Ziekenhuislocaties

Zienswijze Artikel 19.2 Meander Medisch Centrum, 19 mei 2008

Zienswijze Artikel 19.2 Meander Medisch Centrum, 19 mei 2008

Geacht College,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil graag reageren op de artikel 19.2 procedure rond het Ziekenhuis Meander.

Procedure

De SGLA heeft veel moeite met de gekozen procedure. Door de artikel 19.2 procedure te volgen, staat in principe het hoogste orgaan van de stad buiten spel. Deze procedure is immers de bevoegdheid van het College is er geen gelegenheid voor het laatste woord door de gemeenteraad. De SGLA pleit alsnog voor het afmaken van de normale bestemmingsplan procedure voor dit gebeid. Nu de plannen bekend zijn én er ook inzicht is in de eventuele uitbreiding op termijn, kan het bestemmingsplan nu voor dit gebied worden afgemaakt. We verzoeken u daarom alsnog over te gaan op het afmaken van de bestemmingsplanprocedure voor dit gebied.

We hebben daarnaast bezwaar tegen het voeren van deze procedure omdat de argumentatie naar onze mening niet klopt. De overweging dat deze procedure zou passen binnen de limitatieve lijst van Gedeputeerde Staten delen wij niet. Immers voor het voeren van een procedure volgens deze limitatieve lijst moet “bebouwing en beoogde gebruik in relatie met de omgeving niet hinderlijk van aard zijn”. Het is toch moeilijk vol te houden dat een dergelijk grote bebouwing van een ziekenhuis niet hinderlijk voor de omgeving is. Een beroep op deze limitatieve lijst faalt in onze ogen dan ook. Reden temeer voor het voeren van een normale procedure.

Verkeer

De gekozen oplossingen zoals die nu er zien, zijn beduidend beter dan eerdere plannen. We zijn blij dat het overleg uiterlijk tot deze oplossingen heeft geleid. Wel maken we ons nog zorgen over de gekozen oplossing voor parkeren aan de zijde van de Maatweg. Met name bestaat nog steeds de vrees voor geluid en stank overlast. Naar onze mening is nog niet voldoende aangetoond dat hiervoor sluitende oplossingen zijn. We pleiten voor een volledig dichte gevel.

We zijn van mening dat eerst de herinrichting van de Maatweg zou moeten zijn uitgewerkt, voordat de procedure rond de bebouwing kan worden gestart. We zijn dan ook onaangenaam verrast, dat de herinrichting buiten deze procedure wordt gehouden. In principe kan dit leiden tot een andere verkeersoplossing dan nu bekend is. Hierdoor ontstaat rechtsonzekerheid en onduidelijkheid over de gevolgen voor de verkeersstromen op de Maatweg. We vinden het zeer ongewenst dat er gekozen wordt voor een geknipte procedure en maken daar ook bezwaar tegen. We verzoeken u als nog de herinrichting van de Maatweg te betrekken bij de RO-procedure.

Milieu en Geluid

Wij hebben kennis genomen van de voorlichting van het Meander Medisch Centrum. Door de betreffende mensen wordt, naar onze mening terecht, aangegeven dat men zich houdt aan de richtlijnen die door de gemeente zijn opgelegd. Deze richtlijnen zijn door u opgelegd op basis van de referentieniveaus van het omgevingsgeluid ter plaatse. Door u is vastgesteld dat deze richtlijnen moeten worden gegeven op basis van de gebiedstyperingen uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. De woningen nabij het ziekenhuis liggen echter buiten deze geluidszone en hebben daarom een richtwaarde van 50 dB(A). Even later wordt deze situering en daarbij behorende normering weer als stedelijk aangemerkt. Blijkens de informatie die wij kregen tijdens de voorlichting van het ziekenhuis heeft men zich te houden aan richtwaardes van 60 dB(A); de geluidswaarde van industrieterrein de Isselt.

