Ziekenhuislocaties

Reactie SGLA op second opinion verkeer Maatweg - december 2006

Reactie SGLA op second opinion verkeer Maatweg - december 2006

Blz.2

Bij variant 3 wordt bij het kruispunt Bunschoterstraat/Maatweg uitgegaan van vijf "polen". 

Reactie Volgens SGLA bestaat de noordwest poot (parallelweg) nu niet. Waarom is deze toegevoegd?

Blz.6

Bij gebiedsontsluitingswegen wordt als inrichtingskenmerk eventueel suggestie-stroken genoemd.

Reactie Dit is niet juist:  suggestiestroken hebben geen enkele status en horen op gebiedsontsluitingswegen niet thuis.

Blz.7 punt 3.2

Reactie Hier toevoegen dat de inrichting van de sluiproute niet aan duurzaam veilig voldoet en dat hier ook de subjectieve verkeersonveiligheid ernstig in het geding is. (Het bestrijden van de subjectieve verkeersonveiligheid maakt essentieel onderdeel uit van duurzaam veilig.)

Blz. 8 punt 3.3.3

Er wordt gesteld dat de opstellengte vergroot moet worden tot minimaal 45 meter. Standpunt daarbij is dat dit in het ontwerp moet worden uitgewerkt.

Reactie Hier wordt niet voldaan aan de opdracht waarin staat dat het resultaat verkeerstechnisch beoordeelbaar moet zijn. Hoe men dit gezien de beperkte ruimte heeft gedacht wordt immers niet duidelijk gemaakt, dus ook niet of het haalbaar is of met welke consequenties.

Blz. 9 punt 3.4.1

Er wordt gesteld dat de verkeersveiligheid op het kruispunt De Schans/De Schans niet in het geding komt.

Reactie Hier wordt niet ingegaan op de vormgeving van dit kruispunt, die nu gemakkelijk voor misverstanden met de kans op ongevallen kan zorgen. Hier wordt dus niet voldaan aan de opdracht.  Ook wordt er gesteld dat de verkeersveiligheid op de Schans niet in het geding is onder de voorwaarde dat de weg zo ingericht wordt dot de snelheid van maximaal 30 km/uur fysiek wordt afgedwongen.

Reactie Los van het feit dat wij niet onderschrijven dat een weg zonder voetpaden met vrachtverkeer voldoende veiligheid biedt, is het ook maar zeer de vraag of een snelheidsreductie tot 30 km/uur haalbaar is. Vrachtwagens hebben niet alleen een enorme hekel aan drempels, maar ook voor omwonenden is het gebonk van passerende vrachtwagens over de drempels niet aangenaam.

Zie ook blz. 10: ambulance via Schans.

Blz. 10 punt 3.4.4

Hier wordt gesteld dat door de korte afstand tussen het kruispunt Maatweg/ziekenhuis en het oostelijke kruispunt met de ovonde dit wegvak gemakkelijk kan vollopen.

Reactie Hier wordt niet ingegaan op ons standpunt verwoord in het tweede punt bij het voorterrein ziekenhuis.  Wij signaleren daarin een belangrijk verkeersonveilig aspect met betrekking tot aan doorzicht

Blz. 11 punt 3.4.4

Hier worden op het voorterrein voorstellen gedaan ten aanzien van hoogteligging en hellingen.

Reactie Er wordt echter geen standpunt ingenomen over de hellingen waar voetgangers (gehandicapte/ouders met kinderwagens, etc.) en fietsers dan mee geconfronteerd worden. Zij moeten vanaf de Maatweg gezien eerst mee omhoog en vervolgens naar beneden. Slecht idee. Ook wordt niet duidelijk wat het vereiste verlengen van de opstelstroken voor het overwinnen van de hoogteverschillen betekent.  Vervolgens wordt ook gezegd dat de bogen in de ovonde een straal van 6 meter hebben en dat die goed te berijden is.

Reactie Er wordt niet ingegaan op ons eerste punt bij het "Voorterrein Ziekenhuis" waarin wij stellen dat deze bogen in een steile helling liggen en dus oncomfortabel zijn te berijden. Ook wordt bij deze punten niet voldaan aan de opdracht dat hun visie verkeerskundig beoordeelbaar moet zijn. Er is sprake van onvolledigheid, niet inzichtelijk en open einden. Opmerking: voorgaande standpunter gelden goeddeels; ook voor variant 2.

Blz. 18 punt 5.1

Hier wordt de oversteekbaarheid van de Maatweg beoordeeld op basis van de Poisson-verdeling van het verkeer.

Reactie Dat is niet juist. Er is geen sprake van een natuurlijke verdeling doordat de kruispunten ervoor en erna met verkeerslichten zijn beveiligd. Hier moet de oversteekbaarheid dus beoordeeld worden vanuit de verkeerslichtenregelingen (voorstel: gebruikmaken van hiaten in de aanvoerrichting).

Blz. 21 punt 5.4.4

Hier wordt gesteld dat variant 3 niet is uitgewerkt tot een schetsontwerp, zodat ten aanzien van ontwerptechnische aspecten geen verbeteringen kunnen worden aangegeven.

Reactie Voor de meeste deelnemers uit de werkgroep was deze variant niet realistisch en is deze na voortschrijdend inzicht ook niet opgenomen in de zienswijze van de bewoners van de Schans, Stichting Hamseweg e.a. op het voorontwerp bestemmingsplan.

Blz. 24 punt 6

Hier wordt gesteld dat het gewenst is een "harde" koppeling tussen de twee kruispunten te voorkomen. 

Reactie Echter juist een harde koppeling kan voor een beperking van de reistijd zorgen en sluipverkeer via de Hamseweg en Zevenhuizerstraat ontmoedigen. Ook uit een oogpunt van verkeersafwikkeling is een convergerende coördinatie tussen de twee kruispunten wenselijk en mogelijk.

Blz. 30 punt 7.2

Hier wordt een visie gegeven over het sluipverkeer vla de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat.

Reactie Bij de conclusie ontbreekt het gestelde in deze reactie bij blz. 7 punt 3.2

Blz.34 punt 7.10

Hier wordt bij de aandachtspunten gesteld dat de opstellengte bij variant 2 tussen ovonde en Maatweg verlengd moet worden van 20 naar 45 meter en dat dit nader uitgewerkt dient te worden en het oplosbaar lijkt.

Reactie Hier wordt dus niet voldaan aan de opdracht. De visie is verkeerstechnisch niet beoordeelbaar en berust slechts op eer vermoeden. Wat moeten wij daarmee?  Hier wordt ook gesteld dat wat betreft de hellingen de beide varianten vergelijkbaar zijn.

