Verkeer

Verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) 25 juni 2009

Verzoek om informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) 25 juni 2009

 

Geacht College,

 

Ons is duidelijke geworden dat u ten behoeve van de bijeenkomst van de Ronde van 30 juni stukken heeft verspreid aan de raadsleden onder geheimhouding. Vooralsnog is deze bijeenkomst als besloten op de agenda gezet. Wij hebben de Raad verzocht openbaar te vergaderen. Deze brief is cc via de mail ook aan uw College verstuurd.

 

Aangezien de SGLA mee participeert in de werkgroepen van VERDER is het voor ons ook van belang wat er in de gemeente Amersfoort speelt op dit terrein.

De beslotenheid van deze bijeenkomsten is in strijd met de openheid naar bestuur en publiek toe die in deze projecten steeds is gehanteerd door het bureau VERDER en door Rijkswaterstaat. Niet alleen zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met bestuurders, maar ook is er ruim gelegenheid geboden voor bewonersgroepen, organisaties en individuele burgers om in deze processen mee te gaan via voorlichting, participatie en inspraak.

 

De argumenten van het college doen vermoeden, dat er mogelijk standpunten ten aanzien van voorkeursalternatieven zullen worden voorgesteld die hetzij bij de betrokken burgers of organisaties niet goed zullen vallen, of afwijken van de voorkeuren of belangen van andere betrokken gemeenten, de provincie of de rijksoverheid.

 

Deze grootschalige projecten zijn juist opgezet om met een zo groot mogelijk draagvlak onder bevolking en overheden en met een duidelijke afstemming van alle belangen binnen de hele regio te kunnen worden gerealiseerd.

Door nu ineens in beslotenheid te gaan overleggen wordt aan de grondslag van deze projecten geweld gedaan.

 

We kunnen ons niet voorstellen dat er op dit moment economische belangen zouden spelen, waardoor de informatie ten behoeve van de 2 vergaderingen op 30 juni niet openbaar zou kunnen zijn. Door geheimhouding op te leggen, wekt u de indruk dat er sprake is van geheime deals. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. En zelfs al zouden er economische belangen aan de orde zijn, dan kunnen deze onmogelijk gelden voor alle onderwerpen.

 

Op basis van deze argumenten verzoeken wij u dan op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ook om de geheimhouding op te heffen en de alle stukken voor de 2 bijeenkomsten met de Raad over VERDER openbaar te maken en ons toe te zenden.