Kennelijk heeft u daar als gemeentebestuur dus ontheffing voor verleend. Wij waren hier niet van op de hoogte. Tevens zouden er op basis van de nu voorliggende berekeningen etmaalwaardes van 70 dB(A) gehaald mogen worden. Dit achten wij niet aanvaardbaar en wij verzoeken u dan ook om ervoor zorg te dragen dat deze normen in ieder geval beneden de waarde van 60 dB(A) worden gesteld. Verder gaan wij ervan uit dat het geluid binnenshuis in ieder geval de 35 dB(A) niet zal gaan overschrijden, mocht dit onverhoopt wel het geval zijn dan gaan wij ervan uit dat u hiervoor afdoende maatregelen zult (laten) treffen. We verwachten dat u zorg draagt voor een verdere minimalisering van de overlast van de piekbelastingen die ontstaan vanuit de open parkeergarage, het milieuplein en het laad- en losstation en vragen ons af hoe u dit denkt te handhaven. Wat wij ons verder afvragen is hoe u als bestuur van deze gemeente voor uw burgers dit soort normen kunt hanteren, terwijl voor de veroorzaker van de eventuele geluidsoverlast (het ziekenhuis) een norm van 48 d(B)A wordt gehanteerd.

Gezien onze ervaringen stellen wij u ook de vraag wat u gaat doen als de nu gehanteerde waardes niet gehaald worden, c.q. worden overschreden. Tevens denken wij dat het zorgvuldig zou zijn als u in ieder geval nu een nulmeting van het huidige geluid zou doen. Vergelijking van de huidige met de toekomstige situatie heeft dan in ieder geval nog realiteitswaarde.

Ruimtelijk

Nu gekozen wordt voor slechts uitwerking van alleen het gebied voor bebouwing van het Ziekenhuis is de samenhang van het gehele gebied moeilijk te beoordelen. Daar waar de gemeente juist voor dit gebied gekozen heeft voor het ontwikkelen van een structuurvisie als onderlegger van het bestemmingsplan, ontstaat nu toch een postzegelprocedure. Hiermee loopt de beoogde samenhang gevaar. We maken daar ook ernstig bezwaar tegen. Het is een belangrijk én kwetsbaar gebied in velerlei opzichten. De in gang gezette zorgvuldigheid gaat nu verloren door het in stukken knippen van procedures.

Conclusie

De SGLA is van mening dat met het voeren van deze procedure niet de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen en dat daardoor samenhang ontbreekt. We verzoeken om alsnog de bestemmingsplanprocedure af te maken.

Inspreken De Ronde 11 maart inzake best.plan De Berg - Lichtenberg

Inspreken De Ronde 11 maart inzake best.plan De Berg - Lichtenberg

Geachte Raadsleden.

Hoe serieus genomen kunt u zich, als gemeenteraad, voelen na het lezen van de reactienota? Een vraag die ik graag beantwoord zou zien.

Bij de vorige bespreking over dit onderwerp, was de bebouwing van de vier woningen in de groenstrook vooral noodzakelijk voor de financiering van het plan. Daar is nu niets meer van over. In het ontwerpbestemmingsplan werd dit argument ook niet meer gebruikt, maar was het opeens nodig voor de sociale veiligheid. Uiteraard is dit door de inspraakreacties onderuit gehaald en is nu het argument stedenbouwkundig verantwoord. Kortom, er zijn geen argumenten, maar de argumenten worden gezocht!

Financieel: Niet nodig, als de grondprijs over de resterende 99% van het geheel iets wordt opgehoogd is er geen financieel probleem.

Sociale veiligheid: Er is nu ook geen sprake van een onveilige situatie, dus waarom zou bebouwing bijdragen tot meer sociale veiligheid in deze situatie? Een bebouwing in een groenstrook zal juist meer aantrekkingskracht hebben op kwaad willenden, dan dat het bijdraagt in de sociale veiligheid. Immers het zijn vier apart staande woningen. In de reactienota is dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de woningen zouden bijdragen aan sociale veiligheid.

Stedenbouwkundig verantwoord: Als alle argumenten teniet worden gedaan, dan heeft de gemeente het aloude argument van stedenbouwkundig verantwoord. Wie wet wat dat betekent mag het zeggen!

