Overige bestemmingsplannen

Reactie ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan De Koperhorst

Vervolg

De Zilvermeeuw is wel degelijk onderbouwd met die zgn. Valleikanaal visie. En juist dat was voor de rechter aanleiding om het omstreden  besluit (art. 19 procedure) te vernietigen. De rechter was van mening, dat de visie was opgesteld vanuit slechts één perspectief en dat vanuit andere beleidssectoren nog nadere inbreng moest volgen. De Rechter constateerde ook dat die Valleikanaal visie, zelfs op dat moment (1996), niet verder in procedure was gebracht.

Op basis daarvan oordeelde de rechter dat het toetsingskader onvoldoende uitgewerkt was voor de beoordeling van de omstreden beslissing (bouw Zilvermeeuw). Ook de door toenmalige bezwaarmakers aangedragen aspecten van verkeersveiligheid, niveau groenvoorzieningen en sociale veiligheid waren geen onderdeel geweest van de onderbouwing van het bouwplan. De rechter was van mening, dat de enkele onderbouwing van het bouwplan met slechts de nooit vastgestelde en in procedure gebrachte Valleikanaal visie, onvoldoende was en vernietigde het besluit. De Zilvermeeuw is dus zonder rechtsgeldige planologische procedure gebouwd. Een vergelijking met deze bebouwing kan dus niet als planologische onderbouwing worden benut.

Door de Raad op het verkeerde been te zetten, is naar onze mening het raadsbesluit over de Startnotitie ten onrechte genomen omdat dit was gebaseerd om onjuiste, dan wel onvolledige informatie. Doordat ook dezelfde avond, na behandeling in de Ronde, de Raad moest besluiten in Het Besluit over deze startnotitie, is onvoldoende tijd geweest voor de raadsleden voor enige reflectie.

We vinden dat hier sprake is van onzorgvuldig handelen.

  1. Planbeschrijving

We willen de structuur van het bestemmingsplan beoordelen door per onderdeel onze op- en aanmerkingen kenbaar te maken. We verwijzen daarbij naar de paragrafen zoals zij zijn genummerd in de Toelichting. Onder elke paragraaf geven wij zo nodig in cursief ons commentaar.

2.3.1  Structuurvisie Amersfoort [2009].

In de structuurvisie Amersfoort [2009] is geen nieuw beleid geformuleerd, maar is het ruimtelijk relevante bestaande beleid in samenhang gepresenteerd. Het gaat in hoofdlijnen om beleidsnota’s en ruimtelijke kaders die voor projecten zijn bepaald. De Koperhorst ligt in de wijk Zielhorst. In de structuurvisie is Zielhorst aangewezen als “woongebied”. De noordzijde van het Valleikanaal [waaraan de Koperhorst ligt] wordt gezien als stedelijk groen.”

* De Koperhorst ligt in de wijk Schothorst. Wij verzoeken u dit aan te passen.

2.3.3.  Woonvisie Amersfoort 2006 – 2010.

Voor de lange termijn maakt de gemeente Amersfoort een duidelijke keuze voor zorgvuldig en intensief ruimtegebruik. In deze visie past vooral de stimulering van centrumstedelijke woonmilieus en buitencentrum woonmilieus. Om deze woonmilieus duurzaam en aantrekkelijk te maken, dient de totale leefomgeving [woning, woningomgeving] hoogwaardig te zijn hetgeen betekent dat optimaal wordt ingezet op

-        De aanwezigheid en beleving van groen,

-        De aanwezigheid en beleving van identiteit en herkenbaarheid; een hoogwaardig sociale en sociaalfysieke infrastructuur. [veiligheid, service, openbare verblijf- en ontmoetingsplekken.

* Intensief ruimte gebruik is dus blijkbaar hier een extra toren van 20 bouwlagen, maar daardoor blijft er o.i. op de totale Koperhorst terreinoppervlakte maar weinig over voor beleving van groen en hoogwaardige sociale en sociaalfysieke infrastructuur en te weinig verblijf en ontmoetingsplekken. Wij zijn van mening dat met het op deze wijze invullen van het beleid er juist niet zorgvuldig wordt omgegaan met de ruimte invulling. Wij kunnen dan ook niet instemmen met een dergelijk hoge bebouwing en bijbehorend programma.

