Ziekenhuislocaties

Inspreken in De Ronde betr. plannen Lichtenberg locatie, 13 maart 2007

Inspreken in De Ronde betr. plannen Lichtenberg locatie, 13 maart 2007

Geachte Raad,

De Lichtenberg groep kreeg een prijs nog niet zo lang geleden. Ik citeer uit de toespraak bij de uitreiking: “De Signaaltrofee is bestemd voor initiatiefnemers in de stad, die een signaal hebben afgegeven. Dit jaar gaat de Signaaltrofee naar een groep bewoners die zich heel inventief heeft ingespannen om een bouwplan in de eigen omgeving te beïnvloeden. Dames en heren, het gaat hier om de straks vrijkomende locatie van ziekenhuis Lichtenberg. En juist vanwege het open proces, de coproductie, de acceptatie door de bewoners van de uitgangspunten, het wederzijds vertrouwen; want daar draait het vaak om: wederzijds vertrouwen zowel van bewonerszijde als van gemeentezijde.“

Vorig jaar was dat vertrouwen bijna weg, maar vandaag is een deel van de bezwaren weggenomen. Toch blijft er nog een fors bezwaar openstaan. Om iets waarom het allemaal begonnen is: De Groenstrook vrij van bebouwing houden!  De plannen van De Lichtenberg groep begonnen met het idee, als we groenstrook vrij willen houden, dan moeten we nu in actie komen. Uitgangspunt om mee te denken en doen, was in eerste plaats dus, het openhouden van de groenstrook en vervolgens te komen tot een kwalitatief goed plan.  Het is triest om te merken dat juist de drive om aan dit hele proces te beginnen, niet gehonoreerd wordt. Dit bevreemdt nog meer, omdat nota bene deze groenstrook één van de pijlers van het alternatieve bewonersplan was, een plan dat verder samen met hen zou worden uitgewerkt. Het resultaat van deze betrokkenheid is, dat m.n. deze groenstrook tot grote teleurstelling van de bewoners geslachtofferd dreigt te worden. Gezien het feit dat het bewonersplan tot uitgangspunt voor de verdere planvorming is genomen en dat mede door de medewerking van de bewoners aan dit proces, deze locatie als grote bouwlocatie is geaccepteerd hadden wij een andere opstelling van het college verwacht.

Wij vragen daarom dringend aan de raad om deze omissie te herstellen en in lijn met de aan- en inzet tot dit proces te handelen. Daarnaast speelt de groenstrook ook een groen versterkende rol, als uitloper van Klein Zwitserland. Op de STEK (+Stedelijke Ecologie in Kaart) kaart van bureau Waardenburg, staat deze strook ook duidelijk aangegeven. Deze STEK kaart werd in opdracht van de Gemeente Amersfoort gemaakt.

Geachte Raad, het proces van de Lichtenberg locatie is met vallen en opstaan in deze fase terecht gekomenDe SGLA verzoekt de raad deze groenstrook vrij te houden van bebouwing. Het gaat om 4 woningen en dus wat betreft financiële consequenties, gaat het niet om een hap uit de exploitatie. U kunt als raad bij het ter inzage legging van dit plan veel onrust voorkomen, door u nu al uit te spreken tegen bebouwing van deze groenstrook. Op weg naar de groenste stad van Europa geeft u hiermee ook een signaal af.

Inspreken in De Ronde betr. participatievoorstel structuurvisie Randenbroek, 13 maart 2007

Inspreken in De Ronde betr. participatievoorstel structuurvisie Randenbroek, 13 maart 2007

Geachte Raad,

We zijn blij dat nu over het gehele gebied de participatie zou kunnen beginnen, dat is een beter uitgangspunt dan het voorstel van vorig jaar. De methodiek van enerzijds een participatie over het geheel en anderzijds uitwerkingen in deelgebieden is een optie waar we op zich zelf mee uit de voeten kunnen. Maar dan zou er wel een bewaking voor het geheel moeten zijn. We lezen nu in het voorstel slechts een start voor het totaal en daarna de deelgroepen. Een terugkoppeling van de deelgebieden aan het einde om weer tot een totaal visie te komen, is in het voorstel niet opgenomen, en dat was wel het voorstel wat SGLA en St. Heiligenbergerbeekdal hadden neergelegd in het overleg met de wethouders. We vragen u dat alsnog op te nemen.