Nog belangrijker is echter dat het bouwen in de groenstrook rechtstreeks indruist tegen de opdracht van uw Raad. In het amendement dat is aangenomen heeft u de opdracht gegeven om het bewonersmodel uit te werken en daarin was geen sprake van een bebouwing in de groenstrook. In de voorwaarden die u geeft in het amendement blijkt ook dat bebouwing daar niet gewenst is. In de reactienota wordt nu toegegeven dat de gemeente (in strijd met het amendement) de bebouwing in het plan heeft ingebracht (zie blz. 4 onder 1.2) Dat brengt mij terug bij mijn beginvraag.

Hoe serieus genomen kunt u zich, als gemeenteraad, voelen na het lezen van de reactienota? Overigens, wij hebben in onze zienswijze de opdracht van de Raad als toetsingkader genomen en geconstateerd dat daaraan niet wordt voldaan. In de reactienota wordt dit niet eens genoemd. Onze zienswijze wordt zeer beperkt weergegeven, waardoor u dit ook wordt onthouden.

En als u al niet serieus wordt genomen, hoe denkt u dat bewoners zich na dit proces voelen. In het begin toegejuicht en zelfs een prijs van de gemeente voor het bewonersinitiatief. En nu? Een reactie die bij ons binnen kwam luidde:

“Ik ben zo gedesillusioneerd over de gemeente, dat ik het niet meer zie zitten om in te spreken. Bij voorbaat is alle moeite voor niets. Ze pikken je mooie plannetje en doen vervolgens precies wat hen het beste uitkomt. “

Het is nu aan u als Raad om duidelijk te maken waar de grenzen liggen. Voor de SGLA is deze zaak, met name de bebouwing in de groenstrook een principiële. Waar blijven burgers als zelfs raadsopdrachten niet worden uitgevoerd. Vorig jaar december was u duidelijk. In een unanieme motie maakte u duidelijk dat u wilt dat raadsopdrachten worden uitgevoerd. Ik hoop dat u nu weer zo duidelijk bent!

Zienswijze en bezwaar inzake Ontwerp Bestemmingsplan De Berg 2003, herziening ex artikel 30 van de WRO (2007) - 28 november 2007

Zienswijze en bezwaar inzake Ontwerp Bestemmingsplan De Berg 2003, herziening ex artikel 30 van de WRO (2007) - 28 november 2007

Geacht College,

Hierbij geven wij onze zienswijze en bezwaar met betrekking tot dit bestemmingsplan. We zijn teleurgesteld dat het ontwerpbestemmingsplan nog steeds niet voldoet aan de uitgangspunten zoals deze door de Gemeenteraad zijn geformuleerd op 5 april 2005 (Zie bijlage Amendement A4c1)

Daarnaast is ook geen rekening gehouden met de stellingname van raadsfracties in de vergadering van de Ronde van 13 maart 2007 waarbij werd aangegeven door de meerderheid dat bebouwing in de groenstrook van de Jacob Catslaan ongewenst was. We zijn van mening dat u daarmee onvoldoende uitwerking hebt gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad. We handhaven dan ook volledig de eerder door ons ingediende bezwaren.

Toetsing op opdracht Gemeenteraad

De opdracht in het door amendement Modellenstudie Lichtenberg gewijzigde raadsvoorstel 1677531-C) luidt:

  • Het bewonersmodel voor de locatie Lichtenberg als uitgangspunt genomen wordt voor de verdere uitwerking;
  • De bewonersgroep De Lichtenberg actief te betrekken en te laten participeren in de verdere uitwerking

In het betreffende amendement werd uitdrukkelijk de essentie van het bewonersmodel aangegeven:

  1. draagvlak in de directe omgeving (doordat eerst woonwensen zijn geïnventariseerd)
  2. aansluiten bij woontypologieën op de Berg
  3. Behoud zichtlijnen, monumentale bomen en grafheuvel
  4. Behoud groenstrook (uitloper bosgebied/STEK) en plantsoen

We kunnen constateren dat de essentie 1, 2 en 3 in grote lijnen zijn gevolgd en dat hiervoor een goede uitwerking is lijkt te komen, hoewel dat bij punt 2 nog zal moeten blijken. Helaas moeten we ook constateren dat aan de vierde essentie niet is voldaan en daarmee geen uitvoering is gegeven aan de opdracht van de Gemeenteraad van Amersfoort. We zijn van mening dat op dit onderdeel alsnog de opdracht moet worden uitgewerkt en dus de vier woningen uit het ontwerp bestemmingsplan dienen te worden geschrapt.

