Overige bestemmingsplannen

Reactie conform artikel 10 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Leusderkwartier 2006, 27 oktober 2006

Bodemverontreiniging

Wij maken ons zorgen over een aantal geconstateerde locaties waarbij sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Uit het bestemmingsplan blijkt niet welke maatregelen worden genomen of zijn genomen. We verzoeken u aan te geven welke maatregelen worden genomen en aan te geven of voor de volksgezondheid risico’s bestaan. Met name de zone van het Juliana van Stolberg karzerneterrein is matig verontreinigd met lood en PAK en sterk verontreinigd met zink. Het lijkt ons dat hier sanering nodig is. We verzoeken u aan te geven wanneer en hoe dat plaats vindt. Ook vragen wij ons af welke communicatie met bewoners hierover plaats vindt of heeft gevonden.

Nimmerdor

Het landgoed Nimmerdor is onderdeel van de in het “Structuurschema Groene Ruimte” genoemde Ecologische Hoofdstructuur. In het Beleidsplan Natuur en Landschap van de provincie Utrecht is deze EHS nader uitgewerkt. In het natuurgebiedplan Utrechtse Heuvelrug is Nimmerdor begrensd als bestaande natuur en voor een klein deel als zoekgebied nieuwe natuur. Het is onderdeel van een waardevol overgangsgebied van de droge Utrechtse Heuvelrug naar de natte Gelderse Vallei. Met deze begrenzing wordt het gebied als onderdeel van de EHS beschouwd. Ook het streekplan is hierover volstrekt duidelijk.

Nu hierover absolute duidelijkheid is vinden wij dat dit gebied als Natuurwaarde op de plankaart moet worden aangegeven. De aanduiding groenvoorziening heeft te weinig beschermende waarde. Wij verzoeken u het gebied Nimmerdor als een apart onderdeel van het bestemmingsplan te beschrijven met als bestemming als natuurwaarde en dit op de plankaart met duidelijke begrenzing aan te geven. Wij verwijzen naar het voorontwerp Bestemmingsplan Birkhoven Bokkenduinen, waarbij ook een duidelijke scheiding is gemaakt tussen natuurwaarde en overige groenvoorzieningen. Een dergelijke opzet zien wij ook graag terug in het onderhavige bestemmingsplan.

Leusderweg

De winkelstrip langs de Leusderweg zou volgens dit bestemmingsplan een uitbreiding aankunnen. Dit betekent dat in het bestaande lint van detailhandelsvoorzieningen woonfuncties omgezet zouden kunnen worden naar detailhandelsfuncties Met name tussen de Van Campenstraat en Van Bemmelstraat wordt aangegeven dat enige uitbreiding mogelijk is. [N.B.: op de plankaart is wat dit gebied betreft geen sprake van een zgn. wijzigingsbevoegdheid!] De Leusderweg kan in haar winkelfunctie onder druk komen te staan van de relatief dichtbij gelegen binnenstad. Dit betekent dat de Leusderweg in aanbod en omvang op een goede manier invulling moet kunnen blijven geven aan haar wijkwinkelfunctie voor de dagelijkse boodschappen. Daarnaast zou de verkeer- en parkeerfunctie de winkelfunctie onder druk kunnen zetten terwijl bereikbaarheid en parkeergelegenheid tegelijkertijd een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend winkelcentrum zijn. Het is belangrijk om een evenwicht te blijven handhaven in de balans tussen aan de ene kant winkel- en verblijfsfunctie en aan de andere kant in- en uitvalsweg. Het is in alle gevallen van belang om een passende en zo divers mogelijke aanvulling van niet-dagelijkse goederen aan te bieden.

We constateren dat dit allemaal wel wordt gesignaleerd, maar in dit bestemmingsplan niet verder wordt uitgewerkt. Hierdoor ontstaat er ook geen toetsingskader bij nadere uitwerkingen.

Kersenbaan tracé

Met betrekking tot de reservering voor het Kersenbaan tracé merken wij in het algemeen op dat de Kersenbaan moet in samenhang met de verkeersafwikkeling in het stedelijk gebied w orden bekeken. Op dit moment ontbreekt actueel inzicht hierin door de ontwikkelingen van de laatste jaren.