Een ander punt is de mee te geven kaders. Het is ons niet geheel duidelijk of nu toch de structuurvisie als kaderstellend wordt meegegeven. Wat is nu exact de ruimte voor een goede participatie? Is het doel meedenkende burgers en organisaties, of worden de vragen vanuit de participatie alleen maar “beargumenteerd beantwoord”(zoals op pagina 2 staat te lezen) en is een eufemisme voor de vragen naast zich neerleggen. De reactienota indertijd op de structuurvisie had namelijk meer dat karakter! De notitie heeft meer van dit soort teksten, waarbij je afvraagt wat wordt er nu tussen de regels bedoeld: Het College verwacht de participatie tot een optimaal plan leidt (pag.2) Wordt dan  bedoeld in draagvlak of in bebouwing?

Dan de kaders die meegegeven worden. Soms zijn het redelijk open kaders, maar vaak al dichtgetimmerd:

 • Eenduidig groen (Waarom is dat een uitgangspunt?)
 • Realisatie van geïsoleerde beekarmen (waarom ?)
 • Waarom een afzonderlijk bestuursopdracht voor Huize Randenbroek en waarom daarover geen participatie?
 • Verwijderen van parkelementen die niet in de oorspronkelijk opzet passen (nieuwe natuur die kan zijn ontstaan, kan daarbij dan worden weggevaagd)
 • Opschonen bomenbestand (veel willen kappen?)
 • Het IJsbaanterrein wordt blijkbaar al als skeelerbaan en evenemententerrein ingericht, terwijl dat nu juist een punt is voor de participatie.

Het zijn voorbeelden, waarbij ons niet duidelijk is of er ruimte is voor de mening van de buurten of dat dit al dichtgetimmerde uitgangspunten zijn. Indien het laatste het geval is, dan wordt het een moeilijk proces.

Een ander punt is de vaagheid van het eerste besluit. Daarin wordt gesteld “alleen woningen te bouwen op de terreinen van ziekenhuis en sportfondsenbad” Allereerst was het tot nu toe altijd indien en voor zover nodig! Door deze formulering zouden beide terreinen ook volledig volgebouwd kunnen worden. Graag dus de nodige nuancering bij dit besluit.

En dan natuurlijk het rare fenomeen van budgettaire neutraliteit van drie niets met elkaar te maken hebbende locaties. Het zou toch moeten gaan om kwaliteit!  En voor deze locatie zou de kwaliteit toch het beste tot zijn recht komen als er wordt ingericht als een groen long, een stadspark voor Amersfoort met speelplekken in de natuur. Een kans lijkt ons!

We vragen de Raad het proces niet op voorhand dicht te timmeren en ruimte te gunnen voor een creatieve invulling. Dat zou kunnen door de “kaders”zoals deze in de notitie worden genoemd, als mogelijke uitgangspunten te benoemen en de uitkomsten van de participatie verder af te wachten.

Inspreken in De Ronde betreffende bestemmingsplan en verkeersontsluiting Maatweg, 30 januari 2007

Inspreken in De Ronde betreffende bestemmingsplan en verkeersontsluiting Maatweg, 30 januari 2007

Al vanaf het begin van de planvorming, komst ziekenhuis aan de Maatweg, heeft de SGLA gevraagd, de verkeersontsluiting leidend te laten zijn i.p.v. sluitpost in de planvorming. Wij hebben daarom gevraagd voor het instellen van een verkeerswerkgroep die zich over de verkeersproblematiek zou buigen. Helaas ligt er geen verkeerskundig eindplan, op basis waarvan geoordeeld kan worden hoe het verkeer wordt afgewikkeld. Het college heeft mede op basis van een second opinion, aanbevelingen aan het ziekenhuis meegegeven t.b.v. een nadere toetsbare concrete uitwerking. Aanbevelingen, waarbij de SGLA grote twijfel heeft of die binnen de voorkeursvariant haalbaar zijn en met welke consequenties.

