Overige bestemmingsplannen

Reactie in het kader van vooroverleg ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan Parkweelde II, 27 augustus 2009

Proces

We zijn verbaasd dat het bestemmingsplan nu pas ter visie komt, terwijl in het plangebied inmiddels alle woningen al gesloopt zijn. We hadden het zorgvuldiger gevonden, dat eerst het bestemmingsplan de volledige procedure had doorlopen.

In het kader van het sociaal statuut moet minimaal 70% in stemmen met sloop van een appartementencomplex. Uit de toelichting blijkt dat er individuele gesprekken hebben plaatsgevonden en dat daaruit zou blijken dat 97% heeft ingestemd. Ons inziens had hiervoor een enquête moeten worden gehouden, zodat de bewoners in vrijheid hun mening hadden kunnen geven. Nu is niet duidelijke of de bewoners overstag zijn gegaan door druk tijdens zo’n gesprek of op basis van de toegezegde €5.000,- verhuiskosten en de in het vooruitzicht gestelde nieuwe woning elders. We zijn van mening dat de Gemeente hier een toezichthoudende taak heeft. Kan worden aangegeven waarom geen enquête is gehouden? En zijn er gespreksverslagen aanwezig? Openbaar Groen

Er is sprake van een forse afname van het openbaar groen in dit plangebied (van circa 6000 m2 naar 3000 m2, een afname van 50%. Volgens de Groene Saldoregeling moet dat gecompenseerd worden. Uit de toelichting op het bestemmingsplan wordt niet duidelijk op welke wijze dat gebeurd. We verzoeken u om dit alsnog aan te geven.

Woningbouwprogramma

Het woningbouwprogramma zoals nu voorgesteld vinden wij een belangrijke verbetering in het gebied.

Infrastructuur en parkeren

We maken ons zorgen over de voorgenomen hoeveelheid parkeerplaatsen. Van de benodigde 142 parkeerplaatsen zijn er slechts 25 openbaar toegankelijk. Dit lijkt ons te weinig, temeer omdat ook overloop parkeren wordt verwacht vanuit het project Lemaire. Ook vinden we het niet juist, dat 42 van de 100 parkeerplaatsen in de openbare ruimte op de parallelweg aan de Van Randwijcklaan en de Ringweg Kruiskanp komen. In de omgeving is het drukke Neptunesplein, waar al veel parkeeroverlast is. Als bewoners en bezoekers van dit nieuwe complex woningen ook op de openbare weg moeten parkeren is overlast bij voorbaat al te verwachten. We verzoeken nogmaals kritisch naar het aantal openbaar toegankelijke parkeerplaatsen te kijken en tevens meer plaatsen op het eigen terrein te voorzien.

Milieuaspecten

We hebben bezwaar tegen het feit dat niet alle woningen voldoen aan een geluidluwe gevel. We zijn van mening dat juist bij nieuwbouw geluidsoverlast moet worden voorkomen. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat wordt mede bepaald door geringe geluidsoverlast. Het steeds maar weer opnieuw aanvaarden van hogere grenswaarden, maakt van de vastgestelde normen een wassen neus. Aangezien de rapporten van DHV niet mee zijn gezonden, kunnen we de mate van overschrijding niet goed beoordelen. Dit kan voor ons in de vervolgprocedure nog een punt van bezwaar worden.

Voor de beoordeling van de milieuaspecten moet ook rekening worden gehouden met plannen die in de nabije toekomst hun uitwerking zullen krijgen. We vragen ons af of rekening is gehouden met de  plannen in de Hogewegzone (forse uitbreiding aantal woningen en voorzieningen, waaronder een grootschalig zwembad). Deze plannen zullen qua een veel hoger aantal verkeersbewegingen ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de Ringweg Kruiskamp. We verzoeken aan te geven op welke wijze hiermee rekening is gehouden. Volgens de toelichting is er sprake van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Tevens is aangegeven dat er maatregelen moeten worden genomen in het kader van de afgegeven ontheffing van de Flora en Faunawet. De sloop heeft inmiddels al plaatsgevonden. Graag vernemen wij of de voorgeschreven maatregelen zijn uitgevoerd.

Uitvoerbaarheid

Aangegeven wordt dat dit plangebied binnen de afspraken van Amersfoort Vernieuwt valt en voor de gemeente geen financiële consequenties heeft. Anderzijds wordt aangegeven dat in globale exploitatieopzet wel sprake is van een substantieel tekort. Een financieel overzicht wordt echter niet gegeven. We zijn van mening dat bij een bestemmingsplan hierover wel duidelijkheid moet zijn. We verzoeken u dit alsnog toe te voegen.

Regels

Met betrekking tot artikel 5.1c en 5.2 verwijzen wij naar de SGLA reactie in het kader van het Facet bestemmingsplan beroepen en bedrijven aan huis. We beschouwen deze reactie als ingelast in het kader van dit artikel.

Met betrekking tot artikel 7.3 Parkeren verwijzen wij naar onze opmerkingen hierover.

Plankaart

De plankaart geeft ons geen aanleiding voor nadere opmerkingen.

Bijlagen

Helaas zijn de bijlagen ons niet toegezonden, zodat wij hierop niet hebben kunnen reageren. We betreuren dit, juist omdat het hier gaat over onderzoek verkeerslawaai en luchtkwaliteitberekeningen. Juist in het kader van het vooroverleg verwachten wij dat deze ook worden toegezonden.