Overige bestemmingsplannen

Reactie in kader artikel 3.1.1. Bro. concept bestemmingsplan Kruiskamp Lemaire

Vervolg

 1. Archeologisch waardevolle verwachtingsgebieden

In geval van ontwikkelingen met bodemingrepen dieper dan 30 cm en groter dan 500 m2 dient voorafgaand een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. In de nabijheid van het plangebied zijn bij archeologisch onderzoek vondsten uit de IJzertijd gedaan.

* Met het oog op eventuele zienswijzen t.a.v. het definitieve bestemmingsplan ontvangen wij graag een exemplaar van het desbetreffende onderzoek.

 1. Stedenbouwkundig plan.

De open ruimte tussen het winkelcentrum en het nieuw te bouwen blok wordt verkleind door de nieuwbouw over de Lemairestraat door te trekken. Een deel van de Lemairestraat komt daarmee te vervallen. Het verkeer wordt over het aanliggende parkeerterrein en door de Roggeveenstraat afgewikkeld.

 • Het plan om het profiel van de Roggeveenstraat aanzienlijk te verbreden met goede parkeervoorzieningen baart ons zorgen. Op de Lemairestraat bevinden zich ook enkele parkeervoorzieningen. Uit de huidige situatie blijkt dat de Roggeveenstraat altijd vol staat met o.a. auto’s van bewoners en van parkeerders die in de binnenstad gaan winkelen. [Kost geen parkeergeld en is dicht bij de binnenstad. Dit geldt ook voor andere aangrenzende straten zoals de Abel Tasmanstraat] Graag vernemen wij van u hoe u deze verkeer- en parkeerplanning daar denkt te realiseren.

Omdat de Roggeveenstraat ook een woonstraat is moet hier een achterkantuitstraling worden voorkomen. Ook hier is een representatieve gevel gewenst.

 • Hoe gaat de representatieve gevel eruit zien?

Een verbreding van de Roggeveenstraat maakt toevoeging van groen in de vorm van bomen mogelijk.

 • Een groene toevoeging in de vorm van bomen vinden wij een prima plan.
 1. Parkeren

Bij een gebouw moet ten behoeve van het parkeren en het stallen van auto’s in de juiste mate ruim zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort, met dien verstande dat o.a.: de juiste mate van ruimte wordt bepaald met behulp van de parkeernota zoals is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2009 en dat de parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden aangelegd. Uit de parkeerbalans tabel blijkt dat volgens de norm uit de parkeernota, zonder meervoudig gebruik, 141 parkeerplaatsen zijn vereist. De parkeerkelder is een gesloten voorziening met 66 plaatsen. Meervoudig gebruik daarvan is niet mogelijk. Voor de openbare parkeerplaatsen is dat wel mogelijk.

Uitgaande van de aanwezigheidspercentages is berekend dat er naast de 66 parkeerplaatsen in de garage van Lemaire  57 openbare parkeerplaatsen nodig zijn om het parkeren als gevolg van het Lemaireproject op te lossen. In het plangebied worden door het Lemaireproject  32 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarmee resteert een tekort van 57 – 32 is 25 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Zonder meervoudig gebruik nodig 141. Minus 66 in gesloten parkeerkelder = 75 in het openbaar. Echter door meervoudig gebruik zijn geen 75 maar slechts 57 plaatsen nodig. Door het creëren van 32 extra plaatsen in de openbare ruimte = 57 – 32 = een tekort van 25 parkeerplaatsen in de openbare ruimte.

Dit tekort wordt gecompenseerd in de parkeerkelder van de Alliantie onder de Jumbo supermarkt. [Boegbeeld] Daarnaast hebben bewoners van het Neptunusplein geen ontheffing meer voor de parkeerschijfzone op het Neptunusplein. [Zij kunnen gebruik maken van een abonnement in de Boegbeeldgarage] waardoor er meer parkeerplaatsen op straat beschikbaar zijn. In het plangebied Parkweelde II realiseert de Alliantie extra parkeerplaatsen om de parkeerdruk rond het Neptunusplein te verminderen.

 • Parkeren is altijd een hot item en vraagt om een uiterst precieze invulling. Wat betreft de situatie in het plan Lemaire en de daarbij genoemde zgn. “escape mogelijkheden” zetten wij grote vraagtekens.
 • Wat betreft dit project vragen wij ons af hoe omgegaan wordt met de regel dat parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden aangelegd.
 • Hoe en waar worden de extra 32 parkeerplaatsen gerealiseerd?
 • In verband met een niet logisch bereik vraagt het tekort van 25 parkeerplaatsen die in de parkeerkelder van de Alliantie onder de Jumbo supermarkt gecompenseerd dienen te worden om parkeeraanpassingen waaraan niet zo gemakkelijk gevolg gegeven zal worden.
 • Dat de bewoners van het Neptunusplein i.v.m. het vervallen van de ontheffing voor de parkeerschijfzone gedwongen worden een abonnement te nemen in de Boegbeeldgarage vinden wij niet correct en voor deze bewoners dient  een andere oplossing gezocht te worden.
 • Dat de Alliantie in het Plangebied Parkweelde II extra parkeerplaatsen realiseert om de parkeerdruk rond het Neptunusplein te verminderen is een loffelijk streven. Echter gezien het feit dat er op het Neptunusplein sprake is van de supermarkten Hoogvliet en Jumbo, een Action vestiging en de Drietand waarin veel activiteiten georganiseerd worden zal er toch bij voorkeur daar in de directe omgeving geparkeerd worden. Bovendien, zoals de praktijk nog steeds leert, is Parkweelde II ook weer een uitgelezen kans voor parkeerders die in de binnenstad gaan winkelen.
 1. Openbaar groen.

In het plangebied is geen openbaar groen aanwezig. Dit is niet anders dan in de huidige situatie.

 • Dit is niet anders dan de huidige situatie. O.i. zou elk nieuw project voor een verbetering ten aanzien van wat meer openbaar groen in aanmerking dienen te komen.
 1. Regels

Van het aantal woningen in het plangebied is 100% bestemd voor sociale huurwoningen.

 • Gezien het grote aantal sociale woningen dat o.a. in dit project is gesloopt verwachten wij dat dit percentage ook werkelijk gehaald wordt in een vergelijkbare huurklasse.