Aandachtspunten zijn daarbij:

 • de functie van de Binnenring-zuid
 • de functie van de Stadsring
 • Minder arbeidsplaatsen dan ooit was voorzien in het CGS
 • de discussie over het OV op de Hogeweg (binnen)
 • de problematiek van de Westtangent
 • de functie van het Smallepad en de Stationsstraat
 • de functie van de Utrechtseweg (binnen bebouwde kom)
 • de ontsluiting van Vathorst: Heideweg, Nijkerkerstraat. Wieken boulevard
 • Birkstraat
 • Utrechtseweg N237
 • Autosnelwegen A 1 en A28
 • sluipverkeer door stedelijk gebied
 • Verdwijnen van bestaande ziekenhuizen naar de nieuwe locatie aan de Maatweg

Wij vinden dan ook dat een actueel integraal verkeersplan onderlegger zou moeten zijn voor een Kersenbaantracé, aangezien dit ontbreekt vinden wij het aanleggen van een Kersenbaan in dit stadium voorbarig. Wij verwijzen hierbij dan ook naar de ingediende bezwaren van de Bewonersvereniging Kersenbaan Actief, waarbij wij ons aansluiten.

Daarnaast merken wij op dat de Kersenbaan oorspronkelijk was bedoeld als een snelle ontsluiting van het Centraal Stadsgebied. We constateren dat in de uitwerking daarvan weinig meer over is. We constateren nu dat de Kersenbaan een ontsluitingsweg lijkt te worden naar de wijken in Amersfoort Zuid. Daardoor worden er wel erg veel ontsluitingswegen in Amersfoort Zuid gesitueerd, waardoor ons inziens teveel verkeer door de wijken wordt geloosd. Tevens hebben wij toch ook vragen bij de noodzakelijkheid van deze nieuwe wegontsluiting. Het aantal arbeidsplaatsen (plm. 33%) in het CSG is beduidend minder dan eerder was aangenomen en het is dus de vraag of het oorspronkelijke doel nog wel geldig is.

Specifiek hebben wij ook nog de volgende vragen over het wegontwerp van het Kersenbaantracé:

1. Arnhemseweg noordelijk deel:

 • eenrichtingsverkeer richting Julianaplein: tot hoever?
 • tussen huisnummer 150-174 te smal: fietsstrook 2 m. rijbaan 3.50 m
 • afronding toepassen bij uitrit Kersenbaan
 • hoe wordt sluipverkeer op Arnhemseweg voorkomen?

2. Gerard Doustraat

 • hoe kunnen auto's keren?

3. Rotonde

Het ontwerp biedt onvoldoende veiligheid en comfort aan fietsers en voetgangers. want:

 • door de grote diameter van de rotonde rijdt het autoverkeer er te snel. waardoor fietsers en voetgangers te weinig tijd hebben om de oversteeksituatie goed te kunnen beoordelen
 • fietsers hebben geen voorrang. hetgeen in strijd is met de stedelijke gewoonte.
 • Misverstanden kunnen hierdoor ontstaan
 • fietsers en voetgangers weten niet waar ze aan toe zijn omdat automobilisten vaak verzuimen richting aan te geven
 • fietsers weten niet waar ze aan toe zijn bij de Gasthuislaan en de Vermeerstraat omdat deze wegen op veel te korte afstand uit elkaar op de rotonde zijn aangesloten
 • fietsers en voetgangers hebben op diverse punten te weinig opstelmogelijkheden en ook is de minimum bochtstraal voor fietsers op enkele punten te krap

We hebben inmiddels begrepen dat het ontwerp van deze rotonde onvoldoende capaciteit heeft om in 2020 het verkeer nog op te kunnen vangen. We vinden mede daardoor, dat dit geen goede verkeersoplossing is.

4. Diamantweg

 • hoe en waar fietsers weren: kruispunt met Smaragdweg

5. Arnhemseweg

 • tweerichtingen fietspad bekijken in samenhang met de Bosweg: verplaatsen naar westzijde, beide zijden eenrichtingsfietspad?
 • middengeleider bij fietsoversteek Kersenbaan te smal

6. Arnhemseweg/Kersenbaan

 • in- en uitritten horen hier niet thuis. Indien onvermijdelijk dan ook rechtsafstrookje aanbrengen
 • bij infoplaats minimaal 1 meter tussenberm naast fietspad
 • positie voetgangers/wandelaars

Parkeeroverlast

In het zuidelijk gebied van het bestemmingsplan is sprake van grote parkeerdruk, met in meerdere straten parkeerexcessen in de vorm van volledig trottoirparkeren, waardoor voetgangers genoodzaakt zijn via de rijweg te lopen. Voorbeelden: Appelweg, Utrechtseweg, Arnhemseweg, Rubensstraat. Er wordt aangegeven dat hiervoor nog een plan komen om genoemde verkeerproblematiek aan te pakken. We vinden dat hier wel enige haast mee mag worden gemaakt, omdat de parkeerdruk alleen maar groter wordt. Plannen voor meer bebouwing, zoals aan de rand van de Rubensstraat/Bisschopsweg zijn dan ook onverstandig.