Wij zijn erg blij dat er een second opinion is opgesteld en dat de knelpunten, zoals wij die ook al in onze zienswijze hadden aangegeven, erkend zijn en daarvoor geen overredingskracht  meer nodig is. Wij willen de beide wethouders bijzonder hartelijk bedanken dat zij opdracht hebben gegeven voor een second opinion. Met het vervolg zijn wij minder tevreden.

Het college kiest voor uitwerking van variant 2, wij hebben hiertegen gegronde bedenkingen (eufemistisch gesteld) en komen uit op variant 4. Omdat het volgens het ziekenhuis 5 voor 12 is, stellen wij voor beide varianten toekomstvast uit te werken en deze uitwerkingen voor de start van de art.19 WRO-proc. aan u voor te leggen. Pas dan kunt u een oordeel vellen en dus een zorgvuldige afweging maken, welke variant het beste is.

Wij vragen u daarom:

 • Een toekomstvaste en toetsbare uitwerking van zowel variant 2, als van variant 4 te maken en pas dan een keus te maken. Bij variant 4 denken wij dan aan een rechtstreekse aansluiting van de (auto)ontsluitingsroute via een nieuwe entree van de parkeergarage aan de noordkant i.p.v. het handhaven van een entree voor auto’s via het voorterrein. (Met een dergelijke oplossing komen essentiële knelpunten te vervallen (hellingen, opstelruimte, enz.)

 • Het verkrijgen van het ITS-certificaat onderdeel te laten zijn van de uitwerking

 • De uitwerkingen ter beoordeling aan de raad voor te leggen, alvorens de artikel-19 WRO te starten

 • De verkeerswerkgroep bij de beoordeling/toetsing te betrekken om verrassingen achteraf te voorkomen

 • De raad hierover te informeren, zodat zij dit bij hun afweging kunnen betrekken.

Kiest u voor een zeg-maar ‘gefaseerde’ oplossing (dus eerst alleen variant 2) dan vragen we een toekomstvaste uitwerking van variant 4 niet te blokkeren, noch bouwtechnisch, noch bestemmingsplantechnisch en dit zowel in de aanbevelingen als in het bestemmingsplan expliciet te regelen.

Over het proces valt veel te zeggen, (niet krijgen van gedetailleerd kaartmateriaal, onjuiste cijfers bij doorsnede in voorontwerp-bestemmingsplan, enz.), maar dat zullen wij hier nalaten. Wel willen wij nog opmerken, dat wij verheugd zijn, dat het college het goederen-vervoer niet meer via de Schans laat lopen. U heeft als raad besloten de woningen te handhaven. De impact die het ziekenhuis op hun woonomgeving heeft, valt niet weg te nemen, wel onnodige overlast. Daarom een terechte keus.

Wij danken u voor uw aandacht, hopen dat u positief op onze vragen wilt reageren en verzoeken u deze inbreng als bijlage op te nemen naar de PPC.

E-mail aan raadsleden inzake verkeersontsluiting ziekenhuis Maatweg, 11 januari 2007

E-mail aan raadsleden inzake verkeersontsluiting ziekenhuis Maatweg, 11 januari 2007

