Overige bestemmingsplannen

Bedenkingen Bestemmingsplan Leusderkwartier 2008, 16 februari 2009

In 2006 hebben wij in het licht van het vooroverleg artikel 10 een reactie op het bestemmingsplan gegeven. In het kader van de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen zullen wij de punten aangeven, die naar onze mening niet afdoende beantwoord zijn. Hierbij geven wij de volgende bedenkingen.

Bodemverontreiniging

De SGLA heeft als reactie indertijd aangegeven, dat wij ons zorgen maken over een aantal geconstateerde locaties waarbij sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Uit het bestemmingsplan blijkt niet welke maatregelen worden genomen of zijn genomen. We verzoeken u aan te geven welke maatregelen worden genomen en aan te geven of voor de volksgezondheid risico’s bestaan. Met name de zone van het Juliana van Stolbergkarzerneterrein is matig verontreinigd met lood en PAK en sterk verontreinigd met zink. Het lijkt ons dat hier sanering nodig is. We verzoeken u aan te geven wanneer en hoe dat plaats vindt. Ook vragen wij ons af welke communicatie met bewoners hierover plaats vindt of heeft gevonden. De reactienota geeft echter nog steeds geen duidelijkheid of de genoemde locaties nu wel of  niet gesaneerd worden en welke communicatie hiervoor is geregeld We verzoeken via u om alsnog volledige duidelijkheid hierover te verstrekken.

Luchtkwaliteit en geluid

Een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is de aanleg van de Kersenbaan. Pas kortgeleden, december 2008, heeft de gemeenteraad een keuze voor een voorkeursvariant gemaakt. Deze variant was nog niet eerder in de plannen opgenomen. Het is dus niet duidelijk of nu voor de berekening van de milieu effecten wel van de juiste gegevens is uitgegaan. Voor het kunnen beoordelen van de gevolgen hiervan, dient dit wel te gebeuren. Temeer daar in directe nabijheid vele huizen liggen. Een nieuwe verkeersader in dit gebeid, zal ongetwijfeld tot meer milieu effecten leiden dan tot nu toe het geval is. Nu een deugdelijke onderbouwing hiervoor nog niet aanwezig is, kan dat niet leiden tot een goedkeuring van uw College, tenzij alsnog nader onafhankelijk onderzoek wordt gedaan.

Nimmerdor

Het landgoed Nimmerdor is onderdeel van de in het “Structuurschema Groene Ruimte” genoemde Ecologische Hoofdstructuur. In het Beleidsplan Natuur en Landschap van de provincie Utrecht is deze EHS nader uitgewerkt. In het natuurgebiedplan Utrechtse Heuvelrug is Nimmerdor begrensd als bestaande natuur en voor een klein deel als zoekgebied nieuwe natuur. Het is onderdeel van een waardevol overgangsgebied van de droge Utrechtse Heuvelrug naar de natte Gelderse Vallei. Met deze begrenzing wordt het gebied als onderdeel van de EHS beschouwd. Ook het streekplan is hierover volstrekt duidelijk.

Nu hierover absolute duidelijkheid is vinden wij dat dit gebied als Natuurwaarde op de plankaart moet worden aangegeven. De aanduiding groenvoorziening heeft te weinig beschermende waarde. Wij verzoeken u het gebied Nimmerdor als een apart onderdeel van het bestemmingsplan te beschrijven met als bestemming als natuurwaarde en dit op de plankaart met duidelijke begrenzing aan te geven. Wij verwijzen naar het voorontwerp Bestemmingsplan Birkhoven Bokkenduinen, waarbij ook een duidelijke scheiding is gemaakt tussen natuurwaarde en overige groenvoorzieningen. Een dergelijke opzet zien wij ook graag terug in het onderhavige bestemmingsplan.

De reactienota geeft aan dat de gemeente van mening is dat de opgenomen bestemming voldoende bescherming zou bieden. Wij delen die mening niet en verzoeken u alsnog de bestemming Natuurwaarde op te nemen dan wel goedkeuring te onthouden op dit onderdeel en de gemeente alsnog de opdracht te geven de bestemming te wijzigen in Natuurwaarde.

