Verkeer

Reactie op eindconcept verkeersveiligheidsplan, 23 augustus 2006

Reactie op eindconcept verkeersveiligheidsplan, 23 augustus 2006

 

Binnen de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) is het verkeersveiligheidsplan bestudeerd en wij hebben daar de volgende opmerkingen over:

 

Aantekeningen van de SGLA bij het Eindconcept d. d. 11 juli 2006 Verkeersveiligheidsplan gemeente Amersfoort.

(De volgorde is willekeurig)

 

1.   Het rapport is een gedegen stuk werk dat de verkeersveiligheidssituatie in Amersfoort helder beschrijft en een goed onderbouwde richting voor het te voeren  beleid aangeeft.

2.   Het verdient aanbeveling in het stuk zelf de financiële consequenties van het voorgestelde beleid op te nemen, zodat bij aanvaarding door de gemeenteraad ook het benodigde geld in meerjarenbegrotingen kan worden opgenomen.

3.   Het is te hopen, dat handhaving bij de gemeente een hoge prioriteit krijgt. Handhaving kan beschouwd worden als onderdeel van verkeerseducatie. Educatie zonder toetsing heeft immers weinig zin, helemaal als ook de educatie zelf niet verplicht is. Zolang de kennis van verkeersregels en gebruiken niet via een regelmatig examen kan worden getoetst, is handhaving daarvoor het enige middel. (5% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door technische gebreken aan voertuigen, 95% door gebreken aan (kennis en vaardigheden van) verkeersdeelnemers. Voor die 5% hebben we de APK, voor die 95% moet educatie zorgen. Dat vereist een drastisch verhoogde educatieve inspanning en een verplichte regelmatige toetsing van alle verkeersdeelnemers. Maar zolang die er niet is, en ook als die er wel is, is handhaving nodig om de weggebruiker bij de les te houden.

4.   Niet duidelijk is wat wordt voorgesteld als de bestuurlijke boete niet of niet voor alle soorten overtredingen wordt ingevoerd.

5.   De "GOW wijkfunctie bibeko" past niet in het Duurzaam Veilig systeem. Daardoor is niet duidelijk hoe de inrichting zou moeten zijn. Dit kan als tekortkoming van Duurzaam Veilig worden beschouwd. Coördinatie van de inrichting van dit type weg is nodig.

6.   De in het rapport afgedrukte kaarten en kaartjes zijn grotendeels te klein van schaal om goed te kunnen lezen en om de legenda en kleurcoderingen te kunnen onderscheiden.

7.   Op kaart 1 staat een niet bestaande rechte gebiedsontsluitingsweg met aanduiding Gerard Doustraat getekend tussen de aansluiting Kersenbaan/Leusderweg en Everard Meisterweg/Arnhemseweg. Is dit de nog niet bestaande Kersenbaan?

8.   Op kaart 1 staat het Stationsplein aangegeven als Winkelstraat ?? (zie punt 6).

9.   Uit kaart 1 blijkt, dat de maaswijdte van de gebiedsontsluitingswegen in Amersfoort Zuid aanzienlijk fijner is dan die in de rest van Amersfoort. Het is niet duidelijk waarom dit het geval is. Het is niet aannemelijk, zeker niet na verplaatsing van de beide ziekenhuizen, dat Amersfoort Zuid een zo veel grotere verkeersdichtheid heeft dan de rest van Amersfoort, dat er zoveel gebiedsontsluitingswegen zouden moeten zijn. Er zou een keuze gemaakt moeten worden tussen de route Koningin Wilhelminalaan - Vondellaan - Daltonstraat - Everard Meisterweg en de Kersenbaan. Een van beide kan dan zijn functie van gebiedsontsluitingsweg verliezen. Daarmee zou een veel evenwichtiger beeld ontstaan en worden de inrichtingsproblemen aanzienlijk verlicht. Ook de noodzaak van de Vermeerstraat en de Gasthuislaan - Ringweg Randenbroek als gebiedsontsluitingswegen kan ter discussie worden gesteld.

10. In de overzichten van ongevalslocaties wordt het complex Snouckaertlaan / Stadsring / Utrechtsestraat / Utrechtseweg als één knooppunt behandeld. Dit zijn echter twee afzonderlijke kruispunten met elk een geheel verschillende problematiek. Het ene is een complex geregeld kruispunt, het andere een simpele T-aansluiting. Als dit in twee kruispunten wordt gesplitst, is de ongevalsfrequentie dan nog steeds zo hoog dat sprake is van één of twee black spots?

11. Het kruispunt Arnhemseweg / Arnhemsestraat / Bekensteinselaan / Stadsring is ook zo'n punt. De Bekensteinselaan sluit niet eens aan op het kruispunt met de Stadsring. Waarom wordt dit zo genoemd?

12. Ook het "kruispunt" Johan van Oldenbarneveltlaan / Stationsplein / Stationsstraat bestaat niet. Dat wil zeggen niet voor auto's. Maar de fietsaansluiting van de J.v.Oldenbarneveltlaan zal niet bijdragen aan de ongevallen op het Stationsplein. Laat de naam van die straat hier bij voorkeur weg.

13. Bij tabel 5: De handhaving van de maximum snelheid van 80 km/uur op de Rondweg Zuid laat ernstig te wensen over.
Waarom is hier gekozen voor een profiel van 2x2 rijstroken. Dit bevordert de te hoge snelheid. Alle andere wegen die op de Stichtse Rotonde uitkomen hebben 2 rijstroken. Dit is dus een overbodige en gevaarlijke overcapaciteit. Terugbrengen tot 2x1 rijstrook op de zuidelijke rijbaan maakt ook vereenvoudiging van de aansluitingen bij Leusderweg / Doornseweg mogelijk, terwijl de weg verder van de woonwijk kan komen te liggen.

14.  Bij tabel 7: Asociaal is met één s.

15.  Bij inrichting van de van Randwijcklaan als winkelerf moet de snelheid tot stapvoets worden teruggebracht en moet het doorgaande verkeer vrijwel worden uitgesloten. Is dat hier mogelijk?

16.  De trendlijn van de ontwikkeling van ernstige ongevallen (Deel 2 Strategie blz. 7 figuur 3) kan ook heel anders getekend worden. Van 2001 tot 2005 is er weer een stijgende lijn. Hoe is de getrokken lijn statistisch te verklaren?

17.  De onder 3 gemaakte opmerking over handhaving geldt zeker voor bromfietsers, die voor veel overlast en (subjectieve) verkeersonveilgheid zorgen.

18.  De verkeersveiligheidssituatie binnen Amersfoort wordt nadelig beïnvloed door het niet-bestemmingsverkeer dat zijn weg door de stad zoekt om de congestie  op het hoofdwegennet te omzeilen. Het verdient aanbeveling, dat de gemeente Amersfoort zich tot het uiterste inspant om de wegcapaciteit van de A1 en de  A28 zo snel mogelijk op peil te brengen. Investeringen of voorfinancieringen hierin dienen de verkeersveiligheid.

 

Uiteraard zijn we graag bereid tot nadere toelichting. We hopen verder dat onze bijdrage aanleiding geeft om op de genoemde punten het plan bij te stellen.