Geachte raadsleden,

Dinsdagavond 9 januari heeft u een presentatie gekregen van het nieuwe ziekenhuis in zijn directe omgeving. Doordat u nog niet beschikt over de second opinion verkeer plus Verkeersnotitie (met onze opmerkingen) heeft u een te globaal en daarmee ook een onvolledig beeld gekregen. Het gaat om een complexe verkeerssituatie met een aantal erkende knelpunten. Het zijn de knelpunten zoals de SGLA al eerder heeft aangegeven en in de second opinion zijn bevestigd. Dinsdagavond is onvoldoende duidelijk gemaakt dat en waarom variant 2 wellicht niet het definitieve ontwerp kan zijn. Uit het onderstaande zal u ook duidelijk worden dat er dus nog geen sprake is van een haalbare verkeerslossing.
In de second opinion wordt variant 2 weliswaar niet afgewezen, maar wordt wel duidelijk gemaakt, dat deze variant zo niet uitgevoerd kan worden. Een niet geringe constatering! Er worden door het bureau Witteveen & Bos een aantal aanbevelingen cq randvoorwaarden gegeven die de geconstateerde knelpunten moeten oplossen. Of dit ook haalbaar is, wordt niet vermeld, met welke gevolgen evenmin. Zo zou o.a. door een te korte opstelstrook het verkeer vast komen te staan en waren hellingen te stijl. Als randvoorwaarden cq aanbevelingen om de hier ontstane problemen op te lossen is daarom meegegeven:


1. Een opstellengte voor de afslag naar de Maatweg van 20 m., moet minimaal 45 m. worden.

Opm.: Het verlengen van de opstelstrook tussen kruising op voorterrein en de Maatweg tot minimaal 45 m. kan echter niet zondermeer en heeft consequenties   voor het voorterrein of in de parkeergarage. Oplossingen zouden wellicht kunnen zijn het opschuiven van het hoofdgebouw, andere inrichting van het voorterrein en aantakkingen of anderszins.


2. Voor hellingen is meegegeven dat deze voor voetgangers en fietsers niet meer dan 2% mogen bedragen en in de parkeergarage t.g.v. auto’s niet meer dan 5%.


Opm.: Of dit gezien de te overbruggen hoogte verschillen haalbaar is en met welke consequenties, is onduidelijk. Door ontwerp en ligging is er namelijk nog al wat hoogteverschil te overbruggen, namelijk: ten eerste hoogteverschil tussen Maatweg en kruising op voorterrein en ten tweede doordat de parkeergarage voor deels onder maaiveld ligt is de hoofdingang belangrijk hoger komen te liggen. Met deze hoogte verschillen krijgt iedere verkeersdeelnemer te maken ongeacht of hij gehandicapt is of niet (invoeren trappen of liften?).


