Diversen

Zorg om ontwikkeling tracé-uitwerking Westelijke Ontsluiting

Betreft: Zorg om ontwikkeling tracé-uitwerking Westelijke Ontsluiting

Geacht College, Geachte Raadsleden

De SGLA vraagt uw aandacht voor een aantal punten en zorgen die wij hebben bij de uitwerking van de door de Raad gekozen variant voor de Westelijke Ontsluiting. De SGLA hecht veel waarde aan uitvoering van de opdracht binnen de door de raad vastgestelde randvoorwaarden omdat hiermee de kaders zijn aangegeven waarbinnen de belangenafweging plaatsvindt. Onze zorgen betreffen enerzijds het tracé zelf en anderzijds het proces. Wij vragen ons af of de Randvoorwaarden worden gerespecteerd en of die aan het eind van het proces goed te toetsen zijn.Ook blijven wij onze twijfels houden bij nut en noodzaak van een dergelijke grote investering. In deze brief zullen wij de punten toelichten en u een aantal expliciete vragen stellen.

Het tracé

Nadat eerder steeds is aangegeven dat het profiel van de BW-laan ten noorden van het spoor (richting Amsterdamseweg) niet of nauwelijks zou veranderen, lijkt dit standpunt recent verlaten. In de voorstellen zoals die aan ons zijn gepresenteerd, is de laatste tijd een variant naar voren gekomen die juist wel sterk ingrijpt in het bos Birkhoven.

De schade in het kader van de Boswet is op dit moment berekend op 4 hectare. De tot nu toe gepresenteerde voorstellen kunnen die schade niet in het gebied zelf compenseren. Volgens de randvoorwaarden zou vervolgens elders in Amersfoort deze schade en aantasting gecompenseerd moeten worden, maar in plaats daarvan worden voorstellen gedaan om deze Boswet-compensatie op grondgebied van Soest te doen plaatsvinden, terwijl dit dus in strijd is met de randvoorwaarden.

Tot op heden werden alleen compensatievoorstellen op basis van wet en beleid. De randvoorwaarde is echter volstrekt helder:Alle ecologische schade en aantasting (hoe klein ook) wordt gecompenseerd, bij voorkeur in het gebied zelf en zo dit niet lukt, dan binnen Amersfoort, door bijv. natuurverrijking. De natuur in het gebied zal daarnaast worden versterkt en verrijkt, met een goede ecologische inpassing, verbetering van de ecologische verbindingen en het verminderen van ecologische barrières tussen Birkhoven en Bokkeduinen.” (Zie Randvoorwaarde 6.6)

Het lijkt er dus op dat aan deze randvoorwaarde niet kan worden voldaan en dus het nu voorliggende tracé niet aan deze door de Raad vastgestelde voorwaarden voldoet.

SGLA vraagt om:

$1·       nader te onderzoeken of een betere inpassing mogelijk is waardoor minder schade en aantasting ontstaat en

$1·       verder te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de natuur in het gebied te versterken en te verrijken door middel van een goede ecologische inpassing

 

Het proces

Na het raadsbesluit over de tracékeuze is de Participatiegroep niet meer bij elkaar geweest. Hierdoor kan een integrale bespreking niet meer plaatsvinden. Wij achten dit in strijd met de Randvoorwaarden.

In plaats van brede participatie lijkt de Gemeente te hebben gekozen voor een verdeel- en heerstactiek. Steeds werd een kleine groep bewoners uit een daartoe geselecteerde buurt uitgenodigd om alleen met hen een beperkt onderdeel van de Westelijke Ontsluiting te bespreken. Sommige bewoners rond het tracé, zoals de bewoners rond de Stichtse Rotonde, zijn zelfs helemaal niet meer uitgenodigd en dus ook niet meer betrokken geweest. Op deze wijze worden bewoners tegen elkaar uitgespeeld. Het feit dat sommige bewoners een aanbod hebben gekregen om hun tuinen uit te breiden om op die manier hun bezwaren tegen wegonderdelen te ondervangen, terwijl andere bewoners die eenzelfde wens uitten, daarover eerst overeenstemming met hun buurt dienen te verkrijgen, draagt verder bij aan de verdeeldheid.

Ook belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld Milieudefensie, Bomenstichting, VBBBB en SGLA zijn in het vervolg proces over het tracé niet betrokken geweest en moeten zelf maar zien dat zij aan de broodnodige informatie komen. Dat is des te kwalijker omdat van het voorstel tot natuurcompensatie in een Nieuwsbrief werd gesuggereerd, dat belangenorganisaties met de desbetreffende plannen al akkoord waren terwijl zij hiervan niet eens op de hoogte waren.

Het is volstrekt niet duidelijk welke afspraken er met de andere stakeholders zoals De Vlasakkers, het Dierenpark, De Kabouterhut, Ter Eem etc. worden gemaakt en van een terugkoppeling met meer informatie is al helemaal geen sprake. Presentaties en ‘verslagen’ van bijeenkomsten komen pas laat of helemaal niet op de website beschikbaar en geven bovendien niet altijd een getrouwe of volledige weergave van de gevoerde discussies.

