Overige bestemmingsplannen

Reactie ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan Amersfoort-Oost

Vervolg

  1. Planbeschrijving

Wij beperken ons tot het maken van een aantal opmerkingen n.a.v. het overzicht van de veranderingen.

  1. De mogelijkheid van het realiseren van kamerverhuur.

Op zichzelf hebben wij geen moeite met het opnemen van deze mogelijkheid, maar willen niet nalaten u te wijzen op het risico van overlast. Bij de behandeling van de Woonvisie in de Ronde werd door insprekers gewezen op de door splitsing van huizen ontstane overlast  omdat meer bewoners op eenzelfde woonoppervlakte moeten wonen. Er was sprake van overlast door geluid, parkeren en gedrag. Juist in kwetsbare wijken, waar we ook in dit bestemmingsplan mee te maken hebben, kan dit voor problemen zorgen. Wij vragen u daarom zeer kritisch te kijken naar de plaatsen waar kamerverhuur toegestaan kan worden. Om overlast te voorkomen verdient het o.i. aanbeveling om duidelijke eisen/randvoorwaarden te stellen waaraan kamerverhuur moet voldoen.

  1. Flats met garageboxen op de begane grond.

Het toestaan van gemengde doeleinden in garageboxen bij flats kan een positieve uitwerking hebben op de sociale veiligheid in deze wijken. Bij flats is echter veelal sprake van een gebrek aan parkeerruimte zodat gemengde doeleinden in garageboxen voor extra overlast kan zorgen. Voor deze doeleinden vragen wij u om duidelijke eisen/randvoorwaarden  op te nemen in de afwijkingsbevoegdheid zodat voldaan kan worden  aan de parkeernormen en inrichtingseisen ter voorkoming van overlast.

  1. Groene oevers Valleikanaal.

Wij zijn verbaasd over het mogelijk toestaan van bouwen op gronden in de aanwezige groenbestemming. Weliswaar worden hier voorwaarden aan verbonden, zoals bijv. het raadplegen van een deskundige op het gebied van flora en fauna, maar het toestaan van een dergelijke mogelijkheid geeft op zich al aanleiding tot veel discussie. Een duidelijke keuze voor de ecologische inrichting van dit gebied laat niet toe dat hier een bouwmogelijkheid toch weer wordt toegestaan. Wij verzoeken u deze bouwmogelijkheid te laten vervallen.

  1. Waterwingebied e.o.

Wij ondersteunen de opmerkingen in de brief die u hebt ontvangen van de Vrienden van het Waterwingebied. Wij vragen u deze over te nemen.

Wij verzoeken u onze opmerkingen in het bestemmingsplan mee te nemen.