Ziekenhuislocaties

Bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning nr. 2008992682 t.b.v. het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg, 25 september 2008

Procedure

Op 20 augustus 2008 heeft u uw besluit om het Meander Ziekenhuis een bouwvergunning te verlenen voor de realisatie van een nieuw ziekenhuis met bijbehorende bouwwerken aan de Maatweg gepubliceerd. Tevens vermeldt u dat iedere belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen.

We hebben tegen de gevolgde artikel 19.2 procedure bezwaar ingediend. Uit de publicatie van de gemeente blijkt niet of wij nu ook een bezwaarschrift kunnen indienen tegen het nieuwe bestemmingsplan, tegen de artikel 19.2 procedure en de vrijstelling van het vigerend bestemmingsplan. Gelet op de inhoud van de B&W-Nota, Reg. nr 2674102,  d.d. 17 maart 2008, waarin u schrijft dat voor de bezwaar- en beroepsprocedures de vrijstelling en bouwvergunning worden gekoppeld, maken wij nu ook bezwaar tegen de vrijstelling van het vigerend bestemmingsplan én tegen het Bestemmingsplan Maatweg 2007, waarop de verlening van de bouwvergunning is gebaseerd. Onze bezwaren, die eerder zijn ingediend, zoals hierboven aangegeven, handhaven wij.

Naast het feit dat u voor een artikel 19.2 kiest, wordt tevens een bouwvergunning 1e fase verleend. Veel stukken zijn dus nog niet bekend en niet beschikbaar. Wij vinden de ontbrekende stukken van belang om te kunnen beoordelen waar we wel of geen bezwaar tegen moeten indienen. Omdat veel stukken ontbreken, de samenhang en het inzicht ontbreekt tekenen we bezwaar aan tegen het feit dat de bouwvergunning verlening in twee delen wordt gesplitst en tegen de bouwvergunning(verlening) 1e fase. We behouden ons het recht voor op de bouwvergunningverlening 1e fase terug te komen als alle stukken (bij de 2e fase) zijn ingediend en beschikbaar zijn. Door te kiezen voor een artikel 19.2 procedure en een gesplitste bouwvergunningverlening wordt afbreuk gedaan aan de rechtszekerheid van de burgers en omwonenden.

Ten aanzien van een aantal zaken zullen we al specifiek bezwaar aantekenen.

Milieuonderzoek

In een brief d.d. 30 oktober 2007 schrijft het college van Gedeputeerde Staten aan uw college om het uitgevoerde milieuonderzoek tegelijk met het ontwerpplan, dan wel het voornemen tot het verlenen van vrijstelling, ter inzage te leggen als bijlage bij de toelichting. Wij hebben dat milieuonderzoek, noch een milieuvergunning bij stukken aangetroffen. Wij tekenen hier  bezwaar aan tegen aan.

Gezien het feit dat deze milieuvergunning (nog) niet is verleend, moeten wij constateren dat eventueel te nemen maatregelen op basis van deze vergunning dus nu niet opgenomen zijn in het bouwplan.

Nooduitgang naar de Schans

Op de bouwtekening staat een slagboom ingetekend/benoemd als afsluiting van de nooduitgang van het ziekenhuis naar de Schans. In de overleggen met de gemeente is gesproken over én overeengekomen dat de nooduitgang met een hek zal zijn afgesloten. Een slagboom is geen echte afsluiting. Bovendien is de kans dan zeer reëel dat de nooduitgang gemakkelijker als in – en uitgang wordt gebruikt. Dit is strijdig met eerdere raadsuitspraken waarin ons verzekerd is dat er, behoudens calamiteiten, geen enkel ziekenhuisverkeer over de Schans zal gaan lopen. Wij maken bezwaar tegen een afsluiting d.m.v. een slagboom. Dit moet een hek zijn over volledige breedte van de weg en dat hek dient op slot te zijn.

Bouwverkeer

Wij maken er bezwaar tegen dat op de tekeningen de bouwplaats en ontsluiting van het bouwterrein niet is terug te vinden. We maken er bezwaar tegen dat de mogelijkheid wordt open gehouden om het bouwverkeer over de Schans naar en van het bouwterrein/bouwplaats te laten rijden. We willen zekerheid dat het bouwterrein/de bouwplaats rechtstreeks vanaf de Maatweg wordt ontsloten en er geen bouwverkeer over de Schans komt.

Geluid

In uw reactie op de zienswijze nr 13 schrijft u dat in het rapport van DGMR is opgenomen op welke wijze het ziekenhuis aan de geluidsnormen kan voldoen. Hieruit trekken wij de conclusie dat u de voorgestelde maatregelen niet verplicht stelt. Wij maken bezwaar tegen die vrijblijvendheid en willen dat u deze maatregelen verplicht stelt bij verstrekking van de bouwvergunning.

