Ziekenhuislocaties

Ingesproken tekst in cie. Economische Zaken dd. 28 februari 2005 over het Structuurplan Maatweg

Ingesproken tekst in cie. Economische Zaken dd. 28 februari 2005 over het Structuurplan Maatweg

1. Ecologie.

In het ontwerp structuurplan wordt de randvoorwaarde gesteld dat

- bij de inrichting van het gebied de ecologische inpasbaarheid de leidraad zal vormen en

- dat aansluiting gezocht zal worden met de ecologische zone langs het Valleikanaal.

Met het oog op deze waardevolle ecologische hoofdstructuur en verbindingszone vinden wij dat er voor een dergelijk gebied eerst een visie vanuit het behoud van die natuurwaarde ontwikkeld moet worden alvorens er überhaupt van stedenbouwkundig ontwerp sprake kan zijn. Daarom vragen wij ons af of er al een goed onderbouwde ecologische flora-fauna inventarisatie voor dit hele gebied, inclusief de Kop van Schothorst, gebaseerd op de huidige en de mogelijke toekomstige situatie, is gemaakt. De SGLA vindt dat een ecologische zone van de Schans naar het Valleikanaal via de Kop van Schothorst gewaarborgd moet zijn.

Omdat in de onderhavige locatie zich een waterrijk gebied bevindt hebben wij eerder gevraagd ook met een waterplanvisie te komen. Dit is helaas niet gebeurd en wij vinden dit een gemiste kans.

2. Verkeer.

Wat betreft de in het structuurplan vermelde uitgangspunten en de stelling dat de afwikkeling van het verkeer op relatief eenvoudige wijze via de bestaande wegenstructuur vorm gegeven kan worden, is de SGLA een andere mening toegedaan. De SGLA stelt dat een gedegen oplossing voor het verkeer een moeilijke opgave is, als je sluipverkeer en/of filevorming wilt voorkomen. De SGLA was daarom blij met de toezegging van de wethouder Verkeer, de heer Brink, maart 2004, om op korte termijn om te tafel te gaan zitten en te brainstormen over de verkeerssituatie en mogelijke oplossingen. Helaas is het echter zo dat er nog steeds geen werkgroep, ondanks herhaalde toezeggingen van de wethouder zelf, tot stand is gekomen. Vrijdag j.l. ontvingen wij een e-mail met een aantal voor in de maand maart voorgestelde data. De opmerking in de reactienota, dat er helemaal geen toezegging is gedaan, snijdt dus geen hout, want bij het desbetreffende gesprek was zelfs een ambtenaar aanwezig. Deze gang van zaken, is des te teleurstellender omdat het niet de eerste keer is, dat verkeer bij het maken van stedelijke plannen sluitpost is.

Wij vinden dat nadrukkelijker dan bij eerdere stedelijke plannen specifieke randvoorwaarden als toetsingskader voor verkeer moeten worden meegegeven, en dat dit als harde randvoorwaarde moet worden gehanteerd. Er dient dus vooraf antwoord gegeven te kunnen worden op zaken als ontsluiting Ziekenhuis op de Maatweg, garanderen van voldoende doorstroming op deze weg, parkeerproblematiek, relatie tussen verschillende fietsroutes, bushalte en afstand bushalte tot ingang Ziekenhuis, noodentree ambulancevervoer, etc. etc. Oplossingen dienen geen sluitpost maar leidraad te zijn. Over deze zaken en toenemende luchtvervuiling als gevolg van een vergrootte verkeersintensiteit zou niet gezegd mogen worden "dat komt nog wel".

3. Ontwerp.

Wij scharen ons achter de door de Raad oorspronkelijk uitgesproken wens voor een Ziekenhuis van maximaal 4 bouwlagen en de in het structuurplan opgenomen randvoorwaarde dat het Meander Medisch Centrum en het RGC landschappelijk ingepast moeten worden. Ergo: genoemde inpassing met maximaal 4 bouwlagen voorkomt dat een stedelijke bebouwing een te dominante uitstraling krijgt en een respectloze inbreuk maakt op het open landschap.

4. De Kop van Schothorst.

M.b.t. de Kop van Schothorst en de tot dusver gevoerde procedure zijn wij het spoor bijster omdat:

  1. De Raad geen kaderstelling of opdracht heeft gegeven voor de ontwikkeling van de Kop Schothorst
  2. De Kop van Schothorst toch ineens deel uitmaakte van het Structuurplan Maatweg
  3. Nu voorgesteld wordt de Kop van Schothorst uit het structuurplan Maatweg te halen
  4. Vervolgens de Kop van Schothorst wel in de modellenstudie voor de financiering van de ziekenhuislocaties wordt meegenomen
  5. Het onduidelijk is waar en wanneer de of-vraag om te bouwen in de Kop van Schothorst ter discussie wordt gesteld. Dit laatste temeer, omdat SOB voorstelt om bureau Khandekar, in overleg met omwonenden en andere betrokkenen, de locatie op korte termijn uit te laten werken en op basis daarvan planologische maatregelen voor te bereiden. De bedoeling is dat de locatie al in 2005/2006 in de markt kan worden gezet en direct daarna gerealiseerd kan worden
  6. Het heel vreemd is, dat zonder opdracht en kaderstelling de procedure om te bouwen in de Kop van Schothorst dus gewoon doorgaat
  7. Onze verbazing nog groter wordt, als wij lezen dat voor de locatie de Kop van Schothorst de uitgangspunten in het Structuurplan gehanteerd worden, alsof daar al een uitspraak over is gedaan
  8. Wij vragen u nadrukkelijk wanneer en hoe de besluitvorming verder zal plaatsvinden en of  de Kop van Schothorst alvorens er een kaderstellend besluit valt nog terugkomt in de Commissie?!