Ziekenhuislocaties

Inspreken Park Randenbroek Inrichting- en beheerplan & ontwerpbestemmingsplan, 10 mei 2011

Ten eerste vragen wij u grote zorgvuldigheid te betrachten bij het uitvoeren van de geplande aanpak van de grote hoeveelheid te kappen bomen. Voor het bomen kappen om vernieuwing en verjonging tot stand te brengen hebben wij begrip. Maar helaas is er sprake van een heel groot aantal. Daarom zou de kap van zoveel bomen bijvoorbeeld door middel van een brief aan de bewoners in de omgeving zorgvuldig moeten worden onderbouwd. O.i. moeten de betreffende bewoners en het liefst ook de Bomenstichting bij de bomenkap betrokken worden zodat kan worden voorkomen dat er teveel commotie ontstaat. Vandaar onze vraag voor een goede communicatie en participatie bij aanvang en in het vervolgtraject. Daarnaast vragen wij om goed toezicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Het tweede punt betreft het alternatieve plan voor de sportoever van het Beekdal. Tijdens het participatietraject zijn een aantal organisaties met elkaar in overleg getreden. Uit dit overleg is een alternatief plan ontstaan. Helaas heeft dit alternatieve plan, mede door een te krap tijdsbestek, niet tot een breed draagvlak mogen leiden. Wij vinden echter dat het alternatieve plan mogelijkheden biedt om onderdelen daarvan te overwegen en/of te heroverwegen.

Bij een heroverweging valt te denken aan:

  • het handhaven van de grote parkeerplaats aan de Gasthuislaan zodat er geen [of in ieder geval veel minder] parkeerplaatsen bij Metgensbleek aangelegd hoeven te worden, en dit ook een oplossing biedt voor het Corderius College bij buitenschoolse activiteiten.
  • het handhaven van de Dahliatuin op de huidige locatie,
  • het verplaatsen van de combibaan, omdat wij voor het gehele alternatieve plan kiezen, terwijl wij beseffen dat dit het kostbaarste onderdeel is in een periode van bezuinigingen. Maar ook het alternatieve plan biedthiervoor een oplossing.
  • Het niet aanleggen van fietspaden door het park, omdat die het park juist versnipperen en niet echt nodig zijn.

Het behoeft geen betoog dat wij vinden dat het alternatieve plan echt de moeite waard is om nog eens te bestuderen.

Wij zijn benieuwd naar uw mening.

Tot slot. De SGLA vindt het belangrijk dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk definitief wordt. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen zou gekeken kunnen worden of er voor mogelijke knelpunten alsnog een passende oplossing gevonden kan worden. Ingebrachte zienswijzen moeten o.i. kunnen leiden tot aanpassing[en] van het oorspronkelijke plan. Wij blijven van mening dat voor alle plannen de basis zou moeten zijn om altijd voor een zo breed mogelijk draagvlak te gaan en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.