Ziekenhuislocaties

Standpunt SGLA t.a.v. notitie Verkeer Maatweg, 3 januari 2007

Standpunt SGLA  t.a.v. notitie Verkeer Maatweg, 3 januari 2007

Tekstuele toevoeging Notitie Verkeer Maatweg (Eindadvies) blz. 2

Dit was een verzoek van enkele leden van de werkgroep, vooral om de Hamseweg te ontzien.

Hierna toevoegen: Andere groepen hebben in hun zienswijze op het voorontwerp-bestemmingsplan Maatweg bewust niet meer om een rotonde gevraagd, maar een zoekgebied aangegeven waar een betere ontsluiting voor het ziekenhuis zou moeten komen.

1. Standpunt SGLA blz. 13 Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Algemeen

De SGLA is blij dat er een second opinion is gemaakt m.b.t. de voorgestelde ontsluiting van het nieuw te bouwen ziekenhuis Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. Het is alleen jammer dat deze Second Opinion Maatweg geen te beoordelen eindbeeld heeft opgeleverd en dus nog steeds geen concrete toetsbare verkeersoplossing is. Wel heeft de Second Opinion Maatweg inzicht gegeven in een aantal knelpunten en discussie opgeleverd, die in de tweede fase van de Verkeerwerkgroep Maatweg onvoldoende aan bod zijn gekomen.

Naast het inzicht dat deze Second Opinion Maatweg geeft, is de second opinion op bepaalde essentiële onderdelen te beperkt uitgevoerd. Zo zijn enkele verkeerskundige vragen van de SGLA niet beantwoord of is naar onze mening een discutabel antwoord gegeven. (Het ging hier o.a. om een vraag over doorzicht op het voorterrein, de helling voor voetgangers en fietsers op het voorterrein en verkeersregeltechnische vragen.)

Kader opdracht second opinion

Afgesproken was dat Witteveen & Bos de varianten op hun verkeerstechnische merites moest beoordelen, doch Witteveen & Bos heeft zich bij de varianten 3 en 4 beperkt tot het aangeven van de structuur. Vervolgens is deze structuur verkeerstechnisch beoordeeld. Ons standpunt is dat op deze wijze de varianten 3 en 4 zo niet correct te beoordelen zijn in vergelijking met de wel verkeerstechnisch verder uitgewerkte varianten 1 en 2.

Varianten 3 en 4

Witteveen & Bos is er bij de beoordeling van de varianten 3 en 4 impliciet uitgegaan van een inrichting van het voorterrein van het ziekenhuis naar analogie van de varianten 1 en 2. Hiermee is een principieel onjuiste keuze gemaakt, omdat juist de kracht van de variant  4 is dat ze de knelpunten in ruimte (lengte) en hoogte (hellingen) op het voorterrein van het ziekenhuis bij uitstek kunnen ondervangen. Door deze wijze van beoordeling door Witteveen & Bos wordt er ook geen antwoord gegeven op de vraag van het college over de kwaliteit van variant 4 ten opzichte van variant 2. Integendeel: de varianten 4 en 2 zijn qua beeldvorming identiek gemaakt, waardoor de verschillen klein geworden. Ambtelijk wordt op basis hiervan de voorkeur uitgesproken voor het oorspronkelijke inrichtingsprincipe volgens variant 2. De SGLA hanteert het standpunt dat bij het verder detailleren van de varianten 2 en 4, bijvoorbeeld op basis van het ingediende schetsje, blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de beide oplossingen. Nu blijkt dat het voorterrein ook voor variant 2 moet worden aangepast, blijkt des te meer dat een keus zonder concrete uitwerking niet mogelijk is.

Participatie

Reeds vanaf het begin van de inspraak heeft de SGLA er op aangedrongen aandacht te besteden aan verkeerstechnische uitwerkingen van de probleemsituaties en verkeer leidend te laten zijn voor wat betreft de verdere invulling. Wij vinden het daarom teleurstellend dat er ook nu nog geen verkeerstechnische te beoordelen oplossing van het voorterrein/entree van het ziekenhuis beschikbaar is (veiligheid, verkeersafwikkeling).  Wel vinden wij dat de verkeersproblematiek door de Second Opinion Maatweg een nadrukkelijker plaats in het proces gekregen heeft, waarvoor dank.

