Ziekenhuislocaties

Zienswijze en bezwaar inzake Ontwerp Bestemmingsplan De Berg 2003, herziening ex artikel 30 van de WRO (2007) - 28 november 2007

Zienswijze en bezwaar inzake Ontwerp Bestemmingsplan De Berg 2003, herziening ex artikel 30 van de WRO (2007) - 28 november 2007

Geacht College,

Hierbij geven wij onze zienswijze en bezwaar met betrekking tot dit bestemmingsplan. We zijn teleurgesteld dat het ontwerpbestemmingsplan nog steeds niet voldoet aan de uitgangspunten zoals deze door de Gemeenteraad zijn geformuleerd op 5 april 2005 (Zie bijlage Amendement A4c1)

Daarnaast is ook geen rekening gehouden met de stellingname van raadsfracties in de vergadering van de Ronde van 13 maart 2007 waarbij werd aangegeven door de meerderheid dat bebouwing in de groenstrook van de Jacob Catslaan ongewenst was. We zijn van mening dat u daarmee onvoldoende uitwerking hebt gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad. We handhaven dan ook volledig de eerder door ons ingediende bezwaren.

Toetsing op opdracht Gemeenteraad

De opdracht in het door amendement Modellenstudie Lichtenberg gewijzigde raadsvoorstel 1677531-C) luidt:

  • Het bewonersmodel voor de locatie Lichtenberg als uitgangspunt genomen wordt voor de verdere uitwerking;
  • De bewonersgroep De Lichtenberg actief te betrekken en te laten participeren in de verdere uitwerking

In het betreffende amendement werd uitdrukkelijk de essentie van het bewonersmodel aangegeven:

  1. draagvlak in de directe omgeving (doordat eerst woonwensen zijn geïnventariseerd)
  2. aansluiten bij woontypologieën op de Berg
  3. Behoud zichtlijnen, monumentale bomen en grafheuvel
  4. Behoud groenstrook (uitloper bosgebied/STEK) en plantsoen

We kunnen constateren dat de essentie 1, 2 en 3 in grote lijnen zijn gevolgd en dat hiervoor een goede uitwerking is lijkt te komen, hoewel dat bij punt 2 nog zal moeten blijken. Helaas moeten we ook constateren dat aan de vierde essentie niet is voldaan en daarmee geen uitvoering is gegeven aan de opdracht van de Gemeenteraad van Amersfoort. We zijn van mening dat op dit onderdeel alsnog de opdracht moet worden uitgewerkt en dus de vier woningen uit het ontwerp bestemmingsplan dienen te worden geschrapt.

Reactie op Reactienota en het in procedure gebrachte bestemmingsplan en voorschriften.

Groenstrook Jacob Catslaan

Wij hebben bij het voorontwerp onze bezwaren kenbaar gemaakt o.a. op het feit dat bouwen in de groenstrook van de Jacob Catslaan in strijd is met het rapport van Bureau Waardenburg en het bijbehorende kaartmateriaal Amersfoortse STEK (Stedelijke Ecologie in Kaart) van 21 mei 2001. Op deze kaart staat de groenstrook aangegeven als uitloper van het bos Klein Zwitserland en verdient eenzelfde status.

In de reactienota gaat u hier niet op in. Deze kaart is in opdracht van de gemeente gemaakt en we mogen toch veronderstellen, dat de gemeente zich moet houden aan een dergelijke belangrijke kaart. We voegen de kaart toe, zodat u nogmaals kunt zien dat bebouwing hier ongewenst is. De STEK kaart werd uitdrukkelijk genoemd als voorwaarde voor de uitwerking van het bewonersmodel. Door hier niet aan te voldoen is dit in strijd met de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn geformuleerd.

In uw reactienota geeft u ook aan dat de bouw van de vier bewuste woningen nodig zouden zijn voor sociale veiligheid. We vinden dit een erg gezocht argument, wat ook nog nooit als argument naar voren is gekomen en ook niet als uitgangspunt is geformuleerd. We constateren dat hiermee tussendoor blijkbaar, zonder dat hierover de gemeenteraad is geraadpleegd, andere uitgangspunten zijn meegewogen. We maken hiertegen bezwaar.

Al evenmin voldoet u in de reactienota aan de opdracht van de gemeenteraad om financiële oplossingrichtingen aan te geven voor het niet het bouwen van vier woningen. Ons inziens zal er nauwelijks sprake zijn van minderopbrengst, u toont het in ieder geval niet aan. Mocht dat toch nog het geval zijn, dan is het ook simpel op deze locatie de opbrengst te verhogen door een iets hogere grondprijs voor het gehele gebied. Door het niet geven van oplossingsrichtingen, wekt u de indruk de wens van de Gemeenteraad naast u neer te leggen. We vinden dit een vreemde zaak en maken hiertegen dan ook bezwaar.