Reactie op Reactienota en het in procedure gebrachte bestemmingsplan en voorschriften.

Groenstrook Jacob Catslaan

Wij hebben bij het voorontwerp onze bezwaren kenbaar gemaakt o.a. op het feit dat bouwen in de groenstrook van de Jacob Catslaan in strijd is met het rapport van Bureau Waardenburg en het bijbehorende kaartmateriaal Amersfoortse STEK (Stedelijke Ecologie in Kaart) van 21 mei 2001. Op deze kaart staat de groenstrook aangegeven als uitloper van het bos Klein Zwitserland en verdient eenzelfde status.

In de reactienota gaat u hier niet op in. Deze kaart is in opdracht van de gemeente gemaakt en we mogen toch veronderstellen, dat de gemeente zich moet houden aan een dergelijke belangrijke kaart. We voegen de kaart toe, zodat u nogmaals kunt zien dat bebouwing hier ongewenst is. De STEK kaart werd uitdrukkelijk genoemd als voorwaarde voor de uitwerking van het bewonersmodel. Door hier niet aan te voldoen is dit in strijd met de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn geformuleerd.

In uw reactienota geeft u ook aan dat de bouw van de vier bewuste woningen nodig zouden zijn voor sociale veiligheid. We vinden dit een erg gezocht argument, wat ook nog nooit als argument naar voren is gekomen en ook niet als uitgangspunt is geformuleerd. We constateren dat hiermee tussendoor blijkbaar, zonder dat hierover de gemeenteraad is geraadpleegd, andere uitgangspunten zijn meegewogen. We maken hiertegen bezwaar.

Al evenmin voldoet u in de reactienota aan de opdracht van de gemeenteraad om financiële oplossingrichtingen aan te geven voor het niet het bouwen van vier woningen. Ons inziens zal er nauwelijks sprake zijn van minderopbrengst, u toont het in ieder geval niet aan. Mocht dat toch nog het geval zijn, dan is het ook simpel op deze locatie de opbrengst te verhogen door een iets hogere grondprijs voor het gehele gebied. Door het niet geven van oplossingsrichtingen, wekt u de indruk de wens van de Gemeenteraad naast u neer te leggen. We vinden dit een vreemde zaak en maken hiertegen dan ook bezwaar.

Ø      We maken daarom bezwaar tegen wijziging 41. Onderdeel Artikel 15, lid 1 k en verzoeken deze bepaling te schrappen en dit tevens op de plankaart te wijzigen door voor de hele groenstrook de bestemming groenvoorziening op te nemen, met inachtneming van het handhaven van wijziging 41 artikel 15 lid 1 l  (de aanduiding geen speelvoorzieningen en fietspaden) voor de hele groenstrook.

Hoogte accent met maximum aantal bouwlagen van 12.

Ook op dit onderdeel denken wij dat de opdracht van Gemeenteraad hierin niet goed is uitgewerkt, namelijk op het onderdeel aansluiten bij woontypologieën op de Berg. In onze eerdere reactie gaven wij al aan dat nergens in het Bergkwartier een gebouw voorkomt van meer dan 6 verdiepingen (met uitzondering van congrescentrum De Eenhoorn in het laagst gelegen deel van de wijk). Een gebouw van 12 verdiepingen boven maaiveld, sluit dan ook niet aan bij het karakter van de bebouwing van het Bergkwartier. Om beter aan deze eis te kunnen voldoen, zou de hoogbouw niet hoger moeten zijn dan de hoogte van het huidige ziekenhuisgebouw. Het aantal bouwlagen zou hierop moeten worden aangepast. Wij zijn van mening, dat hoogbouw in strijd is met de aanwijzing van “beschermd stadsgezicht De Berg” waarmee beoogd wordt de stedenbouwkundige structuur en het kleinschalige en groene karakter van de wijk te behouden. In de reactienota wordt hierop niet ingegaan. Gesuggereerd wordt dat het rijksstadsgezicht niet wordt aangetast, overigens zonder een motivatie op basis van de aanwijzing van Beschermd stadsgezicht De Berg.

