Groen/blauwe Structuur

Bezwaarschrift tegen diverse kapvergunningen inzake de bomen op de Grebbeliniedijk

Vervolg

Onze bezwaren zijn:

  1. Dat de kap in is strijd met het rapport Natuurwaarde van het Buitengebied West, dat het belang aangeeft van het behoud van houtwallen, boomrijen en solitaire bomen als oriëntatiepunt voor vleermuizen om hun weg te vinden. Het verwijderen van slechts enkele bomen kan al ingrijpende gevolgen hebben. Voor zover ons bekend is het verplichte veldonderzoek in het kader van de Flora en Faunawet ook nog niet uigevoerd (of afgerond).

  2. Het is tevens in strijd met de aanwijzing van het gebied als ecologische verbindingszone in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

  3. Er lopen nog procedures waar de verlening van een kapvergunning niet op vooruit zou moeten lopen.

  4. Behalve voor de flora en fauna die zou moeten wijken, vinden wij de kaalslag ook een enorme verarming van dit monumentale gebied. De belevingswaarde voor wandelaars in dit gebied zal dan ook sterk teruglopen.

  5. Wij begrijpen dat groot onderhoud moet plaatsvinden in het kader van het voldoen aan de Keur van het Waterschap, echter dit zou dan wel moeten geschieden met respect voor de ecologische- en de belevingswaarde. Dat dit mogelijk is bewijst de oplossing  van de “Bomendijk”langs de IJssel in Gelderland.

  6. Zoals door gemeente zelf ook wordt erkend onder punt 3 van de Kanttekeningen van de Nota Groot Onderhoud Grebbelinie (B en W nota 2090250) ligt er vanuit de Boswet en de Flora- en Faunawet een verplichting om de negatieve effecten van het verwijderen van de beplanting te compenseren. Binnen het gebied zijn geen compensatiemogelijkheden te vinden noch in de nabijheid en ook elders in de gemeente niet. Dit gegeven pleit nog eens extra voor de keuze van versterking met damwanden.

  7. We moeten ons realiseren dat de soorten die we met eventuele kap verjagen voor het gebied verloren zijn, maar in feite ook nergens anders heen kunnen.

Al met al concluderen wij dat het verlenen van een kapvergunning op zijn minst voorbarig en wat ons betreft, gezien de mogelijke alternatieven, hoogst waarschijnlijk overbodig is. Wij verzoeken u dan ook geen kapvergunning te verlenen en onze bezwaren te honoreren.