Ziekenhuislocaties

Ingesproken in Ronde 3 oktober 2006 betreft Structuurvisie Randenbroek

Ingesproken in Ronde 3 oktober 2006 betreft Structuurvisie Randenbroek

Geachte Raadsleden en anderen aanwezigen,

We willen allereerst waardering uitspreken over het feit dat nu in dit Raadsvoorstel wordt uitgesproken om meer tijd te nemen voor alternatieve dekkingsmiddelen, zodat een zo’n groen mogelijk Beekdal mogelijk kan worden gemaakt.

Helaas zit er ook een keerzijde aan het voorstel. Het oorspronkelijke doel van de structuurvisie was een integrale visie te ontwikkelen voor dit gebied. Nu wordt u voorgesteld om dat doel los te laten en een gefragmenteerd stuk in de inspraak in te doen. We vinden dat een slechte ontwikkeling. Temeer daar dit wordt onderbouwd urgentie voor o.a. sport en verkeer. We vinden dit gelegenheidsargumenten. De problemen zoals die worden gezien dateren van al geruime tijd. Toch heeft de structuurvisie vier jaar lang in de kast gelegen zonder dat blijkbaar die urgentie er was. Daarnaast vinden wij dat de geschetste problemen vooral beheerproblemen zijn, die vanuit de reguliere begroting en werkwijze opgelost zouden moeten worden. De verkeersproblematiek bij bijv. De Vosheuvel heeft helemaal niets met wijzigingen in het gebied te maken. Dit zou dus als een gewoon beheerprobleem opgelost kunnen worden, zonder dat daarvoor een gefragmenteerde structuurvisie de inspraak in hoeft.

Dat brengt ons ook nog op een opmerking over de exploitatie. We constateren dat in deze exploitatie ook kosten zijn opgenomen voor het oplossen van beheerproblemen, zoals sportvelden, verkeer en onderhoud van Park Randenbroek. We vinden dat dergelijke kosten vanuit de reguliere begroting behoren te worden betaald, zoals dat voor andere delen van de stad ook gebeurt. Budgettaire neutraliteit wordt op deze manier als begrip wel heel erg opgerekt.

Dan de locatie Sportfondsenbad. Ter voorbereiding van deze avond hebben wij de raadsnotulen nog eens goed doorgelezen over de behandeling rond de problematiek van het Zwemwater in Amersfoort. We zijn verbaasd dat de herontwikkeling van de hier in het geding zijnde locatie Sportfondsenbad beargumenteerd wordt met alleen maar een financieel oogpunt. Men wil blijkbaar geld verdienen om “elders mooie dingen te doen in de stad, zoals bijv. een kunstijsbaan.” (citaat uit de motie van VVD, PvdA en CU). Dit lijkt ons toch echt in strijd met de het uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening. Het uitgangspunt zou toch moeten zijn: is een locatie wel geschikt voor woningbouw? Waarbij volledige belangenafweging aan vooraf zou moeten gaan.

Kortom om nu een onvolledige structuurvisie de inspraak in te sturen, waarbij beheerproblemen en ontwikkelingsvisie volstrekt door elkaar als argumenten worden gebruikt, frustreert inspraak, roept veel weerstand op en wordt op die manier een slecht voorbeeld van wat u in het College- en Raadsprogramma aan zorgvuldig luisteren naar de buurt voorstaat. Laten we in plaats daarvan alle creativiteit en deskundigheid uit de stad gebruiken om een ECHT goede en groene invulling te creëren met ruimte voor sport - cultuur - natuur en [extensieve] recreatie. We vragen u dan ook om deze onvolledige en weinig inhoudelijke structuurvisie NIET vrij te geven voor inspraak en de ontwikkelingen rond de Elizabeth locatie verder af te wachten. We kunnen ons wel voorstellen dat verkeersproblemen rond de Vosheuvel worden aangepakt.