Ziekenhuislocaties

E-mail aan raadsleden inzake verkeersontsluiting ziekenhuis Maatweg, 11 januari 2007

E-mail aan raadsleden inzake verkeersontsluiting ziekenhuis Maatweg, 11 januari 2007

Geachte raadsleden,

Dinsdagavond 9 januari heeft u een presentatie gekregen van het nieuwe ziekenhuis in zijn directe omgeving. Doordat u nog niet beschikt over de second opinion verkeer plus Verkeersnotitie (met onze opmerkingen) heeft u een te globaal en daarmee ook een onvolledig beeld gekregen. Het gaat om een complexe verkeerssituatie met een aantal erkende knelpunten. Het zijn de knelpunten zoals de SGLA al eerder heeft aangegeven en in de second opinion zijn bevestigd. Dinsdagavond is onvoldoende duidelijk gemaakt dat en waarom variant 2 wellicht niet het definitieve ontwerp kan zijn. Uit het onderstaande zal u ook duidelijk worden dat er dus nog geen sprake is van een haalbare verkeerslossing.
In de second opinion wordt variant 2 weliswaar niet afgewezen, maar wordt wel duidelijk gemaakt, dat deze variant zo niet uitgevoerd kan worden. Een niet geringe constatering! Er worden door het bureau Witteveen & Bos een aantal aanbevelingen cq randvoorwaarden gegeven die de geconstateerde knelpunten moeten oplossen. Of dit ook haalbaar is, wordt niet vermeld, met welke gevolgen evenmin. Zo zou o.a. door een te korte opstelstrook het verkeer vast komen te staan en waren hellingen te stijl. Als randvoorwaarden cq aanbevelingen om de hier ontstane problemen op te lossen is daarom meegegeven:


1. Een opstellengte voor de afslag naar de Maatweg van 20 m., moet minimaal 45 m. worden.

Opm.: Het verlengen van de opstelstrook tussen kruising op voorterrein en de Maatweg tot minimaal 45 m. kan echter niet zondermeer en heeft consequenties   voor het voorterrein of in de parkeergarage. Oplossingen zouden wellicht kunnen zijn het opschuiven van het hoofdgebouw, andere inrichting van het voorterrein en aantakkingen of anderszins.


2. Voor hellingen is meegegeven dat deze voor voetgangers en fietsers niet meer dan 2% mogen bedragen en in de parkeergarage t.g.v. auto’s niet meer dan 5%.


Opm.: Of dit gezien de te overbruggen hoogte verschillen haalbaar is en met welke consequenties, is onduidelijk. Door ontwerp en ligging is er namelijk nog al wat hoogteverschil te overbruggen, namelijk: ten eerste hoogteverschil tussen Maatweg en kruising op voorterrein en ten tweede doordat de parkeergarage voor deels onder maaiveld ligt is de hoofdingang belangrijk hoger komen te liggen. Met deze hoogte verschillen krijgt iedere verkeersdeelnemer te maken ongeacht of hij gehandicapt is of niet (invoeren trappen of liften?).


