Ziekenhuislocaties

Inspreken in De Ronde betr. plannen Lichtenberg locatie, 13 maart 2007

Inspreken in De Ronde betr. plannen Lichtenberg locatie, 13 maart 2007

Geachte Raad,

De Lichtenberg groep kreeg een prijs nog niet zo lang geleden. Ik citeer uit de toespraak bij de uitreiking: “De Signaaltrofee is bestemd voor initiatiefnemers in de stad, die een signaal hebben afgegeven. Dit jaar gaat de Signaaltrofee naar een groep bewoners die zich heel inventief heeft ingespannen om een bouwplan in de eigen omgeving te beïnvloeden. Dames en heren, het gaat hier om de straks vrijkomende locatie van ziekenhuis Lichtenberg. En juist vanwege het open proces, de coproductie, de acceptatie door de bewoners van de uitgangspunten, het wederzijds vertrouwen; want daar draait het vaak om: wederzijds vertrouwen zowel van bewonerszijde als van gemeentezijde.“

Vorig jaar was dat vertrouwen bijna weg, maar vandaag is een deel van de bezwaren weggenomen. Toch blijft er nog een fors bezwaar openstaan. Om iets waarom het allemaal begonnen is: De Groenstrook vrij van bebouwing houden!  De plannen van De Lichtenberg groep begonnen met het idee, als we groenstrook vrij willen houden, dan moeten we nu in actie komen. Uitgangspunt om mee te denken en doen, was in eerste plaats dus, het openhouden van de groenstrook en vervolgens te komen tot een kwalitatief goed plan.  Het is triest om te merken dat juist de drive om aan dit hele proces te beginnen, niet gehonoreerd wordt. Dit bevreemdt nog meer, omdat nota bene deze groenstrook één van de pijlers van het alternatieve bewonersplan was, een plan dat verder samen met hen zou worden uitgewerkt. Het resultaat van deze betrokkenheid is, dat m.n. deze groenstrook tot grote teleurstelling van de bewoners geslachtofferd dreigt te worden. Gezien het feit dat het bewonersplan tot uitgangspunt voor de verdere planvorming is genomen en dat mede door de medewerking van de bewoners aan dit proces, deze locatie als grote bouwlocatie is geaccepteerd hadden wij een andere opstelling van het college verwacht.

Wij vragen daarom dringend aan de raad om deze omissie te herstellen en in lijn met de aan- en inzet tot dit proces te handelen. Daarnaast speelt de groenstrook ook een groen versterkende rol, als uitloper van Klein Zwitserland. Op de STEK (+Stedelijke Ecologie in Kaart) kaart van bureau Waardenburg, staat deze strook ook duidelijk aangegeven. Deze STEK kaart werd in opdracht van de Gemeente Amersfoort gemaakt.

Geachte Raad, het proces van de Lichtenberg locatie is met vallen en opstaan in deze fase terecht gekomenDe SGLA verzoekt de raad deze groenstrook vrij te houden van bebouwing. Het gaat om 4 woningen en dus wat betreft financiële consequenties, gaat het niet om een hap uit de exploitatie. U kunt als raad bij het ter inzage legging van dit plan veel onrust voorkomen, door u nu al uit te spreken tegen bebouwing van deze groenstrook. Op weg naar de groenste stad van Europa geeft u hiermee ook een signaal af.