Overige bestemmingsplannen

ZIENSWIJZE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN BERG-UTRECHTSEWEG

Vervolg

Na kennis te hebben genomen van het nieuwe bestemmingsplan via het internet komen wij tot de volgende aandachtspunten om verder uit te werken in de regels en de verbeelding van het bestemmingsplan, omdat er weliswaar veel duidelijk wordt gemaakt in de toelichting, maar die heeft geen rechtskracht. Absoluut onvoldoende vinden wij de informatie op de digitale plankaart. Dit zal op deze wijze zeker leiden tot misverstanden, zowel bij de ambtenaren, als de adviserende commissies, de individuele burger en wellicht geldt dit ook voor U. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u hiermee de rechtsongelijkheid in de hand wilt werken met alle procedures van dien.

A Verbeelding

 • 1. Bijvoorbeeld de duiding van onderling vergelijkbare bouwhoogtes ed. ontbreekt, als er details worden gegenereerd dan wordt uitsluitend de informatie van de specifieke plek gegenereerd en kan men in de plantekening niet zien wat geldt bij de buren.
 • 2. Wij achten het misleidend dat de plankaart dateert van 20 sept. 2011 en kennelijk niet is bijgewerkt naar de laatste stand van zaken. Opmerkingen uit de inspraak van het voortraject en jonge planontwikkelingen zijn kennelijk niet verwerkt, zoals o.a. blijkt uit de gegevens op de kaart voor het ziekenhuisterrein Lichtenberg.
 • 3. Ten onrechte staat nog een 2e toegang op de kaart t.p.v. van oude toegang naar het Dierenasiel, niet duidelijk is hoe het zit met de mogelijkheden om daar nog wat bij te bouwen.
 • Wij verzoeken de Verbeelding aan te passen met bovengenoemde punten.

