Ziekenhuislocaties

Reactie SGLA op second opinion verkeer Maatweg - december 2006

Reactie SGLA op second opinion verkeer Maatweg - december 2006

Blz.2

Bij variant 3 wordt bij het kruispunt Bunschoterstraat/Maatweg uitgegaan van vijf "polen". 

Reactie Volgens SGLA bestaat de noordwest poot (parallelweg) nu niet. Waarom is deze toegevoegd?

Blz.6

Bij gebiedsontsluitingswegen wordt als inrichtingskenmerk eventueel suggestie-stroken genoemd.

Reactie Dit is niet juist:  suggestiestroken hebben geen enkele status en horen op gebiedsontsluitingswegen niet thuis.

Blz.7 punt 3.2

Reactie Hier toevoegen dat de inrichting van de sluiproute niet aan duurzaam veilig voldoet en dat hier ook de subjectieve verkeersonveiligheid ernstig in het geding is. (Het bestrijden van de subjectieve verkeersonveiligheid maakt essentieel onderdeel uit van duurzaam veilig.)

Blz. 8 punt 3.3.3

Er wordt gesteld dat de opstellengte vergroot moet worden tot minimaal 45 meter. Standpunt daarbij is dat dit in het ontwerp moet worden uitgewerkt.

Reactie Hier wordt niet voldaan aan de opdracht waarin staat dat het resultaat verkeerstechnisch beoordeelbaar moet zijn. Hoe men dit gezien de beperkte ruimte heeft gedacht wordt immers niet duidelijk gemaakt, dus ook niet of het haalbaar is of met welke consequenties.

Blz. 9 punt 3.4.1

Er wordt gesteld dat de verkeersveiligheid op het kruispunt De Schans/De Schans niet in het geding komt.

Reactie Hier wordt niet ingegaan op de vormgeving van dit kruispunt, die nu gemakkelijk voor misverstanden met de kans op ongevallen kan zorgen. Hier wordt dus niet voldaan aan de opdracht.  Ook wordt er gesteld dat de verkeersveiligheid op de Schans niet in het geding is onder de voorwaarde dat de weg zo ingericht wordt dot de snelheid van maximaal 30 km/uur fysiek wordt afgedwongen.

Reactie Los van het feit dat wij niet onderschrijven dat een weg zonder voetpaden met vrachtverkeer voldoende veiligheid biedt, is het ook maar zeer de vraag of een snelheidsreductie tot 30 km/uur haalbaar is. Vrachtwagens hebben niet alleen een enorme hekel aan drempels, maar ook voor omwonenden is het gebonk van passerende vrachtwagens over de drempels niet aangenaam.

Zie ook blz. 10: ambulance via Schans.

Blz. 10 punt 3.4.4

Hier wordt gesteld dat door de korte afstand tussen het kruispunt Maatweg/ziekenhuis en het oostelijke kruispunt met de ovonde dit wegvak gemakkelijk kan vollopen.

Reactie Hier wordt niet ingegaan op ons standpunt verwoord in het tweede punt bij het voorterrein ziekenhuis.  Wij signaleren daarin een belangrijk verkeersonveilig aspect met betrekking tot aan doorzicht

Blz. 11 punt 3.4.4

Hier worden op het voorterrein voorstellen gedaan ten aanzien van hoogteligging en hellingen.

Reactie Er wordt echter geen standpunt ingenomen over de hellingen waar voetgangers (gehandicapte/ouders met kinderwagens, etc.) en fietsers dan mee geconfronteerd worden. Zij moeten vanaf de Maatweg gezien eerst mee omhoog en vervolgens naar beneden. Slecht idee. Ook wordt niet duidelijk wat het vereiste verlengen van de opstelstroken voor het overwinnen van de hoogteverschillen betekent.  Vervolgens wordt ook gezegd dat de bogen in de ovonde een straal van 6 meter hebben en dat die goed te berijden is.

Reactie Er wordt niet ingegaan op ons eerste punt bij het "Voorterrein Ziekenhuis" waarin wij stellen dat deze bogen in een steile helling liggen en dus oncomfortabel zijn te berijden. Ook wordt bij deze punten niet voldaan aan de opdracht dat hun visie verkeerskundig beoordeelbaar moet zijn. Er is sprake van onvolledigheid, niet inzichtelijk en open einden. Opmerking: voorgaande standpunter gelden goeddeels; ook voor variant 2.