Reactie Dit wordt echter niet duidelijk gemaakt, omdat er geen verkeerskundige uitwerking van variant 4 is gemaakt en er geen concrete visie is geschetst van de vereiste aanpassing van variant 2. Een standpunt over de voetgangers (gehandicapten) en de fietsers in beide varianten ontbreekt.

Tot Slot

De SGLA vindt het zeer onverstandig op basis van deze second opinion het standpunt over te nemen dat variant 2 de voorkeur heeft. Het ontbreekt aan objectief vergelijkbaar materiaal, dat in voldoende mate is uitgewerkt en op vergelijkbare aspecten kan worden beoordeeld. Keuzes op basis van aanbevelingen, die wellicht niet uitvoerbaar zijn, heeft grote gevolgen voor de rest van de procedure en het inrichtingsplan. Aanbevelingen zeggen bij een ruimtebeperking zoals hier aan de orde is niets over de haalbaarheid en mogelijke consequenties als gevolg hiervan.

De SGLA vindt dat in deze fase keuzes gebaseerd dienen te zijn op basis van haalbare en inzichtelijke gegevens. Wij pleiten er daarom voor om in een vervolgstap te streven naar in voldoende mate uitgewerkte varianten in samenhang met het ontwerp van de entree van het ziekenhuis.

Verder vraagt de SGLA zich af of een entree voor voetgangers en fietsers  [-eerst omhoog - dan naar beneden] via een parkeergarage onder de centrale hal de allure van het complex geen geweld aan doet. Wij denken dat er vooral bij variant 4 goede mogelijkheden zijn voor een goede inpassing.

E-mail aan gemeenteraad inzake structuurvisie Randenbroek, 15 oktober 2006

E-mail aan gemeenteraad inzake structuurvisie Randenbroek, 15 oktober 2006

Geachte Raadsleden,

Op internet zagen we de reactie van het College op de discussie in de Ronde. Helaas hebben we als insprekers dat niet rechtstreeks toegestuurd gekregen, en kunnen we ook niet in de 2e ronde van de Ronde reageren, omdat u als Raad het voorstel nu rechtstreeks in het Besluit behandelt. Daarom toch nog via de e-mail een korte reactie.

We hebben waardering, dat het college ingaat op ons voorstel om een participatietraject te starten, maar wij begrijpen niet, dat de Structuurvisie Randenboek van 7 februari 2006, nog steeds als uitgangspunt blijft gelden. Dat legt teveel en onnodige druk op het participatietraject. Daarbij wordt in het participatieproces dan al vaak “uitgangspunt” vertaald als “onwrikbaar kaderstellend”, en dat zou het proces behoorlijk frustreren. Een participatie traject voor het gehele gebied, waarbij de structuurvisie even gelaten wordt voor wat het is, samen met belanghebbenden en belangenverenigingen en bewoners uit de omliggende buurten kan wel werken.

Met betrekking tot de financiën willen we dit nog kwijt. Uit de begroting 2007-2010 (blz.156) maken we op dat ingeval bijzondere situatie budgettaire neutraliteit eventueel los gelaten kan worden.

Citaat: “ Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die in het College programma worden genoemd, te weten ‘Amersfoort Vernieuwt’, de ontwikkeling van Vathorst West en -Noord, de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier en delen van de Isselt is een nieuwe financieringsstrategie noodzakelijk. Deze strategie is nodig omdat op voorhand kan worden geconstateerd dat een budgettair neutrale ontwikkeling en het realiseren van de diverse beleidsdoelstellingen op het gebied van wonen, groenblauw, verkeer en economie niet samengaan.”

Als dat voor die delen van de stad geldt, waarom kan dat dan niet ook voor de ziekenhuis- en zwembadlocaties gelden?

Nog een reactie op enkele inhoudelijke punten in de Raadsinformatiebrief:

Groepen bewoners en belangenverenigingen zijn niet betrokken bij het proces. Er is alleen ingesproken nadat de plannen al klaar waren. Antwoorden op onze vragen werden nauwelijks serieus gegeven. Het voorstel van Stichting Het Utrechts Landschap "Groen op de Grens" is tot op de dag van vandaag onbesproken gebleven. Een doorrekening van dit voorstel is tot op heden nooit gedaan, maar zou wel eens zeer interessante gegevens kunnen opleveren De of-vraag over woningbouw op deze locaties is nog nooit aan de orde geweest en bewoners hebben zich hierover nog nooit kunnen uitspreken. Behalve voor de verkeersituatie bij de Vosheuvel kunnen wij geen urgentie, haalbaarheid en hardheid vaststellen op grond van objectieve gegevens

We hopen dan ook dat u het voorstel aanpast conform onze brief van 5 oktober, die we voor de goede orde nog een keer bijsluiten

terug naar boven


Voorstel participatietraject Park Randenbroek e.o. 5 oktober 2006

Geacht College, Geachte Raadsleden,

Op 3 oktober jl. hebben wij ingesproken n.a.v. het voorstel om de concept structuurvisie Park Randenbroek e.o. losgekoppeld van de Elizabethlocatie in de inspraak te brengen. Naar aanleiding van de daarop volgende discussie in de Ronde en de (te korte) beantwoording van het College, willen wij u een voorstel doen.

We vinden het nog steeds erg onverstandig om een gefragmenteerde structuurvisie in de inspraak te brengen. Wel zouden we het een goede zaak vinden, indien nu eindelijk eens een participatie traject over het totale onderhavige gebied zou plaatsvinden. Tot nu toe is er alleen van ambtelijke zijde gewerkt aan dit gebied en ligt er het voorstel van Het Utrechts Landschap en de Stichting Heiligenbergerbeekdal. Bewoners uit de directe omgeving (Randenbroek, Vermeerkwartier, Dorrestein, Kattekampen en Luiaard) zijn nog nooit geraadpleegd en de direct belanghebbenden en betrokken bewonersorganisaties hebben tot op heden alleen informatie gehad, maar hebben dus niet echt kunnen participeren.

Ons voorstel is dan ook, om de structuurvisie op dit moment te laten wat het is, en nu eerst met direct belanghebbenden, bewonersorganisaties én omwonenden (Randenbroek, Vermeerkwartier, Dorrestein, Kattekampen, Luiaard e.d.) een participatie traject aan te gaan. Wat ons betreft kunnen we een korte slag maken en met elkaar onderzoeken waar er overeenkomsten zijn, waar verschilpunten zijn en kijken of we met elkaar tot een evenwichtig geheel kunnen komen. In dit proces kan dan ook aandacht gegeven moeten worden aan het plan van Het Utrechts Landschap en St. Heiligenbergerbeekdal “Groen op de Grens” en dit worden doorberekend op de kosten. Op basis van de uitkomsten zou dan de structuurvisie  aangepast en het formele traject gestart kunnen worden.

