Overige bestemmingsplannen

Reactie conform artikel 10 inzake Bestemmingsplan Groot Weede 25 maart 2006

Houtwallen

In het bestemmingsplan wordt op meerdere plekken de ecologische waarde van de houtwallen geroemd. We zijn daarom verbaasd, dat met een aanlegvergunning wel de mogelijkheid is opgenomen om deze te rooien. We verzoeken daarom om specifieke bepalingen op te nemen in welke gevallen een houtwal zou mogen worden gerooid.

Met betrekking tot de houtwal aan de Maatweg, hebben we geconstateerd dat deze niet tot het plangebied behoort. We vragen ons af, of deze houtwal wel in een ander plan is benoemd? Kunt u aangegeven in welk plan deze houtwal wel is benoemd?

Groenvoorzieningen

Bij het onderdeel Recreatie op blz. 6 staat dat verdere recreatieve ontsluiting van het plangebied een verlies zou betekenen voor de recreatieve belevingswaarde en een grote inbreuk zou vormen voor de landbouwfunctie. Wij onderschrijven dat graag. Het is dan jammer, dat op blz. 20 onder Bestemming Groenvoorzieningen én op blz. 16 onder Uitgangspunten Bestemmingsopzet wel mogelijkheden worden geboden. Gesteld wordt dat de bestemming groenvoorzieningen ruim van opzet is en dat andere recreatieve voorzieningen, zoals paden en speelgelegenheden mogelijk worden gemaakt. In artikel 9 van de voorschriften, wordt zelfs de bestemming op die manier beschreven.

Dit lijkt in tegenstelling tot de passage op blz. 6. We pleiten daarom om de groenvoorzieningen exact te benoemen en te bestemmen op de plankaart en daarbij ook gevolg te geven aan een motie van de Raad die hierover is aangenomen.

Verkeer

Op blz. 7 onder hoofdstuk Verkeer wordt gesproken over aannames verkeersintensiteit van motorvoertuigen. Deze aantallen lijken in tegenspraak met eerdere aannames van de Gemeente, die zijn verstrekt aan de Verkeerswerkgroep Ziekenhuis Maatweg. Een dergelijke toename brengt veel hinder met zich mee, in een gebied dat toch al zwaar wordt belast. We verwijzen ook naar de inspraakreactie van de Stichting Belangen Hamseweg-Zuid Groot Weede. Een nadere onderbouwing van de aantallen dient in ieder geval meer inzicht te geven. We verzoeken die onderbouwing te geven. Ook verzoeken wij u aan te geven welke maatregelen worden genomen om de verkeersintensiteit terug te dringen.

Bestemming school

De locatie van het schoolgebouw wordt op de plankaart aangegeven met maatschappelijke doeleinden (Mo) voor opvang en onderwijsdoeleinden. Dat is de huidige bestemming, en gezien het conserverende karakter van het plan ook juist.

Door echter een zeer ruime vrijstellingsbepaling op te nemen, wordt de bestemming behoorlijk opgetrokken. Met name de mogelijkheid van openbare dienstverlening is dermate ruim, dat in feite alles mogelijk is. We verzoeken de bepaling aan te scherpen en aan te geven wat hier gewenst wordt.

Plankaart

Wij constateren dat aanwezige laanbeplanting (bomen) op de Hamseweg niet volledig is aangegeven. Het betreft de bomen tussen het Nieuw Weedepad en de Schothorsterlaan. We verzoeken u dit alsnog te doen, temeer omdat op blz. 5 (onder paragraaf 1.5) de cultuurhistorische waarde van deze beplanting nadrukkelijk wordt beschreven. Ook de bomenrij aan de van de Boetzelaerstraat bij de Bunschoterstraat ontbreekt op de plankaart.

We hopen dat u het bestemmingsplan wilt aanpassen met de genoemde punten.