Ziekenhuislocaties

Inspreken De Ronde 11 maart inzake best.plan De Berg - Lichtenberg

Inspreken De Ronde 11 maart inzake best.plan De Berg - Lichtenberg

Geachte Raadsleden.

Hoe serieus genomen kunt u zich, als gemeenteraad, voelen na het lezen van de reactienota? Een vraag die ik graag beantwoord zou zien.

Bij de vorige bespreking over dit onderwerp, was de bebouwing van de vier woningen in de groenstrook vooral noodzakelijk voor de financiering van het plan. Daar is nu niets meer van over. In het ontwerpbestemmingsplan werd dit argument ook niet meer gebruikt, maar was het opeens nodig voor de sociale veiligheid. Uiteraard is dit door de inspraakreacties onderuit gehaald en is nu het argument stedenbouwkundig verantwoord. Kortom, er zijn geen argumenten, maar de argumenten worden gezocht!

Financieel: Niet nodig, als de grondprijs over de resterende 99% van het geheel iets wordt opgehoogd is er geen financieel probleem.

Sociale veiligheid: Er is nu ook geen sprake van een onveilige situatie, dus waarom zou bebouwing bijdragen tot meer sociale veiligheid in deze situatie? Een bebouwing in een groenstrook zal juist meer aantrekkingskracht hebben op kwaad willenden, dan dat het bijdraagt in de sociale veiligheid. Immers het zijn vier apart staande woningen. In de reactienota is dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de woningen zouden bijdragen aan sociale veiligheid.

Stedenbouwkundig verantwoord: Als alle argumenten teniet worden gedaan, dan heeft de gemeente het aloude argument van stedenbouwkundig verantwoord. Wie wet wat dat betekent mag het zeggen!

Nog belangrijker is echter dat het bouwen in de groenstrook rechtstreeks indruist tegen de opdracht van uw Raad. In het amendement dat is aangenomen heeft u de opdracht gegeven om het bewonersmodel uit te werken en daarin was geen sprake van een bebouwing in de groenstrook. In de voorwaarden die u geeft in het amendement blijkt ook dat bebouwing daar niet gewenst is. In de reactienota wordt nu toegegeven dat de gemeente (in strijd met het amendement) de bebouwing in het plan heeft ingebracht (zie blz. 4 onder 1.2) Dat brengt mij terug bij mijn beginvraag.

Hoe serieus genomen kunt u zich, als gemeenteraad, voelen na het lezen van de reactienota? Overigens, wij hebben in onze zienswijze de opdracht van de Raad als toetsingkader genomen en geconstateerd dat daaraan niet wordt voldaan. In de reactienota wordt dit niet eens genoemd. Onze zienswijze wordt zeer beperkt weergegeven, waardoor u dit ook wordt onthouden.

En als u al niet serieus wordt genomen, hoe denkt u dat bewoners zich na dit proces voelen. In het begin toegejuicht en zelfs een prijs van de gemeente voor het bewonersinitiatief. En nu? Een reactie die bij ons binnen kwam luidde:

“Ik ben zo gedesillusioneerd over de gemeente, dat ik het niet meer zie zitten om in te spreken. Bij voorbaat is alle moeite voor niets. Ze pikken je mooie plannetje en doen vervolgens precies wat hen het beste uitkomt. “

Het is nu aan u als Raad om duidelijk te maken waar de grenzen liggen. Voor de SGLA is deze zaak, met name de bebouwing in de groenstrook een principiële. Waar blijven burgers als zelfs raadsopdrachten niet worden uitgevoerd. Vorig jaar december was u duidelijk. In een unanieme motie maakte u duidelijk dat u wilt dat raadsopdrachten worden uitgevoerd. Ik hoop dat u nu weer zo duidelijk bent!