Blz. 18 punt 5.1

Hier wordt de oversteekbaarheid van de Maatweg beoordeeld op basis van de Poisson-verdeling van het verkeer.

Reactie Dat is niet juist. Er is geen sprake van een natuurlijke verdeling doordat de kruispunten ervoor en erna met verkeerslichten zijn beveiligd. Hier moet de oversteekbaarheid dus beoordeeld worden vanuit de verkeerslichtenregelingen (voorstel: gebruikmaken van hiaten in de aanvoerrichting).

Blz. 21 punt 5.4.4

Hier wordt gesteld dat variant 3 niet is uitgewerkt tot een schetsontwerp, zodat ten aanzien van ontwerptechnische aspecten geen verbeteringen kunnen worden aangegeven.

Reactie Voor de meeste deelnemers uit de werkgroep was deze variant niet realistisch en is deze na voortschrijdend inzicht ook niet opgenomen in de zienswijze van de bewoners van de Schans, Stichting Hamseweg e.a. op het voorontwerp bestemmingsplan.

Blz. 24 punt 6

Hier wordt gesteld dat het gewenst is een "harde" koppeling tussen de twee kruispunten te voorkomen. 

Reactie Echter juist een harde koppeling kan voor een beperking van de reistijd zorgen en sluipverkeer via de Hamseweg en Zevenhuizerstraat ontmoedigen. Ook uit een oogpunt van verkeersafwikkeling is een convergerende coördinatie tussen de twee kruispunten wenselijk en mogelijk.

Blz. 30 punt 7.2

Hier wordt een visie gegeven over het sluipverkeer vla de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat.

Reactie Bij de conclusie ontbreekt het gestelde in deze reactie bij blz. 7 punt 3.2

Blz.34 punt 7.10

Hier wordt bij de aandachtspunten gesteld dat de opstellengte bij variant 2 tussen ovonde en Maatweg verlengd moet worden van 20 naar 45 meter en dat dit nader uitgewerkt dient te worden en het oplosbaar lijkt.

Reactie Hier wordt dus niet voldaan aan de opdracht. De visie is verkeerstechnisch niet beoordeelbaar en berust slechts op eer vermoeden. Wat moeten wij daarmee?  Hier wordt ook gesteld dat wat betreft de hellingen de beide varianten vergelijkbaar zijn.

Reactie Dit wordt echter niet duidelijk gemaakt, omdat er geen verkeerskundige uitwerking van variant 4 is gemaakt en er geen concrete visie is geschetst van de vereiste aanpassing van variant 2. Een standpunt over de voetgangers (gehandicapten) en de fietsers in beide varianten ontbreekt.

Tot Slot

De SGLA vindt het zeer onverstandig op basis van deze second opinion het standpunt over te nemen dat variant 2 de voorkeur heeft. Het ontbreekt aan objectief vergelijkbaar materiaal, dat in voldoende mate is uitgewerkt en op vergelijkbare aspecten kan worden beoordeeld. Keuzes op basis van aanbevelingen, die wellicht niet uitvoerbaar zijn, heeft grote gevolgen voor de rest van de procedure en het inrichtingsplan. Aanbevelingen zeggen bij een ruimtebeperking zoals hier aan de orde is niets over de haalbaarheid en mogelijke consequenties als gevolg hiervan.

De SGLA vindt dat in deze fase keuzes gebaseerd dienen te zijn op basis van haalbare en inzichtelijke gegevens. Wij pleiten er daarom voor om in een vervolgstap te streven naar in voldoende mate uitgewerkte varianten in samenhang met het ontwerp van de entree van het ziekenhuis.

Verder vraagt de SGLA zich af of een entree voor voetgangers en fietsers  [-eerst omhoog - dan naar beneden] via een parkeergarage onder de centrale hal de allure van het complex geen geweld aan doet. Wij denken dat er vooral bij variant 4 goede mogelijkheden zijn voor een goede inpassing.