Kersenbaantracé

Met betrekking tot de reservering voor het kersenbaantracé merken wij in het algemeen op dat de Kersenbaan in samenhang met de verkeersafwikkeling in het stedelijk gebied moet worden bekeken. Op dit moment ontbreekt actueel inzicht hierin door de ontwikkelingen van de laatste jaren.

Aandachtpunten zijn daarbij:

 • de functie van de binnenring-zuid

 • de functie van de Stadsring

 • Minder arbeidsplaatsen dan ooit was voorzien in het CGS

 • de discussie over het bouwen aan de Hogeweg van woningen en voorzieningen, waaronder een zwembad

 • de problematiek van de Westtangent, die ongewenst is, gezien de natuurwaarden

 • de functie van het Smallepad en de Stationsstraat

 • de functie van de Utrechtseweg (binnen bebouwde kom)

 • de ontsluiting van Vathorst: Heideweg, Nijkerkerstraat. Wieken boulevard

 • Birkstraat

 • Utrechtseweg N237

 • Autosnelwegen A 1 en A28

 • sluipverkeer door stedelijk gebied

 • Verdwijnen van bestaande ziekenhuizen naar de nieuwe locatie aan de Maatweg

Wij vinden dan nog steeds dat een actueel integraal verkeersplan onderlegger zou moeten zijn voor een nieuwe verkeersontsluiting.

Flora en Fauna wet

In het Werkdocument ecologische verbindingszone is de spoorlijn Amersfoort-Rhenen aangewezen als ecologische verbindingszone. Voor de aanleg van de Kersenbaan was het spoor en de daarbij behorende bermen een belangrijke verbindingszone tussen Birkhoven en de gebieden ten zuiden van Amersfoort. Met de aanleg van de Kersenbaan is dit leefgebied daar volledig verdwenen. De nu nog zeer beperkt aanwezige bermen spelen hooguit nog een rol voor vlinders en insecten. Vanaf de Leusderweg tot de gemeentegrens bij Lockhorst speelt het spoor en haar bermen nog wel een belangrijke rol als leefgebied voor onder andere de hazelworm en zeldzame planten.

In oktober 2004 is een quick-scan in het kader van de Flora- en faunawet uitgevoerd door Bureau Waardenburg bv, adviseurs voor ecologie en milieu. Volgens het voorontwerp bestemmingsplan is het gehele onderzoek is als bijlage bijgevoegd. We constateren dat dit bij het ons toegestuurde document ontbreekt!

De belangrijkste conclusie is dat een aanvraag ex artikel 75 juncto artikel 11 Flora- en Faunawet nodig is aangezien het leefgebied van de aanwezige Hazelworm wordt verstoord. Voor vleermuizen worden geen verbodsbepalingen overtreden. Voor de overige soorten [muizen etc.] geldt een vrijstelling in het kader van projecten voor ruimtelijke ordening. Verder worden aanbevelingen gedaan m.b.t. de inrichting [geluidwerende voorzieningen, faunapassages] om de gevolgen voor het leefgebied van de Hazelworm te beperken. De ontheffingsprocedure maakt nog geen deel uit van het bestemmingsplan. Wij zijn van mening dat voordat het Kersenbaantracé 2e fase wordt uitgevoerd,  duidelijkheid moet zijn wat de exacte gevolgen zijn en hoe het leefgebied van de hazelworm wordt beschermd. Van de gemeente hebben wij op deze zienswijze geen reactie mogen ontvangen in reactienota. Wel is het genoemde onderzoek nu als bijlage toegevoegd. Blijft dat geen inhoudelijke reactie op dit onderwerp is ontvangen. Onze bedenkingen op dit punt blijven dan ook gehandhaafd.

We hopen dat u het bestemmingsplan wilt aanpassen met de genoemde punten, dan wel goedkeuring op genoemde punten zal onthouden.