3. Maken van middengeleiding van 5 m. om verkeer op voorterrein kans te geven veilig ander verkeer te kunnen kruisen.


4. Als aanbeveling is ook overgenomen om het goederen vervoer niet via de Schans maar op eigen terrein af te wikkelen.

Of  bij een nieuw ontwerp alle knelpunten goed zijn opgelost en of hierdoor nieuwe knelpunten (bijvoorbeeld in de parkeergarage) ontstaan, is nu nog niet te overzien. Ook de nieuwe parkeersituatie inclusief groeimogelijkheid is zo nieuw, dat die nog niet in de second opinion is meegenomen. Waar de toegang(en) naar de parkeermogelijkheden (tussen de ‘vingers van het gebouw’ en voorlopig plattere parkeergarage) kom(t)en te liggen is ook nog onvoldoende duidelijk. Het ziekenhuis heeft op basis van deze randvoorwaarden en alle andere punten in ieder geval al gezegd dat de uitwerking van het voorterrein er misschien wel eens heel anders uit kan zien, dan de nu voorgestelde inrichting met ‘ovonde’.
Kortom allemaal vragen waarop nu nog geen antwoord te geven is en waarvan het antwoord pas bij de artikel 19.2 WRO-procedure gegeven zal kunnen worden. De beperkte ruimte als gevolg van het vaststaande ontwerp maakt dat het op details aan komt of iets wel of niet kan. Een definitief eindoordeel over variant 2 met de gestelde randvoorwaarden valt zonder deze concrete uitwerking dus nog niet te geven. De winst zit hem in het feit dat door de second opinion de verkeersknelpunten voor het huidige ontwerp in beeld gebracht en erkend zijn en met die kennis verder kan worden gewerkt.
Ook het college zal pas definitief een oordeel kunnen vellen bij de art.19.2 WRO procedure. Zij kan nu niet meer en niet minder dan een door hen gewenste oplossingsrichting aangeven. Mocht het ziekenhuis in de uiteindelijke uitwerking t.b.v. de artikel 19.2 WRO procedure niet voldoen aan de gestelde randvoorwaarden of als er sprake zal zijn van nieuwe knelpunten, dan ontstaat er niet alleen een nieuwe situatie, maar zal zeker ook sprake zijn van tijdverlies. Tijdverlies die niet nodig is als voor een andere procedure wordt gekozen.
Geplaatst dus voor de keus tussen de niet concreet toetsbare variant 2 en een andere ook nog niet concreet toetsbare variant, stellen wij als SGLA (net als ‘de bewoners’ en DVH) voor de varianten 2 en 4 dusdanig concreet uit te werken, dat deze beide toetsbaar zijn op haalbaarheid en gevolgen en effecten. Pas dan dient op basis daarvan tot een definitieve keuze te worden gekomen, want dan weet iedereen wat en waarvoor hij kiest, qua verkeersveiligheid, voetgangers- en fietserscomfort entree ziekenhuis, doorstroming, vormgeving en uitstraling. Met deze aanpak wordt tijdverlies voorkomen en kan een artikel 19.2 WRO procedure in april van start gaan.
Ons is weer eens duidelijk geworden, dat verkeer ondanks een maquette en schetsen niet zomaar is af te lezen, maar dat je je hierin moet verdiepen om te kunnen beoordelen. Dit geldt des te meer waar er zo weinig ruimte is en oplossingen dus beperkt zijn. Over de in dit geval zo belangrijke technische aspecten van het huidige ontwerp, de knelpunten, de gevolgen bij de verschillende oplossingen en alternatieven zouden wij graag met uw fractie van gedachten willen wisselen.
Wij zijn bereid voor 30 januari (dan moet u kiezen heeft de wethouder gezegd*) de verkeersproblemen, de mogelijke oplossingen, de alternatieven, enz. die hier spelen met u te bespreken, zodat u op 30 januari een zorgvuldig besluit kunt nemen.
Wij hopen dat u met voorstellen voor een datum komt, zodat wij kunnen kortsluiten wie er van ons kan. Telefonisch een afspraak maken, kan ook, dan via 4721234 (wel of niet bereikbaar tot 23.00 uur). Wij verwijzen ook nog naar de Notitie Verkeer, waarin een opsomming is opgenomen van alles m.b.t. de varianten en iedereen dit van eigen commentaar heeft voorzien.

Met vriendelijke groet namens de SGLA
Roelie Norp
Leffert Oosterloo
Peter de Langen

*) De wethouder heeft luid en duidelijk uitgesproken, dat u 30 januari moet kiezen voor een bepaalde variant. Maar wat als de uitwerking van variant 2 te wensen overlaat? Kiest het college dan alsnog iets anders, laat zij opgelegde randvoorwaarden vallen omdat er dan andere argumenten gelden, gaat zij hiermee terug naar de raad? Niet duidelijk is wanneer bij een keuze voor var. 2 alsnog voor een andere variant gekozen zou moeten worden.
Kortom welke invloed heeft de raad nog op dit proces?