Verkeer

Bijdrage SGLA begrotingsbehandeling verkeer, 31 oktober 2006

Bijdrage SGLA begrotingsbehandeling verkeer, 31 oktober 2006

 

Geachte raadsleden,

De SGLA vraagt uw aandacht voor verkeer in en om de stad Amersfoort. Zoals u weet is in Amersfoort het VVP nog steeds uitgangspunt van beleid. Alle plannen worden nog op basis van het VVP uitgewerkt. Inmiddels zijn essentiële zaken die hebben geleid tot bepaalde plannen, verlaten of veranderd. Wij vragen daarom om komend jaar te starten met een evaluatie en actualisatie, en daarmee mogelijk bijstellen van het VVP.

Wat is er veranderd? We hebben het op een rijtje gezet.

 • De noodzakelijk geachte wijziging in de ‘model split’ is niet gehaald en lijkt ook niet meer te worden nagestreefd.

 • Stimulerende maatregelen voor fiets en OV om dit te bereiken zijn niet uitgevoerd en zijn blijkbaar geen uitgangspunt meer?

 • Zo zijn ook de plannen m.b.t. HOV Hogeweg en Vathorst verdwenen uit de gemeentelijke plannen.

 • Snelfietsroutes zijn nauwelijks van de grond gekomen

 • Er is geen stadsrandparkeren, en dat lijkt ook geen uitgangspunt meer te zijn

 • De Knijp ( in eerdere plannen ‘knip’) in de Stadsring is ongedaan gemaakt, waardoor het een doorgaande route is geworden.

Verder staan de volgende plannen op stapel, die tijdens de vaststelling van het VVP nog niet waren voorzien, en krijgen andere locaties een andere invulling:

 • Invulling van Vathorst West en Noord, welke gevolgen hebben ontwikkelingen daar

 • Bij de Hogeweg moet een groot zwembad komen, doorstroming moet worden gehandhaafd.

 • Locatie Ziekenhuis Maatweg geeft een nieuwe verkeersader in de stad

 • Locaties verdwijnende ziekenhuizen betekenen veel minder verkeersdruk dan in het VVP als uitgangspunt is meegenomen

 • Ontwikkeling emplacement

 • Los daarvan zijn er veel minder arbeidsplaatsen in het CSG gekomen dan oorspronkelijk geraamd.

 

Daarnaast spelen vragen als: Voortgang verbreding snelwegen, aansluitingen op Rijkswegennet

 

Dit lijstje geeft aan dat er nogal wezenlijk wat is veranderd. Het is daarom van belang om het VVP te evalueren en te actualiseren en te bekijken in hoeverre plannen hiermee nog steeds in overeenstemming zijn, of dat tot nieuwe uitwerkingen zou moet worden gekomen. We willen daarom van de gelegenheid gebruik maken om u te vragen hiervoor geld te reserveren bij deze begroting en verzoeken u om eerst van de huidige situatie een analyse te maken, daarbij constaterend dat de uitgangspunten uit het verleden zijn verlaten. Na die analyse kan dan ‘met een opgefriste blik’ naar allerhande plannen gekeken worden. We pleiten dus ook voor het loslaten van alle afzonderlijke studies, maar vragen om een integrale evaluatie c.q. analyse van het huidige VVP.

 

Dank u wel.