We hopen hiermee een constructief voorstel te doen om uit de impasse te komen.

Ingesproken in Ronde 3 oktober 2006 betreft Structuurvisie Randenbroek

Ingesproken in Ronde 3 oktober 2006 betreft Structuurvisie Randenbroek

Geachte Raadsleden en anderen aanwezigen,

We willen allereerst waardering uitspreken over het feit dat nu in dit Raadsvoorstel wordt uitgesproken om meer tijd te nemen voor alternatieve dekkingsmiddelen, zodat een zo’n groen mogelijk Beekdal mogelijk kan worden gemaakt.

Helaas zit er ook een keerzijde aan het voorstel. Het oorspronkelijke doel van de structuurvisie was een integrale visie te ontwikkelen voor dit gebied. Nu wordt u voorgesteld om dat doel los te laten en een gefragmenteerd stuk in de inspraak in te doen. We vinden dat een slechte ontwikkeling. Temeer daar dit wordt onderbouwd urgentie voor o.a. sport en verkeer. We vinden dit gelegenheidsargumenten. De problemen zoals die worden gezien dateren van al geruime tijd. Toch heeft de structuurvisie vier jaar lang in de kast gelegen zonder dat blijkbaar die urgentie er was. Daarnaast vinden wij dat de geschetste problemen vooral beheerproblemen zijn, die vanuit de reguliere begroting en werkwijze opgelost zouden moeten worden. De verkeersproblematiek bij bijv. De Vosheuvel heeft helemaal niets met wijzigingen in het gebied te maken. Dit zou dus als een gewoon beheerprobleem opgelost kunnen worden, zonder dat daarvoor een gefragmenteerde structuurvisie de inspraak in hoeft.

Dat brengt ons ook nog op een opmerking over de exploitatie. We constateren dat in deze exploitatie ook kosten zijn opgenomen voor het oplossen van beheerproblemen, zoals sportvelden, verkeer en onderhoud van Park Randenbroek. We vinden dat dergelijke kosten vanuit de reguliere begroting behoren te worden betaald, zoals dat voor andere delen van de stad ook gebeurt. Budgettaire neutraliteit wordt op deze manier als begrip wel heel erg opgerekt.

Dan de locatie Sportfondsenbad. Ter voorbereiding van deze avond hebben wij de raadsnotulen nog eens goed doorgelezen over de behandeling rond de problematiek van het Zwemwater in Amersfoort. We zijn verbaasd dat de herontwikkeling van de hier in het geding zijnde locatie Sportfondsenbad beargumenteerd wordt met alleen maar een financieel oogpunt. Men wil blijkbaar geld verdienen om “elders mooie dingen te doen in de stad, zoals bijv. een kunstijsbaan.” (citaat uit de motie van VVD, PvdA en CU). Dit lijkt ons toch echt in strijd met de het uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening. Het uitgangspunt zou toch moeten zijn: is een locatie wel geschikt voor woningbouw? Waarbij volledige belangenafweging aan vooraf zou moeten gaan.

Kortom om nu een onvolledige structuurvisie de inspraak in te sturen, waarbij beheerproblemen en ontwikkelingsvisie volstrekt door elkaar als argumenten worden gebruikt, frustreert inspraak, roept veel weerstand op en wordt op die manier een slecht voorbeeld van wat u in het College- en Raadsprogramma aan zorgvuldig luisteren naar de buurt voorstaat. Laten we in plaats daarvan alle creativiteit en deskundigheid uit de stad gebruiken om een ECHT goede en groene invulling te creëren met ruimte voor sport - cultuur - natuur en [extensieve] recreatie. We vragen u dan ook om deze onvolledige en weinig inhoudelijke structuurvisie NIET vrij te geven voor inspraak en de ontwikkelingen rond de Elizabeth locatie verder af te wachten. We kunnen ons wel voorstellen dat verkeersproblemen rond de Vosheuvel worden aangepakt.

Ingesproken in Ronde 19 september 2006 betreft Lichtenberg locatie

Ingesproken in Ronde 19 september 2006 betreft Lichtenberg locatie

Geachte Raadsleden,

De SGLA wil graag ook een reactie geven op de voorstellen die u bereikt hebben. Daarbij eerst een reactie op de voorstellen vanuit het College op inhoud en procedure. Daarna een korte reactie op het bewonersplan.

Inhoud College voorstel

De SGLA ziet in de voorstellen zoals nu gepresenteerd (PvE, VOS) nog onvoldoende de kaders die de Raad heeft gesteld terug. Immers de Gemeenteraad heeft het bewonersplan (het veelgeprezen burgerinitiatief) als kader voor de uitwerking meegegeven. Eén van de belangrijkste voorwaarden van het bewonersinitiatief was het vrijhouden van bebouwing van de groenstrook van de Jacob Catslaan. Toch ligt er nu een voorstel met bebouwingsmogelijkheid van die groenstrook. We vinden dat onbegrijpelijk. Het zou dan ook goed zijn als de Raad nu ook duidelijk aangeeft dat die “boswoningen” niet moeten worden opgenomen in de plannen. Het is uw eigen kader dat nu niet wordt nageleefd. Voor de overige punten verwijs ik graag naar de bewonersreactie.

Procedure College voorstel

Het College stelt u voor om zowel het Programma van eisen, het voorlopige stedenbouwkundig ontwerp én de herziening van het bestemmingsplan De Berg conform art. 30 WRO in de inspraak te brengen. De SGLA vindt de te volgen procedure geen waarborg van rechtszekerheid, juist dat wat bewoners na alle inspanningen uiteraard wel willen. Zo is de kaart zoals bijgevoegd in het College voorstel vaag en biedt meerdere mogelijkheden, waar bewoners mede vanuit het bewonersplan nu juist eenduidigheid willen. De SGLA vindt het College voorstel zowel inhoudelijk als planmatig (binnenplanse uitwerking) niet in overeenstemming met het unieke van deze burgerparticipatie. We zouden het een gemiste kans vinden als de burgerparticipatie vanuit deze Werkgroep op deze wijze teniet wordt gedaan.

Voorstel Bewoners

De werkgroep Lichtenberg is nu gekomen met een voorstel op i.p.v. de voorgestelde herziening een concreet Bestemmingsplan De Lichtenberg in de inspraak te brengen. Zeker gezien de uitkomst van het participatieproces vormt deze procedure de enige rechtszekerheid, de enige zekerheid op een eenduidige uitwerking. Ze hebben zelfs een voorbeelduitwerking aan u toegezonden in de vorm van o.a. een plankaart, waarop de meest essentiële zaken zijn geregeld. De SGLA vraagt u van dit proces echt een uniek proces te maken en het voorstel van de bewoners verder uit te werken en dat in de inspraak te brengen.