Ø      We maken daarom bezwaar tegen wijziging 41. Onderdeel Artikel 15, lid 1 k en verzoeken deze bepaling te schrappen en dit tevens op de plankaart te wijzigen door voor de hele groenstrook de bestemming groenvoorziening op te nemen, met inachtneming van het handhaven van wijziging 41 artikel 15 lid 1 l  (de aanduiding geen speelvoorzieningen en fietspaden) voor de hele groenstrook.

Hoogte accent met maximum aantal bouwlagen van 12.

Ook op dit onderdeel denken wij dat de opdracht van Gemeenteraad hierin niet goed is uitgewerkt, namelijk op het onderdeel aansluiten bij woontypologieën op de Berg. In onze eerdere reactie gaven wij al aan dat nergens in het Bergkwartier een gebouw voorkomt van meer dan 6 verdiepingen (met uitzondering van congrescentrum De Eenhoorn in het laagst gelegen deel van de wijk). Een gebouw van 12 verdiepingen boven maaiveld, sluit dan ook niet aan bij het karakter van de bebouwing van het Bergkwartier. Om beter aan deze eis te kunnen voldoen, zou de hoogbouw niet hoger moeten zijn dan de hoogte van het huidige ziekenhuisgebouw. Het aantal bouwlagen zou hierop moeten worden aangepast. Wij zijn van mening, dat hoogbouw in strijd is met de aanwijzing van “beschermd stadsgezicht De Berg” waarmee beoogd wordt de stedenbouwkundige structuur en het kleinschalige en groene karakter van de wijk te behouden. In de reactienota wordt hierop niet ingegaan. Gesuggereerd wordt dat het rijksstadsgezicht niet wordt aangetast, overigens zonder een motivatie op basis van de aanwijzing van Beschermd stadsgezicht De Berg.

“Het Bergkwartier is een goed voorbeeld van een laat negentiende eeuwse en begin twintigste eeuws stedelijk villagebied met de kenmerken van de laat negentiende eeuwse landschapsstijl. Hierbij is optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke gesteldheden van het gebied, met een goed bewaard gebleven structuur, architectonische samenhangende bebouwing en een gevarieerde groenstructuur. De aanwijzing van het Bergkwartier tot een door het rijk beschermd stadsgezicht betekent een versterking en verbreding van de in de stad gekwalificeerde waardevolle stedenbouwkundige structuren “ Dit is een citaat uit advies aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (O. C. en W.) inzake het voorstel aanwijzing Bergkwartier als beschermd stadsgezicht door de Gemeente Amersfoort op 29 september 2004. We zijn en blijven van mening dat door een zo grootschalige hoogbouw het kleinschalige karakter wél wordt aangetast en dus in strijd is met het eigen advies.

De hoogbouw is volgens het ontwerp Bestemmingsplan gepland op het hoogste punt van het plangebied voor de ingang van het ziekenhuis. Dat is aanmerkelijk dichter bij de Utrechtseweg dan het huidige ziekenhuis gedeelte met 8 bouwlagen. Doordat het ziekenhuis in de helling is geplaatst en daarmee lager staat dan het beoogde appartementengebouw, oogt het vanaf de Utrechtseweg als een gebouw met 6 verdiepingen terwijl alleen aan de zuidzijde 8 verdiepingen zichtbaar zijn. Dit betekent dat de beoogde hoogbouw aanzienlijk hoger wordt dan het ziekenhuis en vanaf de Utrechtseweg tweemaal zo hoog lijkt als het ziekenhuis.

We maken daarom bezwaar tegen dit ontwerp en deze hoogbouw en verzoeken de plankaart en de voorschriften aan te passen, zodanig dat een kleinschaliger hoogbouw, met minder lagen bebouwing, kan worden gerealiseerd.

Economische paragraaf

In het ontwerp bestemmingsplan is geen enkele onderbouwing meegenomen, terwijl dat verplicht is. Beweringen dat er gaten in de exploitatie worden geschoten als de betwiste vier woningen uit het ontwerp bestemmingsplan zouden worden gehaald, zijn niet onderbouwd, kunnen niet gecontroleerd worden en kunnen dan ook niet als argument dienen. We hebben overigens ook al aangedragen dat er gemakkelijk oplossingen zijn te vinden door over het gehele gebied uit te gaan van een hogere grondprijs. We maken bezwaar tegen het ontbreken van een deugdelijke economische paragraaf en verzoeken deze alsnog op te nemen, zodat ook door burgers een oordeel gevormd kan worden en daardoor ook meer rechtszekerheid aan dit plan kan worden ontleend.

We hopen dat het bestemmingsplan alsnog wordt aangepast met de door ons aangegeven punten en zijn gaarne bereid onze bezwaren ook in een hoorzitting aan u toe te lichten.