“Het Bergkwartier is een goed voorbeeld van een laat negentiende eeuwse en begin twintigste eeuws stedelijk villagebied met de kenmerken van de laat negentiende eeuwse landschapsstijl. Hierbij is optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke gesteldheden van het gebied, met een goed bewaard gebleven structuur, architectonische samenhangende bebouwing en een gevarieerde groenstructuur. De aanwijzing van het Bergkwartier tot een door het rijk beschermd stadsgezicht betekent een versterking en verbreding van de in de stad gekwalificeerde waardevolle stedenbouwkundige structuren “ Dit is een citaat uit advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (O. C. en W.) inzake het voorstel aanwijzing Bergkwartier als beschermd stadsgezicht door de Gemeente Amersfoort op 29 september 2004. We zijn en blijven van mening dat door een zo grootschalige hoogbouw het kleinschalige karakter wél wordt aangetast en dus in strijd is met het eigen advies.

De hoogbouw is volgens het ontwerp Bestemmingsplan gepland op het hoogste punt van het plangebied voor de ingang van het ziekenhuis. Dat is aanmerkelijk dichter bij de Utrechtseweg dan het huidige ziekenhuis gedeelte met 8 bouwlagen. Doordat het ziekenhuis in de helling is geplaatst en daarmee lager staat dan het beoogde appartementengebouw, oogt het vanaf de Utrechtseweg als een gebouw met 6 verdiepingen terwijl alleen aan de zuidzijde 8 verdiepingen zichtbaar zijn. Dit betekent dat de beoogde hoogbouw aanzienlijk hoger wordt dan het ziekenhuis en vanaf de Utrechtseweg tweemaal zo hoog lijkt als het ziekenhuis.

We maken daarom bezwaar tegen dit ontwerp en deze hoogbouw en verzoeken de plankaart en de voorschriften aan te passen, zodanig dat een kleinschaliger hoogbouw, met minder lagen bebouwing, kan worden gerealiseerd.

Economische paragraaf

In het ontwerp bestemmingsplan is geen enkele onderbouwing meegenomen, terwijl dat verplicht is. Beweringen dat er gaten in de exploitatie worden geschoten als de betwiste vier woningen uit het ontwerp bestemmingsplan zouden worden gehaald, zijn niet onderbouwd, kunnen niet gecontroleerd worden en kunnen dan ook niet als argument dienen. We hebben overigens ook al aangedragen dat er gemakkelijk oplossingen zijn te vinden door over het gehele gebied uit te gaan van een hogere grondprijs. We maken bezwaar tegen het ontbreken van een deugdelijke economische paragraaf en verzoeken deze alsnog op te nemen, zodat ook door burgers een oordeel gevormd kan worden en daardoor ook meer rechtszekerheid aan dit plan kan worden ontleend.

We hopen dat het bestemmingsplan alsnog wordt aangepast met de door ons aangegeven punten en zijn gaarne bereid onze bezwaren ook in een hoorzitting aan u toe te lichten.

Inspreken in De Ronde betreffende Verkeersoplossing Maatweg, 2-10-2007

Inspreken in De Ronde betreffende Verkeersoplossing Maatweg, 2-10-2007

Leden van de Raad, we willen graag inspreken over de volgende onderwerpen:

  • Rechtszekerheid en de nu te voeren procedure

  • Tekening

  • Welke randvoorwaarden worden nu vastgesteld

Ad 1.

We maken ons zorgen over de nu te voeren procedure. Immers het bestemmingsplan is nog niet eens door de PPC behandeld en er is nog veel onduidelijk. Toch stelt het College nu voor om via een artikel 19.2 WRO medewerking te verlenen aan de bouwplannen van Meander. We hebben daar grote moeite mee. Er is nog geen enkele rechtszekerheid. Het bestemmingplan bevat naast de verkeersproblematiek ook nog vele andere elementen waarover nog geen duidelijkheid is. Denk aan de discussie over het Huis van de Watersport, de ecologische aspecten en de onduidelijkheid nog over het inrichtingsplan. Er ligt geen duidelijke Bestemmingsplankaart waarop is aangegeven wat nu precies waar komt en waar bijvoorbeeld mogelijke uitbreiding komt. Datzelfde geldt voor het parkeren en groenvoorzieningen bij uitbreiding. Kortom, deze procedure aangaan zonder dit soort duidelijkheid biedt geen rechtszekerheid voor de burger en dat dient een RO procedure wel te bieden.

