Groen/blauwe Structuur

Zienswijze inzake Bestemmingsplan Buitengebied Oost

Vervolg

 1. Reactienota

Het moet ons van het hart, dat we vinden dat de reactienota bezwaren wel erg makkelijk af doet. Het getuigt niet van veel inlevingsvermogen in de bezwaren. Daar waar het bestemmingsplan alle ruimte geeft aan het ene particuliere initiatief, dat van het Utrechts Landschap, worden andere initiatieven nauwelijks beantwoord. Ook bezwaren van omwonenden worden afgedaan met een vage beantwoording. Opvallend is ook dat sommige reacties die te laat zijn binnengekomen wel worden gehonoreerd. In het kader van de verbetering van de participatie, roepen wij de gemeenteraad op om toe te zien op een betere beantwoording van de reacties en meer inlevingsvermogen, zodat na het lezen van een reactienota ook bewoners zich serieus genomen voelen.

We vinden dat de reactie van de SGLA ingediend in het kader van het artikel 10-overleg, onvoldoende is beantwoord. Enkele voorbeelden:

 1. We hebben gevraagd of een bestemmingsplan, waarbij beroep gedaan wordt op Belvedère subsidie gelden, dan ook niet moet voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden. Een duidelijk antwoord is hierop niet gekregen.

 2. De SGLA heeft aangegeven strijdigheid met het streekplan te zien, omdat een landgoed alleen mogelijk is bij substantiële toevoeging van nieuw groen. Het antwoord hierop is dat dit elders op het landgoed wel gebeurt, zonder enige verdere onderbouwing. We krijgen alleen een verwijzing naar het bestemmingsplan, terwijl juist het bestemmingsplan de reden voor onze constatering was.

 3. Onze opmerking over de onduidelijkheden van de plankaart wordt zelfs helemaal niet beantwoord.

Doordat niet duidelijk en voldoende is beantwoord, worden wij gedwongen om opnieuw een zienswijze in te dienen en formeel bezwaar te maken.

 1. Goede ruimtelijke ordening

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening. Dat betekent dat de gemeente daarvoor een goed beleid moet hebben en particuliere initiatieven goed moet afwegen t.o.v. van andere algemene belangen. We vinden dat de gemeente hierin niet zorgvuldig genoeg is geweest.

a. Afweging Nut en Noodzaak

Dit bestemmingsplan is in ruime mate conserverend van aard, behalve daar waar het gaat om het particuliere initiatief van het Utrechts Landschap. Dit particuliere initiatief wordt met betrekking tot de ecologische invulling voornamelijk betaald door subsidies vanuit postcode loterij en andere externe gelden. De invulling van het appartementgebouw is, ook volgens het bestuur van het Utrechts Landschap, uitsluitend nodig voor de inrichting van de nieuwe heerlijkheid én het omleggen van de Stoutenburgerlaan om betere zichtlijnen te krijgen. Wanneer we nu naar de opbouw van de argumenten in het bestemmingsplan kijken, dan zien we dat de gemeente geen enkele onderbouwing geeft van de nut en noodzaak om deze bebouwing met een appartementsgebouw in dit gebied toe te staan. Argumenten tegen bebouwing worden  afgedaan als “ongegronde vrees of ruimtelijk niet relevant”, terwijl juist een zorgvuldige afweging door de gemeente zou moeten worden toegepast., waarbij naar alle argumenten wordt gekeken.

In hoofdstuk 2 wordt op pagina 8 en 9 aangegeven, dat nieuwe projecten niet zijn toegestaan indien die wezenlijke kenmerken significant aantasten, terwijl er geen reëel alternatieven zijn én er sprake is van een algemeen belang. Wij zijn van mening dat met de bouw van een appartementencomplex wel degelijk van een significante aantasting sprake is. We wijzen hierbij naar de omvang en hoogte van deze gebouwen. Daarnaast ook door het bouwen ven een dergelijk groot complex op een archeologische vindplaats de resten van een belangrijke oudheidkundig voor Amersfoort belangrijke plaats verloren gaat, vinden wij dit in strijd met het algemeen belang. In de afweging van de nut en noodzaak had het College ons inziens dus ook niet tot het toestaan van dit appartementencomplex mogen besluiten.

