Ziekenhuislocaties

Zienswijze Artikel 19.2 Meander Medisch Centrum, 19 mei 2008

Zienswijze Artikel 19.2 Meander Medisch Centrum, 19 mei 2008

Geacht College,

De Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) wil graag reageren op de artikel 19.2 procedure rond het Ziekenhuis Meander.

Procedure

De SGLA heeft veel moeite met de gekozen procedure. Door de artikel 19.2 procedure te volgen, staat in principe het hoogste orgaan van de stad buiten spel. Deze procedure is immers de bevoegdheid van het College is er geen gelegenheid voor het laatste woord door de gemeenteraad. De SGLA pleit alsnog voor het afmaken van de normale bestemmingsplan procedure voor dit gebeid. Nu de plannen bekend zijn én er ook inzicht is in de eventuele uitbreiding op termijn, kan het bestemmingsplan nu voor dit gebied worden afgemaakt. We verzoeken u daarom alsnog over te gaan op het afmaken van de bestemmingsplanprocedure voor dit gebied.

We hebben daarnaast bezwaar tegen het voeren van deze procedure omdat de argumentatie naar onze mening niet klopt. De overweging dat deze procedure zou passen binnen de limitatieve lijst van Gedeputeerde Staten delen wij niet. Immers voor het voeren van een procedure volgens deze limitatieve lijst moet “bebouwing en beoogde gebruik in relatie met de omgeving niet hinderlijk van aard zijn”. Het is toch moeilijk vol te houden dat een dergelijk grote bebouwing van een ziekenhuis niet hinderlijk voor de omgeving is. Een beroep op deze limitatieve lijst faalt in onze ogen dan ook. Reden temeer voor het voeren van een normale procedure.

Verkeer

De gekozen oplossingen zoals die nu er zien, zijn beduidend beter dan eerdere plannen. We zijn blij dat het overleg uiterlijk tot deze oplossingen heeft geleid. Wel maken we ons nog zorgen over de gekozen oplossing voor parkeren aan de zijde van de Maatweg. Met name bestaat nog steeds de vrees voor geluid en stank overlast. Naar onze mening is nog niet voldoende aangetoond dat hiervoor sluitende oplossingen zijn. We pleiten voor een volledig dichte gevel.

We zijn van mening dat eerst de herinrichting van de Maatweg zou moeten zijn uitgewerkt, voordat de procedure rond de bebouwing kan worden gestart. We zijn dan ook onaangenaam verrast, dat de herinrichting buiten deze procedure wordt gehouden. In principe kan dit leiden tot een andere verkeersoplossing dan nu bekend is. Hierdoor ontstaat rechtsonzekerheid en onduidelijkheid over de gevolgen voor de verkeersstromen op de Maatweg. We vinden het zeer ongewenst dat er gekozen wordt voor een geknipte procedure en maken daar ook bezwaar tegen. We verzoeken u als nog de herinrichting van de Maatweg te betrekken bij de RO-procedure.

Milieu en Geluid

Wij hebben kennis genomen van de voorlichting van het Meander Medisch Centrum. Door de betreffende mensen wordt, naar onze mening terecht, aangegeven dat men zich houdt aan de richtlijnen die door de gemeente zijn opgelegd. Deze richtlijnen zijn door u opgelegd op basis van de referentieniveaus van het omgevingsgeluid ter plaatse. Door u is vastgesteld dat deze richtlijnen moeten worden gegeven op basis van de gebiedstyperingen uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. De woningen nabij het ziekenhuis liggen echter buiten deze geluidszone en hebben daarom een richtwaarde van 50 dB(A). Even later wordt deze situering en daarbij behorende normering weer als stedelijk aangemerkt. Blijkens de informatie die wij kregen tijdens de voorlichting van het ziekenhuis heeft men zich te houden aan richtwaardes van 60 dB(A); de geluidswaarde van industrieterrein de Isselt.

Kennelijk heeft u daar als gemeentebestuur dus ontheffing voor verleend. Wij waren hier niet van op de hoogte. Tevens zouden er op basis van de nu voorliggende berekeningen etmaalwaardes van 70 dB(A) gehaald mogen worden. Dit achten wij niet aanvaardbaar en wij verzoeken u dan ook om ervoor zorg te dragen dat deze normen in ieder geval beneden de waarde van 60 dB(A) worden gesteld. Verder gaan wij ervan uit dat het geluid binnenshuis in ieder geval de 35 dB(A) niet zal gaan overschrijden, mocht dit onverhoopt wel het geval zijn dan gaan wij ervan uit dat u hiervoor afdoende maatregelen zult (laten) treffen. We verwachten dat u zorg draagt voor een verdere minimalisering van de overlast van de piekbelastingen die ontstaan vanuit de open parkeergarage, het milieuplein en het laad- en losstation en vragen ons af hoe u dit denkt te handhaven. Wat wij ons verder afvragen is hoe u als bestuur van deze gemeente voor uw burgers dit soort normen kunt hanteren, terwijl voor de veroorzaker van de eventuele geluidsoverlast (het ziekenhuis) een norm van 48 d(B)A wordt gehanteerd.

Gezien onze ervaringen stellen wij u ook de vraag wat u gaat doen als de nu gehanteerde waardes niet gehaald worden, c.q. worden overschreden. Tevens denken wij dat het zorgvuldig zou zijn als u in ieder geval nu een nulmeting van het huidige geluid zou doen. Vergelijking van de huidige met de toekomstige situatie heeft dan in ieder geval nog realiteitswaarde.

Ruimtelijk

Nu gekozen wordt voor slechts uitwerking van alleen het gebied voor bebouwing van het Ziekenhuis is de samenhang van het gehele gebied moeilijk te beoordelen. Daar waar de gemeente juist voor dit gebied gekozen heeft voor het ontwikkelen van een structuurvisie als onderlegger van het bestemmingsplan, ontstaat nu toch een postzegelprocedure. Hiermee loopt de beoogde samenhang gevaar. We maken daar ook ernstig bezwaar tegen. Het is een belangrijk én kwetsbaar gebied in velerlei opzichten. De in gang gezette zorgvuldigheid gaat nu verloren door het in stukken knippen van procedures.

Conclusie

De SGLA is van mening dat met het voeren van deze procedure niet de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen en dat daardoor samenhang ontbreekt. We verzoeken om alsnog de bestemmingsplanprocedure af te maken.