Dit sluit ook aan bij uw eigen collegeprogramma, waar onder meer in staat: “De betrokkenheid en inbreng van bewoners is daarbij onmisbaar. We hanteren het trefwoord “vertrouwen in de buurt’.

Reactie conform artikel 10 inzake Bestemmingsplan Maatweg 2007

Reactie conform artikel 10 inzake Bestemmingsplan Maatweg 2007

Amersfoort, 7 juli 2006

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij geven wij onze reactie op het Bestemmingsplan Maatweg. In het algemeen moeten wij constateren dat met onze reactie t.b.v. het Structuurplan weinig is gedaan. We zullen vanuit onze zorg voor dit gebied reageren op het nu voorliggende voorontwerp bestemmingsplan. De komst van het ziekenhuis wordt door ons niet ter discussie gesteld, wel (nadelige) gevolgen ervan. Voor het Huis van de Watersport ligt dat anders.

De SGLA kan zich verder goed vinden in de vragen, opmerkingen en voorstellen van de Stichting Hamseweg Zuid/Groot Weede en zijn met hen benieuwd naar de antwoorden.

Wij willen reageren op de volgende onderwerpen:

1.       Verkeer

2.       De procedure

3.       Kop van Schothorst en Balladelaan

4.       Bescherming ecologische waarden

5.       Luchtkwaliteit

6.       Dijkverbetering

7.       Economische uitvoerbaarheid

8.       Afwijkingen Ziekenhuis t.a.v. Structuurplan

9.       Voorschriften en plankaart

1. Verkeer

Wat betreft verkeer wil de SGLA ingaan op de volgende onderdelen:

Algemeen

Verkeersafwikkeling voorterrein ziekenhuis

Spoedeisend vervoer

Fietsverkeer

Openbaar vervoer

Parkeren.

Verkeersafwikkeling Kop van Schothorst

Verkeersveiligheidsaudit

‘Verkeer’de volgorde

Algemeen

De SGLA heeft van meet af aan gepleit om eerst het verkeer op te lossen en dit als harde randvoorwaarde voor een stedelijke invulling mee te geven. De Maatweg neemt namelijk een te vitale plaats in de hele verkeerskundige structuur voor wat betreft de bereikbaarheid van stedelijke voorzieningen w.o. het centrum. De inrichting van het ziekenhuisterrein en de Maatweg e.o. zijn daarom essentieel in de beoordeling van dit bestemmingsplan en de onderliggende concretisering. Achteraf aanpassen is gezien de complexiteit nauwelijks mogelijk.

Na enige aandrang, mede door een aangenomen motie vanuit de Gemeenteraad, is er t.b.v. verkeer daarom een participatiegroep in het leven geroepen. In deze werkgroep zijn in de eerste fase mogelijke knelpunten geïnventariseerd. Van een exacte aanbeveling c.q. invulling kon nog geen sprake zijn, omdat actuele verkeerscijfers ontbraken. Wel is er op basis van inschatting een eerste advies uitgebracht.

Een jaar later is er een vervolg gegeven aan dit proces. In deze tweede fase was meer sprake van informatie en consultatie, dan van participatie. Vrij onverwachts lag er een stedenbouwkundig ontwerp, dat letterlijk en figuurlijk te weinig ruimte bood om tot verbeterde verkeersvoorstellen te komen, zoals voorstellen ter verbetering van de veiligheid en om de doorstroming op de Maatweg beter te garanderen.

Het verbaast ons dan ook niet dat er zo’n verdeeld advies is uitgebracht. De SGLA heeft geen keus kunnen maken voor welk inrichtingsmodel dan ook, omdat op zo’n beperkte ruimte detaillering doorslaggevend kan zijn en deze detailleringgegevens ontbraken c.q. nog steeds ontbreken. Uiteindelijk is de invloed van de participatiegroep op de verkeersoplossingen van weinig betekenis geweest. Ineens lag er een verkeersplaatje en dat was het. Jammer voor een proces dat zo goed was ingestoken. Jammer, dat verkeer toch weer ondergeschikt is gemaakt aan andere doelen dan een goede verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.

Niet overgenomen standpunten van de SGLA in het uitgebrachte advies aan het college zijn verwerkt in deze reactie. Het betreft ons standpunt inzake het voorterrein van het ziekenhuis en de haltering van het OV aan de Maatweg. Nu het advies van de werkgroep inzake het handhaven van het fietspad aan de oostzijde niet is overgenomen, ook hierover onze reactie.

Verkeersafwikkeling voorterrein ziekenhuis

In dit bestemmingsplan wordt de verkeersafwikkeling niet goed inzichtelijk gemaakt. Het ziekenhuis is niet meer dan één bestemmingsvlek op de kaart. Toch is de verkeersafwikkeling van het ziekenhuis essentieel voor de doorstroming op de Maatweg en vice versa. Wij gaan daarom uitgebreid in over de gekozen oplossing op eigen terrein, omdat dit alles te maken heeft met de haalbaarheid en uitvoering van het hele plan.

Ziekenhuisterrein

Voor de ingang van het ziekenhuis wordt al het verkeer afgewikkeld, via een zogenoemde ‘ovonde’, en twee directe toegangen, één voor auto’s naar de bezoekersparkeergarage en één voor fietsers en voetgangers. “Ovonde” staat voor een uitgerekte rotonde. Hier is dat niet het geval. Op een rotonde is namelijk alleen sprake van éénrichtingsverkeer, maar in dit geval wordt op een gedeelte van de zogenaamde ‘ovonde’ ook twee rijrichtingen toegestaan. De naamgeving doet dus iets anders vermoeden, dan het geval is. Door het ontbreken van gedetailleerde gegevens omtrent de inrichting van het ziekenhuis-voorterrein is niet alles goed te beoordelen. Datzelfde zal echter niet alleen voor ons gelden, maar ook voor anderen.

Zo is het plan moeilijk te beoordelen, omdat de vormgeving te globaal is en krijgen wij de indruk dat het voorterrein te minimaal is. Door het ontbreken van een nadere detaillering is het te vroeg om nu al tot een verantwoorde beoordeling en dus keuze te kunnen komen. Zo gaan wij er bijvoorbeeld vanuit dat de vormgeving minimaal afgestemd moet zijn op brandweervoertuigen, maar of dit ook het geval is, valt nergens uit af te leiden.