3. Maken van middengeleiding van 5 m. om verkeer op voorterrein kans te geven veilig ander verkeer te kunnen kruisen.


4. Als aanbeveling is ook overgenomen om het goederen vervoer niet via de Schans maar op eigen terrein af te wikkelen.

Of  bij een nieuw ontwerp alle knelpunten goed zijn opgelost en of hierdoor nieuwe knelpunten (bijvoorbeeld in de parkeergarage) ontstaan, is nu nog niet te overzien. Ook de nieuwe parkeersituatie inclusief groeimogelijkheid is zo nieuw, dat die nog niet in de second opinion is meegenomen. Waar de toegang(en) naar de parkeermogelijkheden (tussen de ‘vingers van het gebouw’ en voorlopig plattere parkeergarage) kom(t)en te liggen is ook nog onvoldoende duidelijk. Het ziekenhuis heeft op basis van deze randvoorwaarden en alle andere punten in ieder geval al gezegd dat de uitwerking van het voorterrein er misschien wel eens heel anders uit kan zien, dan de nu voorgestelde inrichting met ‘ovonde’.
Kortom allemaal vragen waarop nu nog geen antwoord te geven is en waarvan het antwoord pas bij de artikel 19.2 WRO-procedure gegeven zal kunnen worden. De beperkte ruimte als gevolg van het vaststaande ontwerp maakt dat het op details aan komt of iets wel of niet kan. Een definitief eindoordeel over variant 2 met de gestelde randvoorwaarden valt zonder deze concrete uitwerking dus nog niet te geven. De winst zit hem in het feit dat door de second opinion de verkeersknelpunten voor het huidige ontwerp in beeld gebracht en erkend zijn en met die kennis verder kan worden gewerkt.
Ook het college zal pas definitief een oordeel kunnen vellen bij de art.19.2 WRO procedure. Zij kan nu niet meer en niet minder dan een door hen gewenste oplossingsrichting aangeven. Mocht het ziekenhuis in de uiteindelijke uitwerking t.b.v. de artikel 19.2 WRO procedure niet voldoen aan de gestelde randvoorwaarden of als er sprake zal zijn van nieuwe knelpunten, dan ontstaat er niet alleen een nieuwe situatie, maar zal zeker ook sprake zijn van tijdverlies. Tijdverlies die niet nodig is als voor een andere procedure wordt gekozen.
Geplaatst dus voor de keus tussen de niet concreet toetsbare variant 2 en een andere ook nog niet concreet toetsbare variant, stellen wij als SGLA (net als ‘de bewoners’ en DVH) voor de varianten 2 en 4 dusdanig concreet uit te werken, dat deze beide toetsbaar zijn op haalbaarheid en gevolgen en effecten. Pas dan dient op basis daarvan tot een definitieve keuze te worden gekomen, want dan weet iedereen wat en waarvoor hij kiest, qua verkeersveiligheid, voetgangers- en fietserscomfort entree ziekenhuis, doorstroming, vormgeving en uitstraling. Met deze aanpak wordt tijdverlies voorkomen en kan een artikel 19.2 WRO procedure in april van start gaan.
Ons is weer eens duidelijk geworden, dat verkeer ondanks een maquette en schetsen niet zomaar is af te lezen, maar dat je je hierin moet verdiepen om te kunnen beoordelen. Dit geldt des te meer waar er zo weinig ruimte is en oplossingen dus beperkt zijn. Over de in dit geval zo belangrijke technische aspecten van het huidige ontwerp, de knelpunten, de gevolgen bij de verschillende oplossingen en alternatieven zouden wij graag met uw fractie van gedachten willen wisselen.
Wij zijn bereid voor 30 januari (dan moet u kiezen heeft de wethouder gezegd*) de verkeersproblemen, de mogelijke oplossingen, de alternatieven, enz. die hier spelen met u te bespreken, zodat u op 30 januari een zorgvuldig besluit kunt nemen.
Wij hopen dat u met voorstellen voor een datum komt, zodat wij kunnen kortsluiten wie er van ons kan. Telefonisch een afspraak maken, kan ook, dan via 4721234 (wel of niet bereikbaar tot 23.00 uur). Wij verwijzen ook nog naar de Notitie Verkeer, waarin een opsomming is opgenomen van alles m.b.t. de varianten en iedereen dit van eigen commentaar heeft voorzien.

Met vriendelijke groet namens de SGLA
Roelie Norp
Leffert Oosterloo
Peter de Langen

*) De wethouder heeft luid en duidelijk uitgesproken, dat u 30 januari moet kiezen voor een bepaalde variant. Maar wat als de uitwerking van variant 2 te wensen overlaat? Kiest het college dan alsnog iets anders, laat zij opgelegde randvoorwaarden vallen omdat er dan andere argumenten gelden, gaat zij hiermee terug naar de raad? Niet duidelijk is wanneer bij een keuze voor var. 2 alsnog voor een andere variant gekozen zou moeten worden.
Kortom welke invloed heeft de raad nog op dit proces?

Standpunt SGLA t.a.v. notitie Verkeer Maatweg, 3 januari 2007

Standpunt SGLA  t.a.v. notitie Verkeer Maatweg, 3 januari 2007

Tekstuele toevoeging Notitie Verkeer Maatweg (Eindadvies) blz. 2

Dit was een verzoek van enkele leden van de werkgroep, vooral om de Hamseweg te ontzien.

Hierna toevoegen: Andere groepen hebben in hun zienswijze op het voorontwerp-bestemmingsplan Maatweg bewust niet meer om een rotonde gevraagd, maar een zoekgebied aangegeven waar een betere ontsluiting voor het ziekenhuis zou moeten komen.

