Ziekenhuislocaties

Vooroverleg ex. Art. 3.1.1. Bro/bestemmingsplan Park Randenbroek e.o., 10 februari 2011

1) Heiligenbergerbeek

De Beek als ecologische drager voor dit gebied is van groot belang. De ruimte die de beek krijgt in het plan stemt ons tevreden. De in het plan beschreven maatregelen geven geen aanleiding tot opmerkingen. De aan te leggen vistrap is positief. De beek moet wel goed bevaarbaar blijven voor de Waterlijn, zodat op verschillende manieren van dit gebied genoten kan worden.

2) Fietspaden

Met betrekking tot de fietspaden door het park zijn we kritischer. De grote hoeveelheid van fietspaden schrikt ons af. Deze moeten in ieder geval zodanig worden aangelegd, dat voorkomen wordt dat bromfietsen en scooters door het park gaan crossen. Het moet ook geen doorgaande route worden, waardoor het park gebruikt gaat worden als een (snel)fietsroute. Het plaatsen van toegangshekjes zal daartoe kunnen helpen. Hierdoor zal een sterk afremmend effect ontstaan voor brommers en/of scooters om deze route te nemen, terwijl iemand die graag door het park wil fietsen die moeite wel zal willen nemen.

Verlichte fietspaden wijzen wij in deze omgeving af, vooral vanwege de effecten op de flora en fauna.

In het ecologisch onderzoek, dat in 2009 is gedaan, wordt aangeraden de aanleg van fiets- en wandelpaden direct langs de EVZ Heiligenbergerbeek te vermijden, waarddor negatieve effecten grotendeels worden weggenomen. (blz. 10).

> We verzoeken u dit advies over te nemen en het bestemmingsplan hierop aan te passen <

3) Park Randenbroek en Metgensbleek

De in het bestemmingsplan genoemde maatregelen voor wat betreft de inrichting van het park, waarbij wordt teruggegrepen op het oorspronkelijke ontwerp, waarderen wij, maar we vragen ook er niet te rigoureus mee om te gaan. In de loop der tijden kunnen ook de “nieuwe”elementen in het park hun functie krijgen. Sommige bomen die wellicht niet tot het oorspronkelijke ontwerp horen, kunnen wel beeldbepalend voor het park geworden zijn. We verzoeken bij het ontwerp hiermee rekening te houden. Gebruik kan worden gemaakt van de kennis en beleving van bewoners ter plaatse. We staan niet positief tegenover het idee om nieuwe gebouwen te plaatsen bij de entrees van het park. We zien de toegevoegde waarde hiervan niet in. We begrijpen uit het huidige bestemmingsplan en de plankaart dat hiervan nu is afgezien. Graag zien we dit bevestigd.

De bestemming voor de Villa Huize Randenbroek zoals nu voorgesteld heeft onze instemming, maar wel met de kanttekening dat hier geen grootschalige horecavoorziening moet komen en auto’s zoveel mogelijk geweerd moeten worden.

De inrichting van Metsgensbleek roept meer discussie op. Een inrichting rekeninghoudend met de historische bleekvelden vinden wij een belangrijke meerwaarde, waarbij het gebied als ligweide kan worden gebruikt. Onze voorkeur gaat uit naar de handhaving van de Dahliatuin op de huidige locatie.

Dit zou met het oog op de nog nader uit te werken  plannen voor het zwembadterrein met een mogelijke seniorenhuisvesting goed inpasbaar zijn.

> We verzoeken het bestemmingsplan hierop aan te passen <

Wij zijn geen voorstander van het voorstel dat er een parkeerterrein bij Metgensbleek komt. We zien meer in het handhaven van de parkeerlocatie, zoals deze nu is gesitueerd naast het Ziekenhuis in de hoek bij de Gasthuislaan. Het niet verplaatsten van de Dahliatuin en het handhaven van parkeren naast het Ziekenhuis c.q. het niet aanleggen van een nieuwe parkeerlocatie betekent een aanzienlijke financiële besparing op, die ten goede kan komen aan de inrichting van de Elisabethlocatie.