** We maken formeel bezwaar tegen de plankaart en verzoeken de gemeenteraad de plankaart te wijzigen door hierop geen “Landgoed”toe te staan

** We verzoeken tevens van de Voorschriften artikel 9 lid 1 f en i ; artikel 9 lid 2; artikel 9 lid 3 en artikel 9 lid 4  te schrappen

b. Belangenafweging

We vinden dat de belangen van de huidige bewoners, de ecologie en de maatschappelijke bezwaren tegen bebouwing in dit gebied niet zorgvuldig genoeg zijn afgewogen. Er worden alleen maar argumenten gebruikt ten gunste van het particuliere initiatief en rapporten geschreven ter ondersteuning van dit initiatief, maar er wordt geen onderzoek gedaan naar de matschappelijke bezwaren. Wat opvalt in de rapporten, van o.a. Ecogroen, dat dit gebaseerd is op bestaande gegevens uit voorgaande onderzoeken, overleg met de gemeente en het Utrechts Landschap en kort veldbezoek met rondleiding van de beheerder (die in dienst is van het Utrechts Landschap), De huidige bewoners in het gebied zijn dus niet in het onderzoek betrokken. Op zijn minst wekt dit de schijn van afhankelijkheid. We constateren dat de gemeente hierin niet een zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt. We maken hierbij dan ook formeel bezwaar tegen de gevoerde onderzoeken en stellen dat de gemeente heeft gefaald in een zorgvuldige belangenafweging.

Bij de bepaling van de belangenafweging is de Groen Blauwe structuur ons inziens anders uitgelegd, dan bij het opstellen hiervan de bedoeling was. Immers in de Groen Blauwe structuur stond Behoud van de natuur en de cultuurhistorische waarden als uitgangspunt van dit gebied voorop. We zijn van mening dat het behoud van een belangrijke cultuurhistorische en archeologische vindplaats boven het belang gaat van het bouwen van een appartementencomplex. Ook hier is geen sprake van een zorgvuldige belangenafweging.

In de reactienota wordt verwezen naar het Welstandsbeleid. We kunnen geen indruk krijgen van wat nu de specifieke welstandseisen zijn voor dit gebied en ten opzichte van het nieuwe appartementencomplex. We vragen ons af of ook elementen als horizonvervuiling meespelen. Hoewel gesuggereerd wordt dat het complex niet boven de boomkruinen uitkomt, menen wij dit uit waarneming ter plekke te moeten ontkrachten, volgens ons zal het appartementencomplex op de meeste plaatsen zeker 5 meter boven de bomen uitsteken. Bij een zorgvuldige belangenafweging moeten ook dit soort elementen een rol spelen. Ons inziens faalt de gemeente hierin.

c. Precedentwerking

Door op deze manier om te gaan met het particuliere initiatief in dit gebied, ontstaat het risico van precedentwerking. Nu het Utrecht Landshap een appartementcomplex mag bouwen in dit gebied, lijkt de weg open voor andere soortgelijke initiatieven in dit gebied. Er wordt al melding gemaakt van meerdere aanvragen voor het bouwen van zogenaamde landgoederen. Met het toestaan van dit appartementencomplex vragen wij ons af of er straks toch niet sprake zal zijn voor grootschalige bebouwing in dit gebied. Zeker nu hiertoe de vrijstellingsbevoegdheid bij het College van B&W komt te liggen.

** We maken daar bezwaar tegen en vragen de gemeenteraad van de Voorschriften het artikel 6 lid 7d te laten vervallen.

 1. Ecologie

De bouw van het appartementencomplex op de plek waar ooit het kasteel heeft gestaan is in strijd met de flora en faunawet van 2002. Het bestemmingsplan bevestigt dit ook, omdat ontheffing moet worden gevraagd bij het Ministerie van Landbouw. Wij vinden deze aanvraag onterecht, omdat het hier gaat om strikt beschermde soorten. We vinden het ook onlogisch om eerst het gebied aan te tasten door grote ingrepen met dan als argumentatie dat dit het geheel kwalitatief versterkt. Door de toenemende verkeersdruk en de toenemende recreatie krijgen verstoring gevoelige soorten zeker overlast. Ons ontgaat ook in dit verband de genoemde maatschappelijke noodzaak van deze ingrepen.