2.3.4.  Groen Blauwe Structuur 31-3-2004.

De gemeente werkt verder mee aan het ontwikkelen van ecologische verbindingszones als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. In Amersfoort zijn vijf verbindingszones gedefinieerd waaronder: Valleikanaal. Het plangebied grenst aan het Valleikanaal, dat in de Groen Blauwe Structuur als het project “Ecologische verbindingszone Valleikanaal” is opgenomen. Doelstelling voor dit project is: natuurvriendelijke inrichting van de oevers van het Valleikanaal, aanleg van poelen en opheffen van knelpunten.

* Ter plaatse van de Koperhorst, mede door de uitbreiding, is o.i. geen sprake van het opheffen van knelpunten en inrichting van natuurvriendelijke oevers. Extra grootschalige bebouwing in dit gebied is in strijd met de uitgangspunten van de Groen Blauwe structuur. Ook op deze grond wijzen wij een dergelijke grootschalige bebouwing af.

2.3.5.  Nota Parkeernormen Amersfoort 2009.

Het aantal aan te leggen parkeerplaatsen is afhankelijk van de grootte van de voorziening en de parkeernorm die bij die ontwikkeling hoort. Volgens de bouwverordening dient degene die een aanvraag indient, dit aantal parkeerplaatsen in eerste instantie aan te leggen op eigen terrein. Het gebruik van juiste parkeernormen draagt bij aan een gunstig leef/ en woonklimaat.

In combinatie met:

4.3: Het parkeren vindt op eigen terrein plaats waarvoor ook een stuk gemeentegrond door de Koperhorst zal worden aangekocht.

* Wij constateren dat er dus geen sprake is van parkeren op eigen terrein, maar dat een stuk grond van de aan de Holkerweg gelegen groenvoorziening wordt opgeofferd en in eigendom wordt overgedragen aan de Koperhorst. Het parkeren gaat dus ten koste van openbaar groen. Wij zijn van mening dat op deze manier ten onrechte wordt gesuggereerd alsof de Koperhorst het parkeren  op eigen terrein oplost. Ook op deze grond wijzen wij de voorgestelde grootschalige uitbreiding af.

4.3.  Functies. Verkeer.

De ontsluiting van de parkeerplaatsen vindt plaats via een nieuwe ontsluiting vanaf de Holkerweg. Zie paragraaf 4.6 in combinatie met:

4.4.  Stedenbouwkundig plan.

Op meerdere plekken langs het Valleikanaal markeert hoogbouw de ontmoeting tussen het kanaal en een radiaal [o.m. de Vuurtoren van 17 lagen hoog [en de flat van 13 lagen hoog aan de  Kattenbroekerweg] Ook in de plannen voor de Hogewegzone is dit een thema. De torens, die aldus de loop van het Valleikanaal markeren, ondersteunen de ruimtelijke opbouw van de stad en vergroten de “leesbaarheid” van de stad. De maat en de schaal van het kanaal en de infrastructuur kunnen een groot volume goed verdragen.

* De SGLA heeft bezwaar gemaakt in het kader van de plannen rond de Hogewegzone, juist omdat hier de Maat en Schaal van Amersfoort fors wordt overschreden. Dit bestemmingsplan is nog (lang) niet onherroepelijk en kan dus niet dienen als planologische onderbouwing voor het op deze plaats neerzetten van een dergelijk hoog gebouw. Wij verwijzen u naar onze zienswijze bij het ontwerpbestemmingsplan De Hogewegzone, waarbij wij u wederom wijzen op de volgtijdelijkheid van planologische  onderbouwing.

* Voor wat betreft de infrastructuur dient vermeld te worden dat er richting Ringweg Koppel voor de hele wijk Schothorst sprake is van slechts 2 uitvalswegen!

De toren krijgt een hoogte van 20 bouwlagen op een halfverdiepte parkeerplint. Een lagere toren zou zich ruimtelijk te weinig onderscheiden van het volume van 10 lagen dat er naast ligt.

* O.i. kan de nieuw te bouwen toren zich ook onderscheiden met veel minder dan 20 bouwlagen. Een verdubbeling verstoort het stedenbouwkundig en  - bouwkundig evenwicht en is een dusdanig misplaatst gebouw dat vermeden zou moeten worden.

* Bezonningsstudie. Dat een woontoren van 20 bouwlagen een uiterst beperkt effect heeft op de bezonning van de omliggende woningen is o.i. te optimistisch gesteld. Wij verzoeken u dit kritisch punt nader te onderbouwen.