> We verzoeken het bestemmingsplan hierop aan te passen <

4) Vosheuvel

Dit onderdeel geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

5) Sportstrook

De inrichting van de sportstrook geeft wel reden tot het geven van een reactie zeer zeker met betrekking tot de voorgenomen inrichting van het ijsbaanterrein c.q. skeelerbaan aan de Rubensstraat. Ons, reeds eerder ingenomen, standpunt is nog steeds van kracht. We vinden dat dit gebied openbaar toegankelijk moet blijven o.a. als trap/speelveld voor de jeugd. Er wordt hiervan veelvuldig gebruik gemaakt. We zijn dan ook behoorlijk geschrokken van het huidige voorstel zoals op de plankaart is ingetekend. De daarop aangegeven inrichting maakt het gebied volledig onbruikbaar als trap/speelveld waarbij dan tevens de openbare toegankelijkheid volledig verdwijnt. Een 400 meter lange skeelerbaan is in strijd met de structuurvisie.  We vinden dit onderdeel nog nader zal moeten worden besproken.

We willen wederom de aandacht vestigen op een alternatief plan dat tijdens de eerdere participatie door de ASF is voorgesteld (variant Voetbal S3, zie consultatienota Structuurvisie Park Randenbroek en omgeving 2008). Dit alternatieve plan ondervond een hoog draagvlak voor een combibaan op  een honkbalveld. We zijn van mening dat deze variant een beter perspectief biedt voor de hele inrichting van de Sportstrook. Het handhaven van de parkeerlocatie aan de Gasthuislaan naast het huidige ziekenhuis levert dan voldoende parkeergelegenheid op.

> We verzoeken het bestemmingsplan hierop aan te passen <

6) Elisabethlocatie

We zijn blij met de groene bestemming en de inrichting van het stadspark. Dit is een belangrijke groene toevoeging  voor een groot woon- een leefgebied. Graag zien wij dat de schoorsteen van het Elisabethziekenhuis gehandhaafd blijft. Tijdens het participatieproces m.b.t. de structuurvisie is voorgesteld de omgeving van de schoorsteen in te richten als een barbecueplaats en daarmee een functie als ontmoetingplek te creëren. We verzoeken u bij de toekomstige inrichting van het stadspark hiermee rekening te houden en de schoorsteen als industrieel erfgoed te behouden.

7) Zwembadlocatie

Op deze nog nader uit werken locatie wordt nu woningbouw voorzien. Als belangrijke voorwaarde wordt meegegeven dat de huidige unieke bomenstructuur, inclusief de grote Hongaarse Eik, behouden dient te blijven. O.i. zou deze locatie voor een groene inrichting in aanmerking komen maar wij hebben begrip voor de financiële afweging om hier (beperkte) woningbouw te voorzien. Wij vragen  u echter rekening te houden met de hoogte en soort woningbouw van de aangrenzende wijken. De aangrenzende woningbouw is gezichtsbepalend en hoogbouw in dit gebied heeft o.i. een verstorende uitwerking. Het lijkt niet uitgesloten dat met name in de wijk De Luiaard, die te maken heeft met een laag grondwaterpeil en lichte verzakkingen, het hoofdstuk Planschade een rol gaat spelen. In het verleden, ten tijde van de bouw van het Sportfondsenbad, is gebleken dat tijdens bouwwerkzaamheden de aangrenzende omgeving schade heeft ondervonden. Met het oog hierop lijkt het ons raadzaam vooraf de staat van de bebouwing in de aangrenzende wijken in kaart te brengen zodat later vastgesteld kan worden of de te plegen nieuwbouw schade heeft veroorzaakt en eventuele planschades gedekt zijn.

> We verzoeken u dit op te nemen in de paragraaf Economische uitvoerbaarheid <

8) Heiligenbergerweg 171

Dit geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

9) Hoveniersbedrijf, caravanstalling en hondensportvereniging

We hebben begrip voor het feit dat deze onderdelen in het bestemmingsplan gehandhaafd blijven, ondanks het feit dat vooral de caravanstalling geen fraai onderdeel is.

10) Bestaande woningen

Dit geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

11) Verkeer en parkeren

Wat betreft de inrichting en handhaving van parkeerterreinen verwijzen wij naar onze bovengenoemde opmerkingen.

12) Beheer

Met betrekking tot het kapplan verwijzen wij u naar onze opmerkingen onder het onderdeel Park Randenbroek. We raden u aan om de Amersfoortse afdeling van de Bomenstichting intensief te betrekken bij het op te stellen beheerplan.

De SGLA vindt het van groot belang dat het bestemmingplan zo spoedig mogelijk rechtskracht krijgt. We houden onze opmerkingen dan ook beperkt tot het bovenstaande. We vragen deze te verwerken in het bestemmingsplan.