We hebben twijfels bij het voorgenomen beheer door het Utrechts Landschap. Dit is een belangrijk onderwerp, omdat bij de belangenafweging dit als argument wordt gebruikt. Er wordt zelfs gesteld (in de natuurtoets van Adviesbureau Mertens) dat het bouwen van een appartementencomplex om gelden te genereren voor landschappelijk herstel en onderhoud voldoende argument is om het maatschappelijke belang aan te tonen in het kader van de flora en fauna wet. We bestrijden dit. Enerzijds omdat de bouw van het complex en de daarbij gepaarde erfpacht vooral bedoeld is voor de bouw zelf én het verleggen van de Stoutenburgerlaan. Alle andere ecologische aanpassingen buiten De Heerlijkheid worden gefinancierd door subsidies en bijdragen vanuit de Postcode Loterij.

Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat nieuw Loofbos wordt ontwikkeld. We hebben dit nog niet kunnen ontdekken. Wel hebben we geconstateerd dat loofbos is gekapt rond en in het gebied.

** We kunnen niet zien op de plankaart waar het herstel van houtwallen zal plaatsvinden. Graag krijgen wij door een duidelijke aanduiding op de     plankaart hierover helderheid.

Er wordt gesteld dat geen extra verharding zal worden gerealiseerd. Maar na het verleggen van de Stoutenburgerlaan zal toch ook sprake zijn van een nieuwe toegangsrit naar de nieuwe woonbestemming op het landgoed.

 1. Verkeer + verleggen Stoutenburgerlaan

Het bestemmingsplan in deze vorm voorziet in een verkeerstoename van 25 tot 40%. Zo staat in de reactienota te lezen. Dit is een onaanvaardbare toename in dit rustgebied. Alleen daarom al kan het bouwen van een appartementencomplex in dit gebied niet worden toegestaan. Elders in de gemeente had dit al lang als onaanvaardbaar door de gemeenteraad worden afgedaan. We kunnen, ook hier, niet zien dat de gemeente een zorgvuldige belangen afweging heeft gedaan Immers een toename van een zo’n grote verkeersintensiteit voor de huidige bewoners staat in geen verhouding tot het toestaan van een particulier initiatief.

Door het verleggen van dit deel van de Stoutenburgerlaan ontstaan een drietal haakse bochten en een zeer onoverzichtelijke situatie. Hierdoor kunnen landbouw voertuigen nauwelijks de bocht nemen, zonder in de berm te komen. Door de haakse onoverzichtelijk bocht ontstaan er ook risico’s dat een aankomend voertuig of auto geen zicht heeft op fietsende schoolkinderen van de andere kant. De verlegging van de Stoutenburgerlaan is daarom ongewenst en terugbrengen van zichtlijnen is voltrekt ondergeschikt aan de veiligheid in het verkeer. Ook hier is geen zorgvuldige belangen afweging gemaakt.

** Wij maken formeel bezwaar tegen het verleggen van dit stuk Stoutenburgerlaan en verzoeken de plankaart hierop te wijzigen en de Stoutenburgerlaan in de huidige bestemming te handhaven.

 1. Strijdigheid streekplan

Wij handhaven onze eerdere bezwaren. Het Streekplan Utrecht 2000-2015 zegt dat bij nieuwe ontwikkelingen de landschappelijke kernkwaliteit centraal staat. In combinatie met het Reconstructieplan wordt het beleid ten aanzien van nieuwe landgoederen geformuleerd. Als compensatie voor de aanleg van een substantiële oppervlakte nieuw groen kan de bouw van één of enkele royale landhuizen worden toegestaan.