Door de gekozen oplossing ontstaan op het voorterrein van het ziekenhuis de volgende knelpunten:

 • Aan de zijde van de Maatweg kruist de ovonde de in- en uitgang van de parkeerkelder onder het ziekenhuis. Dit kruispunt wordt onder andere belast door autoverkeer dat de parkeergarage voor het personeel verlaat: personeel op weg naar huis. Dit verkeer moet voorrang verlenen aan het verkeer op de in- en uitrit alvorens het linksaf de uitrit kan oprijden naar de verkeerslichten voor links en rechtsaf op de Maatweg. Echter dit voorrang verlenen kan alleen veilig gebeuren wanneer men de in- uitrit over voldoende afstand kan overzien en dat is nu juist hier totaal onvoldoende.

 • In tijd gemeten heeft men naar beide richtingen nauwelijks 30 meter overzicht ofwel slechts een paar seconden tijd om zowel naar links als naar rechts te kunnen beoordelen of men de oversteek naar de uitrit kan wagen en dat is veel te kort om de handeling verkeersveilig uit te kunnen voeren. Bovendien is de opstelruimte voor het verkeerslicht bij de uitrit voor de Maatweg dusdanig beperkt dat mogelijk een viertal  wachtende auto's voor dat verkeerslicht de doorgang voor de auto's uit de parkeergarage al blokkeert. Kortom: hier is sprake van zowel een verkeersveiligheidsprobleem alsook van een afwikkelingsprobleem.

 • Op het moment dat een goede verkeersafwikkeling op het voorterrein van het ziekenhuisterrein stagneert, heeft dit gevolgen voor de verkeersafwikkeling op de Maatweg.

 • Fietsers en voetgangers worden direct van het kruispunt op de Maatweg naar de hoger gelegen entree van het ziekenhuis geleid. Aangezien het ziekenhuis op een soort terp wordt gebouwd, moet daarbij een hoogteverschil ten opzichte van de Maatweg worden overbrugd van 4,25 meter! Dit is een veel te groot hoogteverschil over een veel te korte afstand. Het probleem dat hieruit voortkomt voor voetgangers en fietsers lijkt niet te worden herkend.

 • Onduidelijk is waar de fietsenstalling voor personeel en bezoekers is gesitueerd en om welke aantallen fietsstallingsplaatsen het gaat.

Het heeft er veel van weg, dat dit voorterrein niet vanuit een goede verkeerskundige oplossing is ontworpen, maar teveel het resultaat is van een stedenbouwkundig concept op een te beperkte ruimte. Wij maken ons grote zorgen over de verkeersafwikkeling op het voorterrein van het ziekenhuis en daarmee op de verkeersdoorstroming op de Maatweg. Stagnatie op de Maatweg moet voor alles voorkomen worden, omdat hiermee ook de bereikbaarheid van het centrum en andere stedelijke voorziening in het geding is, maar ook sluipverkeer bevorderd wordt.

Spoedeisend vervoer

De SGLA vindt dat spoedeisend ambulance vervoer niet in een file of opstopping terecht mag kunnen komen en pleit voor een aparte toegang voor spoedeisend ambulance vervoer. Er moet o.i. een toegang komen die een alternatief kan vormen voor de Maatweg, zeker bij grote drukte. Een dergelijke oplossing missen wij tot nu toe. Spoedeisend ambulance vervoer tussen al het andere bezoekende verkeer te laten rijden mag geen punt van discussie zijn: dat dient kost wat kost voorkomen te worden. Spoedeisend verkeer gebruik te laten maken van de ‘ovonde’ versterkt ons bezwaar tegen de ‘ovonde’. Dit zal de onveiligheid op de ‘ovonde’ vergroten en de doorstroming aldaar verminderen dan wel blokkeren, wat zijn weerslag zal hebben op de Maatweg. (Het gaat hier niet om 1 of 2 spoedeisende ambulances per dag.)

Conclusie:

Wij vinden dat voordat er definitieve besluiten genomen worden, het verkeer d.m.v. een onafhankelijk onderzoek bekeken en beoordeeld dient te worden. Om verder geen tijd meer te verliezen en gezien de beperkte ruimte van het voorterrein, kunnen wij ons voorstellen dat in dit onderzoek ook alternatieven worden meegenomen.

Fietsverkeer

In het bestemmingsplan, zowel in de toelichting als op de plankaart, ontbreekt een duidelijk beeld over een fietspadenstructuur. Zij vallen ook niet eenduidig onder een verkeersbestemming. De fietspaden kunnen zowel onder de bestemming groenvoorzieningen, verblijfsdoeleinden als verkeersdoeleinden vallen. Dit betekent dat er in dit voorontwerp geen zekerheid bestaat over het netwerk van fietsvoorzieningen. Wij zijn van mening dat de fietsvoorzieningen nauwkeurig moeten worden vastgelegd, zowel op de kaart als aan de hand van een beschrijving.

Wij zijn verder van mening dat:

 • Het fietspad aan de oostzijde van de Maatweg tussen de Hamseweg en de Bunschoterstraat gehandhaafd moet worden. Het fietspad aan de westzijde is geen volwaardig alternatief omdat veel doorgaande fietsers dan gedwongen worden zowel de drukke Maatweg twee maal te kruisen, alsook de toegang (en) naar het ziekenhuis.    Het is een slechte zaak, dat een aanbeveling van de participatiegroep zomaar ineens komt te vervallen.  Zowel in de aanbeveling in het advies van juni 2005, als van mei 2006 was het handhaven van dit fietspad in het advies opgenomen.

 • De situatie voor de fietsers op de Schans bij de aansluiting op de Maatweg moet verkeersveiliger worden ingericht op het moment dat het ziekenhuis in gebruik wordt genomen, omdat er dan zowel een toename van  (vracht)autoverkeer als van fietsverkeer valt te verwachten. Dit moet uitgewerkt worden en getoetst worden aan de ruimtelijke mogelijkheden.

 • Ook de fietsroutes binnen de kop van Schothorst moeten worden vastgelegd.

 • Wij betwijfelen of de oversteekbaarheid van de Maatweg ter hoogte van de Ringweg Koppel wel kan voldoen aan de eiser vastgelegd in het Fietsstimuleringsplan. Wellicht moet dit leiden tot een tweede 'rechtsaffer' voor het autoverkeer vanaf de Ringweg Koppel richting Maatweg + over zekere lengte te verdubbelen van de afrijstrook.

Openbaar vervoer

Met betrekking tot het openbaar busvervoer de volgende opmerkingen:

 • Met de locatie van de halteplaatsen langs de Maatweg ter plaatse van het ziekenhuis is naar wij aannemen in het plan geen rekening gehouden. Is hier t.z.t. dan een bestemmingswijziging voor nodig?