Kortom met betrekking tot de “Westelijke Ontsluiting” is voor de zoveelste keer het proces c.q. het participatie traject uit de hand gelopen. Wij vinden het onze taak om u hiervan op de hoogte te stellen zodat u nog de mogelijkheid hebt tot een correctieve ingreep. Temeer daar het SGLA ook in uw belang acht om kennis te kunnen nemen van de afzonderlijke standpunten van de verschillende belanghebbenden.

Wij vragen u daarom:

$1·       de Participatiegroep nog eenmaal bijeen te roepen met het verzoek om advies uit te brengen over de uitwerking van het tracé, dan wel

$1·       de verschillende belangenorganisaties de gelegenheid te bieden om hun mening en wensen uitgebreid aan de gemeenteraad toe te lichten in een speciale vergadering. 

In tegenstelling tot de berichtgeving, dat de verschillende belangenverenigingen het eens zijn met de gedane inrichtingsvoorstellen, willen wij u laten weten dat er nog veel vragen zijn. Ook hebben verschillende bewonersverenigingen laten weten dat het uitgewerkte voorstel (nog) niet aan de door hen meegegeven randvoorwaarden voldoet. Zo zijn door de verschillende bewonersverenigingen zijn voorstellen gedaan die erop zijn gericht om de ruimtelijke en milieukwaliteit van hun leefomgeving ten minste op het bestaande niveau te handhaven. Veel van de gedane voorstellen bleken onbespreekbaar omdat dit voor de automobilist een minder aantrekkelijk beeld zou opleveren.

SGLA vraagt u daarom:

$1·       een nulmeting te doen van de bestaande kwaliteit van de leefomgeving (geluid, fijn stof, trillingen etc.) en

$1·       deze af te zetten tegen de beoogde nieuwe situatie zodat bewoners een duidelijk beeld krijgen van de gevolgen en

$1·       de bewoners te betrekken bij verdere uitwerking van het ontwerp voor de weg en de bijbehorende (geluidwerende) voorzieningen en kunstwerken. Bewoners zouden daarbij zeggenschap moeten krijgen over de inrichting van hun leefomgeving. Ook zou er ruimte moeten zijn om tot een optimalisatie van de inrichting en milieukwaliteit te komen.

 

Nut en Noodzaak

Zoals bekend hebben wij vaker onze twijfels over de nut en noodzaak van een dermate grootschalige ingreep met u gedeeld. Bij de recente presentatie van het nieuwe verkeersmodel is duidelijk naar voren gekomen dat de aannames voor de ontwikkeling van de mobiliteit moeten worden bijgesteld.

Samen met delen van de Participatiegroep hebben wij u ook een variant voorgesteld die met beperkte ingrepen en beduidend minder kosten kan worden gerealiseerd. In het raadsvoorstel van (juni 2013) staat ook dat als niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan deze variant als terugvaloptie van toepassing zal zijn. Dit was ook in overeenstemming met de Nota van Randvoorwaarden vanuit het toenmalige coalitieakkoord.

Wij wijzen u ook op de conclusie van AT Osborne (11-6-2013, blz. 11) waarin wordt aangegeven dat “Nut en noodzaak zal moeten worden aangetoond en ook zal moeten worden aangetoond dat alle aanvaardbare alternatieven zijn onderzocht.” En “Het aandragen van een aanvaardbaar nieuw alternatief (door een derde) is een generiek risico dat elk project loopt bij het doorlopen van planologische procedures,”

Een dergelijk alternatief is inmiddels ook aangedragen en wij vragen ons af in hoeverre dit alternatieve voorstel goed is onderzocht.

SGLA vraagt u daarom:

$1·       nu bij de Kersenbaan een nieuwe methodiek is toegepast en van een andere input gebruik is gemaakt, om dit model ook toe te passen op de Westelijke Ontsluiting en daarbij óók te kijken naar de effecten op aansluitende wegen, zoals de Amsterdamseweg en de Utrechtseweg.

$1·       om zowel het uiteindelijk uitgewerkte tracé als de terugvaloptie (de Nul-plusvariant) uit te werken. Wij worden graag daarbij betrokken.

$1·       een budget ter beschikking te stellen voor het doen van een second opinion (conform Nota van Randvoorwaarden 1.9) en ondersteuning voor het beoordelen van alle rapporten en het toetsen aan de randvoorwaarden. Mede n.a.v. de conclusies van AT Osborne en Houthoff achten wij het van belang dat ook participanten en belangenorganisaties een helder inzicht krijgen in alle aspecten van dit project.

Wij zijn van mening dat dit moet gebeuren voordat de Gemeenteraad een definitief besluit kan nemen. Graag vernemen wij op korte termijn of u ons hierin tegemoet wil komen.

Met vriendelijke groet

Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

P.L. de Langen                                                                                         R. Smit

  1. Vicevoorzitter