Ook de procedure zelf heeft voor ons nog veel vraagtekens. Kan het College aangeven  hoe de nu te volgen procedure precies in elkaar zit en op welke momenten door belanghebbenden kan worden gereageerd en eventueel beroep en bezwaar worden aangetekend. Op dit moment is er voor ons in ieder geval nog weinig houvast.

Ad 2.

De tekening die bij het raadsvoorstel zat, was onvolledig. We hebben u daarover gemaild. Dat heeft in ieder geval geleid dat alsnog een grotere tekening is verstrekt aan de fracties, maar nog steeds geen volledige kaart. De kaart die wij hebben laat een toegang zien via de recreatieweg en dus de Schans. Volgens het college een toegang voor aanvoer van psychiatrische patiënten die een eigen ingang zouden moeten hebben. Dit lijkt ons een vreemde en overbodige zaak. Er is immers ruimte genoeg op de ambulance en vrachtverkeer ontsluiting. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier toch een toegang tot de Schans is gecreëerd, die mogelijk in de toekomst ook door ander (vracht) verkeer kan worden gebruikt.. We verzoeken u om deze inrit niet toe te staan, en vast te houden aan de door u meegegeven randvoorwaarden.

Ad 3.

Over de verkeersontsluiting zal (is) door andere insprekers gesproken worden. Wij sluiten ons daar, gezien de beperkte inspreekmogelijkheid hier, bij aan. Wel hebben we nog een vraag. In bijlage 2 is een second opinion bijgesloten. Er worden een aantal aandachtspunten genoemd, die op zich zelf nog tot discussie kunnen leiden. Maar in de Conclusie wordt gesproken over “randvoorwaardelijk”. Dat is essentieel iets anders. Kan er worden aangegeven wat dit inhoudt en met welke gevolgen. We vragen ons ook af wat u nu besluit. Besluit u vanavond over deze verkeersontsluiting én het inrichtingsplan. Of geeft u carte blanche aan het College. Besluit u nu vanavond over een artikel 19 procedure, zonder dat al enige rechtszekerheid is geboden? We vinden dit geen duidelijke besluitvorming en daarom ook zeer onwenselijk. Er zijn nog teveel onbeantwoorde vragen om nu al uw fiat te geven aan het starten van de artikel 19-procedure en verzoeken u eerst helder te krijgen wat er nu precies besloten wordt. .

Reactie conform artikel 10 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan De Berg 2003, herziening ex artikel 30 van de WRO - Lichtenberg 2007, 10 mei 2007

Reactie conform artikel 10 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan De Berg 2003, herziening ex artikel 30 van de WRO  - Lichtenberg 2007, 10 mei 2007

Geacht College,

Hierbij geven wij onze reactie in het kader van het artikel 10 met betrekking tot dit bestemmingsplan.

Proces

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het gevolgde proces om tot herziening ex artikel 30 te komen. Een participatieproces waarbij de Werkgroep duidelijk invloed heeft gehad om tot deze invulling te komen. We adviseren het College van B&W dan ook om veel vaker dit soort van participatieprocessen te benutten om tot gedragen plannen te komen. Een co-productie van gemeente en betrokken bewoners kan leiden tot een breed draagvlak én aanvaardbare plannen. Het is ons bekend dat ook dit proces niet geheel vlekkeloos is gelopen, maar mede doordat er ruimte is geboden om uit de impasse te komen, is er nu deze herziening. Desondanks zijn er nog enkele punten overgebleven waarop wij wel willen reageren.

Inhoud

We richten ons op de twee kernpunten van verschil die nog zijn gebleven, namelijk de mogelijkheid van bebouwing in de groenstrook aan de Jacob Catslaan en de hoogte van de bebouwing.

