Ziekenhuislocaties

Ingesproken in Ronde 19 september 2006 betreft Lichtenberg locatie

Ingesproken in Ronde 19 september 2006 betreft Lichtenberg locatie

Geachte Raadsleden,

De SGLA wil graag ook een reactie geven op de voorstellen die u bereikt hebben. Daarbij eerst een reactie op de voorstellen vanuit het College op inhoud en procedure. Daarna een korte reactie op het bewonersplan.

Inhoud College voorstel

De SGLA ziet in de voorstellen zoals nu gepresenteerd (PvE, VOS) nog onvoldoende de kaders die de Raad heeft gesteld terug. Immers de Gemeenteraad heeft het bewonersplan (het veelgeprezen burgerinitiatief) als kader voor de uitwerking meegegeven. Eén van de belangrijkste voorwaarden van het bewonersinitiatief was het vrijhouden van bebouwing van de groenstrook van de Jacob Catslaan. Toch ligt er nu een voorstel met bebouwingsmogelijkheid van die groenstrook. We vinden dat onbegrijpelijk. Het zou dan ook goed zijn als de Raad nu ook duidelijk aangeeft dat die “boswoningen” niet moeten worden opgenomen in de plannen. Het is uw eigen kader dat nu niet wordt nageleefd. Voor de overige punten verwijs ik graag naar de bewonersreactie.

Procedure College voorstel

Het College stelt u voor om zowel het Programma van eisen, het voorlopige stedenbouwkundig ontwerp én de herziening van het bestemmingsplan De Berg conform art. 30 WRO in de inspraak te brengen. De SGLA vindt de te volgen procedure geen waarborg van rechtszekerheid, juist dat wat bewoners na alle inspanningen uiteraard wel willen. Zo is de kaart zoals bijgevoegd in het College voorstel vaag en biedt meerdere mogelijkheden, waar bewoners mede vanuit het bewonersplan nu juist eenduidigheid willen. De SGLA vindt het College voorstel zowel inhoudelijk als planmatig (binnenplanse uitwerking) niet in overeenstemming met het unieke van deze burgerparticipatie. We zouden het een gemiste kans vinden als de burgerparticipatie vanuit deze Werkgroep op deze wijze teniet wordt gedaan.

Voorstel Bewoners

De werkgroep Lichtenberg is nu gekomen met een voorstel op i.p.v. de voorgestelde herziening een concreet Bestemmingsplan De Lichtenberg in de inspraak te brengen. Zeker gezien de uitkomst van het participatieproces vormt deze procedure de enige rechtszekerheid, de enige zekerheid op een eenduidige uitwerking. Ze hebben zelfs een voorbeelduitwerking aan u toegezonden in de vorm van o.a. een plankaart, waarop de meest essentiële zaken zijn geregeld. De SGLA vraagt u van dit proces echt een uniek proces te maken en het voorstel van de bewoners verder uit te werken en dat in de inspraak te brengen.

Dit sluit ook aan bij uw eigen collegeprogramma, waar onder meer in staat: “De betrokkenheid en inbreng van bewoners is daarbij onmisbaar. We hanteren het trefwoord “vertrouwen in de buurt’.