Ziekenhuislocaties

E-mail aan gemeenteraad inzake structuurvisie Randenbroek, 15 oktober 2006

E-mail aan gemeenteraad inzake structuurvisie Randenbroek, 15 oktober 2006

Geachte Raadsleden,

Op internet zagen we de reactie van het College op de discussie in de Ronde. Helaas hebben we als insprekers dat niet rechtstreeks toegestuurd gekregen, en kunnen we ook niet in de 2e ronde van de Ronde reageren, omdat u als Raad het voorstel nu rechtstreeks in het Besluit behandelt. Daarom toch nog via de e-mail een korte reactie.

We hebben waardering, dat het college ingaat op ons voorstel om een participatietraject te starten, maar wij begrijpen niet, dat de Structuurvisie Randenboek van 7 februari 2006, nog steeds als uitgangspunt blijft gelden. Dat legt teveel en onnodige druk op het participatietraject. Daarbij wordt in het participatieproces dan al vaak “uitgangspunt” vertaald als “onwrikbaar kaderstellend”, en dat zou het proces behoorlijk frustreren. Een participatie traject voor het gehele gebied, waarbij de structuurvisie even gelaten wordt voor wat het is, samen met belanghebbenden en belangenverenigingen en bewoners uit de omliggende buurten kan wel werken.

Met betrekking tot de financiën willen we dit nog kwijt. Uit de begroting 2007-2010 (blz.156) maken we op dat ingeval bijzondere situatie budgettaire neutraliteit eventueel los gelaten kan worden.

Citaat: “ Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die in het College programma worden genoemd, te weten ‘Amersfoort Vernieuwt’, de ontwikkeling van Vathorst West en -Noord, de ontwikkeling van het Oliemolenkwartier en delen van de Isselt is een nieuwe financieringsstrategie noodzakelijk. Deze strategie is nodig omdat op voorhand kan worden geconstateerd dat een budgettair neutrale ontwikkeling en het realiseren van de diverse beleidsdoelstellingen op het gebied van wonen, groenblauw, verkeer en economie niet samengaan.”

Als dat voor die delen van de stad geldt, waarom kan dat dan niet ook voor de ziekenhuis- en zwembadlocaties gelden?

Nog een reactie op enkele inhoudelijke punten in de Raadsinformatiebrief:

Groepen bewoners en belangenverenigingen zijn niet betrokken bij het proces. Er is alleen ingesproken nadat de plannen al klaar waren. Antwoorden op onze vragen werden nauwelijks serieus gegeven. Het voorstel van Stichting Het Utrechts Landschap "Groen op de Grens" is tot op de dag van vandaag onbesproken gebleven. Een doorrekening van dit voorstel is tot op heden nooit gedaan, maar zou wel eens zeer interessante gegevens kunnen opleveren De of-vraag over woningbouw op deze locaties is nog nooit aan de orde geweest en bewoners hebben zich hierover nog nooit kunnen uitspreken. Behalve voor de verkeersituatie bij de Vosheuvel kunnen wij geen urgentie, haalbaarheid en hardheid vaststellen op grond van objectieve gegevens

We hopen dan ook dat u het voorstel aanpast conform onze brief van 5 oktober, die we voor de goede orde nog een keer bijsluiten

terug naar boven


Voorstel participatietraject Park Randenbroek e.o. 5 oktober 2006

Geacht College, Geachte Raadsleden,

Op 3 oktober jl. hebben wij ingesproken n.a.v. het voorstel om de concept structuurvisie Park Randenbroek e.o. losgekoppeld van de Elizabethlocatie in de inspraak te brengen. Naar aanleiding van de daarop volgende discussie in de Ronde en de (te korte) beantwoording van het College, willen wij u een voorstel doen.

We vinden het nog steeds erg onverstandig om een gefragmenteerde structuurvisie in de inspraak te brengen. Wel zouden we het een goede zaak vinden, indien nu eindelijk eens een participatie traject over het totale onderhavige gebied zou plaatsvinden. Tot nu toe is er alleen van ambtelijke zijde gewerkt aan dit gebied en ligt er het voorstel van Het Utrechts Landschap en de Stichting Heiligenbergerbeekdal. Bewoners uit de directe omgeving (Randenbroek, Vermeerkwartier, Dorrestein, Kattekampen en Luiaard) zijn nog nooit geraadpleegd en de direct belanghebbenden en betrokken bewonersorganisaties hebben tot op heden alleen informatie gehad, maar hebben dus niet echt kunnen participeren.

Ons voorstel is dan ook, om de structuurvisie op dit moment te laten wat het is, en nu eerst met direct belanghebbenden, bewonersorganisaties én omwonenden (Randenbroek, Vermeerkwartier, Dorrestein, Kattekampen, Luiaard e.d.) een participatie traject aan te gaan. Wat ons betreft kunnen we een korte slag maken en met elkaar onderzoeken waar er overeenkomsten zijn, waar verschilpunten zijn en kijken of we met elkaar tot een evenwichtig geheel kunnen komen. In dit proces kan dan ook aandacht gegeven moeten worden aan het plan van Het Utrechts Landschap en St. Heiligenbergerbeekdal “Groen op de Grens” en dit worden doorberekend op de kosten. Op basis van de uitkomsten zou dan de structuurvisie  aangepast en het formele traject gestart kunnen worden.

We hopen hiermee een constructief voorstel te doen om uit de impasse te komen.