Vathorst

Commissiebehandeling Snelfietsroute 14-4-2004

Inspraakreactie Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

Betreft: Commissiebehandeling Snelfietsroute 14-4-2004

Door: Peter de Langen

Geachte raadsleden

Allereerst willen wij onze teleurstelling uitspreken over het feit dat in de afgelopen maanden niet vooraf het overleg is gezocht met alle betrokken groepen van bewoners. Dit geldt zowel voor het College als de woordvoerders van de politieke partijen. Nu is er vanavond weer een situatie waarbij bewonersgroepen tegenover elkaar staan i.p.v. het gezamenlijk oplossen van problemen. We vinden dat een gemiste kans.

Toch is er wel wat bereikt. Immers de keuze van een snelfietsroute door De Baander, dwars door de wijk, is van tafel. En dat is toch een compliment voor BOON. Door hun vasthoudendheid is die optie nu volledig van tafel.

De SGLA heeft de vorige keer vooral gepleit voor enerzijds het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en anderzijds als voorwaarde gesteld voor een snelfietsroute: Verkeersveiligheid én sociale veiligheid. We kwamen toen al, samen met de Fietserbond, op de variant die vanavond voorligt. Buitenom binnendoor. Eigenlijk zien we ook geen alternatief. Zeker nu ook de buitenom variant veel problemen met zich meebrengt, zoals het verplaatsen van de geluidschermen, waardoor ook de groenstrook in de Boerderijkamer wordt aangetast.

De verkeersveiligheid van de variant die nu voor ligt lijkt slechter te scoren dan de andere varianten. Wij begrijpen uit het stuk, dat dit vooral optie B betreft. Voor zover dat nog het geval is bij optie A, zou dat opgelost moeten en kunnen worden.

De SGLA zou als randvoorwaarden in de verdere uitwerking nog wel een paar dingen mee willen geven:

  1. Zoveel als mogelijk het groen sparen.
  2. Compensatie voor het verlies aan groen en speelterreinen. We denken dan daarbij aan de het terrein van de uitgebrande boerderij. Een deel daarvan zou gebruikt kunnen worden op het verloren groen te compenseren. En gelukkig is daarvoor ook geld, want de voorliggende variant is goedkoper dan was begroot.
  3. Oplossen van nog eventuele onveilige verkeerssituaties, zoals de route achter de parkeerplaatsen en zo dicht mogelijk tegen de geluidswal aan.
  4. De hoek van optie A ter hoogte van de brandweerkazerne nog aanpassen, zodat een kortere en betere verbinding ontstaat.
  5. Op de snelfietsroute moeten geen brommers komen. Dat vraagt een verbod en handhaving. Exclusief voor fietsers dus.
  6. bij uitwerking en detaillering alle betrokken partijen betrekken. En kijk daarbij dan ook nog naar voetgangers.

Onder deze voorwaarden zou de voorliggende variant volgens ons de beste optie zijn.

Dank voor uw aandacht.