B Regels en Toelichting

 • 4. Beschermd Stadsgezicht
 • Wat gemist wordt in de toelichting en de regels van het bestemmingsplan is een beschrijving van de kenmerken en te beschermen waarden die tezamen hebben geleid tot de aanwijzing van een groot deel van het plangebied als Beschermd Stadsgezicht. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan het opnemen van een beschrijving van de bestaande straatprofielen, het opnemen van ‘voorwaardelijke verplichtingen’ waarin expliciet de toetsing aan de betreffende waarden wordt voorgeschreven. Ter vergelijk noemen wij graag het bestemmingsplan van de Gemeente Hilversum voor het eveneens als Beschermd Stadsgebied aangewezen Noordwestelijk Villagebied.
 • Waarom ontbreekt de koppeling naar het beeldkwaliteitsplan met kaart, waar in het vorige plan nadrukkelijk naar werd verwezen?
 • 5. Bescherming groene kwaliteit als wezenlijk onderdeel Beschermd Stadsgezicht
 • Ook wordt een regeling gemist waarmee de groene kwaliteiten die blijkens de toelichting op het aanwijzingsbesluit voor het Beschermd Stadsgezicht een wezenlijk onderdeel van die kwaliteit vormen. In het vigerende plan was daartoe een aantal monumentale bomen aangeduid en was het bestemmingsplan blijkens de voorschriften gericht op de instandhouding van die bomen. Gelet op het in voorbereiding zijnde beleid om de kapvergunning af te schaffen voor bomen op particuliere grond en het feit dat naast het kloostercomplex óók de heemtuin is aangewezen als rijksmonument, verzoeken wij u in de regels een vergunningenstelsel op te nemen voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals verharden, het egaliseren van gronden en het kappen van bomen en houtopstanden, zodat daarmee ook die waarden zowel op particuliere als openbare gronden beschermd zijn.
 • Voorts de waarden in het groene binnengebied dat wordt gevormd door de achtertuinen in de als Rijksmonument monument aangewezen Frisiabuurt zouden daarin betrokken moeten worden. In het ontwerp bestemmingsplan is voor dit gebied een aanduiding “bijzondere bebouwingsregeling” opgenomen. Deze sluit echter niet uit dat een groot deel van de tuinen wordt verhard of zelfs wordt bebouwd waardoor het behoud van de aanwezige groene kwaliteit niet geborgd is. Beter zou zijn om net zoals dat elders in het plangebied is gedaan (zie onder meer de tuinbestemmingen tussen de woningen langs de Pieter Jelles Troelstralaan ter hoogte van De Terp en het woongebied tussen de Prins Frederiklaan en de Nassaulaan), een onderscheid te maken tussen ‘(te bebouwen) erf’ en ‘tuin’ waar niet gebouwd mag worden. Zeker gelet op de verhouding tussen perceelsgrootte en erf mag juist in dit kwetsbare gebied overal in de tuin worden gebouwd, daar waar op grotere percelen een relatief klein erf is bestemd.
 • Tevens wordt een verbod gemist om de villatuinen om te zetten in parkeerplaatsen als het kantoren en dergelijke worden, ofwel functies met een hoge bezoekersfrequentie of een sterk arbeidsintensief karakter zijn mogelijk als elders in de openbare ruimte geparkeerd wordt. Daarbij willen wij u verzoeken, gelet op de huidige parkeeroverlast rond bijvoorbeeld het Leerhotel, in de regels te bepalen dat op eigen terrein voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid, zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag, zoals dat bijvoorbeeld ook is opgenomen in artikel 19 (Maatschappelijk 4).
 • 6. Ontwikkelingsruimte in het bestemmingsplan
 • Het plan voorziet nog altijd in een uit te werken bestemming. Onduidelijk is waarom voor het Lichtenberg niet een gedetailleerde bestemming kon worden opgenomen en daarmee meer rechtszekerheid kan worden geboden. Immers het Definitief Ontwerp Stedenbouw zou volgens uw eigen website eind vorig jaar (2012) gereed zijn. Waarom niet even gewacht?
 • 7. Ook de wijze waarop de nog te realiseren sporthal / tennishal tussen de huidige tennisbanen van ALTA en de achtergelegen sportvelden van het gymnasium in het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen, vormt een bedreiging voor het aanwezig openbare groen en daarmee voor de recreatie en groene waarden in de wijk. Door de bestemming “Groen” hier volledig te laten vervallen en te vervangen door sport is de bestaande publieke doorgang niet geborgd. Gelet op de vele bewoners van het Bergkwartier die hier hun rondje lopen en / of spelen op het Lymfioveld, zou dit een groot verlies voor de wijk zijn. Wij verzoeken u de regeling zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan over te nemen. Overigens begrepen wij dat er inmiddels plannen liggen die niet passen in het speciaal voor dit doel aangepaste bestemmingsplan. Wij worden hier graag over geïnformeerd.
 • 8. Niet duidelijk is wat de plannen zijn op de Stichtse Rotonde, als het correct is dat hier 4 in plaats van 2 rijstroken gaan worden gemaakt, dan is dat behalve een ons inziens zeer verkeersonveilige ingreep, bovendien een verdere aantasting van de beeldkwaliteit van dit historische verkeersplein dat landschappelijk tot de mooiste van Nederland behoort. Niet op de laatste plaats betekent het een aantasting van de eco-biotopen die hier aanwezig zijn (o.a. zandhagedis en hazelworm).
 • 9. Graag zouden wij zien dat er duidelijk beleid wordt geformuleerd ten aanzien van de bestaande huisvestingsproblemen van scholen in de wijk en de wijze waarop nieuwe functies zoals BSO in of op de schoolterreinen worden ingepast. Recente voorbeelden laten zien dat dit maar al te vaak ten koste gaat van de buitenruimte en niet zelden wordt opgelost met barakken waarmee in grote mate afbreuk wordt gedaan aan de beeldkwaliteit.
 • 10. Ten slotte achten het van belang dat met het actualiseren van het bestemmingsplan, juist vanwege de waarden die in het gebied zijn vertegenwoordigd, een actiever handhavings- en herstelbeleid wordt ingevoerd.
 • Wij verzoeken de Regels aan te passen met bovengenoemde punten en antwoord te geven op de gestelde vragen