De bouw van het appartementencomplex onder de noemer van een kasteel voldoet volgens ons niet aan die voorwaarden. Er is sprake van aantasting en geen sprake van toegevoegde oppervlakte van nieuw groen, Er is dus geen sprake van compensatie. De bouw van het appartementencomplex is ons inziens dan ook in strijd met het Streekplan Utrecht.

Dat er geen sprake kan en mag zijn van verdere bebouwing van het gebied blijkt ook uit het beleid ten aanzien van functieverandering op vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Hetzelfde staat met zoveel woorden in de beleidsuitgangspunten voor nieuwe vestiging. Bestaande burgerwoningen worden uiteraard gehandhaafd, maar mogen slechts uitbreiden binnen het aangegeven bouwvlak. Nieuwe burgerwoningen zijn bij uitzondering toegestaan en dan alleen nog in het kader van sloop van een bepaalde oppervlakte aan bijgebouwen. De bouw toestaan van een appartementencomplex is dan ook volkomen tegengesteld aan het beoogde beleid dat in het bestemmingsplan wordt uitgedragen.

Op pagina 7 wordt gesteld dat binnen de groene contour “nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen en in de nabijheid van deze gebieden niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang.

Ons inziens zal met de uitvoer van bepaalde onderdelen van dit plan er wel sprake zijn van significante aantasting en wel door:

 1. de bouw van een omvangrijk appartementencomplex in het gebied De Heerlijkheid

 2. de infrastructuur die nodig is om dit appartementencomplex te ontsluiten en de verkeersbewegingen van en naar dit appartementencomplex van 10 tot 14 wooneenheden.

 3. de verstoring van het wild dat op zeer korte afstand zijn rust en foerageergebied heeft

 4. de aanleg van 50 tot 100 parkeerplaatsen net buiten het plangebied en de daaruit voortkomende verkeersbewegingen en daardoor ook een grotere druk op het gebied door recreanten met loslopende honden waarbij we moeten constateren dat van handhaving, net als op andere plekken in Amersfoort, niet veel zal terechtkomen. Dit zal het wild verder verstoren.

 5. het verlegen van bestaande infrastructuren, waardoor een deel van de bomenrij langs de Stoutenburgerlaan, ondanks dat deze bomenrij volgens de tekst “monumentale laanbeplanting is”  en die ook erg waardevol wordt geacht, moet verdwijnen

 6. dat eveneens een gedeelte van de bomenrij langs de oprit van nr 8 zal moeten wijken vanwege het nieuwe tracé van de Stoutenburgerlaan.

** We maken dan ook op deze grond bezwaar tegen de bouw van het genoemde appartementencomplex. We verzoeken de eerder genoemde voorschriften en plankaart hierop aan te passen

 1. Plankaart

We vinden de plankaart niet geheel duidelijk. Het fietspad langs de Barneveldse Beek, is volgens ons ten onrechte aangegeven als bestaand. Het is een wandelpad en als kinderen nu dit wandelpad gebruiken als fietspad wordt hen de toegang ontzegd.

 • Wij verzoeken aanpassingen op de plankaart, zodanig deze overeenkomt met de huidige situatie.

 • Op de plankaart is een deel uit de houtwal van de Juliusput niet getekend van minstens 35 meter om water in het plangebied te laten lopen, dat ook niet op de plankaart staat

 • Er zijn waterlopen gegraven in het gebied voor het te bouwen appartementencomplex

 • Er is een eiland in de Barneveldse Beek gemaakt ten Westen van de Stoutenburgerlaan ter hoogte van de brug over de beek t.b.v. een vistrap

 • Er is een Landgoed bestemd in de ecologische hoofdstructuur waarop bebouwing van een appartementencomplex is voorzien

Concluderend

We maken bezwaar tegen de bouw van een appartementencomplex in dit gebied en de aantasting van de natuurwaarden die dit tot gevolg heeft. Wij vragen om de plankaart op genoemde punten te wijzigen en het bestemmingsplan en voorschriften aan te passen conform ons verzoek.