 • Wij zijn van mening dat het openbaar vervoer vóór de ingang van het ziekenhuis moet stoppen. Dit is een essentieel onderdeel van het bevorderen van het openbaar vervoer. Bovendien is een loopafstand van 80 meter, zeker voor (tijdelijk) gehandicapten inclusief de barrière van verkeerslichten, onwenselijk.

 • Wij vinden een halteplaats aan de Maatweg met de begroeiing doorlopend tot aan de entree, niet sociaal veilig en daarmee sociaal onacceptabel.

 • Het is onduidelijk hoe de buslijn over de Hamseweg in de toekomst het ziekenhuis kan aandoen, zoals dat in de beschrijving wordt gesteld.

Parkeren

Zoals al eerder door de SGLA is aangegeven, zou deze locatie gecombineerd kunnen worden met stadsrand parkeren. Als dat geen optie is, vragen wij naar de toegepaste parkeernorm mede in relatie tot een mogelijk multifunctioneel gebruik.

Een parkeergarage van 8 bouwlagen vinden wij wel erg kolossaal. Wij pleiten er niet voor deze parkeergarage in de ecologische natuurzone te plaatsen, alleen staat deze parkeergarage nu wel erg dominant in het vizier. Uit de gekozen vormgeving blijkt dat het hier niet om een architectonisch hoogstandje gaat..

Verkeersafwikkeling Kop van Schothorst

De Kop van Schothorst zal worden ontsloten via de Paladijnenweg. Deze weg is in principe niet geschikt om veel verkeer te verwerken. De weg leent zich ruimtelijk niet voor gebiedsontsluitingsweg waar een maximumsnelheid van 50 km/uur geldt. Deze weg moet naar onze mening gecategoriseerd worden als een erf toegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur, ook al omdat de weg intensief wordt gebruik door fietsers (aanwezigheid scholen) en grote snelheidsverschillen hier dus zeker moeten worden vermeden. Commerciële activiteiten in de Kop van Schothorst zijn op grond van de verkeersaantrekkende werking daarom al ongewenst, laat staan als daar zo als nu door de planopzet nog eens extra verkeer bijkomt.

Verkeersveiligheidsaudit

Verder vragen wij nadrukkelijk voor het uitvoeren van een verkeersveiligheidsaudit. Het halteren van de bus aan de Maatweg, het willen laten vervallen van het fietspad aan de oostzijden, de vormgeving van de verkeersvoorzieningen op het voorterrein van het ziekenhuis, wel of geen extra aantakkingen op de Maatweg, enz. zijn voor ons redenen een onafhankelijk oordeel te vragen dmv een verkeersveiligheidsaudit.

‘Verkeer’de volgorde

Uit Raadsinformatiebrief dd 31 mei 2006:

“De komende periode zal nader onderzoek plaatsvinden naar de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. Het onderzoek zal zich richten op de daadwerkelijke snelheidswinst, de verkeerstechnische mogelijkheden en beperkingen, de effecten op de verkeersdoorstroming op de Maatweg, de veiligheid voor de verschillende verkeersdeelnemers op het terrein van het ziekenhuis en op de Maatweg en op de mogelijkheden voor een goede ruimtelijke inpassing. Als uit het onderzoek blijkt dat een aparte toegang voor de ambulance de voorkeur verdient, zal dit in een volgende fase in het bestemmingsplan nog mogelijk kunnen worden gemaakt”.

Met bovenstaande tekst uit de Raadsinformatiebrief van 31 mei 2006 blijken onze bedenkingen door het college te worden gedeeld. Verkeer is duidelijk nog niet opgelost. Er gaat zelfs de komende periode nog op de verkeerssituatie gestudeerd worden. Uitgangspunt is op dat moment wel het stedenbouwkundig concept, waardoor er deels al sprake is van een onomkeerbare situatie. Dit betekent dat andere en wellicht betere verkeersoplossingen geblokkeerd kunnen zijn. Hier wordt een omgekeerd proces gevolgd, precies een proces zoals wij dat als SGLA hadden willen voorkomen, namelijk eerst verkeer oplossen en dan pas een stedenbouwkundig ontwerp.

De raadsinformatiebrief doet bij ons de vraag rijzen hoe onze zienswijze op het punt van verkeer beoordeeld moet worden: ondersteunt het college de SGLA of ondersteunt de SGLA het college of maakt het niet uit, maar is dit de erkenning dat verkeer nog onvoldoende is opgelost?

2. De procedure

We maken bezwaar tegen de voorgestelde procedure om een Algemene verklaring van geen bezwaar aan te vragen met toepassing van artikel 19.2 WRO voor de uitvoering van grote delen bestemmingsplan. Wij vinden dat geen sprake dient te zijn van het aanvragen van een Verklaring van geen bezwaar als een aantal essentiële problemen die ook nog eens een relatie hebben met andere delen van het plan nog niet goed zijn geregeld. Ons bezwaar richt zich hierbij vooral op de nog onduidelijke en ons inziens niet adequate verkeersafwikkeling op het voorterrein van het ziekenhuis en de weerslag hiervan op de Maatweg.

Juist bij de bestemming van een ziekenhuis mag verkeer (dus goede bereikbaarheid) geen punt van discussie meer zijn bij het aanvragen van een dergelijke verklaring. Indien op basis van dit bestemmingsplan een Algemene Verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven, blokkeert dit de discussie over een betere verkeersoplossing en doet de stad zichzelf te kort.

Wij hebben van meet af aan gepleit om eerst tot een goede verkeersafwikkeling te komen, voordat er sprake zou zijn van enige nadere invulling. Nu blijkt dat over verkeer nog de nodige vragen zijn, kan van een versnelde procedure geen sprake zijn.

3. Kop van Schothorst en Balladelaan

 • Uitwerking Raadsbesluit

Op 5 april 2005 is met algemene stemmen in de Gemeenteraad van Amersfoort amendement A4.b2 aangenomen, waarin wordt gesteld dat “De verdere planontwikkeling m.b.t. de Kop van Schothorst ter hand moet worden genomen op basis van:

1. Respect voor de natuurwaarde (zoals verwoord in model 2)

2. Ruimtelijke kwaliteit (relatie met de wijk Schothorst en nieuwe ziekenhuis, zoals verwoord in model 1) en daarbij samen met bewoners en belanghebbenden, de plannen verder uit te werken, zonder nu al de voorkeur uit te spreken voor één model als randvoorwaarde.”

