Overige bestemmingsplannen

Inspreken startnotitie de Koperhorst , 14 september 2010

Inspreken startnotitie De Koperhorst, 14 september 2010

Geachte Raad,

Wij vinden een dergelijk hoog gebouw niet passen op deze locatie en wij vragen u het aantal bouwlagen fors te verlagen.

In het raadsvoorstel wordt u voorgehouden,

Reactie in het kader van vooroverleg ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan Parkweelde II, 27 augustus 2009

Reactie in het kader van vooroverleg ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan Parkweelde II, 27 augustus 2009

Geachte College,

Graag willen wij een reactie geven op dit bestemmingsplan.

Relatie Amersfoort vernieuwt

Het plangebied voorziet nu in een programma van 35 appartementen en 46 grondgebonden woningen i.p.v. de eerst beoogde 92 appartementen. We vinden dit een goede verbetering die kan bijdragen aan een meer gedifferentieerde wijkopbouw. In het kader van Amersfoort Vernieuwt bestaat voor zittende bewoners ook de mogelijkheid om terug te keren in de nieuw gebouwde woningen. Inmiddels is het complex geheel gesloopt en zijn de 80 zittende bewoners dus elders gehuisvest. We zijn benieuwd of hiermee spreiding heeft plaatsgevonden binnen of buiten de wijk. Door dit redelijk overzichtelijk aantal bewoners zou het een goede test zijn om inzicht te krijgen waar de zittende bewoners naar toe zijn vertrokken en of zittende bewoners terugkeren in de nieuwbouw. Ook wordt niet duidelijk hoe de sociale huurders/bewoners verder bij de plannen voor de nieuwe wijk betrokken zijn. We verzoeken u dit inzichtelijk te maken en in een rapportage aan de Gemeenteraad openbaar te maken.

Reactie in het kader van artikel 3.1.1 Bro facet bestemmingsplan “beroepen en bedrijven aan huis”, 17 augustus 2009

Reactie in het kader van artikel 3.1.1 Bro facet bestemmingsplan “beroepen en bedrijven aan huis”, 17 augustus 2009

De SGLA maakt graag gebruik van de door u geboden gelegenheid een reactie te geven op het concept ontwerpbestemmingsplan 'beroepen en bedrijven aan huis' in het kader van vooroverleg op basis van artikel 3.1.1 Bro.  Deze zgn. 'postzegelverandering' is o.i. erg belangrijk voor de leefbaarheid in woonbuurten en beschermd stadsgezichtgebieden. Het genoemde bestemmingsplan geeft aanleiding voor de volgende opmerkingen:

Bedenkingen Bestemmingsplan Leusderkwartier 2008, 16 februari 2009

Bedenkingen Bestemmingsplan Leusderkwartier 2008, 16 februari 2009

Geacht College van Gedeputeerde Staten van Utrecht

De SGLA

De vereniging SGLA is een koepel van belangengroepen in de stad Amersfoort welke onder meer als doelstelling heeft: “ … de bevordering en bescherming van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat, het behouden en het verbeteren van de natuur -, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, geluid, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, waaronder begrepen de problematiek rond verkeersafwikkeling en parkeren, alles in de ruimste zin des woords.”

Reactie conform artikel 10 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Leusderkwartier 2006, 27 oktober 2006

Betreft: Reactie conform artikel 10 inzake Voorontwerp Bestemmingsplan Leusderkwartier 2006

27 oktober 2006

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Hierbij geven wij onze reactie in het kader van het artikel 10 overleg op het Bestemmingsplan Leusderkwartier 2006.