in vinden.

ad 2 - ontbreken uitvoering aangenomen moties

Er zijn bij het vaststellen van een nadere uitwerking t.b.v. een fietsroute binnen-om nadrukkelijk twee moties aangenomen: één betreffende het weren van bromfietsers en de andere om te komen tot groencompensatie als gevolg van de ingreep. Helaas moet geconstateerd worden, dat aan beide moties niet is voldaan. Voor wat betreft het weren van brommers wordt gesteld dat de gemeente de prioriteiten van de politie waar, als het gaat om handhaving, niet bepaalt. Wij vinden dat de motie niet op deze vrijblijvende manier mag worden afgedaan. Een vorm van handhaving, dus pakkans, moet mogelijk zijn en voorwaarde om tot aanleg over te gaan. In de conceptnota wordt ook nergens gesproken over groencompensatie. Wij vinden dat deze groencompensatie een onlosmakelijk deel van de verdere besluitvorming hoort te zijn. Dit was ook bij de raadsbehandeling een duidelijk punt voor een groot deel, misschien zelfs wel de hele raad.

ad 3 - uitvoering Nota 'Rol van de raad bij ruimtelijke processen'

Uit de conceptnota onder '5-Voortgang' zou kunnen worden opgemaakt, dat het voorontwerpbestemmingsplan zonder behandeling in de commissie ECO aan de PPC wordt aangeboden. Zoals het hier staat zou dat betekenen, dat de commissie het definitief ontwerp pas bij vaststelling van het bestemmingsplan voor het eerst zou toetsen aan de gestelde kaders, hetgeen tegen de gemaakte afspraken is  en de rol van de raad(scommissie) [Rol van de raad: nota reg.nr. 1174055 en 1173994].

In bijlage 4  "Planning RO procedure" is een meer gedetailleerd tijdspad opgenomen, maar ook daarin is niet geheel duidelijk of een behandeling in de PPC vooraf gaat aan een behandeling in de commissie ECO (verschil tussen behandeling en advies PPC is niet duidelijk). Conform gemaakte afspraken dient eerst de commissie zich uit te spreken over een voorontwerp alvorens het in de PPC behandeld wordt, zodat de mening van de commissie hierbij meegenomen kan worden. Het is ook logisch dat de commissie in een vroegtijdig stadium gemaakte plannen aan de door haar gestelde kaders toetst.

ad 4 - losse opmerkingen

Voor oversteek over het Masker verwijzen wij naar de reactie van de Fietsersbond. Dat geldt ook voor de ligging van het voetpad tussen fietspad en rijbaan m.n. waar dit de  kruispunt situatie betreft.