Verkeer

Inspreken Westelijke Ontsluiting 18 juni 2013

Vervolg

1. De principiële uitspraak die voorligt is:

Wilt u meer dan 70 miljoen belastinggeld uitgeven aan een ontsluiting waarvan diverse onderdelen nog niet voldoende uitgekristalliseerd zijn en derhalve nog nader onderzocht [met name financieel] moeten worden, terwijl er een variant is van 15 tot 18 miljoen die ook de doorstroming bevordert? Burgers hebben er recht op dat u als volksvertegenwoordigers op deze vraag een principieel antwoord geeft. Wij vragen u dan ook per partij op deze vraag een duidelijk en gemotiveerd antwoord te geven.

2. Het proces.

Wij willen u graag wijzen op de door de gemeente uitgevoerde second opinion. Naar het zich liet aanzien was de gemeente niet helemaal zeker van haar zaak. En terecht, enkele conclusies:

  • Er is geen duidelijkheid over de financiering. De geschatte bedragen (door gemeente en Prorail) voor verwervingen, schadeloosstellingen én planschades (17 miljoen) zijn niet vastgelegd en worden door ons zeer betwijfeld. In december 2012 werd voor aankoop van het kazerneterrein door Defensie een bedrag van 80 miljoen gevraagd. Voor ons is het de vraag of er voldoende rekening is gehouden met kosten Amvest [=eigenaar Klooster], kazerneterrein, verplaatsing/opheffing van Restaurant Vlasakkers, kosten en inkomstenderving voor zowel de Kabouterhut als de trekpleister van Amersfoort het Dierenpark. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit allemaal uit de 17 miljoen betaald kan worden.
  • De verkeerskundige gevolgen voor bijvoorbeeld de Amsterdamseweg zijn niet meegenomen, Eventuele maatregelen door de toename van 40-50% verkeer kunnen dus ook nog financiële gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting. N.B: dit is buiten het onderzoek gehouden.
  • Het proces van besluitvorming is volgens AT Osborne niet integraal tot stand gekomen.
  • Er is geen duidelijkheid over het grondwater waardoor uitvoeringsproblemen kunnen ontstaan voor de tunnelbak.
  • Planologisch is er nog geen duidelijkheid over de te volgen procedure. Wij zijn met name verbaasd dat blijkbaar overwogen wordt de Provincie te laten besluiten over Amersfoorts grondgebied. Heeft de Provincie zo weinig vertrouwen in de gemeenteraad van Amersfoort?
  • Planologisch vragen nog heel veel zaken de aandacht. Zo constateert AT Osborne (onder verwijzing naar rapport Houthoff Buurma) dat Nut en Noodzaak zal moeten worden aangetoond en dat alle aanvaardbare alternatieven moeten zijn onderzocht. Dus ook Variant 2 [= nul plus variant c.q. 10 plus]
  • Wij verwijzen tevens naar de op pag. 9 van het raadsvoorstel onder het vervolgproces genoemde 11 punten die op zijn zachts gezegd vooralsnog een hoop vraagtekens bevatten!
  • De participatiegroep is door de gemeente niet bij het volledige proces betrokken. Alleen door eigen initiatieven is de participatiegroep nog in het bezit gekomen van desbetreffende rapporten (die we overigens ook nog te laat kregen). Het proces van besluitvorming is onder grote druk tot stand gekomen. De berekeningen zijn onvoldoende gecontroleerd en naar onze mening daarom nog steeds onvolledig!
  • Wij kunnen nog wel even doorgaan met het opsommen van veel onzekere punten, maar helaas die 2 minuten!!!!

Tot slot. Wij vinden dat aan de haalbaarheid en de randvoorwaarden nog niet is voldaan en dat dit voorstel, gezien de nog niet toereikende financiële dekking en een aantal onzekere factoren, op dit moment te onvolledig is uitgewerkt. Graag zien wij dat u eerst alle financiële consequenties laat doorrekenen voordat u tot een besluit komt. Bovendien vinden wij dat switchen naar variant 7 geen reële optie mag zijn.