1. Standpunt SGLA blz. 13 Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Algemeen

De SGLA is blij dat er een second opinion is gemaakt m.b.t. de voorgestelde ontsluiting van het nieuw te bouwen ziekenhuis Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. Het is alleen jammer dat deze Second Opinion Maatweg geen te beoordelen eindbeeld heeft opgeleverd en dus nog steeds geen concrete toetsbare verkeersoplossing is. Wel heeft de Second Opinion Maatweg inzicht gegeven in een aantal knelpunten en discussie opgeleverd, die in de tweede fase van de Verkeerwerkgroep Maatweg onvoldoende aan bod zijn gekomen.

Naast het inzicht dat deze Second Opinion Maatweg geeft, is de second opinion op bepaalde essentiële onderdelen te beperkt uitgevoerd. Zo zijn enkele verkeerskundige vragen van de SGLA niet beantwoord of is naar onze mening een discutabel antwoord gegeven. (Het ging hier o.a. om een vraag over doorzicht op het voorterrein, de helling voor voetgangers en fietsers op het voorterrein en verkeersregeltechnische vragen.)

Kader opdracht second opinion

Afgesproken was dat Witteveen & Bos de varianten op hun verkeerstechnische merites moest beoordelen, doch Witteveen & Bos heeft zich bij de varianten 3 en 4 beperkt tot het aangeven van de structuur. Vervolgens is deze structuur verkeerstechnisch beoordeeld. Ons standpunt is dat op deze wijze de varianten 3 en 4 zo niet correct te beoordelen zijn in vergelijking met de wel verkeerstechnisch verder uitgewerkte varianten 1 en 2.

Varianten 3 en 4

Witteveen & Bos is er bij de beoordeling van de varianten 3 en 4 impliciet uitgegaan van een inrichting van het voorterrein van het ziekenhuis naar analogie van de varianten 1 en 2. Hiermee is een principieel onjuiste keuze gemaakt, omdat juist de kracht van de variant  4 is dat ze de knelpunten in ruimte (lengte) en hoogte (hellingen) op het voorterrein van het ziekenhuis bij uitstek kunnen ondervangen. Door deze wijze van beoordeling door Witteveen & Bos wordt er ook geen antwoord gegeven op de vraag van het college over de kwaliteit van variant 4 ten opzichte van variant 2. Integendeel: de varianten 4 en 2 zijn qua beeldvorming identiek gemaakt, waardoor de verschillen klein geworden. Ambtelijk wordt op basis hiervan de voorkeur uitgesproken voor het oorspronkelijke inrichtingsprincipe volgens variant 2. De SGLA hanteert het standpunt dat bij het verder detailleren van de varianten 2 en 4, bijvoorbeeld op basis van het ingediende schetsje, blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de beide oplossingen. Nu blijkt dat het voorterrein ook voor variant 2 moet worden aangepast, blijkt des te meer dat een keus zonder concrete uitwerking niet mogelijk is.

Participatie

Reeds vanaf het begin van de inspraak heeft de SGLA er op aangedrongen aandacht te besteden aan verkeerstechnische uitwerkingen van de probleemsituaties en verkeer leidend te laten zijn voor wat betreft de verdere invulling. Wij vinden het daarom teleurstellend dat er ook nu nog geen verkeerstechnische te beoordelen oplossing van het voorterrein/entree van het ziekenhuis beschikbaar is (veiligheid, verkeersafwikkeling).  Wel vinden wij dat de verkeersproblematiek door de Second Opinion Maatweg een nadrukkelijker plaats in het proces gekregen heeft, waarvoor dank.

