Vathorst

Inspreken Bij Bestemmingsplan Vathorst, partiële herziening

Vervolg

 1. De wijze van reageren vanuit de Gemeente

De SGLA wordt als artikel partner gevraagd om commentaar te leveren op bestemmingsplannen. Wij doen dat graag om te helpen plannen beter, duidelijker te maken, zodat ook meer rechtszekerheid kan worden geboden. Het is dan ook buitengewoon teleurstellend als blijkt dat de beantwoording vanuit de gemeente blijkbaar wordt gezien als een rituele dans. Onze vragen en opmerkingen worden onvolledig in de reactienota weergegeven, en vervolgens niet of nauwelijks echt inhoudelijk beantwoord. Een voorbeeld:

In de reactienota wordt over de helling alleen aangegeven dat de SGLA bang is dat dit een hinderlijk speelobject kan worden (deel 2, punt 8, blz. 11 reactienota). In werkelijkheid hebben wij aangegeven dat deze helling voor ongeveer 10% van de bevolking hinder zal opleveren en de helling als lastig tot onneembaar zal worden ervaren. In het verleden zijn wel eerder van dit soort hellingen gerealiseerd die later moesten worden aangepast. In een NB-tje zeggen we iets over een mogelijk speelobject. Het antwoord van de gemeente gaat dus nauwelijks in op het door ons genoemde bezwaar. En het mogelijke probleem wordt naar de toekomst verschoven.

Een ander voorbeeld. Het bestemmingsplan is volgens ons niet in overeenstemming met de nota Horecabeleid. Een feitelijke onderbouwing van het aantal m2 Horeca in het BP wordt niet gerelateerd aan de vastgestelde nota. Als antwoord krijgen we: Het verschil met de nota komt doordat in het BP met bruto vloeroppervlakte wordt gewerkt en in de nota met verkoopvloeroppervlakte. Maar een onderbouwing en een relatie leggen met de nota wordt nog steeds niet gedaan. Kortom nog steeds geen duidelijkheid en dus geen antwoord. Zo kan ik meer opnoemen, maar zal dat gezien de beperkte inspreektijd nu niet doen. Wel vinden wij, dat dit geen manier van doen is, en een richtinggevende uitspraak van de Raad zou kunnen zijn, dat dit huiswerk over moet! En dat er serieuzer moet worden ingegaan wordt op ingebrachte zienswijzen.

 1. Gebrek aan duidelijkheid en rechtszekerheid

We vinden ook dat dit bestemmingsplan onvoldoende is uitgewerkt en onvoldoende rechtszekerheid biedt. Een mening die blijkbaar ook door andere artikel 10   partners en insprekers wordt gedeeld. We noemen enkele punten waarop naar onze mening nog steeds geen duidelijkheid en rechtszekerheid is gegeven:

  • Het is onduidelijk waar precies alle detailhandel moet komen en de plankaart is niet aangepast.
  • N.a.v. mening is niet onderbouwd op welke wijze het opgenomen aantal m2 horeca in overeenstemming is met het vastgestelde beleid. Niet duidelijk is waar de horeca moet komen en de plankaart is niet gewijzigd
  • Er wordt 1825 m2 meer dienstverlening en overige commerciële dienstverlening opgenomen zonder beleidsmatige onderbouwing, en zonder aan te geven waar in Vathorst dit moet worden gerealiseerd, de plankaart is niet gewijzigd.
  • Aangezien deel 1 onvoldoende onderbouwd is en rechtzekerheid bied, kan o.i. deel 2 niet in procedure worden gebracht, omdat daarvoor een duidelijke titel ontbreekt.

Als richtinggevende uitspraak zou de Raad kunnen aangeven, dat nu dit plan onvoldoende uitgewerkt en onderbouwd is, dat dit zo niet naar de PPC kan, maar eerst beter moet worden onderbouwd.

 1. Inhoudelijk

Kortheidshalve verwijzen wij naar onze ingebrachte reactie. We moeten helaas constateren dat op bijna geen enkel punt voldoende inhoudelijk is gereageerd, wat zal betekenen dat wij in een later stadium opnieuw moeten reageren. Zonde van onze, maar ook van uw tijd. Vooral de verkeersaspecten, zoals ingebracht in onze reactie, vinden wij onvoldoende beantwoord terug in de reactie van de gemeente. De Raad zou ook hier kunnen aangeven, dat over deze aspecten overleg zou moeten komen met betrokken insprekers, zodat punten beter worden uitgewerkt en zorgen vooraf worden weggenomen. De SGLA hoopt dat de Raad nu een voorbeeld zal stellen voor de wijze waarop de gemeente is omgegaan met de ingebrachte zienswijzen.