4.5.  Openbare ruimte.

Voor de oevers van het Valleikanaal ter hoogte van de Koperhorst zal de nieuwe ontwikkeling bij het complex aanleiding zijn om op dit gedeelte de ecologische verbinding te versterken. Langs de oever van het kanaal loopt, ter hoogte van de Koperhorst, een wandelpad. Tussen dit wandelpad en de juridische eigendomsgrens van de Koperhorst ligt een strook groen van ca. 7 meter breed, dat gemeentelijk eigendom is. Deze strook is al zeer lang in gebruik als onderdeel van de tuin van het complex. In de nieuwe situatie krijgt de strook van zeven meter een ecologische inrichting, passend bij de ecologische functie van de kanaalzone. Het bestaande hek op het terrein verdwijnt of wordt verplaatst, waardoor het wandelpad vrij in het groen komt te liggen.

* Wij zijn uitermate verbaasd over deze redenering. Het wandelpad lag altijd al vrij in het groen. Nu wordt gesuggereerd dat de 7 meter brede strook al zeer lang in gebruik is bij de Koperhorst. Echter het wandelpad en de 7 meter strook, gescheiden door het hek van de Koperhorst, wordt door de bewoners gebruikt als “ommetje” en kan o.i. niet benoemd worden als zijnde “ deze strook is al zeer lang in gebruik als onderdeel van de tuin van het complex”. Deze strook is slechts met een omweg, dus niet vanaf het Koperhorst terrein te bereiken. Op deze wijze lijkt het er op dat de grond in eigendom komt bij De Koperhorst en niet meer vrij toegankelijk is voor de overige bewoners en gebruikers van het gebied. Als dit al in eigendom zou komen van de Koperhorst, nemen wij aan dat hier een passende koopsom voor wordt betaald. Wij verzoeken u de SGLA hierover inzicht te verschaffen.

4.6.  Infrastructuur.

Een woontoren van 20 bouwlagen herbergt een fors programma, dat weer een groot parkeerprogramma genereert.

Om zowel de parkeerkelder als een groen talud te realiseren is ruimte nodig. Hiertoe worden het fietspad en het wandelpad aan de zijde van de Holkerweg verlegd. Het ruime profiel biedt hier de ruimte voor. De bestaande bomen, iepen, moeten daardoor verdwijnen. In de smalle berm die langs de Holkerweg overblijft, zullen ook essen worden geplant. Deze bomen zorgen opnieuw voor het karakter van de Holkerweg als monumentale wijkontsluitingsweg.

* Wij constateren dat bestaand openbaar groen wordt opgeofferd aan deze plannen. Wij zijn van mening dat dergelijke grote ingrepen in de groene inrichting voor een enkel bouwplan misplaatst zijn. Ook op deze grond wijzen wij het bestemmingsplan af.

Gemotoriseerd verkeer.

De nieuwbouw locatie wordt ontsloten via de Holkerweg. De Holkerweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/uur. Op dit type wegen is het gewenst om het aantal ontsluitingen te beperken. Gezien de uitstraling van de Koperstaete en het zelfstandige karakter is gekozen voor een zelfstandige ontsluiting. Bovendien wordt op deze manier de bestaande terreintoegang aan de Paladijnenweg niet extra belast. De zelfstandige ontsluiting wordt mogelijk gemaakt door een linker afstrook met in het verlengde een tweede middengeleider in de Holkerweg aan te leggen. Hiervoor is het nodig de Holkerweg plaatselijk met ca. 3,50 meter  te verbreden. Het uitrijden door het gemotoriseerd verkeer kan alleen in noordelijke richting worden gefaciliteerd. De rotonde dient daarbij als keermogelijkheid. Deze 360 graden beweging komt op een rotonde zelden voor, maar ten opzichte van de totale hoeveelheid verkeer op de rotonde is dit aantal echter gering. Het voordeel van de principe ontsluiting is dat een conflict situatie [links afslaand verkeer] wordt vermeden. Bovendien wordt de doorstroming van het verkeer afkomstig van de rotonde niet beïnvloed.