Geluidhinder en Luchtkwaliteit

Wij verwijzen hierbij naar de opmerkingen die zijn gemaakt en het rapport dat is opgesteld door de Bewonersvereniging Kersenbaan Actief, waarbij wij ons aansluiten.

Flora en Fauna wet

In het Werkdocument ecologische verbindingszone is de spoorlijn Amersfoort-Rhenen aangewezen als ecologische verbindingszone. Voor de aanleg van de Kersenbaan was het spoor en de daarbij behorende bermen een belangrijke verbindingszone tussen Birkhoven en de gebieden ten zuiden van Amersfoort. Met de aanleg van de Kersenbaan is dit leefgebied daar volledig verdwenen. De nu nog zeer beperkt aanwezige bermen spelen hooguit nog een rol voor vlinders en insecten. Vanaf de Leusderweg tot de gemeentegrens bij Lockhorst speelt het spoor en haar bermen nog wel een belangrijke rol als leefgebied voor onder andere de hazelworm en zeldzame planten.

In oktober 2004 is een quick-scan in het kader van de Flora- en faunawet uitgevoerd door Bureau Waardenburg bv, adviseurs voor ecologie en milieu. Volgens het voorontwerp bestemmingsplan is het gehele onderzoek is als bijlage bijgevoegd. We constateren dat dit bij het ons toegestuurde document ontbreekt! De belangrijkste conclusie is dat een aanvraag ex artikel 75 juncto artikel 11 Flora- en Faunawet nodig is aangezien het leefgebied van de aanwezige Hazelworm wordt verstoord. Voor vleermuizen worden geen verbodsbepalingen overtreden. Voor de overige soorten [muizen etc.] geldt een vrijstelling in het kader van projecten voor ruimtelijke ordening. Verder worden aanbevelingen gedaan m.b.t. de inrichting [geluidwerende voorzieningen, faunapassages] om de gevolgen voor het leefgebied van de Hazelworm te beperken. De ontheffingsprocedure maakt nog geen deel uit van het bestemmingsplan. Wij zijn van mening dat voordat het Kersenbaantracé 2e fase wordt uitgevoerd,  duidelijkheid moet zijn wat de exacte gevolgen zijn en hoe het leefgebied van de hazelworm wordt beschermd.

Voorschriften

In artikel 14 verblijfsdoeleinden  is sprake van “groen- en speelvoorzieningen en in artikel 15 verkeersdoeleinden is sprake van “bermen en groenvoorzieningen” terwijl artikel 17  “groenvoorzieningen” behelst. Hierdoor ontstaat begripsverwarring. We verzoeken om eenduidig op te nemen wat onder groenvoorzieningen wordt verstaan, en hierbij verwijzen wij naar de eerder door de Gemeenteraad aangenomen D66 motie over groenvoorzieningen in bestemmingsplannen.

Plankaart

Op de plankaart ontbreken straatnamen hetgeen lastig is om situaties goed te bepalen. We verzoeken de plankaart te voorzien van straatnamen. Tevens verzoeken wij om op de plankaart Nimmerdor als Natuur op te nemen.

Ontbrekende bijlagen

Helaas moeten wij constateren dat een aantal bijlagen, waarnaar wel wordt verwezen, ontbreekt. Hierdoor is het lastig om op deze onderdelen een volledig oordeel te geven. Ontbrekende bijlagen zijn:

 1. Het TNO rapport in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit
 2. Het onderzoeksrapport van Bureau Waardenburg bv in het kader van de Flora en Faunawet
 3. Onderzoek in het kader van de Wet Geluidhinder

We verzoeken deze bijlagen alsnog op te nemen.

We hopen dat u het bestemmingsplan wilt aanpassen met de genoemde punten.