Diversen

REACTIE SGLA WABO DELEGATIE

Gemeenteraad Amersfoort

via Griffie verzonden e-mail

Amersfoort, 29 juni 2014

Geachte Leden van de gemeenteraad,

Binnenkort moet u zich uitspreken over een collegevoorstel betreffende het overdragen van bevoegdheden in het kader van de Wabo en de Wro. Een vrijwel gelijkluidend voorstel van het college werd drieënhalve jaar eerder door de raad afgewezen.

Het voorstel waarover u thans moet oordelen is de uitwerking van de afspraak betreffende deregulering, zoals in het coalitieakkoord vastgelegd. Zoals tijdens de bespreking in De Ronde van 24 j.l. al werd opgemerkt, betreft het voorstel feitelijk geen deregulering. Voor burgers en bedrijven in de stad verandert er niets ten aanzien van het aanvragen van vergunningen en dergelijken. Terecht merkte wethouder Buijtelaar op 24 juni op dat het voorstel inderdaad geen deregulering betreft maar dat het in feite gaat om een ambtelijke procesversnelling.

In het voorstel van het college betreffende de overdracht van bevoegdheden wordt een veertiental delegatieonderwerpen opgesomd die van uiteenlopende aard zijn. Een aantal van de onderwerpen zal in de praktijk weinig burgers en bedrijven raken. De helft van de onderwerpen kunnen de burgers en bedrijven in de stad wél raken. Indien deze zaken worden gedelegeerd, kan alleen nog maar bij het college bezwaar worden aangetekend. U als raad staat dan buiten spel. Burgers en bedrijven kunnen zich niet tot de raad wenden, de raad kan dan belangrijke taken niet meer vervullen zoals het afwegen van maatschappelijke belangen en het invullen van haar taak als volksvertegenwoordiger.

De SGLA ziet zeven onderwerpen waar u als raad een aanspreekpunt voor de stad zou moeten (blijven) zijn. Kort samengevat zijn dat:

 • het realiseren etc. van maximaal 50 woningen binnen de bebouwde kom;

 • het realiseren etc. van bedrijven op bedrijfsterreinen;

 • het realiseren etc. van winkels, bedrijven, kantoren en horeca op buurt- en wijkniveau;

 • het realiseren etc. van bouwwerken voor sport, recreatie en cultuur;

 • het wijzigen van functies gebouwen en onbebouwde gronden op buurt- en wijkniveau;

 • functiewijzigingen en bouwactiviteiten binnen bestaande gebouwen op buurt- en wijkniveau;

 • afwijken van in bestemmingsplannen vastgelegde maten en aantallen tot 25% en het overschrijden van bestemmings- en bouwgrenzen tot tien meter.

  Bij deze taken is het college gehouden aan regels in het structuurplan zijn vastgelegd. Op te merken is dat onlangs is gebleken dat de beperkende normen van het structuurplan voor het college niet de waarde heeft die door de raad wordt verwacht. Voor het project aan de Keerkring 5 (Kruiskamp) bleek het college te kunnen instemmen met een bouwhoogte die de in het structuurplan vastgelegde normen ver te boven ging. Het blijft dus van belang dat de Raad een controlerende rol blijft houden voor dit soort projecten.

  Voor het overige ontbreekt bij de door het college voorgestelde veertien te delegeren onderwerpen de argumentatie die tot een keuze van deze onderwerpen heeft geleid.

  De SGLA doet op u, als gekozen volksvertegenwoordigers, een dringend beroep om het voorstel tot delegatie van het college dusdanig te wijzigen dat voor de zeven bovengenoemde onderwerpen de verklarende instemming bij de raad blijft gehandhaafd. Aan de hand van de ervaringen uit de afgelopen drieënhalve jaren kan worden opgemerkt dat het handhaven van de rol van de raad niet tot onaanvaardbare overschrijdingen van termijnen heeft geleid. Het tijdsbeslag voor de raad was de afgelopen zeer beperkt, mede door de door de raad gekozen procedure waarbij het Presidium een adviserende rol vervult.

  Hoogachtend,

  Peter de Langen                                                             Raphael Smit

  1. Voorzitter                                                                         Vice-voorzitter