Ziekenhuislocaties

Inspreken in De Ronde betr. participatievoorstel structuurvisie Randenbroek, 13 maart 2007

Inspreken in De Ronde betr. participatievoorstel structuurvisie Randenbroek, 13 maart 2007

Geachte Raad,

We zijn blij dat nu over het gehele gebied de participatie zou kunnen beginnen, dat is een beter uitgangspunt dan het voorstel van vorig jaar. De methodiek van enerzijds een participatie over het geheel en anderzijds uitwerkingen in deelgebieden is een optie waar we op zich zelf mee uit de voeten kunnen. Maar dan zou er wel een bewaking voor het geheel moeten zijn. We lezen nu in het voorstel slechts een start voor het totaal en daarna de deelgroepen. Een terugkoppeling van de deelgebieden aan het einde om weer tot een totaal visie te komen, is in het voorstel niet opgenomen, en dat was wel het voorstel wat SGLA en St. Heiligenbergerbeekdal hadden neergelegd in het overleg met de wethouders. We vragen u dat alsnog op te nemen.

Een ander punt is de mee te geven kaders. Het is ons niet geheel duidelijk of nu toch de structuurvisie als kaderstellend wordt meegegeven. Wat is nu exact de ruimte voor een goede participatie? Is het doel meedenkende burgers en organisaties, of worden de vragen vanuit de participatie alleen maar “beargumenteerd beantwoord”(zoals op pagina 2 staat te lezen) en is een eufemisme voor de vragen naast zich neerleggen. De reactienota indertijd op de structuurvisie had namelijk meer dat karakter! De notitie heeft meer van dit soort teksten, waarbij je afvraagt wat wordt er nu tussen de regels bedoeld: Het College verwacht de participatie tot een optimaal plan leidt (pag.2) Wordt dan  bedoeld in draagvlak of in bebouwing?

Dan de kaders die meegegeven worden. Soms zijn het redelijk open kaders, maar vaak al dichtgetimmerd:

  • Eenduidig groen (Waarom is dat een uitgangspunt?)
  • Realisatie van geïsoleerde beekarmen (waarom ?)
  • Waarom een afzonderlijk bestuursopdracht voor Huize Randenbroek en waarom daarover geen participatie?
  • Verwijderen van parkelementen die niet in de oorspronkelijk opzet passen (nieuwe natuur die kan zijn ontstaan, kan daarbij dan worden weggevaagd)
  • Opschonen bomenbestand (veel willen kappen?)
  • Het IJsbaanterrein wordt blijkbaar al als skeelerbaan en evenemententerrein ingericht, terwijl dat nu juist een punt is voor de participatie.

Het zijn voorbeelden, waarbij ons niet duidelijk is of er ruimte is voor de mening van de buurten of dat dit al dichtgetimmerde uitgangspunten zijn. Indien het laatste het geval is, dan wordt het een moeilijk proces.

Een ander punt is de vaagheid van het eerste besluit. Daarin wordt gesteld “alleen woningen te bouwen op de terreinen van ziekenhuis en sportfondsenbad” Allereerst was het tot nu toe altijd indien en voor zover nodig! Door deze formulering zouden beide terreinen ook volledig volgebouwd kunnen worden. Graag dus de nodige nuancering bij dit besluit.

En dan natuurlijk het rare fenomeen van budgettaire neutraliteit van drie niets met elkaar te maken hebbende locaties. Het zou toch moeten gaan om kwaliteit!  En voor deze locatie zou de kwaliteit toch het beste tot zijn recht komen als er wordt ingericht als een groen long, een stadspark voor Amersfoort met speelplekken in de natuur. Een kans lijkt ons!

We vragen de Raad het proces niet op voorhand dicht te timmeren en ruimte te gunnen voor een creatieve invulling. Dat zou kunnen door de “kaders”zoals deze in de notitie worden genoemd, als mogelijke uitgangspunten te benoemen en de uitkomsten van de participatie verder af te wachten.