Concluderend

Wij zijn positief over het feit dat het vrachtverkeer niet meer over de Schans wordt geleid, maar dat de oplossing op eigen terrein moet worden gevonden. Naar nu is duidelijk geworden, blijkt dat de inrichting van het voorterrein niet meer was, dan een ontwerpsuggestie (schetsontwerp), terwijl dit als een realistisch voorlopig ontwerp is gepresenteerd (zie gegevens in voorontwerp-bestemmingsplan en eerdere reacties). Het is voor de SGLA onbegrijpelijk, dat deze ontwerp-suggestie, gekoppeld aan een stedenbouwkundig ontwerp, zo lang als een vaststaand ontwerp is gepresenteerd en uiteindelijk de grondslag vormt om te kiezen voor variant 2. Dit  te meer daar niet zeker is, dat een nadere adequate uitwerking binnen de gestelde randvoorwaarden mogelijk is. De SGLA blijft daarom van mening dat gezien de beperkte ruimte pas bij een concrete uitwerking van zowel oplossing 2 als oplossing 4 een goede onderlinge vergelijking, -zoals voorgestaan door het college- mogelijk is. Pas op grond daarvan kan vervolgens een zorgvuldige en weloverwogen keuze worden gemaakt, welke verkeersontsluiting de minste knelpunten oplevert en verkeersveilig is.

In het hele proces hadden wij liever een andere volgorde gezien en al eerder over de kennis willen beschikken die nu geleid heeft tot het stellen van randvoorwaarden. Wij steunen het besluit om het fietspad aan de oostkant te handhaven, zoals wij al eerder hebben aangegeven.

De SGLA blijft het betreuren dat op voorhand niet gekozen is voor een haltering van het OV op het ziekenhuisterrein zelf. De SGLA vraagt specifiek aandacht voor de haltering langs de Maatweg (zien en gezien worden) en kan zich niet vinden in het zonder verkeerslichtinstallatie oversteken van de Maatweg door aanwezigheid een middengeleiding.

Terecht schrijft de gemeente/college dat zij inrichtings- en bouwplannen toetst. Dit laat onverlet, dat bewoners c.q. de leden van de werkgroep dit ook zullen gaan doen. De SGLA vraagt nadrukkelijk om voordat het college een besluit neemt, eerst de Verkeerswerkgroep Maatweg als klankbord te gebruiken voordat het college een definitief standpunt inneemt. Qua tijd lijkt het ons ook beter vooraf van deze kennis gebruik te maken i.p.v. achteraf.

2. Standpunt SGLA blz.15  Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Huis van de Watersport

Voor Huis vd Watersport verwijzen wij naar de door ons ingebrachte zienswijze op het voorontwerp-bestemmingsplan. Wij willen hierbij nog wel opmerken, dat de toegangsweg naar het Huis van de Watersport bij variant 2 de smalle ecologische zone in de lengterichting over grote afstand doorsnijdt. Bij variant 4 is slechts sprake van kruisen over korte afstand.

3. Standpunt SGLA blz. 16  Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Fietspad langs de Eem

Voor het fietspad langs de Eem verwijzen wij eveneens naar onze ingebrachte zienswijze op het voorontwerp-bestemmingsplan Maatweg.Verder proberen wij op dit moment via procedures de dijk ‘groen’ te houden.

4. Standpunt SGLA blz. 17  Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Tegengaan sluipverkeer Hoogland

De SGLA onderschrijft het standpunt dat alle wegen in Amersfoort duurzaam veilig -zowel objectief als subjectief- moeten worden ingericht. Dit is niet alleen gemeentelijk, maar ook landelijk beleid. De inrichtingsrichtlijnen in het kader van duurzaam veilig laten zien dat de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg (deels) absoluut niet geschikt zijn als wegen voor doorgaand verkeer (maximum snelheid 50 km/uur: zogenaamde gebiedsontsluitingswegen) en daar ook niet geschikt voor te maken zijn. Deze wegen moeten daarom een verblijfsfunctie krijgen en bestempeld worden als erftoegangsweg waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Dat betekent dat doorgaand verkeer (sluipverkeer) hierop niet thuis hoort. Dit moet uitgangspunt zijn en niet ter discussie gesteld worden.

Wij ondersteunen de aanpak voorgesteld door de gemeente, maar willen waarschuwen voor het feit, dat de grote aantallen fietsers geen alibi mogen vormen voor het afzien van verdere maatregelen.

5. Standpunt SGLA blz. 19  Notitie Verkeer Maatweg (eindadvies)

Parkeren

De SGLA kan zich vinden in de aanpak van de gemeente, dat in overleg met bewoners dit probleem verder wordt uitgewerkt.