We constateren dat het voorontwerpbestemmingsplan op blz. 23 de onjuiste uitgangspunten noemt. Hier wordt geschreven dat de verdere planontwikkeling ter hand moet worden genomen op basis van model 1. Ook wordt hier alleen gesproken over het betrekken van omwonenden. Overige belanghebbenden, zoals de SGLA, Fietserbond, 3VO etc., worden niet genoemd. In het voorontwerp is model 1 opgenomen en model 2 niet.

Het is ook wrang als op blz. 24 gezegd wordt: “Bij de herinrichting van het gebied zal tenslotte aandacht moeten worden besteed aan de ecologie” Hieruit blijkt duidelijk dat niet het respect voor de natuurwaarde uitgangspunt is, maar dat ecologie gezien wordt als een soort sluitstuk waar ook nog enige aandacht aan moet worden besteed. We constateren dat in dit voorontwerp niet voldaan wordt aan de kaders door de raad gesteld. We maken hiertegen bezwaar en verzoeken dan ook deze kaders te respecteren conform het Raadsbesluit van 5 april 2005.

 • Kop van Schothorst

In het Structuurplan was sprake van bebouwing aan de zijde van de Maatweg, zijnde één gebouw van 9 hoog. Nu staan op kaartje figuur 28, blz. 41 maar liefst 3 hoogte accenten. We blijven van mening dat een hoogte accent van 9 bouwlagen op deze plek niet wenselijk en niet nodig is. Het argument dat dit de herkenbaarheid van de stad ten goede komt, is erg gezocht. Door de vele hoogte accenten die elkaar hier opvolgen, wordt dit argument onbruikbaar en raken mensen eerder gedesoriënteerd!

Op zichzelf zijn we blij met het behouden van de laanstructuur van de oude Hooglandseweg en de watergang. We vinden echter de bebouwing op de deze locatie veel te dicht tegen deze bomenstructuur wordt aangelegd. Hierdoor gaan de goed bedoelde ecologische effecten weer verloren. We vrezen ook dat dit nadelige gevolgen heeft voor aanvliegroute vleermuizen! Dat was ook de reden waarom model 2 (waarbij de huizen achter de bomenrij waren gelegen) door de Gemeenteraad als uitwerkingsmodel voor de natuurwaarde werd verkozen.

We maken ons zorgen over de passage op blz. 10 onder paragraaf 2.3. Flora en Fauna. Hier wordt gezegd “Deze vliegroute zal in de plannen voor de locatie Kop Schothorst worden ingepast. Indien dit niet mogelijk is, dient een ontheffing te worden aangevraagd voor de Flora- en Faunawet” Wij gaan er vanuit dat het gewoon mogelijk moet worden gemaakt en dat geen ontheffing zal worden aangevraagd gezien het strengste beschermingsstramien. Daarnaast vinden deze passage haaks staan op alle andere passages in het bestemmingsplan waar juist het behoud van de laanstructuur wordt aangegeven.

We blijven van mening dat eigenlijk dit gebied niet bebouwd zou moeten worden, zeker gezien de grote ecologische waarde. Als er toch gebouwd moet worden, dan wel met vol respect voor de natuurwaarde, zoals door de gemeenteraad ook als kader is meegegeven. In de verdere uitwerking worden wij dan ook graag betrokken. We constateren overigens dat het aantal woningen nu op 100 uitkomt. In de modellenstudies waren dat er respectievelijk 86 of 87. Wij vragen ons dan ook af of er wel ruimte is voor 100 woningen.

 • Balladelaan

De doorsnijding van de bomenrij langs de rand van het gebied Balladelaan aan de kant van Schothorst met een hoogte accent in bebouwing vinden wij een slecht uitgangspunt. Dit is ook in tegenspraak met het ecologisch belang van deze bomenrij en de uitspraak over het belang hiervan. We verzoeken het bebouwingsplan hierop aan te passen.

We maken ons ook zorgen over de dichtheid van het woningbouwprogramma (100 appartementen), commerciële programma en de geplande detailhandel. Dit leidt tot nog meer dichtheid in een wijk die al behoorlijk dicht bebouwd is. Daarnaast komen ook in de kop van Schothorst nog eens 100 woningen Over de gevolgen van dit programma voor de leefbaarheid lezen wij niets.

4. Bescherming ecologische waarden

Met betrekking tot de begrenzing van de EHS wordt gesuggereerd op blz. 28 dat de grenzen van de EHS niet bekend zouden zijn, omdat dit op de streekplankaart niet zou zijn aangegeven. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de EHS overgenomen is uit het Natuurgebiedplan Eemland. Op blz. 29 staat dat in dat plan nu juist de begrenzing EHS is vastgesteld. We zijn van mening dat het dus wel degelijk duidelijk is wat de begrenzing van de EHS is en verzoeken dit op de plankaart ook duidelijk aan te geven. We willen op deze plaats bestrijden dat de gemeente terecht gebruik maakt van het “het nee tenzij principe”. Van dat principe mag gebruik gemaakt worden als er sprake is van groot openbaar belang of wanneer er geen reële alternatieven zijn, waarna dan met gebruikmaking van het compensatieprincipe gebouwd mag worden in de EHS. Wellicht zou dat nog opgaan voor het ziekenhuis, maar wij betwijfelen toch zeer of dit ook gebruikt kan worden voor het Huis van de Watersport en de Kop van Schothorst.

Met betrekking tot de omvang en situering Huis van de Watersport in de ecologische zone hebben we de volgende opmerkingen:

De voorgestelde vestiging van het Huis van de Watersport is nu opgenomen pal in de ecologische verbindingszone. We constateren dat de omvang van het ontwerp van het Huis van de Watersport erg groot is, 4 bouwlagen van maximaal 4 meter is wel erg ruim bemeten. In artikel 6 lid 1b volgnummer 2 wordt mogelijk gemaakt dat hier voorzieningen ten behoeve van de sport en recreatie, inclusief de daarbij behorende horeca, verkeers- en parkeervoorzieningen kunnen komen. In dat zelfde artikel worden nota bene juist de natuur- en landschapwaarden mogelijk gemaakt. Kunt u uit leggen hoe dit met elkaar kan worden verenigd? Kunt u aangegeven op welke grond het “nee tenzij principe” hier van toepassing is? Wij zijn van mening dat een dergelijke voorziening niet in de EHS thuis hoort. We vragen ons ook af of inmiddels het Ziekenhuis wel bereid is om grond af te staan voor deze voorziening. Gezien de fase van bestemmingsplan had dit toch duidelijk moeten zijn. We constateren verder dat de bereikbaarheid nog niet is opgelost, hetzelfde geldt ook voor het parkeren. Inzicht in omvang van verkeersgegevens ontbreekt.Tot slot vragen wij ons af wat de gevolgen zullen zijn voor de hier aanwezige natuur- en landschapswaarde én hoe zich dat verhoudt tot de hier gewenste extensieve recreatie.