  1. Mogelijke bebouwing in de groenstrook van de Jacob Catslaan.

Wij achten de mogelijkheid van bebouwing van deze groenstrook in strijd met  het rapport van Bureau Waardenburg en het bijbehorende kaartmateriaal Amersfoortse STEK (Stedelijke Ecologie in Kaart) van 21 mei 2001. Op deze kaart staat de groenstrook aangegeven als uitloper van het bos Klein Zwitserland en verdient eenzelfde status.

Daarnaast is bebouwing in deze groenstrook in strijd met het advies van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht d.d. 13 januari 2004:  “… Een blijvend groene inrichting (zonder bebouwing, zonder wegen) van de groenstrook, die ook in zijn volledige, huidige omvang toch relatief smal is, op een wijze die niet ten koste gaat van de uitgeefbaarheid van de gronden, lijkt mogelijk, ook zonder dat de volledige groenstrook buiten het uit te werken gebied wordt gehouden en de bestemming Groenvoorziening krijgt.”.

De groenstrook meet in zijn huidige omvang ongeveer 6000 m2. In de voorliggende plannen meet deze groenstrook nog slechts 4700 m2. Het doel om de groenstrook te bewaren is hiermee dus niet gehaald en verdere aantasting van deze strook is ons inziens in strijd met de bedoeling van GS.

Hierbij wordt ook opgemerkt dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad, vertegenwoordigd door raadsleden van diverse partijen, in de Ronde van 13 maart 2007, zich heeft uitgesproken tegen bebouwing in deze groenstrook. Bebouwing van de groenstrook heeft grote invloed op de privacy van de bewoners van de oneven zijde van de Jacob Catslaan. Dit effect wordt versterkt door het hoogteverschil in het terrein. Deze privacy dient, zoals GS ook heeft aangegeven, gewaarborgd te worden.

We maken daarom bezwaar tegen wijziging 42. Onderdel Artikel 15, lid 1 k en verzoeken deze bepaling te schrappen en dit tevens op de plankaart te wijzigen door voor de hele groenstrook de bestemming groenvoorziening op te nemen, met inachtneming van het handhaven van wijziging 42 artikel 15 lid 1 l  (de aanduiding geen speelvoorzieningen en fietspaden) voor de hele groenstrook.

2. Hoogte accent met maximum aantal bouwlagen van 12.

Eén van de belangrijkste eisen die aan de inrichting van het gebied is gesteld, is dat het moet aansluiten bij het karakter van de bestaande bebouwing van het Bergkwartier. Weliswaar kan het stedenbouwkundig een mooi baken zijn, als hier een markante ranke toren verrijst, maar de hoogte van het maaiveld maakt het hier mogelijk om al met een bescheiden aantal verdiepingen dat effect te bereiken. Nergens in het Bergkwartier komt een gebouw voor van meer dan 6 verdiepingen (met uitzondering van congrescentrum De Eenhoorn in het laagst gelegen deel van de wijk). Een gebouw van 12 verdiepingen boven maaiveld, sluit dan ook niet aan bij het karakter van de bebouwing van het Bergkwartier. Om beter aan deze eis te kunnen voldoen, zou de hoogbouw niet hoger moeten zijn dan de hoogte van het huidige ziekenhuisgebouw. Het aantal bouwlagen zou hierop moeten worden aangepast.

De hoogtescheidingslijn op de plankaart geeft een grens aan tussen 5 en 12 verdiepingen. Het in het Voorlopig Ontwerp Stedenbouw genoemde tussendeel van 3 lagen is hiermee niet vastgelegd. De hoogtescheidingslijn zal conform deze afspraak aangepast dienen te worden. We verzoeken de plankaart hierop aan te passen.

Tot slot wijzen wij op het Ecogroen advies zoals is toegevoegd als bijlage 2 bij deze herziening. Uit dit advies blijkt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is en dat ontheffing van de Flora en Faunawet zal moeten worden gevraagd bij de sloop van de ziekenhuisgebouwen. We verzoeken u met uiterste zorgvuldigheid in dit gebied op te treden.