In de kaart met geluidscontouren van de Isselt blijkt de Hamseweg < 50 dB(A) te liggen en de Schans tussen de 50 en 55 dB(A). In het Bestemmingsplan Maatweg 2007, Toelichting en voorschriften – voorontwerp PPC – staat op pag 54 “Bij de beoordeling van de geluidsniveaus ten gevolge van het ziekenhuis wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke belasting  met een maximum dat vergelijkbaar is met het op dit moment toegestane geluidsniveau ten gevolge van de overige industriële geluidsbronnen (op de Isselt zelf).” Het bevreemdt ons dat u uitgaat van een toetsingswaarde van maximaal 70 dB(A). Wij maken hier bezwaar tegen.

Parkeren

In de loop van de planontwikkeling is er een tweede entrée ontstaan naar het ziekenhuis ten behoeve van ambulanceverkeer, laad- en losverkeer en spoedeisend verkeer. Wij hebben bij de stukken geen berekeningen aangetroffen waaruit blijkt wat de gevolgen zijn voor de omgeving en de woningen door de gecumuleerde geluidsbelasting als gevolg van dit extra kruispunt (remmen, optrekken, e.d. van vrachtwagens etc). Wij maken er bezwaar tegen dat deze gegevens ontbreken en niet zijn meegewogen bij het verlenen van de bouwvergunning en bij het bestemmingsplan.

De kopse kant van het parkeergebouw (aan de noordzijde) loopt tot 60 cm van de erf grens. Dit is in strijd met het bouwbesluit en de bouwverordening. Wij maken hier bezwaar tegen.

Op de bouwtekeningen zijn de gevels van het ziekenhuis gedetailleerd weergegeven. De gevels van de parkeergebouwen lijken echter niet uitgewerkt te zijn. Voor zover de gevels van de parkeergebouwen niet geheel over de volle hoogte en lengte dicht zijn, maken wij hier bezwaar tegen. Ook DGMR adviseert om de noordoostelijke gevel van de parkeerstrook geheel gesloten uit te voeren.

De gevels van de parkeergebouwen dienen dicht te zijn om op die wijze te voorkomen dat geluid evenals licht (van de auto’s en van de parkeergebouwen) – dat parkeren met zich meebrengt - zich over de omgeving verspreidt. Verspreiding van geluid en licht past niet in een gebied dat onderdeel uitmaakt van een ecologische zone.

Uit de tekeningen is niet op te maken of op het ‘dak’ van de parkeergebouwen geparkeerd kan worden. Wij maken bezwaar tegen parkeren op het dak, omdat hier geen enkele geluidwerende en lichtwerende voorzieningen zijn aangebracht.

De parkeergebouwen vallen binnen het bouwblok, zoals aangegeven op de bestemmingsplankaart. Op de bouwtekening staat bij Parkeergebouw B dat deze 2 lagen hoog is en met 2 lagen kan worden uitgebreid. Op de bestemmingsplankaart is echter een veel hoger gebouw toe te staan. Hoewel in het bestemmingsplan wordt gemeld dat een parkeergebouw van 8 lagen niet meer nodig is, wordt de mogelijkheid tot 7 of 8 lagen nog steeds open gehouden. In de toekomst kan het ziekenhuis hier dus alsnog een hoge parkeertoren maken. Wij maken hier bezwaar tegen. Wij willen dat het bestemmingsplan niet meer ruimte geeft dan 2 lagen voor gebouw A en 4 lagen voor gebouw B.

Bestemmingsplan

Wij maken er bezwaar tegen dat het Bestemmingplan Maatweg 2007 meer ruimte biedt aan het ziekenhuis om te bouwen dan uit de bouwplannen/-tekeningen blijkt. Wij maken hier bezwaar tegen. Hierdoor kan het ziekenhuis later uitbreidingen plegen zonder dat er voor ons inspraak- en bezwaarmogelijkheden open staan. Wij verzoeken u het bestemmingsplan/-kaart zodanig aan te passen dat deze samenvalt met de bouwplannen incl. de beoogde uitbreidingen in de planperiode. Tevens willen we dat duidelijk het onderscheid wordt aangegeven van de verschillende functies als ziekenhuis en parkeren.

We maken tevens bezwaar tegen het feit dat de wegprofielen van o.a. de Maatweg nog niet zijn uitgewerkt ten behoeve van het ziekenhuis en u toch als een bouwvergunning verleent.

Wij behouden ons het recht voor om op een eventuele hoorzitting aanvullende bezwaren in te dienen.