  • Holkerweg met 3.50 meter verbreden, de extra ruimte voor de parkeergarage/dek, de strook die afgaat van de ecologische verbindingszone  betekent een behoorlijke vermindering van de bestaande groenvoorziening.
  • De in- en uitgaande ontsluiting via de Holkerweg betekent o.a. een aanzienlijke extra belasting van de rotonde. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat aan beide zijden van de Koperhorst i.v.m. grote schoollocaties sprake is van grote hoeveelheden fietsverkeer,  en verkeer met bestemming  winkelcentrum Schothorst.
  • Langs de Holkerweg komt aan de zijde van de Koperhorst een tweerichtingen fietspad. Dit pad kruist de nieuwe gezamenlijke in- en uitrit.  Wij vinden dit een conflicterende situatie
  • We vragen ons ook af of al deze inrichtingskosten worden verhaald op de indiener van het plan. Graag zien wij een expliciete verantwoording hiervan tegemoet.
  • Wij constateren dat verkeerstechnisch er geen sprake is van een verbetering, maar van een verslechtering. Ook op deze grond wijzen wij het bestemmingsplan af.

5.5.  Externe veiligheid.

* Gezien de afstand van de Koperhorst tot het spoor hebben wij bedenkingen t.a.v. de veiligheid voor minder valide ouderen in geval van calamiteiten o.a. i.v.m. de chloortransporten die langs de Koperhorst plaats vinden.

  1. Regels

3.3.2. Parkeervoorzieningen.

B&W kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in art. 3.1 teneinde wegen en parkeervoorzieningen toe te staan, met in achtneming van de volgende voorwaarden:

a)     De afwijking is noodzakelijk t.b.v. een optimale verkeersafwikkeling dan wel in verband met de parkeerbehoefte binnen het gebied,

b)     De verkeersveiligheid in het gebied mag niet in het gedrang komen,

c)     Een toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan,

d)     Er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het ruimtelijk beeld van het openbaar [groen]gebied

e)     Er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het gebruik van belendende percelen.

Met deze afwijkingsbepaling lijkt u op voorhand al ruimte te creëren om toekomstige te verwachten parkeerproblemen op te lossen door af te wijken van het bestemmingsplan in plaats van nu voor een goede en afdoende oplossing te kiezen. Een dergelijke hoogbouw en toename van woningen op een te kleine oppervlakte zal extra parkeerproblemen opleveren. In plaats van dit goed te regelen, wordt nu een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. Wij vinden dit geen goed ruimtelijk ordeningsbeleid. Het lijkt er op dat alles “passend” wordt gemaakt om de aanvrager tegemoet te komen, maar waarbij te weinig rekening wordt gehouden met overige bewoners en gebruikers in de omgeving. Wij vinden dit onzorgvuldig.

4.4.  Afwijkingen van gebruiksregels.

4.4.2. Parkeernormen.

B&W kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 en 4.4.1 voor het wijzigen van parkeernormen i.v.m. en in overeenstemming met een nieuwe door de gemeenteraad vast te stellen parkeernota, dan wel een wijziging van de parkeernormen.

* Naar onze mening dient een nieuwe bestemmingsplan te worden getoetst aan bestaand beleid en niet aan mogelijk toekomstig beleid. Door in de regels nu al een afwijkingsbevoegdheid op te nemen, lijkt de aanvrager van dit specifieke bestemmingsplan wel heel erg tegemoet te worden gekomen.  Dit is naar onze mening onjuist en onzorgvuldig. Hier lijkt een voorkeurspositie te worden gecreëerd, die in strijd is met de eisen van zorgvuldig bestuur. Overigens lijkt ons deze bepaling ook in strijd met artikel 8.3 waarin juist wel naar de bestaande parkeernormen wordt verwezen.

  1. Conclusie

Wij concluderen dat dit bestemmingsplan ons inziens niet voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke onderbouwing. We constateren tevens dat er in de afweging voor het algemeen belang in relatie tot het belang van de aanvrager op tal van punten het algemeen belang ondergeschikt is gemaakt aan het verlangen van de aanvrager. Hierdoor is geen sprake van een zorgvuldige afweging.

Met name op de punten verlies openbaar groen, te verwachten parkeeroverlast en verkeersproblematiek is onvoldoende rekening gehouden met het algemene belang. Met betrekking tot de geplande hoogbouw constateren wij dat deze niet voldoet aan de Maat en Schaal van Amersfoort en dus niet past in een goed stedelijke ruimtelijke ordening.

Op basis van deze constatering zijn wij van mening dat de gemeente onder deze voorwaarden niet kan meewerken aan het tot stand brengen van dit bestemmingsplan. De SGLA wijst dit plan af.

Wij verzoeken u dit plan uit de procedure te halen.