Ziekenhuislocaties

Inspreken in De Ronde betreffende bestemmingsplan en verkeersontsluiting Maatweg, 30 januari 2007

Inspreken in De Ronde betreffende bestemmingsplan en verkeersontsluiting Maatweg, 30 januari 2007

Al vanaf het begin van de planvorming, komst ziekenhuis aan de Maatweg, heeft de SGLA gevraagd, de verkeersontsluiting leidend te laten zijn i.p.v. sluitpost in de planvorming. Wij hebben daarom gevraagd voor het instellen van een verkeerswerkgroep die zich over de verkeersproblematiek zou buigen. Helaas ligt er geen verkeerskundig eindplan, op basis waarvan geoordeeld kan worden hoe het verkeer wordt afgewikkeld. Het college heeft mede op basis van een second opinion, aanbevelingen aan het ziekenhuis meegegeven t.b.v. een nadere toetsbare concrete uitwerking. Aanbevelingen, waarbij de SGLA grote twijfel heeft of die binnen de voorkeursvariant haalbaar zijn en met welke consequenties.

Wij zijn erg blij dat er een second opinion is opgesteld en dat de knelpunten, zoals wij die ook al in onze zienswijze hadden aangegeven, erkend zijn en daarvoor geen overredingskracht  meer nodig is. Wij willen de beide wethouders bijzonder hartelijk bedanken dat zij opdracht hebben gegeven voor een second opinion. Met het vervolg zijn wij minder tevreden.

Het college kiest voor uitwerking van variant 2, wij hebben hiertegen gegronde bedenkingen (eufemistisch gesteld) en komen uit op variant 4. Omdat het volgens het ziekenhuis 5 voor 12 is, stellen wij voor beide varianten toekomstvast uit te werken en deze uitwerkingen voor de start van de art.19 WRO-proc. aan u voor te leggen. Pas dan kunt u een oordeel vellen en dus een zorgvuldige afweging maken, welke variant het beste is.

Wij vragen u daarom:

  • Een toekomstvaste en toetsbare uitwerking van zowel variant 2, als van variant 4 te maken en pas dan een keus te maken. Bij variant 4 denken wij dan aan een rechtstreekse aansluiting van de (auto)ontsluitingsroute via een nieuwe entree van de parkeergarage aan de noordkant i.p.v. het handhaven van een entree voor auto’s via het voorterrein. (Met een dergelijke oplossing komen essentiële knelpunten te vervallen (hellingen, opstelruimte, enz.)

  • Het verkrijgen van het ITS-certificaat onderdeel te laten zijn van de uitwerking

  • De uitwerkingen ter beoordeling aan de raad voor te leggen, alvorens de artikel-19 WRO te starten

  • De verkeerswerkgroep bij de beoordeling/toetsing te betrekken om verrassingen achteraf te voorkomen

  • De raad hierover te informeren, zodat zij dit bij hun afweging kunnen betrekken.

Kiest u voor een zeg-maar ‘gefaseerde’ oplossing (dus eerst alleen variant 2) dan vragen we een toekomstvaste uitwerking van variant 4 niet te blokkeren, noch bouwtechnisch, noch bestemmingsplantechnisch en dit zowel in de aanbevelingen als in het bestemmingsplan expliciet te regelen.

Over het proces valt veel te zeggen, (niet krijgen van gedetailleerd kaartmateriaal, onjuiste cijfers bij doorsnede in voorontwerp-bestemmingsplan, enz.), maar dat zullen wij hier nalaten. Wel willen wij nog opmerken, dat wij verheugd zijn, dat het college het goederen-vervoer niet meer via de Schans laat lopen. U heeft als raad besloten de woningen te handhaven. De impact die het ziekenhuis op hun woonomgeving heeft, valt niet weg te nemen, wel onnodige overlast. Daarom een terechte keus.

Wij danken u voor uw aandacht, hopen dat u positief op onze vragen wilt reageren en verzoeken u deze inbreng als bijlage op te nemen naar de PPC.