Concluderend

Wij zijn positief over het feit dat het vrachtverkeer niet meer over de Schans wordt geleid, maar dat de oplossing op eigen terrein moet worden gevonden. Naar nu is duidelijk geworden, blijkt dat de inrichting van het voorterrein niet meer was, dan een ontwerpsuggestie (schetsontwerp), terwijl dit als een realistisch voorlopig ontwerp is gepresenteerd (zie gegevens in voorontwerp-bestemmingsplan en eerdere reacties). Het is voor de SGLA onbegrijpelijk, dat deze ontwerp-suggestie, gekoppeld aan een stedenbouwkundig ontwerp, zo lang als een vaststaand ontwerp is gepresenteerd en uiteindelijk de grondslag vormt om te kiezen voor variant 2. Dit  te meer daar niet zeker is, dat een nadere adequate uitwerking binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk is. De SGLA blijft daarom van mening dat gezien de beperkte ruimte pas bij een concrete uitwerking van zowel oplossing 2 als oplossing 4 een goede onderlinge vergelijking, -zoals voorgestaan door het college- mogelijk is. Pas op grond daarvan kan vervolgens een zorgvuldige en weloverwogen keuze worden gemaakt, welke verkeersontsluiting de minste knelpunten oplevert en verkeersveilig is.

In het hele proces hadden wij liever een andere volgorde gezien en al eerder over de kennis willen beschikken die nu geleid heeft tot het stellen van randvoorwaarden. Wij steunen het besluit om het fietspad aan de oostkant te handhaven, zoals wij al eerder hebben aangegeven.

De SGLA blijft het betreuren dat op voorhand niet gekozen is voor een haltering van het OV op het ziekenhuisterrein zelf. De SGLA vraagt specifiek aandacht voor de haltering langs de Maatweg (zien en gezien worden) en kan zich niet vinden in het zonder verkeerslichtinstallatie oversteken van de Maatweg door aanwezigheid een middengeleiding.

Terecht schrijft de gemeente/college dat zij inrichtings- en bouwplannen toetst. Dit laat onverlet, dat bewoners c.q. de leden van de werkgroep dit ook zullen gaan doen. De SGLA vraagt nadrukkelijk om voordat het college een besluit neemt, eerst de Verkeerswerkgroep Maatweg als klankbord te gebruiken voordat het college een definitief standpunt inneemt. Qua tijd lijkt het ons ook beter vooraf van deze kennis gebruik te maken i.p.v. achteraf.

2. Standpunt SGLA blz.15  Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Huis van de Watersport

Voor Huis vd Watersport verwijzen wij naar de door ons ingebrachte zienswijze op het voorontwerp-bestemmingsplan. Wij willen hierbij nog wel opmerken, dat de toegangsweg naar het Huis van de Watersport bij variant 2 de smalle ecologische zone in de lengterichting over grote afstand doorsnijdt. Bij variant 4 is slechts sprake van kruisen over korte afstand.

3. Standpunt SGLA blz. 16  Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Fietspad langs de Eem

Voor het fietspad langs de Eem verwijzen wij eveneens naar onze ingebrachte zienswijze op het voorontwerp-bestemmingsplan Maatweg.Verder proberen wij op dit moment via procedures de dijk ‘groen’ te houden.

4. Standpunt SGLA blz. 17  Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Tegengaan sluipverkeer Hoogland

De SGLA onderschrijft het standpunt dat alle wegen in Amersfoort duurzaam veilig -zowel objectief als subjectief- moeten worden ingericht. Dit is niet alleen gemeentelijk, maar ook landelijk beleid. De inrichtingsrichtlijnen in het kader van duurzaam veilig laten zien dat de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg (deels) absoluut niet geschikt zijn als wegen voor doorgaand verkeer (maximum snelheid 50 km/uur: zogenaamde gebiedsontsluitingswegen) en daar ook niet geschikt voor te maken zijn. Deze wegen moeten daarom een verblijfsfunctie krijgen en bestempeld worden als erftoegangsweg waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Dat betekent dat doorgaand verkeer (sluipverkeer) hierop niet thuis hoort. Dit moet uitgangspunt zijn en niet ter discussie gesteld worden.

Wij ondersteunen de aanpak voorgesteld door de gemeente, maar willen waarschuwen voor het feit, dat de grote aantallen fietsers geen alibi mogen vormen voor het afzien van verdere maatregelen.

5. Standpunt SGLA blz. 19  Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Parkeren

De SGLA kan zich vinden in de aanpak van de gemeente, dat in overleg met bewoners dit probleem verder wordt uitgewerkt.