Met betrekking tot het coachpad, fiets- wandelpaden (blz. 57) verwijzen naar onze bezwaren zoals we die hebben ingebracht in het kader van artikel 10 overleg bij het bestemmingsplan Buitengebied West. Voor de goede orde hierna herhaald en ingevoegd:

2.3.5 Recreatie

De tracés voor de fietspaden. De SGLA vindt dat het fietspad langs de Eem vanaf de Bunschoterstraat snel moet afbuigen naar de Coelhorsterweg. En een coachpad in het verlengde daarvan vinden we zeer ongewenst, om twee redenen. Ten eerste leidt dit tot verstoring van het rustgebied van het wild in het gebied Weerhorst/Coelhorst, en ten tweede nodigt het de fietser uit om het coachpad te volgen en dan is het nog maar een klein stukje over het wandelpad tot de nieuwe fietsbrug naar Soest, zodat feitelijk een bijna geheel doorlopende fietsroute ontstaat. Dit gaat ten koste van de rust in dit gebied.

Nu is het gebied Coelhorst/Weerhorst nog gesloten voor wandelaars inclusief honden. Bij het open stellen van het gebied kan dit tot problemen leiden voor het wild dat daar zijn rustgebied heeft. Een punt van zorg vormt dan het opgeschrikte wild dat in de Eem kan verdrinken door loslopende honden. Wij vinden dat het gebied verboden zou moeten zijn voor honden of dat het aanlijnen van honden moet worden gehandhaafd.

Voor het inpassen van nieuwe fietspaden dient ecologie als uitgangspunt een harde randvoorwaarde te zijn, i.p.v. inpassing in het groen. Zeker nu de Eem is aangegeven als ecologische verbindingszone.”

Met betrekking tot de situering van het Ziekenhuis op de plaats van het voormalige MOB-terrein willen wij opmerken, dat juist dit MOB terrein grote ecologische waarde heeft. De indeling en invulling overziend, vragen wij ons af waarom dit niet eerder een punt van discussie is geweest. Dit gebied is van minder ecologische belang, en dan zou juist het MOB terrein beter kunnen aansluiten op als ecologische verbindingszone. Nu de verkeersoplossingen nog een probleem zijn, en onderzocht moeten worden, zouden wij het een goede zaak vinden als alsnog onderzoek wordt gedaan om het ziekenhuis op te schuiven naar de noordkant.

5. Luchtkwaliteit

In het plan wordt aangegeven dat er geen problemen zijn te verwachten voor de luchtkwaliteit. We plaatsen hierbij toch wel wat kanttekeningen. De toename van het verkeer op deze locaties zal o.i. toch gevolgen hebben en we vragen ons af welke die nu precies zijn.

6. Dijkverbetering

We hebben bedenkingen over de kaalslag die gepland is m.b.t de dijken. Gesproken wordt over het kappen van bijna alle bomen. Weliswaar heeft dat niet volledig betrekking op dit plangebied, maar toch. Uit de tekst op blz. 44 blijkt dat er ook alternatieve mogelijkheden zijn voor beveiliging van het achterliggende gebied, zoals beweegbare kering in de randmeren en/of damwanden bij de dijk zelf. We vinden dat getracht moet worden om de natuurwaarde op de dijk zoveel mogelijk te bewaren door naar alternatieve mogelijkheden te zoeken.

7. Economische uitvoerbaarheid

We constateren dat een financiële onderbouwing volledig ontbreekt. In paragraaf 6.6. blz. 64, 65 wordt aangegeven dat een raming is gemaakt. Deze raming is echter niet in het bestemmingsplan opgenomen, waardoor geen inzicht wordt gegeven in de haalbaarheid van het bestemmingsplan als geheel. Wij maken hiertegen bezwaar. Temeer daar steeds is aangegeven dat de locatie Kop van Schothorst één van de drie locaties is (samen met de nog te ontwikkelen locaties Lichtenberg en Elizabeth) die gezamenlijk budgettair neutraal ontwikkeld moeten worden. Nu staat te lezen dat de locatie Kop van Schothorst minimaal budgettair neutraal wordt ontwikkeld, en dat mogelijke winst bestemd is voor ecologische ontwikkelingen in het bestemmingsplan Maatweg. Onduidelijk is welke bedragen meetellen om een uitspraak te kunnen doen over het nakomen van wel of geen budgettaire neutraliteit. Onduidelijk is ook waaruit de ecologische ontwikkelingen worden betaald. Is deze afhankelijk van de mogelijke ‘winst’ van Kop Schothorst? Wat is in dat geval de haalbaarheid van een ecologische ontwikkeling?

We verzoeken om alsnog een deugdelijke financiële onderbouwing aan het bestemmingsplan toe te voegen. Tevens verzoeken wij om hierbij inzicht te geven in de onderlinge budgettaire verhouding tussen de drie ziekenhuislocaties.

8. Afwijkingen Ziekenhuis t.a.v. Structuurplan

Er wordt heel wisselend gedacht over het ontwerp. Wat ons wel verbaasd is dat visies en inzichten kunnen veranderen met de waan van de dag. Moest de bebouwing eerst vooral niet detoneren met de omgeving, een open landschap, toen werd alsnog voor meer hoogte gepleit en nu worden wederom de vastgestelde kaders niet gerespecteerd.

9. Voorschriften en plankaart

Wij maken bezwaar tegen de volgende voorschriften:

Ø      Artikel 6 lid 7 Binnenplanse anticipatie

Het gaat om meer dan een bouwplan dat past in een ontwerp-uitwerking, het gaat om de beoordeling of een aantal zaken dan ook zijn opgelost. Een zorgvuldige procedure is dan op zijn plaats. Kortheidshalve verwijzen wij naar wat wij hierover hebben gezegd onder het kopje procedure.

Ø      Artikel 9 Natuurgebied

Bezwaar: tegen lid 4 onderdeel ontsluiting gemotoriseerd verkeer, enz. Juist in dit natuurgebeid horen dergelijke ontsluitingen niet thuis.

Ø      Staat van Inrichting voor bedrijfsdoeleinden

In een gebied wat al zwaar belast wordt, vinden wij het ongewenst om een ruime staat van inrichtingen op te nemen. Wij pleiten er voor om alleen 1 en 2 bedrijven toe te staan, eventueel gekoppeld aan een wijzigingsbevoegdheid. Hierdoor kan meer gestuurd worden.

We hopen dat u het bestemmingsplan wilt aanpassen met de genoemde punten.