Ziekenhuislocaties

Inspreken in De Ronde betreffende Verkeersoplossing Maatweg, 2-10-2007

Inspreken in De Ronde betreffende Verkeersoplossing Maatweg, 2-10-2007

Leden van de Raad, we willen graag inspreken over de volgende onderwerpen:

  • Rechtszekerheid en de nu te voeren procedure

  • Tekening

  • Welke randvoorwaarden worden nu vastgesteld

Ad 1.

We maken ons zorgen over de nu te voeren procedure. Immers het bestemmingsplan is nog niet eens door de PPC behandeld en er is nog veel onduidelijk. Toch stelt het College nu voor om via een artikel 19.2 WRO medewerking te verlenen aan de bouwplannen van Meander. We hebben daar grote moeite mee. Er is nog geen enkele rechtszekerheid. Het bestemmingplan bevat naast de verkeersproblematiek ook nog vele andere elementen waarover nog geen duidelijkheid is. Denk aan de discussie over het Huis van de Watersport, de ecologische aspecten en de onduidelijkheid nog over het inrichtingsplan. Er ligt geen duidelijke Bestemmingsplankaart waarop is aangegeven wat nu precies waar komt en waar bijvoorbeeld mogelijke uitbreiding komt. Datzelfde geldt voor het parkeren en groenvoorzieningen bij uitbreiding. Kortom, deze procedure aangaan zonder dit soort duidelijkheid biedt geen rechtszekerheid voor de burger en dat dient een RO procedure wel te bieden.

Ook de procedure zelf heeft voor ons nog veel vraagtekens. Kan het College aangeven  hoe de nu te volgen procedure precies in elkaar zit en op welke momenten door belanghebbenden kan worden gereageerd en eventueel beroep en bezwaar worden aangetekend. Op dit moment is er voor ons in ieder geval nog weinig houvast.

Ad 2.

De tekening die bij het raadsvoorstel zat, was onvolledig. We hebben u daarover gemaild. Dat heeft in ieder geval geleid dat alsnog een grotere tekening is verstrekt aan de fracties, maar nog steeds geen volledige kaart. De kaart die wij hebben laat een toegang zien via de recreatieweg en dus de Schans. Volgens het college een toegang voor aanvoer van psychiatrische patiënten die een eigen ingang zouden moeten hebben. Dit lijkt ons een vreemde en overbodige zaak. Er is immers ruimte genoeg op de ambulance en vrachtverkeer ontsluiting. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier toch een toegang tot de Schans is gecreëerd, die mogelijk in de toekomst ook door ander (vracht) verkeer kan worden gebruikt.. We verzoeken u om deze inrit niet toe te staan, en vast te houden aan de door u meegegeven randvoorwaarden.

Ad 3.

Over de verkeersontsluiting zal (is) door andere insprekers gesproken worden. Wij sluiten ons daar, gezien de beperkte inspreekmogelijkheid hier, bij aan. Wel hebben we nog een vraag. In bijlage 2 is een second opinion bijgesloten. Er worden een aantal aandachtspunten genoemd, die op zich zelf nog tot discussie kunnen leiden. Maar in de Conclusie wordt gesproken over “randvoorwaardelijk”. Dat is essentieel iets anders. Kan er worden aangegeven wat dit inhoudt en met welke gevolgen. We vragen ons ook af wat u nu besluit. Besluit u vanavond over deze verkeersontsluiting én het inrichtingsplan. Of geeft u carte blanche aan het College. Besluit u nu vanavond over een artikel 19 procedure, zonder dat al enige rechtszekerheid is geboden? We vinden dit geen duidelijke besluitvorming en daarom ook zeer onwenselijk. Er zijn nog teveel onbeantwoorde vragen om nu al uw fiat te geven aan het starten van de artikel 19-procedure en verzoeken u eerst helder te krijgen wat er nu precies besloten wordt. .